Epigram 2.1.e

URN
Created on
By
Updated on

Descriptions

Texts

φαίνετο μὲν νεότητι κεκασμένος: οὐδὲ γὰρ ἦεν
ἄνθεϊ λαχνήεντι γενειάδος ἄκρα χαράξας:
γυμνὸν δ᾽ εἶχεν ἅπαν στιβαρὸν δέμας: ἠνορέῃ δὲ
βεβριθὼς ἐλέλιζε μαχήμονος οἶστρον Ἐνυοῦς.
Οἰνώνη δὲ χόλῳ φρένας ἔζεεν, ἔζεε πικρῷ
ζήλῳ θυμὸν ἔδουσα, Πάριν δ᾽ ἐδόκευε λαθοῦσα
ὄμματι μαινομένῳ κρυφίην δ᾽ ἤγγειλεν ἀπειλήν,
δεξιτερῇ βαρύποτμον ἀναινομένη παρακοίτην,
αἰδομένῳ μὲν ἔοικεν ὁ βουκόλος, εἶχε δ᾽ ὀπωπὴν
πλαζομένην ἑτέρωσε δυσίμερος: αἴδετο γάρ που
Οἰνώνην βαρύδακρυν ἰδεῖν, Κεβρηνίδα νύμφην.
Αὐαλέῳ δὲ Δάρης ἐζώννυτο χεῖρας ἱμάντι,
πυγμαχίης κήρυκα φέρων χόλον ἠνορέης δὲ
ἔπνεε θερμὸν ἄημα πολυστρέπτοισιν ὀπωπαῖς.
Ἔντελλος δέ, Δάρητος ἐναντίον ὄμμα τιταίνων,
γυιοτόρους μύρμηκας ἐμαίνετο χερσὶν ἑλίσσων
πυγμαχίης δ᾽ ὤδινε φόνον διψῶσαν ἀπειλήν.
ἦν δὲ παλαισμοσύνην δεδαημένος ὄβριμος ἀνήρ
εἰ δὲ Φίλων ἤκουε πελώριος, εἴτε Φιλάμμων,
εἴτε Μίλων Σικελῆς ἔρυμα χθονός, οἶδεν Ἀπόλλων
οὐ γὰρ ἐγὼ δεδάηκα διακρῖναι καὶ ἀεῖσαι
οὔνομα θαρσαλέου κλυτὸν ἀνέρος, ἀλλὰ καὶ ἔμπης
ἔπνεεν ἠνορέης: λάσιος δὲ οἱ εἵλκετο πώγων,
καὶ φόβον ἠκούτιζον ἀεθλητῆρα παρειαί,
καὶ κεφαλῆς ἔφρισσον ἐθειράδες: ἀμφὶ δὲ πυκνοῖς
μυῶνες μελέεσσιν ἀνοιδαίνοντο ταθέντες
τρηχαλέοι, δοιοὶ δέ, συνισταμένων παλαμάων,
εὐρέες ἐσφήκωντο βραχίονες, ἠΰτε πέτραι,
καὶ παχὺς ἀλκήεντι τένων ἐπανίστατο νώτῳ,
αὐχένος εὐγνάμπτοιο περὶ πλατὺν αὐλὸν ἀνέρπων.
Δέρκεό μοι Χαρίδημον, ὃς Ἀτθίδος ἡγεμονεύων
Κεκροπίδην στρατὸν εἶχεν ἑῇς πειθήμονα βουλῇς.
ἦ κεν ἰδὼν ἀγάσαιο Μελάμποδα: μαντιπόλου μὲν
ἱερὸν εἶδος ἔφαινεν, ἔοικε δὲ θέσπιδος ὀμφῆς
σιγηλοῖς στομάτεσσι θεοπρόπον ἄσθμα τιταίνων.
Πάνθοος ἦν Τρώων βουληφόρος, ἀλλ᾽ ἔτι δεινὴν
οὔπω μῆτιν ἔπαυσε κατ᾽ Ἀργείων στρατιάων.
Δημογέρων δὲ νόημα πολύπλοκον εἶχε Θυμοίτης
ἀμφασίης πελάγεσσιν ἐελμένος: ἦ γὰρ ἐῴκει
σκεπτομένῳ τινὰ μῆτιν ἔτι Τρώεσσιν ὑφαίνειν.
Λάμπων δ᾽ ἀχνυμένῳ ἐναλίγκιος ἦεν ἰδέσθαι:
οὐ γὰρ ἔτι φρεσὶν εἶχε κυλινδομένοιο κυδοιμοῦ
τειρομένοις Τρώεσσι τεκεῖν παιήονα βουλήν.
εἱστήκει Κλυτίος μὲν ἀμήχανος: εἶχε δὲ δοιὰς
χεῖρας ὁμοπλεκέας, κρυφίης κήρυκας ἀνίης.

