Epigram 2.1.f

URN
Created on
By
Updated on

Descriptions

Texts

χαῖρε φάος ῥήτρης Ἰσόκρατες, ὅττι σὺ χαλκῷ
κόσμον ἄγεις: δοκέεις γὰρ ἐπίφρονα μήδεα φαίνειν,
εἰ καὶ ἀφωνήτῳ σε πόνῳ χαλκεύσατο τέχνη.
ἔστενε δ᾽ Ἀμφιάρηος ἔχων πυριλαμπέα χαίτην
στέμματι δαφναίῳ: κρυφίην δ᾽ ἐλέλιζεν ἀνίην,
θεσπίζων, ὅτι πᾶσι βοόκτιτος ἀνδράσι Θήβη
ἀνδράσιν Ἀργείοισιν ὑπότροπον ἦμαρ ὀλέσσει.
ἀγλαὸς εἱστήκει χρησμηγόρος, ὅντινά φασιν
μαντιπόλου γενετῆρα θεοφραδέος Πολυείδου:
εὐπετάλῳ δὲ κόμας ἐστεμμένος ἔπρεπε δάφνῃ.
εἶδον ἀκερσεκόμην Ἕκατον θεόν, εἶδον ἀοιδῆς
κοίρανον, ἀδμήτοισι κεκασμένον ἄνθεσι χαίτην
εἶχε γὰρ ἀμφοτέροισι κόμης μεμερισμένον ὤμοις
βόστρυχον αὐτοέλικτον: ἕλισσε δὲ μάντιν ὀπωπήν,
οἷά τε μαντοσύνῃ μεροπήια πήματα λύων.
γυμνὸς δ᾽ ὀβριμόθυμος ἔην Τελαμώνιος Αἴας,
μήπω πρῶτον ἴουλον ἔχων ἐκέκαστο δὲ μορφῆς
ἄνθεσι πατρῴης: πλοκάμους δ᾽ ἐσφίγγετο μίτρῃ:
οὐ γὰρ ἔην τρυφάλειαν ἔχων, οὐκ ἔγχος ἑλίσσων,
οὐ σάκος ἑπταβόειον ἐπωμαδόν, ἀλλὰ τοκῆος
θαρσαλέην ἀνέφαινεν ἀγηνορίην Τελαμῶνος.
ἵστατο Σαρπηδών, Λυκίων πρόμος: ἠνορέῃ μὲν
φρικτὸς ἔην ἁπαλοῖς δὲ νεοτρεφέεσσιν ἰούλοις
οἴνοπος ἄκρα χάρασσε γενειάδος: ἀμφὶ δὲ χαίταις
εἶχε κόρυν γυμνὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλ᾽ ἐνὶ μορφῇ
σπέρμα Διὸς σήμαινεν ἀπ᾽ ἀμφοτέρης γὰρ ὀπωπῆς
μαρμαρυγὴν ἀπέπεμπεν ἐλευθερίου γενετῆρος,
καὶ τρίτος ;εὐχαίτης τριποδηλάλος ἦεν Ἀπόλλων,
καλὸς ἰδεῖν: πλόκαμος γὰρ ἕλιξ ἐπιδέδρομεν ὤμοις
ἀμφοτέροις: ἐρατὴ δὲ θεοῦ διεφαίνετο μορφή,
χαλκῷ κόσμον ἄγουσα: θεὸς δ᾽ ἐτίταινεν ὀπωπήν,
οἷά τε μαντιπόλοισιν ἐπὶ τριπόδεσσι δοκεύων.
καὶ τριτάτην θάμβησα πάλιν χρυσῆν Ἀφροδίτην,
φάρεϊ κόλπον ἔχουσαν ἐπίσκιον ἀμφὶ δὲ μαζοῖς
κεστὸς ἕλιξ κεχάλαστο, χάρις δ᾽ ἐνενήχετο κεστῷ.
αἰχμητὴς δ᾽ ἀνίουλος ἐλάμπετο δῖος Ἀχιλλεύς,
γυμνὸς ἐὼν σαγέων ἐδόκευε μὲν ἔγχος ἑλίσσειν
δεξιτερῇ, σκαιῇ δὲ σάκος χάλκειον ἀείρειν,
σχήματι τεχνήεντι: μόθου δ᾽ ἀπέπεμπεν ἀπειλὴν
θάρσεϊ τολμήεντι τεθηγμένος: αἱ γὰρ ὀπωπαὶ
γνήσιον ἦθος ἔφαινον ἀρήιον Αἰακιδάων.

