Anthologia Graeca

Liste des entités

Cliquez sur les titres et ensuite glissez-les où vous voulez.

Greek Anthology 5.6
1 Callimachus Καλλίμαχος Callimaque

ὤμοσε Καλλίγνωτος Ἰωνίδι, μήποτε κείνης
ἕξειν μήτε φίλον κρέσσονα μήτε φίλην.
ὤμοσεν: ἀλλὰ λέγουσιν ἀληθέα, τοὺς ἐν ἔρωτι
ὅρκους.μὴ δύνειν οὔατ᾽ ἐς ἀθανάτων.

νῦν δ᾽ ὁ μὲν ἀρσενικῷ θέρεται πυρί: τῆς δὲ ταλαίνης
νύμφης, ὡς Μεγαρέων, οὐ λόγος οὐδ᾽ ἀριθμός. .

Callignoto ha giurato a Ionide che mai
amerà qualcuno più di lei - né uomo né donna.
L’ha giurato, ma è vero quel che dice la gente : i giuramenti in amore
non arrivano agli orecchi degli immortali.
Ora il fuoco che lo scalda è un ragazzo : la sua triste
giovane sposa, come i megarici, non la calcola più.

Callignoto giurò a Ionide che non avrebbe mai avuto
né un amico né un’amica migliore di quella.
Giurò: ma dicono cose vere, (dicendo) che i giuramenti in amore
non entrano nelle orecchie degli immortali.
Ma ora egli è bruciato da un fuoco virile, e della misera fidanzata
non (c’è) né stima né considerazione, come dei Megaresi.

Callignoto giurò a Ionide che non avrebbe mai avuto
un compagno o una compagna migliore di lei.
Si dice, però, che i giuramenti d’amore
non arrivino alle orecchie degli dei immortali, ed è vero.
Infatti ora egli arde di passione per un uomo e non ha più
né stima né considerazione della povera fidanzata, come dei Megaresi.

Callignote a juré à Ionis que jamais
il n’aimera quelqu’un - homme ou femme - plus qu’elle.
Il l’a juré; mais ce que les gens disent est vrai: les serments en amour
n’atteignent pas les oreilles des immortels.
Maintenant le feu qui le réchauffe, c’est un jeune homme: sa pauvre
jeune épouse, tout comme les Mégariens, il n’en tient plus compte.

Callignotus swore to Ionis that never man nor woman would be dearer to him than she. He swore, but it is true what they say, that Lovers' oaths do not penetrate the ears of the immortals. Now he is glowing with love for a youth, and of the poor girl, as of the Megarians, there is neither word nor count.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.6
 • Greek Anthology 4.1
  2 Meleager Méléagre Μελέαγρος

  Μοῦσα φίλα, τίνι τάνδε φέρεις πάγκαρπον ἀοιδάν;
  ἢ τίς ὁ καὶ τεύξας ὑμνοθετᾶν στέφανον;
  ἄνυσε μὲν Μελέαγρος, ἀριζάλῳ δὲ Διοκλεῖ
  μναμόσυνον ταύταν ἐξεπόνησε χάριν,

  πολλὰ μὲν ἐμπλέξας Ἀνύτης κρίνα, πολλὰ δὲ Μοιροῦς
  λείρια, καὶ Σαπφοῦς βαιὰ μέν, ἀλλὰ ῥόδα:
  νάρκισσόν τε τορῶν Μελανιππίδου ἔγκυον ὕμνων,
  καὶ νέον οἰνάνθης κλῆμα Σιμωνίδεω:
  σὺν δ᾽ ἀναμὶξ πλέξας μυρόπνουν εὐάνθεμον ἶριν

  Νοσσίδος, ἧς δέλτοις κηρὸν ἔτηξεν Ἔρως:
  τῇ δ᾽ ἅμα καὶ σάμψυχον ἀφ᾽ ἡδυπνόοιο Ῥιανοῦ,
  καὶ γλυκὺν Ἠρίννης παρθενόχρωτα κρόκον,
  Ἀλκαίου τε λάληθρον ἐν ὑμνοπόλοις ὑάκινθον,
  καὶ Σαμίου δάφνης κλῶνα μελαμπέταλον

  ἐν δὲ Λεωνίδεω θαλεροὺς κισσοῖο κορύμβους,
  Μνασάλκου τε κόμας ὀξυτόρου πίτυος:
  βλαισήν τε πλατάνιστον ἀπέθρισε Παμφίλου οἴμης,
  σύμπλεκτον καρύης ἔρνεσι Παγκράτεος,

  Τύμνεὼ τ᾽ εὐπέταλον λεύκην, χλοερόν τε σίσυμβρον

  Νικίου, Εὐφήμου τ᾽ ἀμμότροφον πάραλον
  ἐν δ᾽ ἄρα Δαμάγητον, ἴον μέλαν, ἡδύ τε μύρτον
  Καλλιμάχου, στυφελοῦ μεστὸν ἀεὶ μέλιτος,
  λυχνίδα τ᾽ Εὐφορίωνος, ἰδ᾽ ἐν Μούσαις κυκλάμινον,
  ὃς Διὸς ἐκ κούρων ἔσχεν ἐπωνυμίην.

  τῇσι δ᾽ ἅμ᾽ Ἡγήσιππον ἐνέπλεκε, μαινάδα βότρυν,
  Πέρσου τ᾽ εὐώδη σχοῖνον ἀμησάμενος,
  σὺν δ᾽ ἅμα καὶ γλυκὺ μῆλον ἀπ᾽ ἀκρεμόνων Διοτίμου,
  καὶ ῥοιῆς ἄνθη πρῶτα Μενεκράτεος,
  σμυρναίους τε κλάδους Νικαινέτου, ἠδὲ Φαέννου

  τέρμινθον, βλωθρὴν τ᾽ ἀχράδα Σιμμίεω:
  ἐν δὲ καὶ ἐκ λειμῶνος ἀμωμήτοιο σελίνου
  βαιὰ διακνίζων ἄνθεα Παρθενίδος,
  λείψανὰ τ᾽ εὐκαρπεῦντα μελιστάκτων ἀπὸ Μουσέων,
  ξανθοὺς ἐκ καλάμης Βακχυλίδεω στάχυας:

  ἐν δ᾽ ἄρ᾽ Ἀνακρείοντα, τὸ μὲν γλυκὺ κεῖνο μέλισμα,
  νέκταρος, εἰς δ᾽ ἐλέγους ἄσπορον ἀνθέμιον
  ἐν δὲ καὶ ἐκ φορβῆς σκολιότριχος ἄνθος ἀκάνθης
  Ἀρχιλόχου, μικρὰς στράγγας ἀπ᾽ ὠκεανοῦ:
  τοῖς δ᾽ ἅμ᾽ Ἀλεξάνδροιο νέους ὄρπηκας ἐλαίης,

  ἠδὲ Πολυκλείτου πορφυρέην κύανον.
  ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ἀμάρακον ἧκε, Πολύστρατον, ἄνθος ἀοιδῶν,
  φοίνισσάν τε νέην κύπρον ἀπ᾽ Ἀντιπάτρου:
  καὶ μὴν καὶ Συρίαν σταχυότριχα θήκατο νάρδον,
  ὑμνοθέταν, Ἑρμοῦ δῶρον ἀειδόμενον

  ἐν δὲ Ποσείδιππόν τε καὶ Ἡδύλον, ἄγρι᾽ ἀρούρης,
  Σικελίδεὼ τ᾽ ἀνέμοις ἄνθεα φυόμενα.

  ναὶ μὴν καὶ χρύσειον ἀεὶ θείοιο Πλάτωνος
  κλῶνα, τὸν ἐξ ἀρετῆς πάντοθι λαμπόμενον
  ἄστρων τ᾽ ἴδριν Ἄρατον ὁμοῦ βάλεν, οὐρανομάκεως

  φοίνικος κείρας πρωτογόνους ἕλικας,
  λωτὸν τ᾽ εὐχαίτην Χαιρήμονος, ἐν φλογὶ μίξας
  Φαιδίμου, Ἀνταγόρου τ᾽ εὔστροφον ὄμμα βοός,
  τάν τε φιλάκρητον Θεοδωρίδεω νεοθαλῆ
  ἕρπυλλον, κυάμων τ᾽ ἄνθεα Φανίεω,

  ἄλλων τ᾽ ἔρνεα πολλὰ νεόγραφα: τοῖς δ᾽ ἅμα Μούσης
  καὶ σφετέρης ἔτι που πρώιμα λευκόια.
  ἀλλὰ φίλοις μὲν ἐμοῖσι φέρω χάριν ἔστι δὲ μύσταις
  κοινὸς ὁ τῶν Μουσέων ἡδυεπὴς στέφανος.

  Μοῦσα φίλα, τίνι τάνδε φέρεις πάγκαρπον ἀοιδάν;
  ἢ τίς ὁ καὶ τεύξας ὑμνοθετᾶν στέφανον;
  Ἄνυσε μὲν Μελέαγρος, ἀριζάλῳ δὲ Διοκλεῖ
  μναμόσυνον ταύταν ἐξεπόνησε χάριν:
  πολλὰ μὲν ἐμπλέξας Ἀνύτης κρίνα, πολλὰ δὲ
  Μοιροῦς
  λείρια, καὶ Σαπφοῦς βαιὰ μὲν, ἀλλὰ ῥόδα:
  νάρκισσόν τε τορῶν Μελανιππίδου ἔγκυον ὕμνων,
  καὶ νέον οἰνάνθης κλῆμα Σιμωνίδεω:
  σὺν δ᾽ ἀναμὶξ πλέξας μυρόπνουν εὐάνθεμον ἶριν
  Νοσσίδος, ἧς δέλτοις κηρὸν ἔτηξεν Ἔρως:
  τῇ δ᾽ ἅμα καὶ σάμψυχον ἀφ᾽ ἡδυπνόοιο Ῥιανοῦ,
  καὶ γλυκὺν Ἠρίννης παρθενόχρωτα κρόκον,
  Ἀλκαίου τε λάληθρον ἐν ὑμνοπόλοις ὑάκινθον,
  καὶ Σαμίου δάφνης κλῶνα μελαμπέταλον:
  ἐν δὲ Λεωνίδεω θαλεροὺς κισσοῖο κορύμβους,
  Μνασάλκου τεκόμας ὀξυτόρου πίτυος:
  βλαισήν τε πλατάνιστον ἀπέθρισε Παμφίλου οἴνης,
  σύμπλεκτον καρύης ἔρνεσι Παγκράτεος,
  Τύμνεὼ τ᾽ εὐπέταλον λεύκην, χλοερόν τε σίσυμβρον
  Νικίου, Εὐφήμου τ᾽ ἀμμότροφον πάραλον:
  ἐν δ᾽ ἄρα Δαμαγήτου, ἴον μέλαν, ἡδύ τε μύρτον
  Καλλιμάχου, στυφελοῦ μεστὸν ἀεὶ μέλιτος,
  λυχνίδα τ᾽ Εὐφορίωνος, ἰδ᾽ ἐν Μούσησιν ἄμωμον,
  ὃς Διὸς ἐκ κούρων ἔσχεν ἐπωνυμίην.
  Τῇσι δ᾽ ἅμ᾽ Ἡγησίππου νέπλεκε μαινάδα βότρυν,
  Πέρσου τ᾽ εὐώδη σχοῖνον ἀμησάμενος,
  σὺν δ᾽ ἅμα καὶ γλυκὺμηλον ἀπ᾽ ἀκρεμόνων Διοτίμου,
  καὶ ῥοιῆς ἄνθη πρῶτα Μενεκράτεος,
  μυρραίους τε κλάδους Νικαινέτου, ἠδὲ Φαέννου
  τέρμινθον, βλωθρὴν τ᾽ ἀχράδα Σιμίεω:
  ἐν δὲ καὶ ἐκ λειμῶνος ἀμωμήτοιο σέλινα,
  βαιὰ διακνίζων ἄνθεα, Παρθενίδος,
  λείψανὰ τ᾽ εὐκαρπεῦντα μελιστάκτων ἀπὸ Μουσέων,
  ξανθοὺς ἐκ καλάμης Βακχυλίδεω στάχυας:
  ἐν δ᾽ ἄρ᾽ Ἀνακρείοντα, τὸ μὲν γλυκὺ κεῖνο μέλισμα
  νέκταρος, ἐν δ᾽ ἐλέγους ἄσπορον ἀνθέμιον:
  ἐν δὲ καὶ ἐκ φορβῆς σκολιότριχος ἄνθος ἀκάνθης
  Ἀρχιλόχου μικρὰς στράγγας ἀπ᾽ ὠκεανοῦ
  τοῖς δ᾽ ἅμ᾽ Ἀλεξάνδροιο νέους ὄρπηκας ἐλαίης
  ἠδὲ Πολυκλείτου πορφυρέoν κύαmον.
  ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ἀμάρακον ἧκε Πολuστραvτοu, ἄνθος ἀοιδῶν,
  φοίνισσάν τε νέην κύπρον ἀπ᾽ Ἀντιπάτρου:
  ναὶ μὴν καὶ Συρίαν σταχυότριχα θήκατο νάρδον
  ὑμνοθέταν Ἑρμοῦ δῶρον ἀειδόμενον.
  Eν δὲ Ποσείδιππόν τε καὶ Ἡδύλον ἄγρι᾽ ἀρούρης,
  Σικελίδεὼ τ᾽ ἀνέμοις ἄνθεα φυόμενα:
  ναὶ μὴν καὶ χρύσειον ἀεὶ θείοιο Πλάτωνος
  κλῶνα, τὸν ἐξ ἀρετῆς πάντοθι λαμπόμενον.
  Ἄστρων τ᾽ ἴδριν Ἄρατον ὁμοῦ βάλεν, οὐρανομάκευς
  φοίνικος κείρας πρωτογόνους ἕλικας,
  λωτὸν τ᾽ εὐχαίτην Χαιρήμονος, ἐν φλογὶ μίξας
  Φαιδίμου, Ἀνταγόρου τ᾽ εὔστροφον ὄμμα βοός,
  τάν τε φιλάκρητον Θεοδωρίδεω νεοθαλῆ
  ἕρπυλλον, κυάνων τ᾽ ἄνθεα Φανίεω,
  ἄλλων τ᾽ ἔρνεα πολλὰ νεόγραφα: τοῖς δ᾽ ἅμα Μούσης
  καὶ σφετέρης ἔτι που πρώιμα λευκόια.
  Ἀλλὰ φίλοις μὲν ἐμοῖσι φέρω χάριν: ἔστι δὲ μύσταις
  κοινὸς ὁ τῶν Μουσέων ἡδυεπὴς στέφανος.

  Musa amata, a chi porti questo canto di frutti?
  Chi intrecciò questa corona di poeti?
  La realizzò Meleagro: compose questo dono come
  ricordo per il celebre Diocle;
  unì tanti gigli di Anite, tanti narcisi di Mero
  e pochi fiori di Saffo, ma erano rose;
  un narciso di Melanippide, pieno di canti acuti,
  e un ramo giovane della infiorescenza della vite di Simonide;
  intrecciò contemporaneamente in modo confuso l’iris dal fiore profumato
  di Nosside, sulle cui tavolette Amore sciolse la cera;
  insieme a lei la maggiorana lontana dal dolce Riano,
  e il dolce zafferano dal colore verginale d’Erinna,
  e il giacinto d’Alceo rinomato tra i poeti, e il fascio d’alloro di Samio dalle foglie scure;
  e di Leonida le sommità fiorenti dell’edera,
  e di Mnasalce la chioma di pino pungente;
  tagliò i rami del contorto platano del canto di Panfilo,
  e intrecciò in ghirlande il noce di Pancrate,
  il pioppo frondoso di Timne, la verdeggiante menta
  di Nicia, di Eufemo la pianta che cresce nella sabbia vicino la costa;
  poi ancora di Damageto, la scura violetta, e il dolce mirto
  di Callimaco, sempre pieno di aspro miele,
  e d’Euforione la licnide, il cardamomo per le Muse,
  che prese il nome dai giovani fanciulli di Zeus.
  Dunque aggiungeva a questi di Egesippo il grappolo d’uva furente,
  dopo aver raccolto anche un giunco profumato di Perse,
  con una dolce mela di Diotimo
  dai rami e prima ancora fiori di melograno di Menecrate,
  rami di mirra di Niceneto, un pistacchio
  di Foenno e un alto pero di Simia;
  raccogliendo inoltre dal prato perfetto
  un po’ di sedano e fiori di Partenide,
  e spighe dorate dalla paglia di Bacchilide,
  reliquie fiorenti di dolcissime Muse:
  E dunque per Anacreonte, quel famoso dolce canto,
  di miele, fiore sterile di elegie
  nonché fiore d’acanto dalla chioma ricciuta, formato dall’insegnamento
  di Archiloco, scelse piccole gocce dal grande Oceano:
  invece per Alessandro acerbi ramoscelli d’ulivo,
  e per Policlito un lapislazzulo di porpora.
  Per Polistrato, invece, trovò una maggiorana, fiore aedo,
  e per Antipatro una giovane alcanna fenicia:
  e pose anche un nardo di Siria coronato di spighe,
  poeta lirico, celebrato dono di Ermes,
  per Edilo e Posidippo scelse l’erbetta del campo,
  fiori generati dalle correnti del Sicelide.
  Sicuramente anche del sempre divino Platone
  mise un ramo dorato che risplendeva di virtù.
  Insieme, sistemò anche Arato, esperto di stelle,
  tagliando i viticci appena nati di una palma altissima,
  e mise anche il frondoso loto di Cherèmone, dopo aver finito
  di mescolare nella fiamma di Fedimo l’occhio girevole di bue di Antagora,
  il fresco serpillo amante del vino di Teodorida,
  un fiore di fiordalisi di Fania, e molti frutti già scritti di altri personaggi:
  a questi, inoltre, aggiunse, se non erro,
  garofani di stagione della loro Musa.
  Ringrazio i miei amici, ma la soave corona
  delle Muse è di comune possesso degli iniziati.

  κατθάνοισα δὲ κείσηι οὐδέ ποτα μναμοσύνα σέθεν
  ἔσσετ' οὐδὲ †ποκ'†ὔστερον· οὐ γὰρ πεδέχηις βρόδων
  τὼν ἐκ Πιερίας· ἀλλ' ἀφάνης κἀν Ἀίδα δόμωι
  φοιτάσηις πεδ' ἀμαύρων νεκύων ἐκπεποταμένα.