— Paton edition

Sembrava pieno di giovinezza perché la barba non ricopriva neppure la punta del mento.
Tutto il coraggioso corpo era nudo: ricolmo di forza virile, pungolava con l’arma d’ Enio bellicoso.
Il cuore d’ Enone era infuocato di collera, l’anima rosa di gelosia; Paride, sconvolto, spiava nell’ombra; lanciava velate minacce; nel frattempo la mano destra spingeva lo sposo dalla misera sorte. Il pastore sembrava confuso, lo sguardo circospetto si distoglieva da quell’ amatore rovinoso.
Si vergognava forse di veder piangere a dirotto Enone, la figlia di Cebrene.
Darete si cingeva le mani con cuoio secco - con l'ira, preannuncio delle gare di pugni, nel cuore; spirava caldi respiri dal mobile volgere degli occhi.
Contro Darete c'era Entello, che con lo sguardo minaccioso, si scatenava, cingeva il cesto che fora le membra, nel suo grembo c'era minaccia, assetato di sangue. Quindi un altro gigante, esperto di lotta, fiero. Solo Apollo sa se il suo nome fosse Filone, Filammone o Milone, protettore della terra siciliana; non capisco cosa c'è scritto e non posso cantare il nobile nome di quel valoroso; emanava comunque molto vigore; fluiva la barba foltissima e lunga, le guance lanciavano intorno uno sgomento guerriero e rizzavano i capelli sul capo; su un corpo massiccio una tensione, un gonfiore di muscoli solidi e duri; teneva le mani giunte; le braccia, una duplice stretta, si stringevano larghe possenti come rocce, la nuca vigorosa,tesa attorno all’ampia canna
del duttile collo, sorgeva sulle spalle forzute.
Ecco là Caridemo, comandante dell’Attica , il quale ebbe sotto il suo comando l’armata cecropide. O, ti stupiresti vedendo Melampo: mostrava un solenne aspetto di vate; sembrava emettere dalle labbra silenti predizioni divine. C’era Pantoo, che dava consigli ai troiani e negli abili piani che dettava contro gli argivi non c’era sosta. Il senatore Timete col suo abile pensiero era sconvolto nell’animo: pensoso, sembrava tramare chissà che piani per il bene di Troia. Lampone dava l’impressione di un uomo sofferente: nel tumulto della battaglia non sapeva trovare per i troiani ormai sopraffatti un rimedio guaritore.
L’eretta figura di Clizio appariva impotente: aveva le braccia conserte, come a nascondere l’afflizione.

Authors

Cities

Keywords

Scholia

Comments

Alignments

φαίνετο μὲν νεότητι κεκασμένος : οὐδὲ γὰρ ἦεν
ἄνθεϊ λαχνήεντι γενειάδος ἄκρα χαράξας :
γυμνὸν δ εἶχεν ἅπαν στιβαρὸν δέμας : ἠνορέῃ δὲ
βεβριθὼς ἐλέλιζε μαχήμονος οἶστρον Ἐνυοῦς .
Οἰνώνη δὲ χόλῳ φρένας ἔζεεν , ἔζεε πικρῷ
ζήλῳ θυμὸν ἔδουσα , Πάριν δ ἐδόκευε λαθοῦσα
ὄμματι μαινομένῳ κρυφίην δ ἤγγειλεν ἀπειλήν ,
δεξιτερῇ βαρύποτμον ἀναινομένη παρακοίτην ,
αἰδομένῳ μὲν ἔοικεν βουκόλος , εἶχε δ ὀπωπὴν
πλαζομένην ἑτέρωσε δυσίμερος : αἴδετο γάρ που
Οἰνώνην βαρύδακρυν ἰδεῖν , Κεβρηνίδα νύμφην .
Αὐαλέῳ δὲ Δάρης ἐζώννυτο χεῖρας ἱμάντι ,
πυγμαχίης κήρυκα φέρων χόλον ἠνορέης δὲ
ἔπνεε θερμὸν ἄημα πολυστρέπτοισιν ὀπωπαῖς .
Ἔντελλος δέ , Δάρητος ἐναντίον ὄμμα τιταίνων ,
γυιοτόρους μύρμηκας ἐμαίνετο χερσὶν ἑλίσσων
πυγμαχίης δ ὤδινε φόνον διψῶσαν ἀπειλήν .
ἦν δὲ παλαισμοσύνην δεδαημένος ὄβριμος ἀνήρ
εἰ δὲ Φίλων ἤκουε πελώριος , εἴτε Φιλάμμων ,
εἴτε Μίλων Σικελῆς ἔρυμα χθονός , οἶδεν Ἀπόλλων
οὐ γὰρ ἐγὼ δεδάηκα διακρῖναι καὶ ἀεῖσαι
οὔνομα θαρσαλέου κλυτὸν ἀνέρος , ἀλλὰ καὶ ἔμπης
ἔπνεεν ἠνορέης : λάσιος δὲ οἱ εἵλκετο πώγων ,
καὶ φόβον ἠκούτιζον ἀεθλητῆρα παρειαί ,
καὶ κεφαλῆς ἔφρισσον ἐθειράδες : ἀμφὶ δὲ πυκνοῖς
μυῶνες μελέεσσιν ἀνοιδαίνοντο ταθέντες
τρηχαλέοι , δοιοὶ δέ , συνισταμένων παλαμάων ,
εὐρέες ἐσφήκωντο βραχίονες , ἠΰτε πέτραι ,
καὶ παχὺς ἀλκήεντι τένων ἐπανίστατο νώτῳ ,
αὐχένος εὐγνάμπτοιο περὶ πλατὺν αὐλὸν ἀνέρπων .
Δέρκεό μοι Χαρίδημον , ὃς Ἀτθίδος ἡγεμονεύων
Κεκροπίδην στρατὸν εἶχεν ἑῇς πειθήμονα βουλῇς .
κεν ἰδὼν ἀγάσαιο Μελάμποδα : μαντιπόλου μὲν
ἱερὸν εἶδος ἔφαινεν , ἔοικε δὲ θέσπιδος ὀμφῆς
σιγηλοῖς στομάτεσσι θεοπρόπον ἄσθμα τιταίνων .
Πάνθοος ἦν Τρώων βουληφόρος , ἀλλ ἔτι δεινὴν
οὔπω μῆτιν ἔπαυσε κατ Ἀργείων στρατιάων .
Δημογέρων δὲ νόημα πολύπλοκον εἶχε Θυμοίτης
ἀμφασίης πελάγεσσιν ἐελμένος : γὰρ ἐῴκει
σκεπτομένῳ τινὰ μῆτιν ἔτι Τρώεσσιν ὑφαίνειν .
Λάμπων δ ἀχνυμένῳ ἐναλίγκιος ἦεν ἰδέσθαι :
οὐ γὰρ ἔτι φρεσὶν εἶχε κυλινδομένοιο κυδοιμοῦ
τειρομένοις Τρώεσσι τεκεῖν παιήονα βουλήν .
εἱστήκει Κλυτίος μὲν ἀμήχανος : εἶχε δὲ δοιὰς
χεῖρας ὁμοπλεκέας , κρυφίης κήρυκας ἀνίης .