— Paton edition

Salve Isocrate, lume di eloquenza! Dai splendori al bronzo: anche impresso nel bronzo dalla silente opera d’arte mi sembra che tu renda manifesti sapienti pensieri. Amfiarao, con la chioma di capelli coronata dall’alloro, stava sospirando al pensiero di un’angoscia segreta: prediceva infatti che Tebe, fondata
dove giace la giovenca, avrebbe reso impossibile
il ritorno agli argivi.
S’ergeva splendido un altro profeta, che fu padre, si dice, di Poliido, padre isporato degli dei. Si distingueva per la chioma cinta di frondoso alloro. Vidi il dio intonso, lungi saettante, vidi il signore del canto , le chiome adorne di vergini fiori; sulle spalle ricadevano, discriminati i capelli ricciuti per natura. Volgeva sguardi profetici, come se con il potere oracolare liberasse i mortali dai mali. Era nudo Aiace, l’ardito figlio di Telamone; ancor privo della prima peluria, ma adorno dei fiori della bellezza paterna, stringeva i capelli con una benda ché non portava l’elmo, non brandiva l’asta, non teneva sulla spalla lo scudo di sette pelli bovine, eppure rivelava l’impavido valore del padre Telamone. C’era Sarpedone. Primo tra i Lici; era terribile per la virilità, ma una nuova e morbida lanugine segnava la cima del mento dal colore del vino; sulla chioma aveva un elmo.
Il corpo era nudo, ma nell’aspetto presentava il gene
di Zeus; infatti emetteva da entrambi gli occhi
lo stesso bagliore del nobile padre.
C’era anche il terzo Apollo dalla bella chioma che parla
dal tripode, dal bell’aspetto: infatti i capelli ondulati si spargevano su entrambe le spalle, l’amabile figura del Dio emetteva bagliori, conferendo grazia al bronzo;
il Dio volgeva lo sguardo, come se stesse scrutando
il futuro dall’alto del tripode.
E a sua volta una terza aurea Afrodite mi incantò, la quale aveva il petto ombreggiato dalla veste:
attorno ai seni si allentava una cintura sinuosa,
la grazia ondeggiava nella cinta.
Il divino Achille , imberbe e armato di lancia, splendeva,
il quale era privo di armatura; scrutava, come per volgere
la lancia nella mano destra, sollevando con l’altra mano lo scudo, con portamento lezioso. Trasmetteva minaccia di guerra, incitato con animo audace. Infatti gli occhi mostravano la genuina indole bellicosa degli Eàcidi.

Authors

Cities

Keywords

Scholia

Comments

Alignments

χαῖρε φάος ῥήτρης Ἰσόκρατες , ὅττι σὺ χαλκῷ
κόσμον ἄγεις : δοκέεις γὰρ ἐπίφρονα μήδεα φαίνειν ,
εἰ καὶ ἀφωνήτῳ σε πόνῳ χαλκεύσατο τέχνη .
ἔστενε δ Ἀμφιάρηος ἔχων πυριλαμπέα χαίτην
στέμματι δαφναίῳ : κρυφίην δ ἐλέλιζεν ἀνίην ,
θεσπίζων , ὅτι πᾶσι βοόκτιτος ἀνδράσι Θήβη
ἀνδράσιν Ἀργείοισιν ὑπότροπον ἦμαρ ὀλέσσει .
ἀγλαὸς εἱστήκει χρησμηγόρος , ὅντινά φασιν
μαντιπόλου γενετῆρα θεοφραδέος Πολυείδου :
εὐπετάλῳ δὲ κόμας ἐστεμμένος ἔπρεπε δάφνῃ .
εἶδον ἀκερσεκόμην Ἕκατον θεόν , εἶδον ἀοιδῆς
κοίρανον , ἀδμήτοισι κεκασμένον ἄνθεσι χαίτην
εἶχε γὰρ ἀμφοτέροισι κόμης μεμερισμένον ὤμοις
βόστρυχον αὐτοέλικτον : ἕλισσε δὲ μάντιν ὀπωπήν ,
οἷά τε μαντοσύνῃ μεροπήια πήματα λύων .
γυμνὸς δ ὀβριμόθυμος ἔην Τελαμώνιος Αἴας ,
μήπω πρῶτον ἴουλον ἔχων ἐκέκαστο δὲ μορφῆς
ἄνθεσι πατρῴης : πλοκάμους δ ἐσφίγγετο μίτρῃ :
οὐ γὰρ ἔην τρυφάλειαν ἔχων , οὐκ ἔγχος ἑλίσσων ,
οὐ σάκος ἑπταβόειον ἐπωμαδόν , ἀλλὰ τοκῆος
θαρσαλέην ἀνέφαινεν ἀγηνορίην Τελαμῶνος .
ἵστατο Σαρπηδών , Λυκίων πρόμος : ἠνορέῃ μὲν
φρικτὸς ἔην ἁπαλοῖς δὲ νεοτρεφέεσσιν ἰούλοις
οἴνοπος ἄκρα χάρασσε γενειάδος : ἀμφὶ δὲ χαίταις
εἶχε κόρυν γυμνὸς μὲν ἔην δέμας , ἀλλ ἐνὶ μορφῇ
σπέρμα Διὸς σήμαινεν ἀπ ἀμφοτέρης γὰρ ὀπωπῆς
μαρμαρυγὴν ἀπέπεμπεν ἐλευθερίου γενετῆρος ,
καὶ τρίτος ; εὐχαίτης τριποδηλάλος ἦεν Ἀπόλλων ,
καλὸς ἰδεῖν : πλόκαμος γὰρ ἕλιξ ἐπιδέδρομεν ὤμοις
ἀμφοτέροις : ἐρατὴ δὲ θεοῦ διεφαίνετο μορφή ,
χαλκῷ κόσμον ἄγουσα : θεὸς δ ἐτίταινεν ὀπωπήν ,
οἷά τε μαντιπόλοισιν ἐπὶ τριπόδεσσι δοκεύων .
καὶ τριτάτην θάμβησα πάλιν χρυσῆν Ἀφροδίτην ,
φάρεϊ κόλπον ἔχουσαν ἐπίσκιον ἀμφὶ δὲ μαζοῖς
κεστὸς ἕλιξ κεχάλαστο , χάρις δ ἐνενήχετο κεστῷ .
αἰχμητὴς δ ἀνίουλος ἐλάμπετο δῖος Ἀχιλλεύς ,
γυμνὸς ἐὼν σαγέων ἐδόκευε μὲν ἔγχος ἑλίσσειν
δεξιτερῇ , σκαιῇ δὲ σάκος χάλκειον ἀείρειν ,
σχήματι τεχνήεντι : μόθου δ ἀπέπεμπεν ἀπειλὴν
θάρσεϊ τολμήεντι τεθηγμένος : αἱ γὰρ ὀπωπαὶ
γνήσιον ἦθος ἔφαινον ἀρήιον Αἰακιδάων .

