Epigram 2.1.f

URN
Created on
By
Updated on

Descriptions

Texts

χαῖρε φάος ῥήτρης Ἰσόκρατες, ὅττι σὺ χαλκῷ
κόσμον ἄγεις: δοκέεις γὰρ ἐπίφρονα μήδεα φαίνειν,
εἰ καὶ ἀφωνήτῳ σε πόνῳ χαλκεύσατο τέχνη.
ἔστενε δ᾽ Ἀμφιάρηος ἔχων πυριλαμπέα χαίτην
στέμματι δαφναίῳ: κρυφίην δ᾽ ἐλέλιζεν ἀνίην,
θεσπίζων, ὅτι πᾶσι βοόκτιτος ἀνδράσι Θήβη
ἀνδράσιν Ἀργείοισιν ὑπότροπον ἦμαρ ὀλέσσει.
ἀγλαὸς εἱστήκει χρησμηγόρος, ὅντινά φασιν
μαντιπόλου γενετῆρα θεοφραδέος Πολυείδου:
εὐπετάλῳ δὲ κόμας ἐστεμμένος ἔπρεπε δάφνῃ.
εἶδον ἀκερσεκόμην Ἕκατον θεόν, εἶδον ἀοιδῆς
κοίρανον, ἀδμήτοισι κεκασμένον ἄνθεσι χαίτην
εἶχε γὰρ ἀμφοτέροισι κόμης μεμερισμένον ὤμοις
βόστρυχον αὐτοέλικτον: ἕλισσε δὲ μάντιν ὀπωπήν,
οἷά τε μαντοσύνῃ μεροπήια πήματα λύων.
γυμνὸς δ᾽ ὀβριμόθυμος ἔην Τελαμώνιος Αἴας,
μήπω πρῶτον ἴουλον ἔχων ἐκέκαστο δὲ μορφῆς
ἄνθεσι πατρῴης: πλοκάμους δ᾽ ἐσφίγγετο μίτρῃ:
οὐ γὰρ ἔην τρυφάλειαν ἔχων, οὐκ ἔγχος ἑλίσσων,
οὐ σάκος ἑπταβόειον ἐπωμαδόν, ἀλλὰ τοκῆος
θαρσαλέην ἀνέφαινεν ἀγηνορίην Τελαμῶνος.
ἵστατο Σαρπηδών, Λυκίων πρόμος: ἠνορέῃ μὲν
φρικτὸς ἔην ἁπαλοῖς δὲ νεοτρεφέεσσιν ἰούλοις
οἴνοπος ἄκρα χάρασσε γενειάδος: ἀμφὶ δὲ χαίταις
εἶχε κόρυν γυμνὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλ᾽ ἐνὶ μορφῇ
σπέρμα Διὸς σήμαινεν ἀπ᾽ ἀμφοτέρης γὰρ ὀπωπῆς
μαρμαρυγὴν ἀπέπεμπεν ἐλευθερίου γενετῆρος,
καὶ τρίτος ;εὐχαίτης τριποδηλάλος ἦεν Ἀπόλλων,
καλὸς ἰδεῖν: πλόκαμος γὰρ ἕλιξ ἐπιδέδρομεν ὤμοις
ἀμφοτέροις: ἐρατὴ δὲ θεοῦ διεφαίνετο μορφή,
χαλκῷ κόσμον ἄγουσα: θεὸς δ᾽ ἐτίταινεν ὀπωπήν,
οἷά τε μαντιπόλοισιν ἐπὶ τριπόδεσσι δοκεύων.
καὶ τριτάτην θάμβησα πάλιν χρυσῆν Ἀφροδίτην,
φάρεϊ κόλπον ἔχουσαν ἐπίσκιον ἀμφὶ δὲ μαζοῖς
κεστὸς ἕλιξ κεχάλαστο, χάρις δ᾽ ἐνενήχετο κεστῷ.
αἰχμητὴς δ᾽ ἀνίουλος ἐλάμπετο δῖος Ἀχιλλεύς,
γυμνὸς ἐὼν σαγέων ἐδόκευε μὲν ἔγχος ἑλίσσειν
δεξιτερῇ, σκαιῇ δὲ σάκος χάλκειον ἀείρειν,
σχήματι τεχνήεντι: μόθου δ᾽ ἀπέπεμπεν ἀπειλὴν
θάρσεϊ τολμήεντι τεθηγμένος: αἱ γὰρ ὀπωπαὶ
γνήσιον ἦθος ἔφαινον ἀρήιον Αἰακιδάων.