Sembrava pieno di giovinezza perché la barba non ricopriva neppure la punta del mento .
Tutto il coraggioso corpo era nudo : ricolmo di forza virile , pungolava con l arma d Enio bellicoso .
Il cuore d Enone era infuocato di collera , l anima rosa di gelosia ; Paride , sconvolto , spiava nell ombra ; lanciava velate minacce ; nel frattempo la mano destra spingeva lo sposo dalla misera sorte . Il pastore sembrava confuso , lo sguardo circospetto si distoglieva da quell amatore rovinoso .
Si vergognava forse di veder piangere a dirotto Enone , la figlia di Cebrene .
Darete si cingeva le mani con cuoio secco - con l ' ira , preannuncio delle gare di pugni , nel cuore ; spirava caldi respiri dal mobile volgere degli occhi .
Contro Darete c ' era Entello , che con lo sguardo minaccioso , si scatenava , cingeva il cesto che fora le membra , nel suo grembo c ' era minaccia , assetato di sangue . Quindi un altro gigante , esperto di lotta , fiero . Solo Apollo sa se il suo nome fosse Filone , Filammone o Milone , protettore della terra siciliana ; non capisco cosa c ' è scritto e non posso cantare il nobile nome di quel valoroso ; emanava comunque molto vigore ; fluiva la barba foltissima e lunga , le guance lanciavano intorno uno sgomento guerriero e rizzavano i capelli sul capo ; su un corpo massiccio una tensione , un gonfiore di muscoli solidi e duri ; teneva le mani giunte ; le braccia , una duplice stretta , si stringevano larghe possenti come rocce , la nuca vigorosa , tesa attorno all ampia canna
del duttile collo , sorgeva sulle spalle forzute .
Ecco Caridemo , comandante dell Attica , il quale ebbe sotto il suo comando l armata cecropide . O , ti stupiresti vedendo Melampo : mostrava un solenne aspetto di vate ; sembrava emettere dalle labbra silenti predizioni divine . C era Pantoo , che dava consigli ai troiani e negli abili piani che dettava contro gli argivi non c era sosta . Il senatore Timete col suo abile pensiero era sconvolto nell animo : pensoso , sembrava tramare chissà che piani per il bene di Troia . Lampone dava l impressione di un uomo sofferente : nel tumulto della battaglia non sapeva trovare per i troiani ormai sopraffatti un rimedio guaritore .
L eretta figura di Clizio appariva impotente : aveva le braccia conserte , come a nascondere l afflizione .

Internal references

External references

Media

Last modifications

Epigram 2.1.e: First revision

See all modifications →