Salve Isocrate , lume di eloquenza ! Dai splendori al bronzo : anche impresso nel bronzo dalla silente opera d arte mi sembra che tu renda manifesti sapienti pensieri . Amfiarao , con la chioma di capelli coronata dall alloro , stava sospirando al pensiero di un angoscia segreta : prediceva infatti che Tebe , fondata
dove giace la giovenca , avrebbe reso impossibile
il ritorno agli argivi .
S ergeva splendido un altro profeta , che fu padre , si dice , di Poliido , padre isporato degli dei . Si distingueva per la chioma cinta di frondoso alloro . Vidi il dio intonso , lungi saettante , vidi il signore del canto , le chiome adorne di vergini fiori ; sulle spalle ricadevano , discriminati i capelli ricciuti per natura . Volgeva sguardi profetici , come se con il potere oracolare liberasse i mortali dai mali . Era nudo Aiace , l ardito figlio di Telamone ; ancor privo della prima peluria , ma adorno dei fiori della bellezza paterna , stringeva i capelli con una benda ché non portava l elmo , non brandiva l asta , non teneva sulla spalla lo scudo di sette pelli bovine , eppure rivelava l impavido valore del padre Telamone . C era Sarpedone . Primo tra i Lici ; era terribile per la virilità , ma una nuova e morbida lanugine segnava la cima del mento dal colore del vino ; sulla chioma aveva un elmo .
Il corpo era nudo , ma nell aspetto presentava il gene
di Zeus ; infatti emetteva da entrambi gli occhi
lo stesso bagliore del nobile padre .
C era anche il terzo Apollo dalla bella chioma che parla
dal tripode , dal bell aspetto : infatti i capelli ondulati si spargevano su entrambe le spalle , l amabile figura del Dio emetteva bagliori , conferendo grazia al bronzo ;
il Dio volgeva lo sguardo , come se stesse scrutando
il futuro dall alto del tripode .
E a sua volta una terza aurea Afrodite mi incantò , la quale aveva il petto ombreggiato dalla veste :
attorno ai seni si allentava una cintura sinuosa ,
la grazia ondeggiava nella cinta .
Il divino Achille , imberbe e armato di lancia , splendeva ,
il quale era privo di armatura ; scrutava , come per volgere
la lancia nella mano destra , sollevando con l altra mano lo scudo , con portamento lezioso . Trasmetteva minaccia di guerra , incitato con animo audace . Infatti gli occhi mostravano la genuina indole bellicosa degli Eàcidi .

Internal references

External references

Media

Last modifications

Epigram 2.1.f: First revision

See all modifications →