  To whom, dear Muse, dost thou bring these varied fruits of song, or who was it who wrought this garland of poets? The work was Meleager’s, and he laboured thereat to give it as a keepsake to glorious Diocles. Many lilies of Anyte he inwove, and many of Moero, of Sappho few flowers, but they are roses; narcissus, too, heavy with the clear song of Melanippides and a young branch of the vine of Simonides; and therewith he wove in the sweet-scented lovely iris of Nossis, the wax for whose writing-tablets Love himself melted; and with it marjoram from fragrant Rhianus, and Erinna’s sweet crocus, maiden-hued, the hyacinth of Alcaeus, the vocal poets’ flower, and a dark-leaved branch of Samius’ laurel.
  He wove in too the luxuriant ivy-clusters of Leonidas and the sharp needles of Mnasalcas’ pine; the deltoid plane-leaves of the song of Pamphilus he plucked intangled with Pancrates’ walnut branches; and the graceful poplar leaves of Tymnes, the green serpolet of Nicias and the spurge of Euphemus that grows on the sands; Damagetus, the dark violet, too, and the sweet myrtle of Callimachus, ever full of harsh honey: and Euphorion’s lychnis and the Muse’s cyclamen which takes its name from the twin sons of Zeus.
  And with these he inwove Hegesippus’ maenad clusters and Perseus’ aromatic rush, the sweet apple also from the boughs of Diotimus and the first flowers of Menecrates’ pomegranate, branches of Nicaenetus’ myrrh, and Phaennus’ terebinth, and the tapering wild pear of Simmias; and from the meadow where grows her perfect celery he plucked but a few blooms of Parthenis to inweave with the yellow-eared corn gleaned from Bacchylides, fair fruit on which the honey of the Muses drops.
  He plaited in too Anacreon’s sweet lyric song, and a bloom that may not be sown in verse; and the flower of Archilochus’ crisp-haired cardoon—a few drops from the ocean; and therewith young shoots of Alexander’s olive and the blue corn-flower of Polyclitus; the amaracus of Polystratus, too, he inwove, the poet’s flower, and a fresh scarlet gopher from Antipater, and the Syrian spikenard of Hermodorus; he added the wild field-flowers of Posidippus and Hedylus, and the anemones of Sicelides; yea, verily, and the golden bough of Plato, ever divine, all asheen with virtue; and Aratus therewith did he set on, wise in starlore, cutting the first-born branches from a heaven-seeking palm; and the fair-tressed lotus of Chaeremon mingled with Phaedimus’ phlox, and Antagoras’ sweetly-turning oxeye, and Theodoridas’ newly flowered thyme that loveth wine, and the blossom of Phanias’ bean and the newly written buds of many others, and with all these the still early white violets of his own Muse.
  To my friends I make the gift, but this sweet-voiced garland of the Muses is common to all the initiated.

  Muse aimée, à qui apportes-tu tous ces fruits réunis dans un chant ? qui donc, pourrais-je dire encore, a tressé cette couronne de poètes ? Celui qui l’a fait, c’est Méléagre ; et c’est à l’illustre Dioclès qu’il adresse ce souvenir, c’est pour lui qu’il a composé cette magnifique offrande. Il y a entrelacé beaucoup de lis rouges d’Anytê, beaucoup de lis blancs de Mœro ; de Sappho, peu de choses, mais ce sont des roses ; puis, le narcisse de Mélanippide, fécond en hymnes harmonieux, et les jeunes sarments de la vigne de Simonide. Il y a inséré, pêle-mêle, le bel iris embaumé de Nossis, dont les tablettes de cire furent amollies par Éros, ainsi que la marjolaine odorante de Rhianos, et le doux safran d’Érinna, fleur au teint virginal, et l’hyacinthe d’Alcée, à qui les poètes reconnaissent le don de la parole, et les rameux du laurier de Samios, avec leur feuillage noir. Il y a ajouté des grappes vigoureuses du lierre de Léonidas et la chevelure du pin de Mnasalcas aux aiguilles piquantes. Il a coupé quelques branches du platane tordu de Pamphilos, pour les mêler à celles du noyer de Pancratès, au beau feuillage du peuplier blanc de Tymnès, à la menthe verdoyante de NIcias, à l’euphorbe marine d’Euphèmos, qui pousse dans le sable. Il y a mis la violette sombre de Damagétos, et le doux myrte de Callimaque, toujours gonflé d’un lait bien amer, et le lychnis d’Euphorion et le cinname, cher aux Muses, du poète qui doit son nom aux Dioscures. Avec ces fleurs il a encore tressé le raisin enivrant g'Hégésippos et une moisson des joncs odorants de Persès ; il y a joint une pomme douce cueillie sur l’arbre de Diotimos, et les premières fleurs du grenadier de Ménécratès, et quelques rameux du myrte de Nicainétos, et le thérébinthe de Phaennos, et le grand poirier sauvage de Simias ; il y a ajouté l’ache de la merveilleuse prairie de Parthénis, dont il a arraché quelques tiges, et — restes d’une abondante moisson dont les Muses distillent leur miel — de blonds épis glanés dans les chaumes de Bacchylide. Puis c’est Anacréon, avec ses chansons douces comme le nectar et la nigelle sauvage de ses vers élégiaques ; c’est l’acanthe d’Archiloque, cueillie dans ses prairies luxuriantes : à peine quelques gouttes d’un immense océan ! À ces fleurs il a joint les jeunes pousses de l’olivier d’Alexandre et la fève pourprée de Polycleitos. Il y a mis aussi l’amaracus de Polystratos, fleur de la poésie, et le jeune troène phénicien d’Antipater ; puis le nard syrien, couronné d’épis, de ce poète qu’en vers on nomme « présent d’Hermès ». Il n’a pas manqué d’y insérer les fleurs champêtres de Posidippe et d’Hédylos, et celles du Sicilien, qui naissent au souffle des vents ; puis le rameau toujours resplendissant du divin Platon, auquel la vertu communique partout son éclat. Il y a ajouté Aratos, le poète instruit dans la science des astres, ce palmier qui s’élève jusqu’au ciel, dont il a détaché les premiers bourgeons. Puis le lotus chevelu de Chérémon, mêlé au phlox de Phaidimos et au flexible œil-de-bœuf d’Antagoras, le serpolet frais éclos de Théodoridas, ami du vin, et les bleuets de Phanias, et beaucoup d’autres fleurs encore, mais, celles-là, inédites. De sa propre Muse, enfin, il y a ajouté de précoces giroflées.

  C’est à mes amis que je dédie cette offrande ; mais elle est destinée également à tous les initiés, cette couronne des Muses au langage harmonieux.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 4.1
 • Greek Anthology 5.3
  13 Ἀντίπατρος ὁ Θεσσαλονικεύς Antipatro di Tessalonica Antipater of Thessalonica Antipater de Thessalonique

  ὄρθρος ἔβη, Χρύσιλλα, πάλαι δ᾽ ἠῷος ἀλέκτωρ
  κηρύσσων φθονερὴν Ἠριγένειαν ἄγει.
  ὀρνίθων ἔρροις φθονερώτατος, ὅς με διώκεις
  οἴκοθεν εἰς πολλοὺς ἠιθέων ὀάρους.

  γηράσκεις, Τιθωνέ: τί γὰρ σὴν εὐνέτιν Ἠῶ
  οὕτως ὀρθριδίην ἤλασας ἐκ λεχέων;

  L’alba è andata, Crisilla, e il gallo del mattino da molto tempo
  porta cantando Erigenia maligna.
  Va’ in malora, (tu che sei) il più invidioso degli uccelli, che mi spingi
  fuori dalla casa verso molte chiacchiere di giovani.
  Stai invecchiando, Titone: perché infatti così di primo mattino
  scacciasti dal letto la tua amante Aurora?

  L’alba è giunta, Crisilla: il canto del gallo mattutino
  da sempre annuncia l’arrivo di Erigenia maligna.
  Va’ in malora, tu che tra gli uccelli sei il più invidioso!
  Mi spingi fuori di casa a perdermi in chiacchiere tra giovani!
  Stai invecchiando, Titone: altrimenti perché avresti cacciato
  così presto la tua amante Aurora dal letto?

  The day has broken, Chrysilla, and for long early-rising chanticleer
  is crowing to summon envious Dawn.
  A course on thee, most jealous of fowls, who drivest me
  from home to the tireless chatter of the young men.
  Thou art growing old, Tithonus, or why dost thou chase thy consort Aurora
  so early from thy bed?

  Arriva il giorno, Crisilla, da tempo, all’alba, il gallo mattutino
  cantando ha portato l’Aurora invidiosa.
  Va al diavolo tu, il più geloso degli uccelli, che mi butti
  fuori di casa verso i numerosi discorsi dei giovani.
  Invecchi Titone ; altrimenti perché cacci dal letto così presto
  la tua consorte Aurora ?

  Le jour se lève, Chrysille, et depuis longtemps, le coq matinier
  chantant a fait apparaître l’Aurore envieuse.
  Va au diable toi, le plus jaloux des oiseaux, qui me presse
  hors de la maison vers les nombreux chants des célibataires.
  Tu vieillis, Tithon ; pourquoi sinon tu chasses ton épouse Aurore
  du lit si tôt ?

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.3
 • Greek Anthology 5.4
  5 Philodemus of Gadara Φιλόδημος ὁ Γαδαρεύς

  τὸν σιγῶντα, Φιλαινί, συνίστορα τῶν ἀλαλήτων
  λύχνον ἐλαιηρῆς ἐκμεθύσασα δρόσου,
  ἔξιθι: μαρτυρίην γὰρ Ἔρως μόνος οὐκ ἐφίλησεν
  ἔμπνουν καὶ πηκτὴν κλεῖε, Φιλαινί, θύρην.

  καὶ σύ, φίλη Ξανθώ, με: σὺ δ᾽, ὦ φιλεράστρια κοίτη,
  ἤδη τῆς Παφίης ἴσθι τὰ λειπόμενα.

  O Filènide, esci, dopo aver inzuppato d’olio d’oliva
  la lucerna che tace, testimone delle cose indicibili;
  infatti Eros solo non apprezzò la testimonianza viva;
  o Filènide, chiudi la solida porta.
  E tu, Xantò, baciami; e tu, o letto d’amore,
  oramai sappi le cose che rimangono di Afrodite.

  Vattene via e chiudi la porta, Filènide, dopo aver riempito d’olio
  la lanterna, testimone muta di segreti indicibili:
  infatti, solamente Eros non ha mai gradito chi li rivela.
  E tu, Xantò, baciami; mentre per te, mio letto amante di amanti,
  è tempo di conoscere ciò che rimane da scoprire dell’amore.

  Philénis, après avoir enivré la lampe qui connaît mais garde secrètes les choses qu’on ne peut dire
  d’une liqueur huileuse,
  va-t-en : car l’Amour solitaire n’apprécie pas les témoins
  vivants, et ferme bien la porte, Philénis.
  Et toi, embrasse-moi, Xantho : quant à toi, ô lit qui aime les aimants,
  apprends maintenant ce qu’il faut savoir d’Aphrodite.

  Philaenis, make drunk with oil the lamp,
  the silent confidant of things we may not speak of,
  and then go out: for Love alone loves no living witness;
  and, Philaenis, shut the door close.
  And then, dear Xantho, - but thou, my bed, the lovers’ friend,
  learn now the rest of Aphrodite’s secrets.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.4
 • Greek Anthology 5.5
  6 Statyllius Flaccus

  ἀργύρεον νυχίων με συνίστορα πιστὸν ἐρώτων
  οὐ πιστῇ λύχνον Φλάκκος ἔδωκε Νάπῃ,
  ἧς παρὰ νῦν λεχέεσσι μαραίνομαι, εἰς ἐπιόρκου
  παντοπαθῆ κούρης αἴσχεα δερκόμενος.

  Φλάκκε, σὲ δ᾽ ἄγρυπνον χαλεπαὶ τείρουσι μέριμναι:
  ἄμφω δ᾽ ἀλλήλων ἄνδιχα καιόμεθα.

  Flacco donò me, (che sono) un lume d’argento,
  affidabile testimone d’amori notturni,
  all’inaffidabile Nape, presso il letto della quale ora mi consumo,
  vedendo tutte le esperienze vergognose della fanciulla traditrice.
  Flacco, penosi affanni logorano te, insonne:
  ed entrambi bruciamo l’uno senza l’altro.

  Io, lume argenteo, d’amori notturni testimone fidato,
  fui dato in dono all’infida Nape, e presso il talamo di lei, ora,
  mi consumo assistendo alle relazioni vergognose
  d’ogni sorta della fanciulla spergiura.
  O Flacco, anche tu, insonne, sei logorato da penosi affanni:
  l’uno senza l’altro, entrambi, bruciamo.

  Moi, lampe en argent, fidèle témoin des amours nocturnes,
  Flaccus m’a donnée à l’infidèle Nape,
  maintenant je me consomme à côté de son lit,
  pendant que je regarde toutes les horreurs insupportables de cette fille parjure.
  Toi, Flaccus, réveillé, de troublantes angoisses t’accablent :
  tous deux, nous brûlons, chacun de notre côté.

  To faithless Nape Flaccus gave myself, this silver lamp,
  the faithful confidant of the loves of the night;
  and now I droop at her beside,
  looking on the lewdness of the forsworn girl.
  But thou, Flaccus, liest awake, tormented by cruel care,
  and both of us are burning far away from each other.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.5
 • Greek Anthology 5.2
  11 Anonimo Anonyme

  τὴν καταφλεξίπολιν Σθενελαΐδα, τὴν βαρύμισθον,
  τὴν τοῖς βουλομένοις χρυσὸν ἐρευγομένην
  γυμνήν μοι διὰ νυκτὸς ὅλης παρέκλινεν ὄνειρος
  ἄχρι φίλης ἠοῦς προῖκα χαριζομένην.

  οὐκέτι γουνάσομαι τὴν βάρβαρον, οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἐμαυτῷ
  κλαύσομαι, ὕπνον ἔχων κεῖνα χαριζόμενον.

  Un sogno mi ha coricato vicino per tutta la notte, nuda,
  Stenelaide, colei che accende fuochi per la città, la costosissima,
  colei che fa vomitare oro a chi la vuole
  donandosi lei gratis fino alla dolce aurora.
  Non pregherò più la straniera né mi piangerò
  addosso, avendo un sonno che me la dona (dato che il sonno me la dona)

  Stenelaide, che infiamma tutta la città, la costosissima,
  che fa vomitare oro a chi la vuole
  un sogno me l’ha coricata vicino per tutta la notte, nuda,
  che si donava gratis fino alla dolce aurora.
  Con il sonno che me la dona, non pregherò più
  la selvaggia né mi piangerò addosso.

  She who sets the town on fire, Sthenelais, the hight-priced whore,
  whose breath smells of gold for those who desire her,
  lay by me naked in my dream all night long
  until the sweet dawn, giving herself to me for nothing.
  No longer shall I implore the cruel beauty, nor mourn for myself,
  now I have Sleep to grant me what he granted.

  Sthénélaïde, celle qui fait brûler les villes, celle qui se fait payer cher,
  celle qui crache de l’or d’après ceux qui la désirent,
  le rêve l’a couchée nue à mes côtés toute la nuit
  me donnant du plaisir gratuitement jusqu’à l’aurore.
  Je ne devrai pas la supplier à genoux, cette barbare, ni pleurer sur moi-même,
  parce que j’ai le Sommeil qui m’accorde ces plaisirs.

  Stenelaide, la brucia-città che si fa pagare cara,
  quella che sputa oro secondo i suoi spasimanti,
  il sogno l’ha fatta dormire nuda accanto a me tutta la notte
  dandomi piacere gratis fino all’alba.
  Non dovrò supplicarla in ginocchio, questa barbara, né piangermi addosso,
  perché ho il Sonno che mi accorda questi piaceri.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.2
 • Greek Anthology 5.7
  7 Asclepiades of Samos Ἀσκληπιάδης ὁ Σάμιος Asclépiade de Samos

  λύχνε, σὲ γὰρ παρεοῦσα τρὶς ὤμοσεν Ἡράκλεια
  ἥξειν, κοὐχ ἥκει: λύχνε, σὺ δ᾽, εἰ θεὸς εἶ,

  τὴν δολίην ἀπάμυνον ὅταν φίλον ἔνδον ἔχουσα
  παίζῃ, ἀποσβεσθεὶς μηκέτι φῶς πάρεχε.

  O lume, Eraclea, mentre era qui, giurò infatti tre volte su di te
  che sarebbe venuta, e non è venuta; tu dunque, lume, se sei un dio,
  punisci quell’infida: qualora, avendo un amante in casa,
  si diverta, essendoti spento, non fornire più luce.

  Mentre era qui, Eraclea giurò tre volte su di te, lume,
  che sarebbe tornata, ma non si è fatta viva; lume, dunque, se davvero sei un dio,
  vendicati di quell’infida: si sta divertendo tra le braccia di un amante?
  Spegniti e non far più luce.

  λύχνε, σὲ γὰρ παρεοῦσα τρὶς ὤμοσεν Ἡράκλεια
  ἥξειν, κοὐχ ἥκει• λύχνε, σὺ δ᾽, εἰ θεὸς εἶ,
  τὴν δολίην ἀπάμυνον• ὅταν φίλον ἔνδον ἔχουσα
  παίζῃ, ἀποσβεσθεὶς μηκέτι φῶς πάρεχε.

  Dear lamp, thrice Heraclea here present swore by thee
  to come and cometh not. Lamp, if thou art a god,
  take vengeance on the deceitful girl. When she has a friend at home
  and is sporting with him, go out, and give them no more light.

  Lampe, devant toi Héraclée a juré trois fois
  qu’elle viendrait et elle ne vient pas: lampe, si tu es un dieu,
  punis cette traitresse, pendant qu’elle batifole avec un amant à la maison
  éteins-toi et ne fais plus de lumière.

  Lampada, davanti a te Eraclea ha giurato tre volte
  che sarebbe venuta e non viene: lampada, se sei un dio,
  punisci la traditrice, mentre amoreggia con un amante a casa,
  spegniti e non fare più luce.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.7
 • Greek Anthology 5.10
  34 Alcaeus of Messene Ἀλκαῖος Μεσσήνιος Alcée de Messénie

  ἐχθαίρω τὸν Ἔρωτα: τί γὰρ βαρὺς οὐκ ἐπὶ θῆρας
  ὄρνυται, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐμὴν ἰοβολεῖ κραδίην;
  τί πλέον, εἰ θεὸς ἄνδρα καταφλέγεί; ἢ τί τὸ σεμνὸν
  δῃώσας ἀπ᾽ ἐμῆς ἆθλον ἔχει κεφαλῆς;

  Io odio Eros: perché infatti non si avventa violento sulle fiere,
  ma lancia dardi contro il mio cuore?
  Che vantaggio c’è, se un dio brucia un uomo? Oppure, quale gloria
  dopo avermi ucciso ottiene in premio dalla mia testa?

  Odio Eros: perché mai non si avventa violento sulle fiere,
  ma scocca dardi contro il mio cuore?
  Se un dio con il suo fuoco fa ardere un uomo, quale vantaggio ricava per sè?
  O quale gloria ottiene in premio dalla mia testa dopo avermi tolto il respiro?