— Paton edition

Authors

Cities

Keywords

Scholia

Comments

Alignment

χαῖρε φάος ῥήτρης Ἰσόκρατες , ὅττι σὺ χαλκῷ
κόσμον ἄγεις : δοκέεις γὰρ ἐπίφρονα μήδεα φαίνειν ,
εἰ καὶ ἀφωνήτῳ σε πόνῳ χαλκεύσατο τέχνη .
ἔστενε δ Ἀμφιάρηος ἔχων πυριλαμπέα χαίτην
στέμματι δαφναίῳ : κρυφίην δ ἐλέλιζεν ἀνίην ,
θεσπίζων , ὅτι πᾶσι βοόκτιτος ἀνδράσι Θήβη
ἀνδράσιν Ἀργείοισιν ὑπότροπον ἦμαρ ὀλέσσει .
ἀγλαὸς εἱστήκει χρησμηγόρος , ὅντινά φασιν
μαντιπόλου γενετῆρα θεοφραδέος Πολυείδου :
εὐπετάλῳ δὲ κόμας ἐστεμμένος ἔπρεπε δάφνῃ .
εἶδον ἀκερσεκόμην Ἕκατον θεόν , εἶδον ἀοιδῆς
κοίρανον , ἀδμήτοισι κεκασμένον ἄνθεσι χαίτην
εἶχε γὰρ ἀμφοτέροισι κόμης μεμερισμένον ὤμοις
βόστρυχον αὐτοέλικτον : ἕλισσε δὲ μάντιν ὀπωπήν ,
οἷά τε μαντοσύνῃ μεροπήια πήματα λύων .
γυμνὸς δ ὀβριμόθυμος ἔην Τελαμώνιος Αἴας ,
μήπω πρῶτον ἴουλον ἔχων ἐκέκαστο δὲ μορφῆς
ἄνθεσι πατρῴης : πλοκάμους δ ἐσφίγγετο μίτρῃ :
οὐ γὰρ ἔην τρυφάλειαν ἔχων , οὐκ ἔγχος ἑλίσσων ,
οὐ σάκος ἑπταβόειον ἐπωμαδόν , ἀλλὰ τοκῆος
θαρσαλέην ἀνέφαινεν ἀγηνορίην Τελαμῶνος .
ἵστατο Σαρπηδών , Λυκίων πρόμος : ἠνορέῃ μὲν
φρικτὸς ἔην ἁπαλοῖς δὲ νεοτρεφέεσσιν ἰούλοις
οἴνοπος ἄκρα χάρασσε γενειάδος : ἀμφὶ δὲ χαίταις
εἶχε κόρυν γυμνὸς μὲν ἔην δέμας , ἀλλ ἐνὶ μορφῇ
σπέρμα Διὸς σήμαινεν ἀπ ἀμφοτέρης γὰρ ὀπωπῆς
μαρμαρυγὴν ἀπέπεμπεν ἐλευθερίου γενετῆρος ,
καὶ τρίτος ; εὐχαίτης τριποδηλάλος ἦεν Ἀπόλλων ,
καλὸς ἰδεῖν : πλόκαμος γὰρ ἕλιξ ἐπιδέδρομεν ὤμοις
ἀμφοτέροις : ἐρατὴ δὲ θεοῦ διεφαίνετο μορφή ,
χαλκῷ κόσμον ἄγουσα : θεὸς δ ἐτίταινεν ὀπωπήν ,
οἷά τε μαντιπόλοισιν ἐπὶ τριπόδεσσι δοκεύων .
καὶ τριτάτην θάμβησα πάλιν χρυσῆν Ἀφροδίτην ,
φάρεϊ κόλπον ἔχουσαν ἐπίσκιον ἀμφὶ δὲ μαζοῖς
κεστὸς ἕλιξ κεχάλαστο , χάρις δ ἐνενήχετο κεστῷ .
αἰχμητὴς δ ἀνίουλος ἐλάμπετο δῖος Ἀχιλλεύς ,
γυμνὸς ἐὼν σαγέων ἐδόκευε μὲν ἔγχος ἑλίσσειν
δεξιτερῇ , σκαιῇ δὲ σάκος χάλκειον ἀείρειν ,
σχήματι τεχνήεντι : μόθου δ ἀπέπεμπεν ἀπειλὴν
θάρσεϊ τολμήεντι τεθηγμένος : αἱ γὰρ ὀπωπαὶ
γνήσιον ἦθος ἔφαινον ἀρήιον Αἰακιδάων .

