Epigram 2.1.g

URN
Created on
By
Updated on

Descriptions

Texts

ἦν δὲ καὶ Ἑρμείας χρυσόρραπις: ἱστάμενος δὲ
δεξιτερῇ πτερόεντος ἀνείρυε δεσμὰ πεδίλου,
εἰς ὁδὸν ἀίξαι λελιημένος: εἶχε γὰρ ἤδη
δεξιὸν ὀκλάζοντα θοὸν πόδα, τῷ ἔπι λαιὴν
χεῖρα ταθεὶς ἀνέπεμπεν ἐς αἰθέρα κύκλον ὀπωπῆς,
οἷά τε πατρὸς ἄνακτος ἐπιτρωπῶντος ἀκούων.
καὶ νοερῆς ἄφθεγκτα Λατινίδος ὄργια Μούσης
ἅζετο παπταίνων Ἀπολήιος, ὅντινα μύστην
Αὐσονὶς ἀρρήτου σοφίης ἐθρέψατο Σειρήν.
Φοίβου δ᾽ οὐρεσίφοιτος ὁμόγνιος ἵστατο κούρη
Ἄρτεμις, ἀλλ᾽ οὐ τόξον ἑκηβόλον, οὐδὲ φαρέτρην
ἰοδόκην ἀνέχουσα κατωμαδὸν ἦν δ᾽ ἐπὶ γούνων
παρθένιον λεγνωτὸν ἀναζωσθεῖσα χιτῶνα,
καὶ τριχὸς ἀκρήδεμνον ἀνιεμένη πλόκον αὔραις.
ἔμφρονα χαλκὸν Ὅμηρος ἐδείκνυεν, οὔτε μενοινῆς
ἄμμορον, οὔτε νόου κεχρημένον, ἀλλ᾽ ἄρα μούνης
φωνῆς ἀμβροσίης, ἀνέφαινε δὲ θυιάδα τέχνην.
ἦ καὶ χαλκὸν ἔχευσεν ὁμῆ θεὸς εἴδεϊ μορφῆς:
οὐ γὰρ ἐγὼ κατὰ θυμὸν ὀίομαι ὅττι μιν ἀνὴρ
ἐργοπόνος χάλκευσε παρ᾽ ἐσχαρεῶνι θαάσσων,
ἀλλ᾽ αὐτὴ πολύμητις ἀνέπλασε χερσὶν Ἀθήνη
εἶδος ἐπισταμένη τόπερ ᾤκεεν ἐν γὰρ Ὁμήρῳ
αὐτὴ ναιετάουσα σοφὴν ἐφθέγγετο μολπήν.
σύννομος Ἀπόλλωνι πατὴρ ἐμός, ἰσόθεος φὼς
ἵστατο θεῖος Ὅμηρος: ἔικτο μὲν ἀνδρὶ νοῆσαι
γηραλέῳ: τὸ δὲ γῆρας ἔην γλυκύ: τοῦτο γὰρ αὐτῷ
πλειοτέρην ἔσταζε χάριν: κεκέραστο δὲ κόσμῳ
αἰδοίῳ τε φίλῳ τε: σέβας δ᾽ ἀπελάμπετο μορφῆς.
αὐχένι μὲν κύπτοντι γέρων ἐπεσύρετο βότρυς
χαίτης, εἰσοπίσω πεφορημένος, ἀμφὶ δ᾽ ἀκουὰς
πλαζόμενος κεχάλαστο: κάτω δ᾽ εὐρύνετο πώγων
ἀμφιταθείς, μαλακὸς δὲ καὶ εὔτροχος: οὐδὲ γὰρ ἦεν
ὀξυτενής, ἀλλ᾽ εὐρὺς ἐπέπτατο, κάλλος ὑφαίνων
στήθεϊ γυμνωθέντι καὶ ἱμερόεντι προσώπῳ.
γυμνὸν δ᾽ εἶχε μέτωπον, ἐπ᾽ ἀπλοκάμῳ δὲ μετώπῳ
ἧστο σαοφροσύνη κουροτρόφος: ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὀφρῦς
ἀμφοτέρας προβλῆτας ἐύσκοπος ἔπλασε τέχνη,
οὔτι μάτην: φαέων γὰρ ἐρημάδες ἦσαν ὀπωπαί.
ἀλλ᾽ οὐκ ἦν ἀλαῷ ἐναλίγκιος ἀνδρὶ νοῆσαι:
ἕζετο γὰρ κενεοῖς χάρις ὄμμασιν ὡς δὲ δοκεύω,
τέχνη τοῦτο τέλεσσεν, ὅπως πάντεσσι φανείη
φέγγος ὑπὸ κραδίην σοφίης ἄσβεστον ἀείρων.
δοιαὶ μὲν ποτὶ βαιὸν ἐκοιλαίνοντο παρειαί,
γήραϊ ῥικνήεντι κατάσχετοι ἀλλ᾽ ἐνὶ κείναις
αὐτογενής, Χαρίτεσσι συνέστιος, ἵζανεν Αἰδώς:
Πιερικὴ δὲ μέλισσα περὶ στόμα θεῖον ἀλᾶτο,
κηρίον ὠδίνουσα μελισταγές. ἀμφοτέρας δὲ
χεῖρας ἐπ᾽ ἀλλήλαισι τιθεὶς ἐπερείδετο ῥάβδῳ,
οἷά περ ἐν ζωοῖσιν ἑὴν δ᾽ ἔκλινεν ἀκουὴν
δεξιτερήν, δόκεεν δὲ καὶ Ἀπόλλωνος ἀκούειν,
ἢ καὶ Πιερίδων τινὸς ἐγγύθεν. ἐν δ᾽ ἄρα θυμῷ
σκεπτομένῳ μὲν ἔικτο, νόος δὲ οἱ ἔνθα καὶ ἔνθα
ἐξ ἀδύτων πεφόρητο πολυστρέπτοιο μενοινῆς,
Πιερικῆς Σειρῆνος ἀρήιον ἔργον ὑφαίνων.