  Je hais l’Amour : pourquoi, pesant, sur les bêtes sauvages
  Ne s’élance-t-il pas, alors qu’il jette des traits à mon cœur?
  Qu’a-t-il à gagner, si un dieu consume un homme? et quel trophée
  En me tuant, tire-t-il de ma tête?

  I hate Love. Why doth not his heavy godship attack wild beasts, but shooteth ever at my heart? What gain is it for a god to burn up a man, or what trophies of price shall he win from my head?

  Je hais Éros: pourquoi ce tyran cruel ne s'attaque-t-il pas aux bêtes, au lieu de lancer ses traits contre mon coeur? Quel avantage peut trouver un dieu à réduire en cendres un mortel? ou quel beau prix de ses ravages tire-t-il de ma tête?

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.10
 • Greek Anthology 5.8
  2 Meleager Méléagre Μελέαγρος

  νὺξ ἱερὴ καὶ λύχνε, συνίστορας οὔτινας ἄλλους
  ὅρκοις, ἀλλ᾽ ὑμέας, εἱλόμεθ᾽ ἀμφότεροι
  χὠ μὲν ἐμὲ στέρξειν, κεῖνον δ᾽ ἐγὼ οὔ ποτε λείψειν
  ὠμόσαμεν κοινὴν δ᾽ εἴχετε μαρτυρίην.

  νῦν δ᾽ ὁ μὲν μὲν ὅρκια φησιν ἐν ὕδατι κεῖνα φέρεσθαι,
  λύχνε, σὺ δ᾽ ἐν κόλποις αὐτὸν ὁρᾷς ἑτέρων.

  Notte divina e lucerna, entrambi scegliemmo, come testimoni di giuramento, nessun altro se non voi, noi giurammo egli di amarmi e io che non avrei mai lasciato quello; e voi avevate una prova comune. Ora egli dice che questi giuramenti sono nell’acqua, lucerna, e tu lo vedi tra le braccia di altre.

  Notte divina e lucerna, solo voi e nessun altro scegliemmo come complici delle nostre promesse. Lui giurò che mi avrebbe amata e io che non l’avrei mai lasciato; voi due eravate testimoni dei nostri giuramenti. Ora (egli) dice che quelle promesse scorrono come acqua, lucerna, tu lo vedi tra le braccia di altre.

  νὺξ ἱερὴ καὶ λύχνε, συνίστορας οὔτινας ἄλλους
  ὅρκοις, ἀλλ᾽ ὑμέας, εἱλόμεθ᾽ ἀμφότεροι
  χὠ μὲν ἐμὲ στέρξειν, κεῖνον δ᾽ ἐγὼ οὔ ποτε λείψειν
  ὠμόσαμεν κοινὴν δ᾽ εἴχετε μαρτυρίην.
  νῦν δ᾽ ὁ μὲν μὲν ὅρκια φησιν ἐν ὕδατι κεῖνα φέρεσθαι,
  λύχνε, σὺ δ᾽ ἐν κόλποις αὐτὸν ὁρᾷς ἑτέρων.

  O holy Night, and Lamp, we both chose no confidants
  but you for our oaths:
  and he swore to love me and I never to leave him;
  and ye were joint witnesses.
  But now he says those oaths were written in the running water,
  and thou, O Lamp, seest him in the bosom of others.

  Ô nuit sacrée, ô lampe, tous deux nous n’avons voulu
  aucun autre témoin de nos serments que vous
  et nous avons juré lui qu’il m’aimerait, et moi que je ne le quitterais jamais,
  ensemble vous en détenez la preuve.
  Mais maintenant lui dit que ces serments sont écrits dans l’eau,
  et toi, lampe, tu le vois dans les bras d’autres personnes.

  Oh notte sacra, oh lampada, noi due non abbiam voluto che voi
  come testimoni dei nostri giuramenti
  e lui ha giurato che m’avrebbe amato e io che non lo avrei mai lasciato
  ne conservate la stessa prova.
  Ora invece lui dice che quei giuramenti sono scritti nell’acqua,
  e tu, lampada, lo vedi nelle braccia d’altri.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.8
 • Greek Anthology 5.9
  9 Rufinus Ῥουφῖνος

  Ῥουφῖνος τῇ μῇ γλυκερωτάτῃ Ἐλπίδι πολλὰ
  χαίρειν, εἰ χαίρειν χωρὶς ἐμοῦ δύναται.
  οὐκέτι βαστάζω, μὰ τὰ ς1᾽ ὄμματα, τὴν φιλέρημον
  καὶ τὴν μουνολεχῆ σεῖο διαζυγίην

  ἀλλ᾽ αἰεὶ δακρύοισι πεφυρμένος ἢ πὶ Κορησσὸν
  ἔρχομαι ἢ μεγάλης νηὸν ἐς Ἀρτέμιδος.
  αὔριον ἀλλὰ πάτρη με δεδέξεται: ἐς δὲ σὸν ὄμμα
  πτήσομαι, ἐρρῶσθαι μυρία ς1᾽ εὐχόμενος.

  Io, Rufino, alla mia dolcissima Speranza (auguro di) gioire
  molto, se può gioire senza di me.
  Non reggo più, per i tuoi occhi, la separazione
  da te, che porta solitudine e dorme sola.
  Ma sempre inondato di lacrime vado
  o a Coresso o al tempio della grande Artemide.
  Ma domani la patria mi accoglierà; e volerò verso
  il tuo volto, augurandoti mille volte di star bene.

  Ῥουφῖνος τῇ μῇ γλυκερωτάτῃ Ἐλπίδι πολλὰ
  χαίρειν, εἰ χαίρειν χωρὶς ἐμοῦ δύναται.
  οὐκέτι βαστάζω, μὰ τὰ ς᾽ ὄμματα, τὴν φιλέρημον
  καὶ τὴν μουνολεχῆ σεῖο διαζυγίην
  ἀλλ᾽ αἰεὶ δακρύοισι πεφυρμένος ἢ ἐπιορκήσων
  ἔρχομαι ἢ μεγάλης νηὸν ἐς Ἀρτέμιδος.
  αὔριον ἀλλὰ πάτρη με δεδέξεται: ἐς δὲ σὸν ὄμμα
  πτήσομαι, ἐρρῶσθαι μυρίας εὐχόμενος.

  Dal tuo Rufino, mia dolcissima Speranza, tanti auguri
  di felicità, se puoi essere felice senza di me.
  Lo giuro sui tuoi occhi, non sopporto più
  di stare e dormire da solo lontano da te.
  Ma sempre bagnato di lacrime, o vado
  a Coresso o al tempio della grande Artemide.
  Ma domani la patria mi accoglierà; volerò
  da te, per farti mille e mille auguri.

  Io, Rufino, alla mia dolcissima Speranza (auguro di) gioire
  molto, se può gioire senza di me.
  Non reggo più, per i tuoi occhi, la separazione
  da te, che porta solitudine e dorme sola.
  Ma sempre inondato di lacrime vado
  o a spergiurare o al tempio della grande Artemide.
  Ma domani la patria mi accoglierà; e volerò verso
  il tuo volto, augurandoti mille volte di star bene.


  Ῥουφῖνος τῇ μῇ γλυκερωτάτῃ Ἐλπίδι πολλὰ
  χαίρειν, εἰ χαίρειν χωρὶς ἐμοῦ δύναται.
  οὐκέτι βαστάζω, μὰ τὰ ς1᾽ ὄμματα, τὴν φιλέρημον
  καὶ τὴν μουνολεχῆ σεῖο διαζυγίην

  ἀλλ᾽ αἰεὶ δακρύοισι πεφυρμένος ἢ πὶ Κορησσὸν
  ἔρχομαι ἢ μεγάλης νηὸν ἐς Ἀρτέμιδος.
  αὔριον ἀλλὰ πάτρη με δεδέξεται: ἐς δὲ σὸν ὄμμα
  πτήσομαι, ἐρρῶσθαι μυρία ς1᾽ εὐχόμενος.

  I, thy Rufinus, wish all joy to my sweetest Elpis, if she can have joy away from me. By thy eyes, can support no longer this desolate separation and my lonely bed without thee. Ever bathed in tears I go to Coressus hill or to the temple of Artemis the Great. But to-morrow my own city shall receive me back and I shall fly to the light of thy eyes wishing thee a thousand blessings.

  Moi, Rufin, à ma très douce Elpis, je souhaite bien de la joie, si elle peut avoir de la joie en mon absence. Non, je ne puis plus, j’en jure par tes yeux, supporter cette séparation d’avec toi, cette solitude de mon lit, cet isolement auquel je me condamne ; toujours baigné de larmes, je m’en vais soit au Coressos soit au temple de la grande Artémis. Mais demain ma patrie m’aura reçu et je volerai vers tes yeux, pour te dire adieu encore mille fois.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.9
 • Greek Anthology 5.11
  11 Anonimo Anonyme

  εἰ τοὺς ἐν πελάγει σῴζεις, Κύπρι, κἀμὲ τὸν ἐν γᾷ
  ναυαγόν, φιλίη, σῶσον ἀπολλύμενον.

  Cypris, if thou savest those at sea, save me, beloved goddess, who perish shipwrecked on land.

  Si tu sauves ceux qui sont en mer, Cypris, moi aussi sur terre je fais naufrage; déesse bienveillante, sauve-moi de la perdition.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.11
 • Greek Anthology 5.12
  9 Rufinus Ῥουφῖνος

  λουσάμενοι, Προδίκη, πυκασώμεθα, καὶ τὸν ἄκρατον
  ἕλκωμεν, κύλικας μείζονας αἰρόμενοι.
  βαιὸς ὁ χαιρόντων ἐστὶν βίος: εἶτα τὰ λοιπὰ
  γῆρας κωλύσει, καὶ τὸ τέλος θάνατος.

  Dopo esserci bagnati, Prodice, cingiamoci il capo di fiori
  e beviamo il vino prendendo coppe più grandi.
  La vita di coloro che gioiscono è breve; in seguito
  vecchiaia impedirà ciò che resta, e infine la morte

  Dopo il bagno, Prodice, incoroniamoci di fiori
  e beviamo il vino da coppe più grandi.
  Breve è la vita di chi gioisce; poi
  la vecchiaia ostacolerà tutto ciò che resta e, alla fine, morte.

  Baignons-nous, Prodikè, puis couronnons-nous de fleurs, et pour humer le vin pur prenons des coupes plus grandes. L'âge des jouissances est bien court dans la vie; ensuite, tout le reste du temps, la vieillesse nous les interdira, et pour finir ce sera la mort.

  Let us bathe, Prodike, and crown our heads, and quaff untempered wine, lifting up greater cups. Short is the season of rejoicing, and then old age comes to forbid it any longer, and at last death.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.12
 • Greek Anthology 5.13
  5 Philodemus of Gadara Φιλόδημος ὁ Γαδαρεύς

  ἑξήκοντα τελεῖ Χαριτὼ λυκαβαντίδας ὥρας,
  ἀλλ᾽ ἔτι κυανέων σύρμα μένει πλοκάμων,
  κἠν στέρνοις ἔτι κεῖνα τὰ λύγδινα κώνια μαστῶν
  ἕστηκεν, μίτρης γυμνὰ περιδρομάδος,

  καὶ χρὼς ἀρρυτίδωτος ἔτ᾽ ἀμβροσίην, ἔτι πειθὼ
  πᾶσαν, ἔτι στάζει μυριάδας χαρίτων.
  ἀλλὰ πόθους ὀργῶντας ὅσοι μὴ φεύγετ᾽ ἐρασταί,
  δεῦρ᾽ ἴτε, τῆς ἐτέων ληθόμενοι δεκάδος.

  Charito has completed sixty years, but still the mass of her dark hair is as it was, and still upheld by no encircling band those marble cones of her bosom stand firm. Still her skin without a wrinkle distils ambrosia, distils fascination and ten thousand graces. Ye lovers who shrink not from fierce desire, come hither, unmindful of her decades.

  Charito achève d'accomplir ses soixante révolutions annuelles, mais elle a toujours ses longs flots de cheveux noirs et sur sa poitrine ses seins de marbre dressent encore leur pointe, sans qu'aucune ceinture les emprisonne; sa peau, que ne flétrit aucune ride, distille toujours l'ambroisie, les séductions de toute sorte et des grâces innombrables. Allons, vous qui ne fuyez pas les désirs bouillonnants, vrais amants, venez ici, sans regarder au nombre de ses décades.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.13
 • Greek Anthology 5.14
  9 Rufinus Ῥουφῖνος

  Εὐρώπης τὸ φίλημα, καὶ ἢν ἄχρι χείλεος ἔλθῃ,
  ἡδύ γε, κἂν ψαύσῃ μοῦνον ἄκρου στόματος:
  ψαύει δ᾽ οὐκ ἄκροις τοῖς χείλεσιν, ἀλλ᾽ ἐρίσασα
  τὸ στόμα τὴν ψυχὴν ἐξ ὀνύχων ἀνάγει.

  Europa's kiss is sweet though it reach only to the lips, though it but lightly touch the mouth. But she touches not with the edge of the lips ; with her mouth cleaving close she drains the soul from the fingertips.

  Le baiser d’Europe, même s’il ne vient qu’aux lèvres
  Est doux, et même s’il ne touche qu’à la surface de la bouche.
  Mais ce n’est pas du bout des lèvres qu’elle me touche, mais en luttant
  Par la bouche, elle me vide complètement de mon âme.

  Le baiser d'Europê, quand il atteint les lèvres, est doux, ou quand il effleure seulement la bouche. Mais ce n'est pas que du bout des lèvres qu'elle embrasse: elle attire votre bouche et c'est votre âme qu'elle aspire alors, jusque des ongles.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.14
 • Greek Anthology 5.15
  9 Rufinus Ῥουφῖνος

  Où est donc aujourd’hui Praxitèle? où sont les mains de Polyclète
  Qui jadis conféraient une âme à ses œuvres?
  Qui façonnera les tresses parfumées de Mélite, ou ses yeux
  Brûlants, et la splendeur de son cou?
  Où sont les mouleurs? où les maçons? Il convient à une telle
  Beauté, d’avoir un temple, comme à une effigie des bienheureux.

  Ποῦ νῦν Πραξιτέλης; ποῦ δ᾽ αἱ χέρες αἱ Πολυκλείτου,
  αἱ ταῖς πρόσθε τέχναις πνεῦμα χαριζόμεναι ;
  τίς πλοκάμους Μελίτης εὐώδεας, ἢ πυρόεντα
  ὄμματα καὶ δειρῆς φέγγος ἀποπλάσεται;
  ποῦ πλάσται; ποῦ δ᾽ εἰσὶ λιθοξόοι; ἔπρεπε τοίῃ
  μορφῇ νηὸν ἔχειν, ὡς μακάρων ξοάνῳ.

  Where is now Praxiteles? Where are the hands of Polycleitus, that gave life to the works of ancient art? Who shall mould Melite's scented ringlets, or her fiery eyes and the splendour of her neck? Where are the modellers, the carvers in stone? Such beauty, like the image of a god, deserved a temple.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.15
 • Greek Anthology 5.16
  10 Marcus Argentarius Μάρκος Ἀργεντάριος

  μήνη χρυσόκερως, δέρκευ τάδε, καὶ περιλαμπεῖς
  ἀστέρες, οὓς κόλποις Ὠκεανὸς δέχεται,
  ὥς με μόνον προλιποῦσα μυρόπνοος ᾤχετ᾽ Ἀρίστη:
  ἑκταίην δ᾽ εὑρεῖν τὴν μάγον οὐ δύναμαι.

  ἀλλ᾽ ἔμπης αὐτὴν ζωγρήσομεν, ἢν ἐπιπέμψω
  Κύπριδος ἰχνευτὰς ἀργυρέους σκύλακας.

  Luna dalle corna dorate, vedi queste cose, e lucenti
  stelle, che Oceano accoglie nel petto, (vedete queste cose),
  ossia che Ariste che emana profumo se ne andava avendomi lasciato solo,
  e che il sesto giorno non riesco a trovare l’incantatrice?
  Ma la cattureremo in ogni caso, qualora [io] sguinzagli
  come segugi d’amore cuccioli d’argento.

  Luna dalle corna d’oro, stelle lucenti raccolte
  nel petto di Oceano, vedete?
  La profumata Ariste se n’è andata lasciandomi solo,
  e son cinque giorni che non riesco a trovare l’incantatrice.
  Ma la cattureremo comunque: mi basterà sguinzagliare
  sulle tracce d’amore segugi d’argento.

  Golden-horned Moon, and all ye stars that shine around and sink into the bosom of Ocean, look on this! Perfumed Ariste is gone and hath left me alone, and for six days I seek the witch in vain. But we shall catch her notwithstanding, if I put the
  silver hounds of Cypris on her track.

  Lune aux cornes d’or, vois ceci, et vous aussi, étoiles
  Qui éclairez en rond, et que l’Océan reçoit dans son sein,
  Comment, me laissant seul, s’en est allée Aristée :
  Pour le sixième jour je ne peux trouver cette sorcière.
  Mais nous la capturerons quand même, si j’envoie
  Les chiens de chasse argentés de Cypris.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.16
 • Greek Anthology 5.18
  9 Rufinus Ῥουφῖνος

  μᾶλλον τῶν σοβαρῶν τὰς δουλίδας ἐκλεγόμεσθα,
  οἱ μὴ τοῖς σπαταλοῖς κλέμμασι τερπόμενοι.
  ταῖς μὲν χρὼς ἀπόδωδε μύρου, σοβαρόν τε φρύαγμα,
  καὶ μέχρι † κινδύνου ἑσπομένη σύνοδος:

  ταῖς δὲ χάρις καὶ χρὼς ἴδιος, καὶ λέκτρον ἑτοῖμον,
  δώροις ἐκ σπατάλης οὐκ † ἀλεγιζόμενον.
  μιμοῦμαι Πύρρον τὸν Ἀχιλλέος, ὃς προέκρινεν
  Ἑρμιόνης ἀλόχου τὴν λάτριν Ἀνδρομάχην.

  Preferiamo le schiave a quelle altezzose
  noi che non godiamo dei piaceri raffinati.
  Alle une la pelle esala profumo, e un’alterigia superba
  e un incontro che †prosegue† fino al pericolo;
  alle altre è grazia, una pelle naturale e un letto pronto
  che non è irragionevole per doni costosi come un braccialetto.
  Imito il figlio di Achille, Pirro, che preferì
  alla moglie Ermione la schiava Andromaca.

  Noi che non godiamo di piaceri raffinati
  preferiamo le schiave alle donne altezzose.
  Le donne superbe sono profumate, arroganti
  e incontrarle comporta dei rischi.
  Invece le schiave sono graziose, semplici e naturali
  e si concedono senza bisogno di doni costosi.
  Mi comporto quindi come il figlio di Achille, Pirro,
  che preferì la schiava Andromaca alla moglie Ermione.

