← Back to keywords

Iambic trimeter

Iambic trimeter eng trimètre iambique fra trimetro giambico ita

Epigrams

Scholia