— Paton edition

C’era Ermete, il dio dalla magica verga d’oro, tirava con la mano destra i lacci dell’alato calzare. La gamba destra era piegata, su di essa era poggiata la mano sinistra e la sua faccia era rivolta verso il cielo, come se stesse ascoltando gli ordini del padre. Apuleio osservava attentamente gli impronunciabili segreti della saggia Musa latina.
L’italiana sirena lo crebbe devoto della ineffabile sapienza.
Poi si innalzava la sorella di Febo, Artemide che vaga per i monti. Non reggeva nessun arco, né sulla schiena recava la faretra; aveva la veste da vergine orlata di frange tirata fino alle ginocchia e i capelli liberi, senza alcun velo, sciolti al vento.
Il bronzeo Omero era quasi vivo, non priva di inventiva né di pensiero; non aveva solo la voce divina, mostrava l’impeto dell’ardore sacro della tecnica scultorea.
La colata di un bronzo così realistico era degno delle sembianze della dea: no, io non credo e non penso che un essere umano, seduto nella propria fucina, abbia forgiato la statua di bronzo: l’ha plasmata con le sue mani la sapientissima dea Atena in persona, conoscendo bene il corpo che fu sua dimora, poiché proprio lei visse dentro il corpo di Omero, cantando quel canto sublime.
Così si ergeva, compagno di Apollo, il pari agli dei, lui, padre mio, quell’Omero divino. Sembrava un uomo vecchio, ma di una anzianità così dolce da dargli come uno strato ancor più ricco di grazia: un miscuglio di venerando e di caro, da cui risplendeva pudore.
Sul collo piegato del vecchio scendevano i capelli, che erano gettati indietro, intorno alle orecchie liberi e morbidi; in basso la barba morbida e soffice cadeva abbondante, tutta intorno al mento: non era rigida, a punta, ma larga, distesa, tesseva un intreccio di grazia al petto nudo come all’amabile viso.
La fronte era nuda; ma sopra la testa calva era seduta la Sapienza nutrice di giovani; e l’arte ingegnosa plasmò le due sopracciglia prominenti: le sue pupille erano prive di lucentezza eppure a vederlo, come a me sembra, non era un cieco: negli occhi vuoti stava seduta la grazia.
L’intento dell’arte fu forse quello di rendere nota la luce alta e viva, che mai si estingue, del genio, presente nel cuore di Omero. Da entrambe le parti si infossavano appena le guance, contratte dalle rughe della vecchiaia; ma la Verecondia nativa delle Grazie consorte v’era di casa. Intorno alle labbra volteggiava un’ape Pieria (cfr. Anth.Pal II, ) impregnata di gocce di miele dolcissimo. Con le due mani, poggiate l’una sull’altra,si sosteneva con un bastone come si fa tra i vivi. L’orecchio destro inclinato sembrava sempre ascoltare Apollo, sembrava che forse udisse una musa nei dintorni. Assomigliava ad un pensatore tutto raccolto in se; la mente,tramando la cantica marzia della Sirena pieria, vagava di qua e di là dai profondi segreti del genio versatile.