  We, who take no pleasure in costly intrigues, prefer servants to ladies of high station. The latter smell of scent, and give themselves the airs of their class, and they are attended even at the rendez- vous {?). The charm and fragrance of a servant are her own, and her bed is always ready without any prorodigal display. I imitate Pyrrhus the son of Achilles, who preferred Andromache the slave to his wife Hermione.

  Nous préférons aux fières dames davantage les servantes,
  Nous qui ne prenons pas plaisir aux intrigues luxueuses.
  La peau des premières sent le parfum, elles sont hautaines,
  Et même dans un rendez-vous elle est suivie .
  La peau et la grâce des secondes sont les leurs, et leur lit est prêt
  Et ne fait pas de cas des présents luxueux .
  J’imite Pyrrhus le fils d’Achille, qui préféra
  À Hermione comme épouse, la servante Andromaque.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.18
 • Greek Anthology 5.19

  οὐκέτι παιδομανὴς ὡς πρίν ποτε, νῦν δὲ καλοῦμαι
  θηλυμανής, καὶ νῦν δίσκος ἐμοὶ κρόταλον:
  ἀντὶ δέ μοι παίδων ἀδόλου χροὸς ἤρεσε γύψου
  χρώματα, καὶ φύκους ἄνθος ἐπεισόδιον.
  βοσκήσει δελφῖνας ὁ δενδροκόμης Ἐρύμανθος,
  καὶ πολιὸν πόντου κῦμα θοὰς ἐλάφους.

  I am not said to rave about boys as before, but now they say I am mad about women, and my quoit has become a rattle. Instead of the unadulterated complexion of boys I am now fond of powder and rouge and colours that are laid on. Dolphins shall feed in the forests of Erymanthus and fleet deer in the grey sea.

  Je ne suis plus amoureux fou des garçons comme avant, mais maintenant on dit de moi
  Que je suis fou des femmes, et que le disque me tient lieu de crotale .
  Au lieu de la peau sans ornement des garçons je prends plaisir aux chairs
  De craie, et de la brillance appliquée du fard.
  L’Érymanthe couvert d’arbres nourrira les dauphins,
  Et les flots gris de la mer, les cerfs rapides.

  Non più pazzo per i ragazzi, come un tempo,
  ma per le donne; non più il disco, ma il crotalo mi affascina,
  né più la pelle naturale dei giovani,
  ma la pelle incipriata e le labbra scarlatte.
  Delfini pascoleranno sull’Erimanto selvoso
  e cerve veloci tra le acque spumeggianti del mare.

  (Io) non mi considero più pazzo per i ragazzi, come una volta,
  ma ora pazzo per le donne, e ora per me il disco (è) il crotalo,
  invece della pelle naturale dei giovani mi piacciono le pelli di gesso
  e il colore artificiale del belletto rosso.
  L’Erimanto boscoso alimenterà delfini
  e l’onda bianca del mare (alimenterà) cerve veloci.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.19
 • Greek Anthology 5.20
  52 Honestus Όνεστου Βυζαντίου Honestus de Byzance

  Non mi rallegra il matrimonio né con una fanciulla, né con un’anziana:
  dell’una ho compassione, per l’altra ho rispetto.
  Che non sia né uva acerba, né uva passa, ma quella pronta
  per i letti di Cipride sia una bellezza matura.

  Non mi piacerebbe sposare né una vergine né un’anziana:
  ho compassione per l’una, rispetto per l’altra.
  Né uva acerba, né passa: ma si consideri adatta
  per i letti di Afrodite una bellezza matura.

  Non mi piacerebbe sposare né una vergine né un’anziana:
  ho compassione per l’una, rispetto per l’altra.
  Né uva acerba, né passa: ma si consideri adatta
  per i letti di Afrodite una bellezza matura.

  οὔτε με παρθενικῆς τέρπει γάμος, οὔτε γεραιῆς:
  τὴν μὲν ἐποικτείρω, τὴν δὲ καταιδέομαι.
  εἴη μήτ᾽ ὄμφαξ, μήτ᾽ ἀσταφίς: ἡ δὲ πέπειρος
  ἐς Κύπριδος θαλάμους ὥρια καλλοσύνη

  Il ne me plait d'épouser ni une vierge ni une vieille: l'une, j'en ai pitié; l'autre, je la respecte. Foin du verjus comme du raisin sec: la beauté dans sa maturité, voilà qui est de saison pour le lit de Cypris.

  I neither wish to marry a young girl nor an old woman. The one I pity, the other I revere. Neither sour grape nor raisin would I have, but a beauty ripe for the chamber of Love.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.20
 • Greek Anthology 4.2
  76 Philippus Philippe de Thessalonique Φίλιππος ὁ Θεσσαλονικεύς

  ἄνθεά σοι δρέψας Ἑλικώνια, καὶ κλυτοδένδρου
  Πιερίης κείρας πρωτοφύτους κάλυκας,
  καὶ σελίδος νεαρῆς θερίσας στάχυν, ἀντανέπλεξα
  τοῖς Μελεαγρείοις ὡς ἴκελον στεφάνοις.

  ἀλλὰ παλαιοτέρων εἰδὼς κλέος, ἐσθλὲ Κάμιλλε,
  γνῶθι καὶ ὁπλοτέρων τὴν ὀλιγοστιχίην.
  Ἀντίπατρος πρέψει στεφάνῳ στάχυς: ὡς δὲ κόρυμβος
  Κριναγόρας λάμψει δ᾽ ὡς βότρυς Ἀντίφιλος,
  Τύλλιος ὡς μελίλωτον, ἀμάρακον ὣς Φιλόδημος:

  μύρτα δ᾽ ὁ Παρμενίων: ὡς ῥόδον Ἀντιφάνης:
  κισσὸς δ᾽ Αὐτομέδων Ζωνᾶς κρίνα δρῦς δὲ Βιάνωρ:
  Ἀντίγονος δ᾽ ἐλάη, καὶ Διόδωρος ἴον
  Εὔηνον δάφνῃ, συνεπιπλεκτοὺς δὲ περισσοὺς
  εἴκασον οἷς ἐθέλεις ἄνθεσιν ἀρτιφύτοις.

  Φιλὶππου στέφανος

  ἄνθεά σοι δρέψας Ἑλικώνια, καὶ κλυτοδένρου
  Πιερίης κείρας πρωτοφύτους κάλυκας,
  καὶ σελίδος νεαρῆς θερίσας στάχυν,
  ἀντανέπλεξα τοῖς Μελεαγρείοις ὡς ἴκελον στεφάνοις.
  ἀλλὰ παλαιοτέρων εἰδὼς κλέος, ἐσθλὲ Κάμιλλε,
  γνῶθι καὶ ὁπλοτέρων τὴν ὀλιγοστιχίην.
  Ἀντίπατρος πρέψει στεφάνῳστάχυς: ὡς δὲ κόρυμβος
  Κριναγόρας λάμψει δ᾽ ὡς βότρυς Ἀντίφιλος,
  Τύλλιος ὡς μελίλωτον, ἀμάρακον ὣς Φιλόδημος:
  μύρτα δ᾽ ὁ Παρμενίων: ὡς ῥόδον Ἀντιφάνης:
  κισσὸς δ᾽ Αὐτομέδων Ζωνᾶς κρίνα δρῦς δὲ Βιάνωρ:
  Ἀντίγονος δ᾽ ἐλάη καὶ Διόδωρος ἴον
  Εὔηνον δάφνῃ, συνεπιπλεκτοὺς δὲ περισσοὺς
  εἴκασον οἷς ἐθέλεις ἄνθεσιν ἀρτιφύτοις.

  Raccolsi i tuoi fiori sul monte Elicona,
  e tagliando i boccioli appena schiusi nella Pieria,
  regione famosa per i suoi alberi,
  e mietendo le spighe dei novelli fogli di papiro,
  intrecciai corone emulando Meleagro.
  Ma tu più tra gli antichi conosci, nobile Camillo,
  la gloria e leggi poesie brevi dei poeti più recenti.
  Nella corona si distingue la spiga d’Antipatro;
  come il corimbo brilla Crinagora, Antifilo come il grappolo d’uva;
  Tullio risplende come il meliloto, Filodemo come la maggiorana;
  Parmenione è come il mirto, come la rosa Antifane;
  Automedonte somiglia all’edera, Zona ai gigli,Bianore alla quercia;
  Antigone come l’ulivo e Diodoro come la viola,
  infine si nota l’alloro d’Eveno; intreccia i restanti,
  associando a loro fiori appena nati, come tu vuoi.

  Φιλίππου στέφανος

  ἄνθεά σοι δρέψας Ἑλικώνια, καὶ κλυτοδένρου
  Πιερίης κείρας πρωτοφύτους κάλυκας,
  καὶ σελίδος νεαρῆς θερίσας στάχυν,
  ἀντανέπλεξα τοῖς Μελεαγρείοις ὡς ἴκελον στεφάνοις.
  ἀλλὰ παλαιοτέρων εἰδὼς κλέος, ἐσθλὲ Κάμιλλε,
  γνῶθι καὶ ὁπλοτέρων τὴν ὀλιγοστιχίην.
  Ἀντίπατρος πρέψει στεφάνῳ στάχυς: ὡς δὲ κόρυμβος
  Κριναγόρας λάμψει δ᾽ ὡς βότρυς Ἀντίφιλος,
  Τύλλιος ὡς μελίλωτον, ἀμάρακον ὣς Φιλόδημος:
  μύρτα δ᾽ ὁ Παρμενίων: ὡς ῥόδον Ἀντιφάνης:
  κισσὸς δ᾽ Αὐτομέδων Ζωνᾶς κρίνα δρῦς δὲ Βιάνωρ:
  Ἀντίγονος δ᾽ ἐλάη καὶ Διόδωρος ἴον
  Εὔηνον δάφνῃ, συνεπιπλεκτοὺς; δὲ περισσοὺς
  εἴκασον οἷς ἐθέλεις ἄνθεσιν ἀρτιφύτοις.

  La corona di Filippo

  Raccolsi i tuoi fiori sul monte Elicona,
  e tagliando i boccioli appena schiusi nella Pieria,
  regione famosa per i suoi alberi,
  e mietendo le spighe dei novelli fogli di papiro,
  intrecciai corone emulando Meleagro.
  Ma tu, poiché conosci la gloria dei poeti più antichi, nobile Camillo,
  impara le brevi poesie dei poeti più recenti.
  Nella corona si distingue la spiga d’Antipatro;
  come il corimbo brilla Crinagora, Antifilo come il grappolo d’uva;
  Tullio risplende come il meliloto, Filodemo come la maggiorana;
  Parmenione è come il mirto, come la rosa Antifane;
  Automedonte somiglia all’edera, Zona ai gigli, Bianore alla quercia;
  Antigone come l’ulivo e Diodoro come la viola,
  infine si nota l’alloro d’Eveno; intreccia i restanti,
  associando a loro fiori appena nati, come tu vuoi.

  Plucking for thee flowers of Helicon and the first-born blooms of the famous Pierian forests, reaping the ears of a newer page, I have in my turn plaited a garland to be like that of Meleager. Thou knowest, excellent Camillus, the famous writers of old; learn to know the less abundant verses of our younger ones. Antipater will beautify the garland like an ear of corn, Crinagoras like a cluster of ivy-berries; Antiphilus shall shine like a bunch of grapes, Tullius like melilot and Philodemus like amaracus, Parmenion like myrtle and Antiphanes like a rose; Automedon is ivy, Zonas a lily, Bianor oak-leaves, Antigonus olive leaves, and Diodorus a violet. You may compare Evenus to a laurel, and many others whom I have inwoven to what freshly flowered blooms you like.

  J'ai cueilli pour toi des fleurs de l'Hélicon ; j'ai coupé des boutons fraîchement éclos de la Piérie aux forêts illustres ; j'ai moissoné les épis des livres nouveaux et j'en ai à mon tour tressé une couronne, pareille à celle de Méléagre. Tu sais quelle est la gloire des anciens, noble Camille : apprends aussi à connaître les poètes récents, que je vais te nommer en quelques vers.

  Antipater, dans ma couronne, figurera l'épi ; Crinagoras y brillera comme le lierre qui porte des grappes, Antiphilos comme le raisin, Tullius comme le mélilot, Philodème comme l'amaracus. Notre ami Parménion y sera le myrte ; Antiphanès, la rose ; Automédon, le lierre ; Zonas, le lis ; Bianor, le chêne ; Antigonos, l'olivier, et Diodoros, la violette. Pour Euénos, ajoutes-y le laurier ; et quant à ceux qui restent, compare-les à celles qu'il te plaira parmi les fleurs nouvellement écloses.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 4.2
 • Greek Anthology 4.5
  30 Agathias Scholasticus Ἀγαθίας σχολαστικός Agathias le scholastique

  στῆλαι καὶ γραφίδες καὶ κύρβιες, εὐφροσύνης μὲν
  αἴτια τοῖς ταῦτα κτησαμένοις μεγάλης,
  ἀλλ᾽ ἐς ὅσον ζώουσι τὰ γὰρ κενὰ κύδεα φωτῶν
  ψυχαῖς οἰχομένων οὐ μάλα συμφέρεται

  ἡ δ᾽ ἀρετὴ σοφίης τε χάρις καὶ κεῖθι συνέρπει,
  κἀνθάδε μιμνάζει μνῆστιν ἐφελκομένη.
  οὕτως οὔτε Πλάτων βρενθύεται οὔτ᾽ [ἄρ᾽] Ὅμηρος
  χρώμασιν ἢ στήλαις, ἀλλὰ μόνῃ σοφίῃ.
  ὄλβιοι ὧν μνήμη πινυτῶν ἐνὶ τεύχεσι βίβλων,

  ἀλλ᾽ οὐκ ἐς κενεὰς εἰκόνας ἐνδιάει.

  στῆλαι καὶ γραφίδες καὶ κύρβιες,
  εὐφροσύνης μὲν
  αἴτια τοῖς ταῦτα κτησαμένοις μεγάλης,
  ἀλλ᾽ ἐς ὅσον ζώουσι τὰ γὰρ κενὰ
  κύδεα φωτῶν
  ψυχαῖς οἰχομένων οὐ μάλα συμφέρεται
  ἡ δ᾽ ἀρετὴ σοφίης τε χάρις καὶ κεῖθι
  συνέρπει,
  κἀνθάδε μιμνάζει μνῆστιν ἐφελκομένη.
  οὕτως οὔτε Πλάτων βρενθύεται οὔτ᾽
  [ἄρ᾽] Ὅμηρος
  χρώμασιν ἢ στήλαις, ἀλλὰ μόνῃ σοφίῃ.
  ὄλβιοι ὧν μνήμη πινυτῶν ἐνὶ τεύχεσι
  βίβλων,
  ἀλλ᾽ οὐκ ἐς κενεὰς εἰκόνας ἐνδιάει.

  Colonne e stilo e tavole sono motivo di grande gioia per quelli che se le procurano,
  finchè sono vivi: infatti, le vane glorie, poiché se ne vanno, sicuramente non giovano alle anime dei mortali.
  Ma il valore, la bellezza dell’arte restano anche là, e qui rimane il ricordo.
  Così né Platone né dunque Omero si inorgogliscono per quadri o stele, ma per la sola sapienza.
  O beati, giacché sapienti, la memoria si conserva nei libri e non resta in vane immagini.

  Columns and pictures and inscribed tablets are a source of great delight to those who possess them, but only during their life; for the empty glory of man does not much benefit the spirits of the dead. But virtue and the grace of wisdom both accompany us there and survive here attracting memory. So neither Plato nor Homer takes pride in pictures or monuments, but in wisdom alone. Blessed are they whose memory is enshrined in wise volumes and not in empty images.

  Les colonnes, les portraits, les inscriptions commémoratives sont une cause de joie pour ceux qui obtiennent ces faveurs, mais seulement tant qu’ils sont en vie ; car ces vains honneurs n’accompagnent pas les âmes des hommes après leur mort. Mais leur mérite et le talent qui était leur privilège les suivent jusque là-bas et y restent, attirant le souvenir. Ainsi ni Platon ni Homère ne se font gloire des peintures ou de colonnes, mais uniquement de leur génie. Heureux ceux dont la mémoire réside dans les livres savants qu’ils ont composés et non dans de vaines images.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 4.5
 • Greek Anthology 4.3
  30 Agathias Scholasticus Ἀγαθίας σχολαστικός Agathias le scholastique

  συλλογὴ νέων ἐπιγραμμάτων ἐκτεθεῖσα ἐν Κωνσταντίνου πόλει πρὸς Θεόδωρον Δεκουρίωνα τὸν Κοσμᾶ: εἴρηται δὲ τὰ προοίμια μετὰ τὰς συνεχεῖς ἀκροάσεις τὰς κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ γενομένας.
  οἶμαι μὲν ὑμᾶς, ἄνδρες, ἐμπεπλησμένους
  ἐκ τῆς τοσαύτης τῶν λόγων πανδαισίας,
  ἔτι που τὰ σιτία προσκόρως ἐρυγγάνειν:
  καὶ δὴ κάθησθε τῇ τρυφῇ σεσαγμένοι:

  λόγων γὰρ ἡμῖν πολυτελῶν καὶ ποικίλων
  πολλοὶ προθέντες παμμιγεῖς εὐωχίας,
  περιφρονεῖν πείθουσι τῶν εἰθισμένων.
  τί δὲ νῦν ποιήσω; μὴ τὰ προὐξειργασμένα
  οὕτως ἐάσω συντετῆχθαι κείμενα;

  ἢ καὶ προθῶμαι τῆς ἀγορᾶς ἐν τῷ μέσῳ,
  παλιγκαπήλοις εὐτελῶς ἀπεμπολῶν;
  καὶ τίς μετασχεῖν τῶν ἐμῶν ἀνέξεται;
  τίς δ᾽ ἂν πρίαιτο τοὺς λόγους τριωβόλου,
  εἰ μὴ φέροι πως ὦτα μὴ τετρημένα;

  ἀλλ᾽ ἐστὶν ἐλπὶς εὐμενῶς τῶν δρωμένων
  ὑμᾶς μεταλαβεῖν, κοὐ κατεβλακευμένως:
  ἔθος γὰρ ὑμῖν τῇ προθυμίᾳ μόνῃ
  τῇ τῶν καλούντων ἐμμετρεῖν τὰ σιτία.
  καὶ πρός γε τούτῳ δεῖπνον ἠρανισμένον

  ἥκω προθήσων ἐκ νέων ἡδυσμάτων.
  ἐπεὶ γὰρ οὐκ ἔνεστιν ἐξ ἐμοῦ μόνου
  ὑμᾶς μεταλαβεῖν, ἄνδρες, ἀξίας τροφῆς,
  πολλοὺς ἔπεισα συλλαβεῖν μοι τοῦ πόνου,
  καὶ συγκαταβαλεῖν καὶ συνεστιᾶν πλέον.


