Anthologia Graeca

jeunesse et vieillesse , Youth and old age , Giovinezza e vecchiaia

Motifs