Authors

Cities

Keywords

Scholia

Comments

Alignments

ἦν δὲ καὶ Ἑρμείας χρυσόρραπις : ἱστάμενος δὲ
δεξιτερῇ πτερόεντος ἀνείρυε δεσμὰ πεδίλου ,
εἰς ὁδὸν ἀίξαι λελιημένος : εἶχε γὰρ ἤδη
δεξιὸν ὀκλάζοντα θοὸν πόδα , τῷ ἔπι λαιὴν
χεῖρα ταθεὶς ἀνέπεμπεν ἐς αἰθέρα κύκλον ὀπωπῆς ,
οἷά τε πατρὸς ἄνακτος ἐπιτρωπῶντος ἀκούων .
καὶ νοερῆς ἄφθεγκτα Λατινίδος ὄργια Μούσης
ἅζετο παπταίνων Ἀπολήιος , ὅντινα μύστην
Αὐσονὶς ἀρρήτου σοφίης ἐθρέψατο Σειρήν .
Φοίβου δ οὐρεσίφοιτος ὁμόγνιος ἵστατο κούρη
Ἄρτεμις , ἀλλ οὐ τόξον ἑκηβόλον , οὐδὲ φαρέτρην
ἰοδόκην ἀνέχουσα κατωμαδὸν ἦν δ ἐπὶ γούνων
παρθένιον λεγνωτὸν ἀναζωσθεῖσα χιτῶνα ,
καὶ τριχὸς ἀκρήδεμνον ἀνιεμένη πλόκον αὔραις .
ἔμφρονα χαλκὸν Ὅμηρος ἐδείκνυεν , οὔτε μενοινῆς
ἄμμορον , οὔτε νόου κεχρημένον , ἀλλ ἄρα μούνης
φωνῆς ἀμβροσίης , ἀνέφαινε δὲ θυιάδα τέχνην .
καὶ χαλκὸν ἔχευσεν ὁμῆ θεὸς εἴδεϊ μορφῆς :
οὐ γὰρ ἐγὼ κατὰ θυμὸν ὀίομαι ὅττι μιν ἀνὴρ
ἐργοπόνος χάλκευσε παρ ἐσχαρεῶνι θαάσσων ,
ἀλλ αὐτὴ πολύμητις ἀνέπλασε χερσὶν Ἀθήνη
εἶδος ἐπισταμένη τόπερ ᾤκεεν ἐν γὰρ Ὁμήρῳ
αὐτὴ ναιετάουσα σοφὴν ἐφθέγγετο μολπήν .
σύννομος Ἀπόλλωνι πατὴρ ἐμός , ἰσόθεος φὼς
ἵστατο θεῖος Ὅμηρος : ἔικτο μὲν ἀνδρὶ νοῆσαι
γηραλέῳ : τὸ δὲ γῆρας ἔην γλυκύ : τοῦτο γὰρ αὐτῷ
πλειοτέρην ἔσταζε χάριν : κεκέραστο δὲ κόσμῳ
αἰδοίῳ τε φίλῳ τε : σέβας δ ἀπελάμπετο μορφῆς .
αὐχένι μὲν κύπτοντι γέρων ἐπεσύρετο βότρυς
χαίτης , εἰσοπίσω πεφορημένος , ἀμφὶ δ ἀκουὰς
πλαζόμενος κεχάλαστο : κάτω δ εὐρύνετο πώγων
ἀμφιταθείς , μαλακὸς δὲ καὶ εὔτροχος : οὐδὲ γὰρ ἦεν
ὀξυτενής , ἀλλ εὐρὺς ἐπέπτατο , κάλλος ὑφαίνων
στήθεϊ γυμνωθέντι καὶ ἱμερόεντι προσώπῳ .
γυμνὸν δ εἶχε μέτωπον , ἐπ ἀπλοκάμῳ δὲ μετώπῳ
ἧστο σαοφροσύνη κουροτρόφος : ἀμφὶ δ ἄρ ὀφρῦς
ἀμφοτέρας προβλῆτας ἐύσκοπος ἔπλασε τέχνη ,
οὔτι μάτην : φαέων γὰρ ἐρημάδες ἦσαν ὀπωπαί .
ἀλλ οὐκ ἦν ἀλαῷ ἐναλίγκιος ἀνδρὶ νοῆσαι :
ἕζετο γὰρ κενεοῖς χάρις ὄμμασιν ὡς δὲ δοκεύω ,
τέχνη τοῦτο τέλεσσεν , ὅπως πάντεσσι φανείη
φέγγος ὑπὸ κραδίην σοφίης ἄσβεστον ἀείρων .
δοιαὶ μὲν ποτὶ βαιὸν ἐκοιλαίνοντο παρειαί ,
γήραϊ ῥικνήεντι κατάσχετοι ἀλλ ἐνὶ κείναις
αὐτογενής , Χαρίτεσσι συνέστιος , ἵζανεν Αἰδώς :
Πιερικὴ δὲ μέλισσα περὶ στόμα θεῖον ἀλᾶτο ,
κηρίον ὠδίνουσα μελισταγές . ἀμφοτέρας δὲ
χεῖρας ἐπ ἀλλήλαισι τιθεὶς ἐπερείδετο ῥάβδῳ ,
οἷά περ ἐν ζωοῖσιν ἑὴν δ ἔκλινεν ἀκουὴν
δεξιτερήν , δόκεεν δὲ καὶ Ἀπόλλωνος ἀκούειν ,
καὶ Πιερίδων τινὸς ἐγγύθεν . ἐν δ ἄρα θυμῷ
σκεπτομένῳ μὲν ἔικτο , νόος δὲ οἱ ἔνθα καὶ ἔνθα
ἐξ ἀδύτων πεφόρητο πολυστρέπτοιο μενοινῆς ,
Πιερικῆς Σειρῆνος ἀρήιον ἔργον ὑφαίνων .