  καὶ δὴ παρέσχον ἀφθόνως οἱ πλούσιοι
  ἐξ ὧν τρυφῶσι: καὶ παραλαβὼν γνησίως
  ἐν τοῖς ἐκείνων πέμμασι φρυάττομαι.
  τοῦτο δέ τις αὐτῶν προσφόρως, δεικνὺς ἐμέ,
  ἴσως ἐρεῖ πρὸς ἄλλον
  ἀρτίως ἐμοῦ


  μάζαν μεμαχότος μουσικήν τε καὶ νέαν,

  οὗτος παρέθηκεν τὴν ὑπ᾽ ἐμοῦ μεμαγμένην.

  ταυτὶ μὲν οὖν ἐρεῖ τις † οὐδὲ τῶν σοφωτάτων,
  τῶν ὀψοποιῶν, ὧν χάριν δοκῶ μόνος
  εἶναι τοσαύτης ἡγεμὼν πανδαισίας.

  θαρρῶν γὰρ αὐτοῖς λιτὸν οἴκοθεν μέρος
  καὐτὸς παρέμιξα, τοῦ δοκεῖν μὴ παντελῶς
  ξένος τις εἶναι τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ συνηγμένων.
  ἀλλ᾽ ἐξ ἑκάστου σμικρὸν εἰσάγω μέρος,
  ὅσον ἀπογεῦσαι: τῶν δὲ λοιπῶν εἰ θέλοι

  τυχεῖν τις ἁπάντων καὶ μετασχεῖν εἰς κόρον,
  ἴστω γε ταῦτα κατ᾽ ἀγορὰν ζητητέα.
  κόσμον δὲ προσθεὶς τοῖς ἐμοῖς πονήμασι,
  ἐκ τοῦ Βασιλέως τοὺς προλόγους ποιήσομαι:
  ἅπαντα γάρ μοι δεξιῶς προβήσεται.

  καί μοι μεγίστων πραγμάτων ὑμνουμένων
  εὑρεῖν γένοιτο καὶ λόγους ἐπηρμένους.
  μή τις ὑπαυχενίοιο λιπὼν ζωστῆρα λεπάδνου
  βάρβαρος ἐς Βασιλῆα βιημάχον ὄμμα τανύσσῃ:
  μηδ᾽ ἔτι Περσὶς ἄναλκις ἀναστείλασα καλύπτρην

  ὄρθιον ἀθρήσειεν ἐποκλάζουσα δὲ γαίῃ,
  καὶ λόφον αὐχήεντα καταγνάμπτουσα τενόντων,
  Αὐσονίοις ἄκλητος ὑποκλίνοιτο ταλάντοις.
  ἑσπερίη θεράπαινα, σὺ δ᾽ ἐς κρηπῖδα Γαδείρων,
  καὶ παρὰ πορθμὸνἼβηρα καὶ Ὠκεανίτιδα Θούλην,

  ἤπιον ἀμπνεύσειας, ἀμοιβαίων δὲ τυράννων

  κράατα μετρήσασα τεῇ κρυφθέντα κονίῃ,
  θαρσαλέαις παλάμῃσι φίλην ἀγκάζεο Ῥώμην
  Καυκασίῳ δὲ τένοντι καὶ ἐν ῥηγμῖνι Κυταίῃ,
  ὁππόθι ταυρείοιο ποδὸς δουπήτορι χαλκῷ

  σκληρὰ σιδηρείης ἐλακίζετο νῶτα κονίης,
  σύννομον Ἀδρυάδεσσιν ἀναπλέξασα χορείην
  Φασιὰς εἱλίσσοιτο φίλῳ σκιρτήματι νύμφη,
  καὶ καμάτους μέλψειε πολυσκήπτρου βασιλῆος,
  μόχθον ἀπορρίψασα γιγαντείου τοκετοῖο.

  μηδὲ γὰρ αὐχήσειεν Ἰωλκίδος ἔμβολον Ἀργοῦς,
  ὅττι πόνους ἥρωος ἀγασσαμένη Παγασαίου
  οὐκέτι Κολχὶς ἄρουρα, γονῇ πλησθεῖσα Γιγάντων,
  εὐπτολέμοις σταχύεσσι μαχήμονα βῶλον ἀνοίγει.
  κεῖνα γὰρ ἢ μῦθός τις ἀνέπλασεν, ἢ διὰ τέχνης

  οὐχ ὁσίης τετέλεστο, πόθων ὅτε λύσσαν ἑλοῦσα
  παρθενικὴ δολόεσσα μάγον κίνησεν ἀνάγκην
  ἀλλὰ δόλων ἔκτοσθε καὶ ὀρφναίου κυκεῶνος
  Βάκτριος ἡμετέροισι Γίγας δούπησε βελέμνοις.
  οὐκέτι μοι χῶρός τις ἀνέμβατος, ἀλλ᾽ ἐνὶ πόντῳ

  Ὑρκανίου κόλποιο καὶ ἐς βυθὸν Αἰθιοπῆα
  Ἰταλικαῖς νήεσσιν ἐρέσσεται ἥμερον ὕδωρ.
  ἀλλ᾽ ἴθι νῦν, ἀφύλακτος ὅλην ἤπειρον ὁδεύων,
  Αὐσόνιε, σκίρτησον, ὁδοιπόρε: Μασσαγέτην δὲ
  ἀμφιθέων ἀγκῶνα καὶ ἄξενα τέμπεα Σούσων,

  Ἰνδῴης ἐπίβηθι κατ᾽ ὀργάδος, ἐν δὲ κελεύθοις
  εἴποτε διψήσειας, ἀρύεο δοῦλον Ὑδάσπην:
  ναὶ μὴν καὶ κυανωπὸν ὑπὲρ δύσιν ἄτρομος ἕρπων
  κύρβιας Ἀλκείδαο μετέρχεο: θαρσαλέως δὲ
  ἴχνιον ἀμπαύσειας ἐπὶ ψαμάθοισιν Ἰβήρων,

  ὁππόθι, καλλιρέεθρον ὑπὲρ βαλβῖδα θαλάσσης,
  δίζυγος ἠπείροιο συναντήσασα κεραίη
  ἐλπίδας ἀνθρώποισι βατῆς εὔνησε πορείης.

  ἐσχατιὴν δὲ Λίβυσσαν ἐπιστείβων Νασαμώνων
  ἔρχεο καὶ παρὰ Σύρτιν, ὅπῃ νοτίῃσι θυέλλαις

  ἐς κλίσιν ἀντίπρωρον ἀνακλασθεῖσα Βορῆος,
  καὶ ψαφαρὴν ἄμπωτιν ὕπερ, ῥηγμῖνι ἁλίπλῳ
  ἀνδράσι δῖα θάλασσα πόρον χερσαῖον ἀνοίγει.
  οὐδὲ γὰρ ὀθνείης σε δεδέξεται ἤθεα γαίης,
  ἀλλὰ σοφοῦ κτεάνοισιν ὁμιλήσεις Βασιλῆος,

  ἔνθα κεν ἀίξειας, ἐπεὶ κυκλώσατο κόσμον
  κοιρανίῃ: Τάναϊς δὲ μάτην ἤπειρον ὁρίζων
  ἐς Σκυθίην πλάζοιτο καὶ ἐς Μαιώτιδα λίμνην.
  τοὔνεκεν, ὁππότε πάντα φίλης πέπληθε γαλήνης,
  ὁππότε καὶ ξείνοιο καὶ ἐνδαπίοιο κυδοιμοῦ

  ἐλπίδες ἐθραύσθησαν ὑφ᾽ ἡμετέρῳ Βασιλῆι,
  δεῦρο, μάκαρ Θεόδωρε, σοφὸν στήσαντες ἀγῶνα
  παίγνια κινήσωμεν ἀοιδοπόλοιο χορείης.
  σοὶ γὰρ ἐγὼ τὸν ἄεθλον ἐμόχθεον εἰς σὲ δὲ μύθων
  ἐργασίην ἤσκησα, μιῇ δ᾽ ὑπὸ σύζυγι βίβλῳ

  ἐμπορίην ἤθροισα πολυξείνοιο μελίσσης,
  καὶ τόσον ἐξ ἐλέγοιο πολυσπερὲς ἄνθος ἀγείρας,
  στέμμα σοι εὐμύθοιο καθήρμοσα Καλλιοπείης,
  ὡς φηγὸν Κρονίωνι καὶ ὁλκάδας Ἐννοσιγαίῳ,
  ὡς Ἄρεϊ ζωστῆρα καὶ Ἀπόλλωνι φαρέτρην,

  ὡς χέλυν Ἑρμάωνι καὶ ἡμερίδας Διονύσῳ.
  οἶδα γὰρ ὡς ἄλληκτον ἐμῆς ἱδρῶτι μερίμνης
  εὖχος ἐπιστάξειεν ἐπωνυμίη Θεοδώρου.
  πρῶτα δέ σοι λέξαιμι, παλαιγενέεσσιν ἐρίζων,
  ὅσσαπερ ἐγράψαντο νέης γενετῆρες ἀοιδῆς

  ὡς προτέροις μακάρεσσιν ἀνειμένα: καὶ γὰρ ἐῴκει
  γράμματος ἀρχαίοιο σοφὸν μίμημα φυλάξαι.
  ἀλλὰ πάλιν μετ᾽ ἐκεῖνα % παλαίτερον εὖχος ἀγείρει
  ὅσσαπερ ἢ γραφίδεσσι χαράξαμεν ἤ τινι χώρῳ,

  εἴτε καὶ εὐποίητον ἐπὶ βρέτας, εἴτε καὶ ἄλλης

  τέχνης ἐργοπόνοιο πολυσπερέεσσιν ἀέθλοις.
  καὶ τριτάτην βαλβῖδα νεήνιδος ἔλλαχε βίβλου
  ὅσσα θέμις, τύμβοισι τάπερ Θεὸς ἐν μὲν ἀοιδῇ
  ἐκτελέειν νεύσειεν, ἐν ἀτρεκίῃ δὲ διώκειν.
  ὅσσα δὲ καὶ βιότοιο πολυσπερέεσσι κελεύθοις

  γράψαμεν, ἀσταθέος δὲ τύχης σφαλεροῖσι ταλάντοις,
  δέρκεό μοι βίβλοιο παρὰ κρηπῖδα τετάρτην.
  ναὶ τάχα καὶ πέμπτοιο χάρις θέλξειεν ἀέθλου,
  ὁππόθι κερτομέοντες ἐπεσβόλον ἦχον ἀοιδῆς
  γράψαμεν. ἑκταῖον δὲ μέλος κλέπτουσα Κυθήρη

  εἰς ὀάρους ἐλέγοιο παρατρέψειε πορείην
  καὶ γλυκεροὺς ἐς ἔρωτας. ἐν ἑβδομάτῃ δὲ μελίσσῃ
  εὐφροσύνας Βάκχοιο, φιλακρήτους τε χορείας,
  καὶ μέθυ, καὶ κρητῆρα, καὶ ὄλβια δεῖπνα νοήσεις.

  συλλογὴ νέων ἐπιγραμμάτων ἐκτεθεῖσαἐν
  Κωνσταντίνου πόλει πρὸς Θεόδωρον
  Δεκουρίωνα
  τὸν Κοσμᾶ: εἴρηται δὲ τὰπροοίμια μετὰ τὰς συν εχεῖς ἀκροάσεις
  τὰςκατ᾽ἐκεῖνο καιροῦ γενομένας.

  οἶμαι μὲν ὑμᾶς, ἄνδρες, ἐμπεπλησμένους
  ἐκ τῆς τοσαύτης τῶν λόγων πανδαισίας,
  ἔτι που τὰ σιτία προσκόρως ἐρυγγάνειν:
  καὶ δὴ κάθησθε τῇ τρυφῇ σεσαγμένοι:
  λόγων γὰρ ἡμῖν πολυτελῶν καὶ ποικίλων
  πολλοὶ προθέντες παμμιγεῖς εὐωχίας,
  περιφρονεῖν πείθουσι τῶν εἰθισμένων.
  τί δὲ νῦν ποιήσω;
  μὴ τὰ προὐξειργασμένα
  οὕτως ἐάσω συντετῆχθαι κείμενα;
  ἢ καὶ προθῶμαι τῆς ἀγορᾶς ἐν τῷ μέσῳ,
  παλιγκαπήλοις εὐτελῶς ἀπεμπολῶν;
  καὶ τίς μετασχεῖν τῶν ἐμῶν ἀνέξεται;
  τίς δ᾽ ἂν πρίαιτο τοὺς λόγους τριωβόλου,
  εἰ μὴ φέροι πως ὦτα μὴ τετρημένα;
  ἀλλ᾽ ἐστὶν ἐλπὶς εὐμενῶς τῶν δρωμένων
  ὑμᾶς μεταλαβεῖν, κοὐ κατεβλακευμένως;
  ἔθος γὰρ ὑμῖν τῇ προθυμίᾳ μόνῃ
  τῇ τῶν καλούντων ἐμμετρεῖν τὰσιτία.
  καὶ πρός γε τούτῳ δεῖπνον ἠρανισμένον
  ἥκω προθήσων ἐκ νέων ἡδυσμάτων.
  ἐπεὶ γὰρ οὐκ ἔν εστιν ἐξ ἐμοῦ μόνου
  ὑμᾶς μεταλαβεῖν, ἄνδρες, ἀξίας τροφῆς,
  πολλοὺς ἔπεισα συλλαβεῖν μοιτοῦ πόνου,
  καὶ συγκαταβαλεῖν καὶ συνεστιᾶν πλέον.
  καὶ δὴ παρέσχον ἀφθόνως οἱ πλούσιοι
  ἐξ ὧν τρυφῶσι: καὶ παραλαβὼν γνησίως
  ἐν τοῖς ἐκείνων πέμμασι φρυάττομαι.
  τοῦτο δέ τις αὐτῶν προσφόρως, δεικνὺς ἐμέ,
  ἴσωςἐρεῖ πρὸςἄλλον “ἀρτίως ἐμοῦ
  μάζαν μεμαχότος μουσικήν τε καὶ νέαν,
  οὗτος παρέθηκεν τὴν ὑπ᾽ ἐμοῦ μεμαγμένην.”
  ταυτὶ μὲν οὖν ἐρεῖ τις † οὐδὲ τῶν σοφωτάτων
  τῶν ὀψοποιῶν, ὧν χάριν δοκῶ μόνος
  εἶναι τοσαύτης ἡγεμὼν πανδαισίας.
  θαρρῶν γὰρ αὐτοῖς λιτὸν οἴκοθεν μέρος
  καὐτὸς παρέμιξα, τοῦ δοκεῖν μὴ παντελῶς
  ξένος τις εἶναι τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ συνηγμένων.
  ἀλλ᾽ ἐξ ἑκάστου σμικρὸν εἰσάγω μέρος,
  ὅσον ἀπογεῦσαι: τῶν δὲ λοιπῶν εἰ θέλοι
  τυχεῖν τις ἁπάντων καὶ μετασχεῖν εἰς κόρον,
  ἴστω γε ταῦτα κατ᾽ ἀγορὰν ζητητέα.
  Κόσμον δὲ προσθεὶς τοῖς ἐμοῖς πονήμασι,
  ἐκ τοῦ Βασιλέως τοὺς προλόγους ποιήσομαι:
  ἅπαντα γάρ μοι δεξιῶς προβήσεται.
  καί μοι μεγίστων πραγμάτων ὑμνουμένων
  εὑρεῖν γένοιτο καὶ λόγους ἐπηρμένους.

  La raccolta dei nuovi epigrammi è stata pubblicata nella città di Costantino per Teodoro Decurione figlio di Cosma: i proemi sono stati pubblicati dopo continue letture nate in quella circostanza.

  Signori, ritengo che voi, saturi
  di un tale banchetto di parole,
  qui, ormai, vomitate il cibo per sazietà:
  e quindi state seduti ricolmi di lussuria;
  infatti molti offrendoci un festino
  confuso di parole sfarzose e oscure,
  ci persuadono a guardare con disprezzo
  i cibi che provocano assuefazione.
  Ora che cosa farò? Lascerò che le cose preparate deperiscano abbandonate da una parte?
  Oppure le esporrò nel mezzo della piazza,
  vendendole a buon mercato ai rivenditori?
  E chi si asterrà dal comprare i miei prodotti?
  Chi comprerebbe parole per tre oboli,
  se non portasse le orecchie bucate in questo modo?
  Ma c’è per me una speranza che voi partecipiate con gioia, e non con mollezza, a ciò che faccio;
  Per voi, infatti, è usanza adattare cibi all’unico desiderio dei vostri invitati.
  Giungo dalle navi di spezie offrendo loro un pasto gradito.
  Poiché non è possibile che voi, uomini, riceveste solo da me i valori del cibo, persuasi molti a soccorrermi nel mio lavoro e a gettare insieme e invitare a banchetto i più.
  Allora i ricchi diedero (i loro beni) con generosità a coloro che si dilettavano di loro, e sono molto orgoglioso di prendere in modo legittimo i loro dolci.
  Mentre io indicavo, uno di loro in modo conveniente chiese questo all’altro: “Avendo io impastato una focaccia musicale e fresca proprio ora, egli gliela dà impastata da me.”
  A costui dunque chiedo chi non si ricordi dei più valenti
  fra i cuochi, la cui grazia sembra
  essere la sola guida di un assai maestoso banchetto.
  Incoraggiato, ho mischiato una piccola parte del mio piatto
  alle altre, per non sembrare completamente
  di essere un qualche parassita fra i convitati presso casa mia.
  Ma da ciascuno porto via una misera parte, tanto grande quanto un assaggio (di grandezza tale per assaggiare); di tutto il resto se qualcuno desiderasse trovarlo tutto e trarre da questo sazietà, dovete sapere che dobbiamo andare al mercato.
  Per dare onore ai miei sforzi, incomincerò l’esordio dal sovrano;
  infatti procederà tutto a mio favore.
  E per cantare le grandi imprese che io possa trovare anche un linguaggio elevato .

