← Back to authors

Strato Sardensis

Strato Sardensis lat Straton of Sardis eng Straton de Sardes fra Stratone di Sardi ita Estratão de Sardes por Estratón de Sardes spa Στράτων Σαρδιανός grc
TLG

Epigrams