C era Ermete , il dio dalla magica verga d oro , tirava con la mano destra i lacci dell alato calzare . La gamba destra era piegata , su di essa era poggiata la mano sinistra e la sua faccia era rivolta verso il cielo , come se stesse ascoltando gli ordini del padre . Apuleio osservava attentamente gli impronunciabili segreti della saggia Musa latina .
L italiana sirena lo crebbe devoto della ineffabile sapienza .
Poi si innalzava la sorella di Febo , Artemide che vaga per i monti . Non reggeva nessun arco , sulla schiena recava la faretra ; aveva la veste da vergine orlata di frange tirata fino alle ginocchia e i capelli liberi , senza alcun velo , sciolti al vento .
Il bronzeo Omero era quasi vivo , non priva di inventiva di pensiero ; non aveva solo la voce divina , mostrava l impeto dell ardore sacro della tecnica scultorea .
La colata di un bronzo così realistico era degno delle sembianze della dea : no , io non credo e non penso che un essere umano , seduto nella propria fucina , abbia forgiato la statua di bronzo : l ha plasmata con le sue mani la sapientissima dea Atena in persona , conoscendo bene il corpo che fu sua dimora , poiché proprio lei visse dentro il corpo di Omero , cantando quel canto sublime .
Così si ergeva , compagno di Apollo , il pari agli dei , lui , padre mio , quell Omero divino . Sembrava un uomo vecchio , ma di una anzianità così dolce da dargli come uno strato ancor più ricco di grazia : un miscuglio di venerando e di caro , da cui risplendeva pudore .
Sul collo piegato del vecchio scendevano i capelli , che erano gettati indietro , intorno alle orecchie liberi e morbidi ; in basso la barba morbida e soffice cadeva abbondante , tutta intorno al mento : non era rigida , a punta , ma larga , distesa , tesseva un intreccio di grazia al petto nudo come all amabile viso .
La fronte era nuda ; ma sopra la testa calva era seduta la Sapienza nutrice di giovani ; e l arte ingegnosa plasmò le due sopracciglia prominenti : le sue pupille erano prive di lucentezza eppure a vederlo , come a me sembra , non era un cieco : negli occhi vuoti stava seduta la grazia .
L intento dell arte fu forse quello di rendere nota la luce alta e viva , che mai si estingue , del genio , presente nel cuore di Omero . Da entrambe le parti si infossavano appena le guance , contratte dalle rughe della vecchiaia ; ma la Verecondia nativa delle Grazie consorte v era di casa . Intorno alle labbra volteggiava un ape Pieria ( cfr . Anth . Pal II , ) impregnata di gocce di miele dolcissimo . Con le due mani , poggiate l una sull altra , si sosteneva con un bastone come si fa tra i vivi . L orecchio destro inclinato sembrava sempre ascoltare Apollo , sembrava che forse udisse una musa nei dintorni . Assomigliava ad un pensatore tutto raccolto in se ; la mente , tramando la cantica marzia della Sirena pieria , vagava di qua e di dai profondi segreti del genio versatile .

Internal references

External references

Media

Last modifications

Epigram 2.1.g: First revision

See all modifications →