  His collection of new epigrams presented in Constantinople to Theodorus, son of Cosmas, the decurion. The proems were spoken after the frequent recitations given at that time

  I suppose, Sirs, that you are so glutted with this banquet of various literary dishes that the food you eat continues to rise. Indeed ye sit crammed with dainties, for many have served up to you a mixed feast of precious and varied discourse and persuade you to look with contempt on ordinary fare. What shall I do now? Shall I allow what I had prepared to lie uneaten and spoil, or shall I expose it in the middle of the market for sale to retail dealers at any price it will fetch? Who in that case will want any part of my wares or who would give twopence for my writings, unless his ears were stopped up? But I have a hope that you may partake of my work kindly and not indifferently; for it is a habit with you to estimate the fare of a feast by the host's desire to please alone.
  Besides, I am going to serve you a meal to which many new flavourings contribute. For since it is not possible for you to enjoy food worthy of you by my own exertions alone, I have persuaded many to share the trouble and expense and join with me in feasting you more sumptuously. Indeed the rich gave me abundantly of their affluence, and accepting this I take quite sincere pride in their dainties. And one of them pointing at me may say aptly to another, "I recently kneaded fresh poetical dough, and what he serves is of my kneading." Thus one but not the wisest of those skilled cooks may say, thanks to whom I alone am thought to be the lord of such a rich feast. For I myself have had the courage to make a slender contribution from my own resources so as not to seem an entire stranger to my guests. I introduce a small portion of each poet, just to taste; but if anyone wishes to have all the rest and take his fill of it, he must seek it in the market.
  To add ornament to my work I will begin my preface with the Emperor's praise, for thus all will continue under good auspices. As I sing of very great matters, may it be mine to find words equally exalted.

  (In Praise of Justinian)

  Let no barbarian, freeing himself from the yoke-strap that passes under his neck, dare to fix his gaze on our King, the mighty warrior; nor let any weak Persian woman raise her veil and look straight at him, but, kneeling on the ground and bending the proud arch of her neck, let her come uncalled and submit to Roman justice. And thou, handmaid of the west, by farthest Cadiz and the Spanish Strait and Ocean Thule, breathe freely, and counting the heads of the successive tyrants that are buried in thy dust, embrace thy beloved Rome with trustful arms. By the ridge of the Caucasus and on the Colchian shore, where once the hard back of the iron soil was broken by the resounding hoofs of the brazen bulls, let the Phasian bride, weaving a measure in company with the Hamadryads, wheel in the dance she loves, and casting away her dread of the race of giants, sing the labours of our many-sceptred prince.
  Let not the prow of Thessalian Argo any longer boast that the Colchian land, in awe of the exploits of the Pagasean hero, ceased to be fertilized by the seed of giants and bear a harvest of warriors. This is either the invention of fable, or was brought about by unholy art, when the crafty maiden, maddened by love, set the force of her magic in motion. But without fraud or the dark hell-broth the Bactrian giant fell before our shafts. No land is now inaccessible to me, but in the waters of the Caspian and far as the Persian Gulf the vanquished seas are beaten by Italian oars.
  Go now, thou Roman traveller, unescorted over the whole continent and leap in triumph. Traversing the recesses of Scythia and the inhospitable glen of Susa, descend on the plains of India, and on thy road, if thou art athirst, draw water from enslaved Hydaspes. Yea, and walk fearless too over the dark lands of the west, and seek the pillars of Heracles; rest unalarmed on the sands of Spain where, above the threshold of the lovely sea, the twain horns of the continents meet and silence men's hope of progress by land. Traversing the extremity of Libya, the land of the Nasamones, reach also the Syrtis, where the sea, driven back by southerly gales towards the adverse slope of the north, affords passage for men on foot over the soft sands from which it has ebbed, on a beach that ships sail over. The regions of no foreign land shall receive you, but you will be amid the possessions of our wise King, whichever way you progress, since he has encompassed the world in his dominion. In vain now would the Tanais in its course through Scythia to the sea of Azof attempt to limit the continents of Europe and Asia.
  So now that the whole earth is full of beloved peace, now that the hopes of disturbers at home and abroad have been shattered by our Emperor, come, blest Theodorus, and let us institute a contest of poetic skill and start the music of the singer's dance. I performed this task for you; for you I prepared this work, collecting in one volume the sweet merchandise of the bee that visits many blossoms; gathering such a bunch of varied flowers from the elegy, I planted a wreath of poetic eloquence to offer you, as one offering beech-leaves to Jove or ships to the Earth-shaker, or a breast-plate to Ares or a quiver to Apollo, or a lyre to Hermes or grapes to Dionysus. For I know that the dedication to Theodorus will instil eternal glory into this work of my study.
  I will first select for you, competing with men of old time, all that the parents of new song wrote as an offering to the old gods. For it was meet to adhere to the wise model of the ancient writers.
  After those again comes a more ambitious collection of all our pens wrote either in places or on well-wrought statues or on the other widely distributed performances of laborious Art.
  The third starting-point of the young book is occupied, as far as it was allowed us, by what God granted us to write on tombs in verse but adhering to the truth.
  Next what we wrote on the devious paths of life and the deceitful balance of inconstant Fortune, behold at the fourth base-line of the book.
  Yea, and perhaps you may be pleased by the charm of a fifth contest, where waxing abusive we wrote scurrilous rhyme, and Cytherea may steal a sixth book of verse, turning our path aside to elegiac converse and sweet love. Finally in a seventh honey-comb you will find the joys of Bacchus and tipsy dances and wine and cups and rich banquets.

  Je pense, citoyens, que vous êtes rassasiés de cet abondant festin littéraire ou même que, de satiété, vous en avez une indigestion ; et vous êtes là, assis, gavés de cette bombance. Bien des auteurs, en effet, en nous servant le régal si varié de leurs écrits somptueux et divers, nous font mépriser les aliments ordinaires. Que faut-il donc que je fasse ? Ceux que je tenais maintenant tout préparés, dois-je comme cela les abandonner et les laisser perdre, ou bien les exposerai-je au beau milieu de la place publique, pour les céder à vil prix à des revendeurs ? Mais qui voudra goûter à mes produits ? qui consentirait à m’acheter mes écrits, fût-ce pour trois oboles, s’il n’avait vraiment les oreilles bouchées ?

  J’ai pourtant l’espoir que, de bon cœur, vous prêterez la main à ce que je prépare et cela non sans quelque empressement ; car c’est mon habitude d’adapter le menu uniquement à l’appétit de ceux qui font appel à mes services ; en outre, ce banquet où chacun apporte sa contribution, me voici prêt à vous le servir avec des assaisonnements nouveaux. Car il n’est pas possible que de moi seul, citoyens, vous receviez une chère digne de vous ; j’ai donc engagé quelques collaborateurs à s’associer à ma besogne et à en partager les frais avec moi pour vous mieux traiter. Les riches ont fourni en abondance de ces mets dont ils se gorgent ; j’ai reçu d’eux leurs friandises et, véritablement, j’en tire vanité. L’un d’eux va peut-être (et il aura raison) dire à un autre en me désignant : « Je venais de pétrir une pâte artistement faite et toute fraîche ; et c’est lui qui sert ce que, moi, j’ai pétri. » Eh bien, celui des cuisiniers qui dira cela le fera sans se rappeler pourquoi je me donne l’air d’être l’unique ordonnateur d’un festin si somptueux. Fort de leur assistance, je n’ai moi-même apporté de chez moi, pour l’ajouter à la leur, qu’une quote-part assez minime, afin de ne pas paraître tout à fait l’invité de ceux que j’aurai conviés. Mais des provisions de chacun je ne prends qu’une petite portion, juste de quoi y goûter ; quant au reste, si quelqu’un veut l’avoir en totalité et y puiser à satiété, c’est au marché, sachez-le, qu’il faut aller chercher.

  Afin d’ajouter du lustre à mon ouvrage, c’est par l’Empereur que je le commencerai ; car tout, alors, marchera à souhait. Et pour chanter d’aussi grandes actions, puissé-je à mon tour trouver des accents sublimes !

  Que nul parmi les Barbares, libérant son cou des liens qui le tiennent enchaîné sous le joug, ne tende vers notre Empereur un œil belliqueux ; que la Perse sans vaillance ne s’avise plus de relever son voile et de le regarder en face ; ployant le genou, courbant plus bas que son cou son panache orgueilleux, qu’elle vienne d’elle-même s’incliner devant la puissance Ausonienne. Et toi, Hespérie asservie, depuis le rivage de Gadès et le détroit d’Ibérie jusqu’à Thulé, fille de l’Océan, respire en paix : tu as pu mesurer les têtes de tes tyrans successifs, en les voyant ensevelies dans ta poussière : de tes mains confiantes embrasse ta chère ville de Rome. Sur les cimes du Caucase et sur les récifs de Kyta, où sous l’airain sonore du pied des taureaux se fendit jadis la dure échine d’un sol de fer, les nymphes du Phase, formant des chœurs de danse avec les Hamadryades leurs compagnes, peuvent faire des rondes ou des bonds joyeux et chanter les exploits de notre Empereur qui réunit dans sa main plusieurs sceptres, en renonçant au pénible labeur de faire naître des géants. Qu’elles ne se vantent même plus d’avoir vu l’éperon d’Argo, le navire d’Iolcos ; car les champs de la Colchide, qui admirèrent les travaux du héros de Pagases, ne se couvrent plus d’une race de Géants et n’ouvrent plus leur glèbe belliqueuse à une moisson de vaillants guerriers. Ce prodige n’est qu’une invention de la légende, ou bien c’est par un sortilège impie qu’il fut accompli, lorsqu’une vierge artificieuse, en proie aux fureurs de l’amour, mit en œuvre toute la puissance des enchantements magiques ; mais sans qu’il fût besoin d’aucun maléfice ou d’un breuvage mystérieux, les géants de la Bactriane se sont écroulés sous nos coups. Il n’y a plus pour moi d’endroit inaccessible ; mais dans les flots du golfe d’Hyrcanie et jusque sur les abîmes de la mer d’Éthiopie, les navires italiens frappent de leurs rames une onde pacifique.

  Allons, réjouis-toi, voyageur ausonien : tu peux maintenant, sans escorte, visiter la terre entière ; parcours les gorges qu’habitent les Massagètes et les vallées inhospitalières de la Susiane ; foule de tes pieds le sol fertile de l’Inde ; en route, si tu as soif, puise à l’Hydaspe asservi. Oui, tu peux aussi t’en aller sans crainte par delà le couchant ténébreux, atteindre les colonnes d’Alcide et, en toute confiance, arrêter tes pas sur le rivage sablonneux de l’Ibérie, où par-dessus le détroit au beau cours, seuil de la mer, les pointes des deux continents viennent se rejoindre et éteignent dans le cœur des mortels l’espoir d’avancer plus loin. Pénètre au fin fond de la Lybie, chez les Nasamons ; côtoie aussi le rivage de la Syrte, où, refoulée par les ouragans du Sud vers les régions boréales, la mer divine ouvre aux hommes une voie terrestre même par-dessus le reflux sablonneux, au sein des brisants à fleur d’eau. Nulle part tu ne rencontreras, pour te recevoir, une région qui soit une terre étrangère : c’est dans les possessions de notre sage Empereur que tu te trouveras, partout où tu porteras tes pas ; car il encercle l’univers de sa domination : c’est en vain que le Tanaïs aura formé la frontière d’un continent, dans sa course errante à travers la Scythie jusqu’au Palus-Méotide.

  C’est pourquoi, maintenant que tout est plein de cette paix aimée, maintenant que tous les espoirs d’une guerre étrangère ou civile gisent brisés sous les pieds de notre Empereur, nous pouvons, divin Théodoros, instituer ici un savant concours et mettre en mouvement les jeux d’un chœur de poètes. Car c’est pour toi que j’ai affronté la lutte ; c’est pour toi que j’ai exercé le métier des moissonneurs et amassé, en réunissant tout dans un seul livre, ce butin d’une abeille qui puisait à toutes les sources. J’ai recueilli toutes ces fleurs éparses de l’élégie et j’ai tressé pour toi une guirlande faite des beaux vers de Calliope, comme on consacre un chêne aux fils de Cronos, des navires à Poséidon, un baudrier à Arès ou un carquois à Apollon, une lyre à Hermès et des vignes à Dionysos. Car je sais quelle gloire impérissable répandra sur le fruit de mes soins et de mes labeurs le nom de Théodoros.

  En premier lieu, je cueillerai pour toi, rivalisant avec les anciens, tous les vers où les pères de la poésie nouvelle ont décrit des offrandes consacrées aux dieux d’autrefois ; car ils me paraissaient observer une savante imitation des lettres antiques. Puis, après ces pièces anciennes, un second livre rassemble toutes celles que nous avons composées sur des tableaux, sur quelque site, sur une statue habilement sculptée ou sur les œuvres innombrables de quelque autre art laborieux. Le troisième rang revient, dans ce nouvel ouvrage, à toutes les pièces qu’il est d’usage de graver sur les tombeaux : que Dieu veuille nous accorder de les obtenir dans la poésie et de chercher à les mériter dans notre vie. Tout ce que nous avons écrit sur les chemins divers de l’existence et sur la balance toujours chancelante d’une instable fortune, tu le verras dans le quatrième corps de bâtiment de mon ouvrage. Peut-être, ma foi, le cinquième exercice du concours te séduira-t-il par son charme : c’est celui où nos railleries mordantes font entendre leurs accents sarcastiques. La sixième partie, Cythérée s’en est emparée, détournant les pas de l’élégie vers les propos galants et tendres amours. Dans le septième recueil, enfin, tu trouveras les plaisirs de Bacchus, les chœurs amis du vin, l’ivresse, les coupes et les festins opulents.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 4.3
 • Greek Anthology 5.21
  9 Rufinus Ῥουφῖνος


  οὐκ ἔλεγον, Προδίκη, Γηράσκομεν ; οὐ προεφώνουν

  ἥξουσιν ταχέως αἱ διαλυσίφιλοι ;
  νῦν ῥυτίδες καὶ θρὶξ πολιὴ καὶ σῶμα ῥακῶδες,
  καὶ στόμα τὰς προτέρας οὐκέτ᾽ ἔχον χάριτας.

  μή τις σοι, μετέωρε, προσέρχεται, ἢ κολακεύων
  λίσσεται; ὡς δὲ τάφον νῦν σε παρερχόμεθα.

  οὐκ ἔλεγον, Προδίκη, ‘Γηράσκομεν ;’ οὐ προεφώνουν
  ‘ ἥξουσιν ταχέως αἱ διαλυσίφιλοι ;’
  νῦν ῥυτίδες καὶ θρὶξ πολιὴ καὶ σῶμα ῥακῶδες,
  καὶ στόμα τὰς προτέρας οὐκέτ᾽ ἔχον χάριτας.
  μή τις σοι, μετέωρε, προσέρχεται, ἢ κολακευτῶν
  λίσσεται; ὡς δὲ τάφον νῦν σε παρερχόμεθα.

  Io non dicevo, Prodice: “Invecchiamo”? Non annunciavo: “Verranno velocemente quelle che sciolgono l’amore”? Ora (ci sono) rughe e capelli bianchi e un corpo piagato e una bocca che non ha più le grazie di prima. Ma chi ti si avvicina, superba, o ti prega adulando(ti)? E ora ti passiamo davanti, come a una tomba.

  Prodice, non ti dicevo: “Invecchiamo”? Non annunciavo: “Presto giungeranno rughe e capelli bianchi, che distruggono l’amore, e un corpo piagato e una bocca che non possiede più le grazie di un tempo”? Adesso sono qui. Forse qualcuno ti considera ancora, o ti prega e ti adula, o superba? Ora passiamo davanti a te, come si fa davanti a una tomba.

  Ne te le disais-je pas, Prodikê: « Nous vieillissons »? Ne te l'avais-je pas annoncé, qu'elles arriveraient bien vite, les dénoueuses d'amour? Les voici venues, les boucles blanches et les rides; ton corps n'est qu'une ruine et la bouche n'a plus ses grâces d'autrefois. Y a-t-il quelqu'un qui songe à t'aborder, beauté altière, qui t'adresse une parole flatteuse? Maintenant, nous passons devant toi comme devant un tombeau.

  Did I not tell thee, Prodike, that we are growing old, did I not foretell that the dissolvers of love shall come soon? Now they are here, the wrinkles and the grey hairs, a shrivelled body, and a mouth lacking all its former charm. Does anyone approach thee now, thou haughty beauty, or flatter and beseech thee? No! like a wayside tomb we now pass thee by.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.21
 • Philoctète 135-218

  Τί χρή, τί χρή με, δέσποτ', ἐν ξένᾳ ξένον
  στέγειν, ἢ τί λέγειν πρὸς ἄνδρ' ὑπόπταν;
  Φράζε μοι·
  τέχνα γὰρ τέχνας ἑτέρας
  προύχει καὶ γνώμα παρ' ὅτῳ τὸ θεῖον
  Διὸς σκῆπτρον ἀνάσσεται·
  σὲ δ', ὦ τέκνον, τόδ' ἐλήλυθεν
  πᾶν κράτος ὠγύγιον· τό μοι ἔννεπε
  τί σοι χρεὼν ὑπουργεῖν.

  {ΝΕ.} Νῦν μέν, ἴσως γὰρ τόπον ἐσχατιαῖς
  προσιδεῖν ἐθέλεις ὅντινα κεῖται,
  δέρκου θαρσῶν· ὁπόταν δὲ μόλῃ
  δεινὸς ὁδίτης, τῶνδ' οὑκ μελάθρων
  πρὸς ἐμὴν αἰεὶ χεῖρα προχωρῶν
  πειρῶ τὸ παρὸν θεραπεύειν.

  {ΧΟ.} Μέλον πάλαι μέλημά μοι λέγεις, ἄναξ,
  φρουρεῖν ὄμμ' ἐπὶ σῷ μάλιστα καιρῷ·
  νῦν δέ μοι
  λέγ' αὐλὰς ποίας ἔνεδρος
  ναίει καὶ χῶρον τίν' ἔχει· τὸ γάρ μοι
  μαθεῖν οὐκ ἀποκαίριον,
  μὴ προσπεσών με λάθῃ ποθέν·
  τίς τόπος ἢ τίς ἕδρα, τίν' ἔχει στίβον,
  ἔναυλον ἢ θυραῖον;

  {ΝΕ.} Οἶκον μὲν ὁρᾷς τόνδ' ἀμφίθυρον
  πετρίνης κοίτης.

  {ΧΟ.} Ποῦ γὰρ ὁ τλάμων αὐτὸς ἄπεστιν;

  {ΝΕ.} Δῆλον ἔμοιγ' ὡς φορβῆς χρείᾳ
  στίβον ὀγμεύει τῇδε πέλας που.
  ταύτην γὰρ ἔχειν βιοτῆς αὐτὸν
  λόγος ἐστὶ φύσιν, θηροβολοῦντα
  πτηνοῖς ἰοῖς, στυγερὸν στυγερῶς,
  οὐδέ τιν' αὐτῷ
  παιῶνα κακῶν ἐπινωμᾶν.