Salve Isocrate , lume di eloquenza ! Dai splendori al bronzo : anche impresso nel bronzo dalla silente opera d arte mi sembra che tu renda manifesti sapienti pensieri . Amfiarao , con la chioma di capelli coronata dall alloro , stava sospirando al pensiero di un angoscia segreta : prediceva infatti che Tebe , fondata
dove giace la giovenca , avrebbe reso impossibile
il ritorno agli argivi .
S ergeva splendido un altro profeta , che fu padre , si dice , di Poliido , padre isporato degli dei . Si distingueva per la chioma cinta di frondoso alloro . Vidi il dio intonso , lungi saettante , vidi il signore del canto , le chiome adorne di vergini fiori ; sulle spalle ricadevano , discriminati i capelli ricciuti per natura . Volgeva sguardi profetici , come se con il potere oracolare liberasse i mortali dai mali . Era nudo Aiace , l ardito figlio di Telamone ; ancor privo della prima peluria , ma adorno dei fiori della bellezza paterna , stringeva i capelli con una benda ché non portava l elmo , non brandiva l asta , non teneva sulla spalla lo scudo di sette pelli bovine , eppure rivelava l impavido valore del padre Telamone . C era Sarpedone . Primo tra i Lici ; era terribile per la virilità , ma una nuova e morbida lanugine segnava la cima del mento dal colore del vino ; sulla chioma aveva un elmo .
Il corpo era nudo , ma nell aspetto presentava il gene
di Zeus ; infatti emetteva da entrambi gli occhi
lo stesso bagliore del nobile padre .
C era anche il terzo Apollo dalla bella chioma che parla
dal tripode , dal bell aspetto : infatti i capelli ondulati si spargevano su entrambe le spalle , l amabile figura del Dio emetteva bagliori , conferendo grazia al bronzo ;
il Dio volgeva lo sguardo , come se stesse scrutando
il futuro dall alto del tripode .
E a sua volta una terza aurea Afrodite mi incantò , la quale aveva il petto ombreggiato dalla veste :
attorno ai seni si allentava una cintura sinuosa ,
la grazia ondeggiava nella cinta .
Il divino Achille , imberbe e armato di lancia , splendeva ,
il quale era privo di armatura ; scrutava , come per volgere
la lancia nella mano destra , sollevando con l altra mano lo scudo , con portamento lezioso . Trasmetteva minaccia di guerra , incitato con animo audace . Infatti gli occhi mostravano la genuina indole bellicosa degli Eàcidi .

Internal references

External references

Media

Last modifications

Epigram 2.1.f: First revision

See all modifications →