  {ΧΟ.} Οἰκτίρω νιν ἔγωγ', ὅπως,
  μή του κηδομένου βροτῶν,
  μηδὲ ξύντροφον ὄμμ' ἔχων,
  δύστανος, μόνος αἰεί,
  νοσεῖ μὲν νόσον ἀγρίαν,
  ἀλύει δ' ἐπὶ παντί τῳ
  χρείας ἱσταμένῳ· πῶς ποτε, πῶς δύσμορος ἀντέχει;
  Ὦ παλάμαι θνητῶν,
  ὦ δύστανα γένη βροτῶν
  οἷς μὴ μέτριος αἰών.

  Οὗτος πρωτογόνων ἴσως
  οἴκων οὐδενὸς ὕστερος,
  πάντων ἄμμορος ἐν βίῳ
  κεῖται μοῦνος ἀπ' ἄλλων,
  στικτῶν ἢ λασίων μετὰ
  θηρῶν, ἔν τ' ὀδύναις ὁμοῦ
  λιμῷ τ' οἰκτρὸς ἀνήκεστ’ ἀμερίμνητα τ’ ἔχων βάρη.
  ἁ δ' ἀθυρόστομος
  ἀχὼ τηλεφανὴς πικραῖς
  οἰμωγαῖς ὑπακούει.

  {ΝΕ.} Οὐδὲν τούτων θαυμαστὸν ἐμοί·
  θεῖα γάρ, εἴπερ κἀγώ τι φρονῶ,
  καὶ τὰ παθήματα κεῖνα πρὸς αὐτὸν
  τῆς ὠμόφρονος Χρύσης ἐπέβη
  καὶ νῦν ἃ πονεῖ δίχα κηδεμόνων,
  οὐκ ἔσθ' ὡς οὐ θεῶν του μελέτῃ
  τοῦ μὴ πρότερον τόνδ' ἐπὶ Τροίᾳ
  τεῖναι τὰ θεῶν ἀμάχητα βέλη,
  πρὶν ὅδ' ἐξήκοι χρόνος ᾧ λέγεται
  χρῆναί σφ' ὑπὸ τῶνδε δαμῆναι.

  {ΧΟ.} Εὔστομ' ἔχε, παῖ. {ΝΕ.} Τί τόδε; {ΧΟ.} Προὐφάνη κτύπος,
  φωτὸς σύντροφος ὡς τειρομένου του,
  ἤ που τᾷδ' ἢ τᾷδε τόπων·
  βάλλει, βάλλει μ' ἐτύμα
  φθογγά του στίβου κατ' ἀνάγ-
  καν ἕρποντος, οὐδέ με λά-
  θει βαρεῖα τηλόθεν αὐ-
  δὰ τρυσάνωρ· διάσημα γὰρ θρηνεῖ.

  Ἀλλ' ἔχε, τέκνον, {ΝΕ.} Λέγ' ὅ τι. {ΧΟ.} φροντίδας νέας·
  ὡς οὐκ ἔξεδρος, ἀλλ' ἔντοπος ἁνήρ,
  οὐ μολπὰν σύριγγος ἔχων,
  ὡς ποιμὴν ἀγροβάτας,
  ἀλλ' ἤ που πταίων ὑπ' ἀνάγ-
  κας βοᾷ τηλωπὸν ἰω-
  άν, ἢ ναὸς ἄξενον αὐγά-
  ζων ὅρμον· προβοᾷ τι γὰρ δεινόν.

  Que faut-il, maître, que faut-il que moi, étranger en terre étrangère, que faut-il que je taise, ou que je dise, à un homme soupçonneux, dis-moi? Car l’art surpasse tout autre art, et de même pour le jugement, chez l’homme qui possède le divin sceptre de Zeus. Et c’est à toi, enfant, qu’est allée cette toute-puissance ancestrale; dis-moi donc en quoi il faut t’aider.
  Eh bien – car peut-être veux-tu te tourner vers le lieu au loin où il réside – regarde avec confiance; lorsque viendra le terrible voyageur de ces noires demeures, approche-toi toujours de mon bras et tente de t’occuper de la situation présente.
  Ce que tu décris est une préoccupation que j’ai de longue date, roi, que mon oeil veille sur ton plus grand avantage; maintenant dis-moi dans quelle sorte de logis l’habitant vit et quel pays il occupe. Car ce n’est pas un mauvais moment pour moi de l’apprendre, de peur qu’il me tombe dessus à l’improviste, sortant de je ne sais où. Comment est le site? Comment sa demeure? Comment est sa piste? Vers l’intérieur ou l’extérieur?
  Tu vois cette maison à deux portes, faite dans un lit de pierre.
  Mais où le malheureux lui-même est-il parti?
  Il me semble évident que par besoin de nourriture, il traîne son pas quelque part près d’ici.
  Car on dit qu’il a une telle sorte de mode de vie: chassant les créatures ailées de ses flèches, misérable, misérablement, sans personne qui lui apporte un remède à ses maux.

  Je l’ai en pitié, et comment, sans que quelqu’un des mortels ne s’en occupe, privé de l’oeil d’un convive, malheureux, toujours seul, il souffre d’un mal sauvage, et perd ses moyens à chaque fois que se manifeste quelque chose de l’ordre du besoin. Comment donc, comment le malheureux endure-t-il? Ô violences des mortels, ô pauvres races des mortels pour qui la vie n’est pas normale.

  Celui-là, peut-être issu des maisons ancestrales, inférieur à personne, privé de tout dans son existence, il gît, seul à l’écart des autres, en compagnie des bêtes tachetées et velues, pitoyable dans les douleurs mélangées à la faim, portant des fardeaux inguérissables dont personne ne s’inquiète. Et celle à la bouche sans porte, l’Écho qu’on entend de loin, répond à ses lamentations aiguës.
  Rien de ces choses n’est étonnant à mes yeux. Car ils sont d’origine divine, si du moins mon idée vaut quelque chose, ces maux qui sont venus à lui à cause de Chrysè aux sauvages pensées, et ces épreuves qu’il vit maintenant, sans aides, il n’est pas possible que ce ne soit pas par l’effet du souci de l’un des dieux; souci de ce que cet homme ne tende pas contre Troie les flèches imprenables des dieux, avant que le moment ne soit arrivé, moment pour lequel il est dit qu’il est nécessaire qu’ils (= les Troyens) soient domptés par ces hommes (= les Grecs).

  Aie la bouche tranquille, enfant. Néo. Pourquoi cela? Choeur. Un son s’est fait entendre compagnon d’un homme sans doute affaibli, venu de lieux ici ou là. Ils me frappent, ils me frappent, les authentiques sons d’un homme marchant suivant la nécessité de son pied, et ne m’a pas échappé une lourde voix au loin d’un homme épuisé; car il émet des plaintes distinctes.

  Allons, enfant, aie… Néo. Dis ce que tu penses. Choeur. … des idées nouvelles.
  L’homme n’est pas ailleurs, mais ici même, ne s’accompagnant pas du chant d’une syrinx, tel un berger qui bat la campagne, mais plutôt, il lance un cri visible de loin, soit parce qu’il trébuche sous le coup de la contrainte, soit parce qu’il aperçoit le port inhospitalier d’un navire. En effet, il lance un cri terrible.

 • Philoctète 135-218 - CAVE! Deficet uri
 • Greek Anthology 5.22
  9 Rufinus Ῥουφῖνος


  σοί με λάτριν γλυκύδωρος Ἔρως παρέδωκε, Βοῶπι,
  ταῦρον ὑποζεύξας εἰς πόθον αὐτόμολον,
  αὐτοθελῆ, πάνδουλον, ἑκούσιον, αὐτοκέλευστον,
  αἰτήσοντα πικρὴν μήποτ᾽ ἐλευθερίην

  ἄχρι, φίλη, πολιῆς καὶ γήραος: ὄμμα βάλοι δὲ
  μήποτ᾽ ἐφ᾽ ἡμετέραις ἐλπίσι βασκανίη.

  Boopi, Eros dal dolce dono mi diede a te come schiavo, dopo aver aggiogato al desiderio un toro, che va di sua iniziativa, che serve di propria volontà, completamente schiavo, accondiscendente, che opera di sua volontà, che non chiederà mai amara libertà, fino a dolce e canuta vecchiaia; che il malocchio non getti mai (lo) sguardo su(lle) nostre speranze.

  Boopi, Eros dal dolce dono mi fece tuo schiavo e mi aggiogò al desiderio, come un toro che si mette a servire di volontà propria, ben volentieri schiavo, completamente accondiscendente, che mai chiederà amara libertà, fino a dolce e canuta vecchiaia; che il malocchio non possa mai colpire le nostre speranze!

  Éros aux doux présents m'a livré à toi Boôpis, il a fait de moi ton esclave, un taureau qui vient de lui-même se soumettre au joug du désir, qui s'offre volontairement, spontanément, délibérément à une complète servitude. Jamais je ne réclamerai, jusqu'à ma vieillesse chenue, une liberté qui me serait amère. Mais pourvu qu'un mauvais œil n'aille pas jeter un sort sur mes espérances!

  Love, the giver of sweet gifts, gave me to thee, Boöpis, for a servant, yoking the steer that came himself to bend his neck to Desire, all of his own free will, at his own bidding, an abject slave who will never ask for bitter freedom, never, my dear, till he grows grey and old. May no evil eye ever look on our hopes to blight them!

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.22
 • Greek Anthology 5.1
  3 Constantinus Cephalas Constantin Céphalas Costantino Cefala

  Warming the hearts of youth with learned fervour,
  I will make Love the beginning of my discourse,
  for it is he who lighteth the torch for youth

  Enflammant le cœur des jeunes avec une ferveur savante,
  je ferai que l’Amour soit le commencement de ces discours ;
  c’est lui, en effet, qui allume le flambeau pour les jeunes

  Accendendo il cuore dei giovani d’un fuoco sapiente
  faccio che l’Amore sia l’inizio di questi discorsi
  perché è proprio lui che accende la fiamma per i giovani

  νέοις ἀνάπτων καρδίας σοφὴν ζέσιν,
  ἀρχὴν Ἔρωτα τῶν λόγων ποιήσομαι:
  πυρσὸν γὰρ οὗτος ἐξανάπτει τοῖς νέοις.

  Inflamando no coração dos jovens uma hábil fervura, eu farei de Éros o início dos discursos, uma vez que ele acende a chama para os jovens.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.1
 • Greek Anthology 7.490
  14 Anyte from Tegea Ἀνύτη Anytè de Tégée


  παρθένον Ἀντιβίαν κατοδύρομαι, ἇς ἐπὶ πολλοὶ
  νυμφίοι ἱέμενοι πατρὸς ἵκοντο δόμον,
  κάλλευς καὶ πινυτᾶτος ἀνὰ κλέος: ἀλλ᾽ ἐπὶ πάντων
  ἐλπίδας οὐλομένα Μοῖρ᾽ ἐκύλισε πρόσω.

  I mourn the maiden Antibia, for whom many desiring young men
  came to her father’s house,
  drawn by her reputation for beauty and wisdom.
  But destructive Fate rolled away out of reach
  The hopes of all of them.

  Lamento a la joven Antibia, por la que muchos
  pretendientes fueron a la casa de su padre,
  atraídos por la fama de su belleza y prudencia. Pero
  la voraz Moira destruyó las esperanzas de todos por adelantado.

  Je pleure la vierge Antibia, dont le désir avait amené à la
  maison de son père bien des prétendants, attirés par sa
  reputation de beauté et de sagesse. Mais, venant la dernière, la
  Moire funeste a fait rouler au loin tous les espoirs.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.490
 • Greek Anthology 7.712
  16 Erinna

  νύμφας Βαυκίδος ἐμμί: πολυκλαύταν δὲ παρέρπων
  στάλαν τῷ κατὰ γᾶς τοῦτο λέγοις Ἀίδᾳ:
  ‘βάσκανός ἐσσ᾽, Ἀίδα’ τὰ δέ τοι καλὰ σάμαθ᾽ ὁρῶντι
  ὠμοτάταν Βαυκοῦς ἀγγελέοντι τύχαν,
  ὡς τὰν παῖδ᾽, Ὑμέναιος ἐφ᾽ αἷς ἀείδετο πεύκαις,
  ταῖσδ᾽ ἐπὶ καδεστὰς ἔφλεγε πυρκαϊᾷ
  καὶ σὺ μέν, ὦ Ὑμέναιε, γάμων μολπαῖον ἀοιδὰν
  ἐς θρήνων γοερὸν φθέγμα μεθηρμόσαο.

  I am the tomb of Baucis the bride, and as you pass
  the much bewept pillar, say to Hades who dwells below
  "Hades, you are envious." To you the fair letters you see
  on the stone will tell you the most cruel fate of Baucis,
  how her bridegroom's father lighted the pyre with those very torches that had burnt while they sang the marriage hymn.
  And you, Hymenaios, did change the tuneful song of
  wedding to the dismal voice of lamentation.

  Je suis la tombe de la jeune mariée Baukis : en passant
  près de la stèle arrosée de pleurs, au souterrain Hadès
  veuille dire ceci : « Tu es jaloux, ô Hadès. » Et si tu
  regardes ces beaux symboles, ils t'apprendront le très cruel
  destin de Baukis, comment cette enfant, avec les torches
  mêmes derrière lesquelles on chantait Hyménée, fut par son
  beau-père brûlée sur le bûcher ; et toi, ô Hyménée, l'harmonieux chant des noces, tu l'as fait passer au son des thrènes gémissants.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.712
 • Greek Anthology 7.2
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος


  τὰν μερόπων Πειθώ, τὸ μέγα στόμα, τὰν ἴσα Μούσαις
  φθεγξαμέναν κεφαλάν, ὦ ξένε, Μαιονίδεω
  ἅδ᾽ ἔλαχον νασῖτις Ἴου σπιλάς: οὐ γὰρ ἐν ἄλλᾳ
  ἱερόν, ἀλλ᾽ ἐν ἐμοί, πνεῦμα θανὼν ἔλιπεν,


  ᾧ νεῦμα Κρονίδαο τὸ παγκρατές, ᾦ καὶ Ὄλυμπον
  καὶ τὰν Αἴαντος ναύμαχον εἶπε βίαν,
  καὶ τὸν Ἀχιλλείοις Φαρσαλίσιν Ἕκτορα, πώλοις
  ὀστέα Δαρδανικῷ δρυπτόμενον πεδίῳ.
  εἰ δ᾽ ὀλίγα κρύπτω τὸν ταλίκον, ἴσθ᾽ ὅτι κεύθει

  καὶ Θέτιδος γαμέταν ἁ βραχύβωλος Ἴκος.

  O stranger, it is granted to me, this island rock of Ios, to hold Maeonides, the Persuader of men, the mighty-voiced, who sang even as the Muses. For in no other island but in me did he leave, when he died, the holy breath with which he told of the almighty nod of Zeus, and of Olympus, and of the strength of Ajax fighting for the ships, and of Hector his flesh stripped from his bones by the Thessalian horses of Achilles that dragged him over the plain of Troy. If thou marvellest that I who am so small cover so great a man, know that the spouse of Thetis likewise lies in Ikos that hath but a few clods of earth.

  Celui qui fut pour les mortels la Persuasion même, la grande voix, la tête dont le verbe égala les Muses, le Méonide, étranger, c'est à moi que le sort l'a donné, à cette roche dans l'île d'Ios. En nulle autre que moi il n'a en mourant laissé le souffle sacré qui lui permit de dire le tout-puissant hochement du fils de Cronos, et l'Olympe, et la force d'Ajax combattant aux vaisseaux, et cet Hector dont les cavales pharsaliennes d'Achille déchiraient les os sur la plaine de Dardanie. Si je suis bien peu de chose pour recouvrir un si grand homme, sache que l'époux de Thétis est au sein de la petite terre d'Icos.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.2
 • Greek Anthology 7.713
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος

  Few are Erinna's verses nor is she wordy in her
  songs, but this her little work is inspired. Therefore
  fails she not to be remembered, and is not held
  hidden under the shadowy wing of black night. But
  we, stranger, the countless myriads of later singers,
  lie in heaps withering from oblivion. The low song
  of the swan is better than the cawing of jackdaws
  echoing far and wide through the clouds of spring.

  Erinna a fait peu de vers et ne s'est pas exprimée en chants nombreux ; mais il a eu les Muses en partage, ce petit poème. Aussi son souvenir ne s'est-il pas perdu, et la nuit noire ne l'enferme pas sous son aile d'ombre. Mais nous, innombrables myriades des nouveaux poètes, en monceau, ô passant, dans l'oubli nous nous consumons. Mieux vaut le chant bref du cygne que le croassement des choucas qui se répand dans les brouillards printaniers.

  Παυροεπὴς Ἤριννα, καὶ οὐ πολύμυθος ἀοιδαῖς:
  ἀλλ᾽ ἔλαχεν Μούσας τοῦτο τὸ βαιὸν ἔπος.
  τοιγάρτοι μνήμης οὐκ ἤμβροτεν, οὐδὲ μελαίνης
  νυκτὸς ὑπὸ σκιερῇ κωλύεται πτέρυγι:
  αἱ δ᾽ ἀναρίθμητοι νεαρῶν σωρηδὸν ἀοιδῶν
  μυριάδες λήθῃ, ξεῖνε, μαραινόμεθα.
  λωίτερος κύκνου μικρὸς θρόος ἠὲ κολοιῶν
  κρωγμὸς ἐν εἰαριναῖς κιδνάμενος νεφέλαις.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.713
 • Greek Anthology 7.217
  7 Asclepiades of Samos Ἀσκληπιάδης ὁ Σάμιος Asclépiade de Samos

  I hold Archeanassa the courtesan from Colophon
  even on whose wrinkles sweet Love sat. Ah, you
  lovers, who plucked the fresh flowers of her youth
  in its first piercing brilliance, through what a fiery
  furnace did you pass !

  Ἀρχεάνασσαν ἔχω, τὰν ἐκ Κολοφῶνος ἑταίραν,
  ἇς καὶ ἐπὶ ῥυτίδων ὁ γλυκὺς ἕζετ᾽ Ἔρως.
  ἆ νέον ἥβης ἄνθος ἀποδρέψαντες ἐρασταὶ
  πρωτοβόλου, δι᾽ ὅσης ἤλθετε πυρκαϊῆς.

  Je ( con ) tiens Archéanassa , la courtisane de Colophon .
  Sur ses rides même siège [ siégeait ? ] Éros .
  Ô vous amants qui avez cueilli la fleur fraîche de sa jeunesse ,
  les premiers frappés , à travers quel bûcher êtes - vous passés !

  Eu possuo Archeanassa, a cortesã de Colophon, e nela o doce Éros também senta nas rugas. Ah ! Vocês, os primeiros amantes a colher a nova flor
  de juventude, por qual incêndio passaram !

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.217
 • Greek Anthology 5.85
  7 Asclepiades of Samos Ἀσκληπιάδης ὁ Σάμιος Asclépiade de Samos


  φείδῃ παρθενίης: καὶ τί πλέον; οὐ γὰρ ἐς Ἅιδην
  ἐλθοῦς1᾽ εὑρήσεις τὸν φιλέοντα, κόρη.
  ἐν ζωοῖσι τὰ τερπνὰ τὰ Κύπριδος:; ἐν δ᾽ Ἀχέροντι
  ὀστέα καὶ σποδιή, παρθένε, κεισόμεθα.

  Tu soignes ta virginité; et qu’y gagnes-tu? Ce n’est pas en allant chez Hadès que tu trouveras un amant, fillette.
  C’est chez les vivants que sont les délices de Cypris. Dans l’Achéron, c’est sous forme d’os et de poussière, vierge, que nous serons couchés.

  Thou grudgest thy maidenhead ? What avails it ? When thou goest to Hades thou shalt find none to love thee there. The joys of Love are in the land of the living, but in Acheron, dear virgin, we shall lie dust and ashes.

  Tu veux garder ta virginité; qu'est-ce que tu y gagneras? Ce n'est pas dans les Enfers que tu trouveras un amant, jeune fille. C'est chez les vivants qu'on jouit des plaisirs de Cypris. Dans l'empire de l'Achéron, pauvre enfant, nous ne serons plus que des os et de la cendre.

  Φείδῃ παρθενίης. Καὶ τί πλέον; οὐ γὰρ ἐς ᾃδην
  ἐλθοῦς᾽ εὑρήσεις τὸν φιλέοντα, κόρη.
  Έν ζωοῖσι τὰ τερπνὰ τὰ Κύπριδος· ἐν δ᾽ Ἀχέροντι
  ὀστέα καὶ σποδιὴ, παρθένε, κεισόμεθα.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.85
 • Greek Anthology 7.1
  34 Alcaeus of Messene Ἀλκαῖος Μεσσήνιος Alcée de Messénie


  ἡρώων τὸν ἀοιδὸν Ἴῳ ἔνι παῖδες Ὅμηρον
  ἤκαχον, ἐκ Μουσέων γρῖφον ὑφηνάμενοι:
  νέκταρι δ᾽ εἰνάλιαι Νηρηίδες ἐχρίσαντο,
  καὶ νέκυν ἀκταίῃ θῆκαν ὑπὸ σπιλάδι,

  ὅττι Θέτιν κύδηνε καὶ υἱέα, καὶ μόθον ἄλλων
  ἡρώων, Ἰθακοῦ τ᾽ ἔργματα Λαρτιάδεω.
  ὀλβίστη νήσων πόντῳ Ἴος, ὅττι κέκευθε
  βαιὴ Μουσάων ἀστέρα καὶ Χαρίτων.

  Dei bambini traffissero a morte Omero, il cantore degli eroi
  tessendo un enigma ispirato dalle Muse.
  Ma le Nereidi marine unsero di nettare
  il cadavere e lo misero sotto una pietra sulla costa

  perché ha cantato Teti e suo figlio e i combattimenti degli altri eroi
  e le gesta del figlio di Laerte di Itaca.
  Felice Io tra le isole del mare, perché seppure piccola
  raccogle la stella delle Muse e delle Grazie.

  Le chantre des héros, Homère, eut dans Ios le coeur percé
  par des enfants à qui les Muses inspirèrent la trame d'une
  énigme. Mais de nectar les Néréides de la mer oignirent
  son corps et le placèrent sous une roche du rivage, parce qu'il
  a glorifié Thétis et son fils et les combats d'autres héros et la
  geste du Laertiade d'Ithaque. Heureuse entre les îles de la mer Ios, puisque, toutepetite, elle renferme l'étoile des Muses et des Grâces.

  In Ios the boys, weaving a riddle at the bidding of
  the Muses, vexed to death Homer the singer of the
  heroes. And the Neraids of the sea annoited him
  with nectar and laid him dead under the rock on
  the shore ; because he glorified Thetis and her son
  and the battle-din of other heroes and the deeds
  of Odysseus of Ithaca. Blessed among the islands
  in the sea is Ios, for small though she be, she covers
  the star of the Muses and Graces.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.1
 • Greek Anthology 7.3
  11 Anonimo Anonyme


  ἐνθάδε τὴν ἱερὴν κεφαλὴν κατὰ γαῖα καλύπτει,
  ἀνδρῶν ἡρώων κοσμήτορα, θεῖον Ὅμηρον.

  Ici la terre couvre la tête sacrée qui glorifia les héros de l'humanité, le divin Homère

  Here the earth covers the sacred man, divine Homer, the marshaller of the heroes

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.3
 • Greek Anthology 7.4
  113 Paulus Silentiarius Paul le Silentaire


  ἐνθάδε Πιερίδων τὸ σοφὸν στόμα, θεῖον Ὅμηρον,
  κλεινὸς ἐπ᾽ ἀγχιάλῳ τύμβος ἔχει σκοπέλῳ.
  εἰ δ᾽ ὀλίγη γεγαυῖα τόσον χάδεν ἀνέρα νῆσος,
  μὴ τόδε θαμβήσῃς, ὦ ξένε, δερκόμενος:

  καὶ γὰρ ἀλητεύουσα κασιγνήτη ποτὲ Δῆλος
  μητρὸς ἀπ᾽ ὠδίνων δέξατο Λητοΐδην.

  Here the famous tomb on the rock by the sea
  holds divine Homer, the skilled mouth by which
  the Muses spoke. Wonder not, O stranger, as you
  look, if so little an island can contain so great a
  man. For my sister Delos, while she wandered yet
  on the waves, received Apollo from his mother's womb.

  Ci-gît le docte porte-parole des Piérides, le divin Homère, que, sur un roc proche de la mer, enferme un tombeau glorieux. Si, créée petite, un île a pu contenir un homme si grand, ne t'étonne point étranger, à cette vue; on vit aussi jadis sa soeur errante, Délos, recueillir des douleurs maternelles le fils de Léto.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.4
 • Greek Anthology 5.206
  27 Leonidas of Tarentum Λεωνίδας ὁ Ταραντῖνος Leonida di Taranto


  Μηλὼ καὶ Σατύρη τανυήλικες, Ἀντιγενείδεω
  παῖδες, ταὶ Μουσῶν εὔκολοι ἐργάτιδες:
  Μηλὼ μὲν Μούσαις Πιμπληΐσι τοὺς ταχυχειλεῖς
  αὐλοὺς καὶ ταύτην πύξινον αὐλοδόκην

  ἡ φίλερως Σατύρη δὲ τὸν ἕσπερον οἰνοποτήρων
  σύγκωμον, κηρῷ ζευξαμένη, δόνακα,
  ἡδὺν συριστῆρα, σὺν ᾧ πανεπόρφνιος ἠῶ
  ηὔγασεν αὐλείοις οὐ κοτέουσα θύραις.

  Melo and Satyra, the daughters of Antigenides, now advanced in age, the willing work-women of the muses, dedicate to the Pimpleia Muses, the one her swift-lipped flute and this its box-wood case, and Satyra, the friend of love, her pipe that she joined with wax, the evening companion of banqueters, the sweet whistler, with which all night long she waited to see the day dawn, fretting not because the portals would not open.

  Mêlô et Satyra, les sveltes filles d'Antigénidas, aimables servantes des Muses, ont consacré aux Pimpléides, Mêlô la flûte dont la lèvre vibre rapidement et son étui de buis; l'amoureuse Satyra la syrinx enduite de cire molle qu'elle associait aux cortèges nocturnes des buveurs, doux chalumeau avec lequel elle passait les nuits et voyait l'aurore au seuil des portes d'entrée, mais sans s'irriter contre elles.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.206
 • Greek Anthology 7.13
  2 Meleager Méléagre Μελέαγρος 27 Leonidas of Tarentum Λεωνίδας ὁ Ταραντῖνος Leonida di Taranto


  Παρθενικὰν νεαοιδὸν ἐν ὑμνοπόλοισι μέλισσαν
  Ἤρινναν, Μουσῶν ἄνθεα δρεπτομέναν,
  Ἅιδας εἰς ὑμέναιον ἀνάρπασεν. ἦ ῥα τόδ᾽ ἔμφρων
  εἶπ᾽ ἐτύμως ἁ παῖς. ‘βάσκανός ἐσσ᾽, Ἀίδα.’

  As Erinna, the maiden honey-bee, the new singer
  in the poets'quire, was gathering the flowers of the
  Muses, Hades carried her off to wed her. That was
  a true word, indeed, the girl spoke when she lived:
  "Hades, you are an envious god."

  Vierge abeille au chant neuf parmi les faiseurs d'hymnes,
  Érinna butinait les fleurs des Muses, quand Hadès la ravit
  pour l'hymen. Ah ! certes, elle avait dit vrai, la sage enfant :
  « Tu es un jaloux, Hadès ! »

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.13
 • Greek Anthology 7.710
  16 Erinna

  Ye columns and my Sirens, and you, mournful
  pitcher that hold the little ash of death, bid
  them who pass by my tomb hail, be they citizens
  or from another town ; and tell this, too, that I was
  buried here a bride, and that my father called me
  Baucis, and that my country was Tenos, that they
  may know. Say, likewise, that my friend and companion
  Erinna engraved these lines on my tomb.

  O stèles et vous, mes Sirènes, et toi, urne funèbre qui pour
  Hadès enfermes ma pauvre cendre, à ceux qui passent près
  de mon tombeau dites adieu, qu'ils soient mes concitoyens,
  qu'ils soient d'une autre ville ; et que ce sépulcre renferme
  en ma personne une jeune mariée, dites-le aussi ; et que
  mon père m'appelait Baukis, et que de race j'étais Ténienne,
  pour qu'ils le sachent ; et que ma compagne Erinna sur ma
  tombe a gravé cette épitaphe.

  Στᾶλαι, καὶ Σειρῆνες ἐμαί, καὶ πένθιμε κρωσσέ,
  ὅστις ἔχεις Ἀίδα τὰν ὀλίγαν σποδιάν,
  τοῖς ἐμὸν ἐρχομένοισι παρ᾽ ἠρίον εἴπατε χαίρειν,
  αἴτ᾽ ἀστοὶ τελέθωντ᾽, αἴθ᾽ ἑτέρας πόλιος:
  χὤτι με νύμφαν εὖσαν ἔχει τάφος, εἴπατε καὶ τό:
  χὤτι πατήρ μ᾽ ἐκάλει Βαυκίδα, χὤτι γένος
  Τηνία, ὡς εἰδῶντι: καὶ ὅττι μοι ἁ συνεταιρὶς
  Ἤρινν᾽ ἐν τύμβῳ γράμμ᾽ ἐχάραξε τόδε.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.710
 • Greek Anthology 7.718
  23 Nossis


  ὦ ξεῖν᾽, εἰ τύ γε πλεῖς ποτὶ καλλίχορον Μυτιλάναν,
  τᾶν Σαπφὼ χαρίτων ἄνθος ἐναυσαμέναν,
  εἰπεῖν, ὡς Μούσαισι φίλαν τήνᾳ τε Λοκρὶς γᾶ
  τίκτεν ἴσαν ὅτι θ᾽ οἱ τοὔνομα Νοσσίς: ἴθι.

  Stranger, if you sail to Mitylene, the city of
  lovely dances, which kindled (?) Sappho, the flower of
  the Graces, say that the Locrian land bore one dear
  to the Muses and equal to her and that her name was
  Nossis. Go!

  Étranger, si tu navigues vers Mytilène aux beaux chœurs de danse, qui avec Sappho vit se consumer la fleur des Charites, dis-lui que je suis chère aux Muses et que la terre locrienne m'a enfantée ; et après avoir appris que mon nom est Nossis, passe ton chemin.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.718
 • Greek Anthology 7.11
  7 Asclepiades of Samos Ἀσκληπιάδης ὁ Σάμιος Asclépiade de Samos


  γλυκὺς γλυκὺς Ἠρίννης οὗτος πόνος, οὐχὶ πολὺς μέν,
  ὡς ἂν παρθενικᾶς ἐννεακαιδεκέτευς,

  ἀλλ᾽ ἑτέρων πολλῶν δυνατώτερος: εἰ δ᾽ Ἀίδας μοι
  μὴ ταχὺς ἦλθε, τίς ἂν ταλίκον ἔσχ᾽ ὄνομα;

  This is the sweet work of Erinna, not great indeed
  in volume, as being that of a maiden of nineteen
  but greater in power than that of many others. If
  Death had not come early to me, who would have
  had such a name?

  Ceci est l'œuvre suave d'Érinna, non pas, il est vrai,
  considérable, étant d'une fille de dix-neuf ans, mais plus fort
  que bien d'autres ; et si Hadès ne s'était point hâté vers elle,
  qui se serait fait un aussi grand nom?

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.11
 • Greek Anthology 9.190
  11 Anonimo Anonyme


  Λέσβιον Ἠρίννης τόδε κηρίον εἰ δέ τι μικρόν,
  ἀλλ᾽ ὅλον ἐκ Μουσέων κιρνάμενον μέλιτι.
  οἱ δὲ τριηκόσιοι ταύτης στίχοι ἶσοι Ὁμήρῳ,
  τῆς καὶ παρθενικῆς ἐννεακαιδεκέτευς:


  ἣ καὶ ἐπ᾽ ἠλακάτῃ μητρὸς φόβῳ, ἣ καὶ ἐφ᾽ ἱστῷ
  ἑστήκει Μουσέων λάτρις ἐφαπτομένη.
  Σαπφὼ δ᾽ Ἠρίννης ὅσσον μελέεσσιν ἀμείνων,
  Ἤριννα Σαπφοῦς τόσσον ἐν ἑξαμέτροις.

  This is the Lesbian honeycomb of Erinna, and
  though it be small, it is all infused with honey by
  the Muses. Her three hundred lines are equal to
  Homer, though she was but a child of nineteen
  years. Either plying her spindle in fear of her
  mother, or at the loom, she stood occupied in the
  service of the Muses. As much as Sappho excels
  Erinna in lyrics, so much does Erinna excel Sappho
  in hexameters.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 9.190
 • Greek Anthology 6.265
  23 Nossis


  Ἥρα τιμήεσσα, Λακίνιον ἃ τὸ θυῶδες
  πολλάκις οὐρανόθεν νεισομένα καθορῇς,
  δέξαι βύσσινον εἷμα, τό τοι μετὰ παιδὸς ἀγαυᾶς
  Νοσσίδος ὕφανεν Θευφιλὶς ἁ Κλεόχας.

  Hera revered, who often descending from heaven
  look on the Lacinian shrine fragrant with frankincense,
  accept the linen garment which Theophilis,
  daughter of Cleocha, wove for you with her noble
  daughter Nossis.

  Hêra vénérable déesse, qui viens si souvent jeter du haut
  du ciel un regard sur ton temple parfumé de Lakinion,
  daigne agréer ce vètement de lin, qu'avec sa fille Nossis a
  tissé pour toi la noble Théophilis, fille de Cléocha.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 6.265
 • Greek Anthology 6.353
  23 Nossis


  Αὐτομέλιννα τέτυκται: ἴδ᾽ ὡς ἀγανὸν τὸ πρόσωπον
  ἁμὲ ποτοπτάζειν μειλιχίως δοκέει:
  ὡς ἐτύμως θυγάτηρ τᾷ ματέρι πάντα ποτῴκει.
  ἦ καλὸν ὅκκα πέλῃ τέκνα γονεῦσιν ἴσα.

  It is Melinna herself. See how her sweet face
  seems to look kindly at me. How truly the daughter
  resembles her mother in everything ! It is surely
  a lovely thing when children are like their parents.

  C'est Melinna en personne : voyez comme son aimable
  visage semble nous regarder tendrement et comme tous les
  traits de la fille rapellent ceux de sa mère. C'est une bien
  belle chose que de voir les enfants égaler leurs parents

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 6.353
 • Greek Anthology 6.132
  23 Nossis


  ἔντεα Βρέττιοι ἄνδρες ἀπ᾽ αἰνομόρων βάλον ὤμων,
  θεινόμενοι Λοκρῶν χερσὶν ὕπ᾽ ὠκυμάχων,

  ὧν ἀρετὰν ὑμνεῦντα θεῶν ὑπ᾽ ἀνάκτορα κεῖνται,
  οὐδὲ ποθεῦντι κακῶν πάχεας, οὓς ἔλιπον.

  Les Bruttiens ont jeté leurs armes de leurs misérables
  épaules, sous les coups des agiles guerriers Locriens. Elles
  célèbrent leur vaillance, déposées dans les sanctuaires des dieux,
  sans regretter les bras des lâches qu'elles ont quittés.

  These their shields the Bruttians threw from
  their doomed shoulders, smitten by the swiftly-
  charging Locrians. Here they hang in the temple
  of the gods, praising them, the brave, and regretting not the clasp of the cowards they left.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 6.132
 • Greek Anthology 6.153
  14 Anyte from Tegea Ἀνύτη Anytè de Tégée


  Βουχανδὴς ὁ λέβης: ὁ δὲ θεὶς
  Ἐριασπίδα υἱὸς
  Κλεύβοτος: ἁ πάτρα δ᾽ εὐρύχορος Τεγέα:
  τάθάνᾳ δὲ τὸ δῶρον: Ἀριστοτέλης δ᾽ ἐπόησεν
  Κλειτόριος, γενέτᾳ ταὐτὸ λαχὼν ὄνομα.

  The cauldron would hold an ox ; the dedicator
  is Cleobotus, the son of Eriaspidas ; his city is spacious
  Tegea. The gift is made to Athene ; the artist is
  Aristoteles of Cleitor, who bears the same name as
  his father.

  Un bœuf tiendrait dans ce chaudron ; celui qui l'a
  consacré est le fils d'Ériaspidas, Cléobotos ; sa patrie est la grande
  Tégée ; c'est à Athêna qu'il l'a dédié ; et celui qui l'a fait,
  c'est Aristotélès de Cleitor, qui a reçu le même nom que
  son père.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 6.153
 • Greek Anthology 6.123
  14 Anyte from Tegea Ἀνύτη Anytè de Tégée


  ἕσταθι τεῖδε, κράνεια βροτοκτόνε, μηδ᾽ ἔτι λυγρὸν
  χάλκεον ἀμφ᾽ ὄνυχα στάζε φόνον δαΐων
  ἀλλ᾽ ἀνὰ μαρμάρεον δόμον ἡμένα αἰπὺν Ἀθάνας,
  ἄγγελλ᾽ ἀνορέαν Κρητὸς Ἐχεκρατίδα.

  Stand here, you murderous spear, no longer drip
  from your brazen barb the dismal blood of foes ; but
  resting in the high marble house of Athena, announce
  the bravery of Cretan Echecratidas.

  Reste ici debout, javeline homicide, et sur ta griffe de bronze ne fais plus couler le sang des ennemis, ne répands plus le deuil parmi eux; mais, au repos dans ce sanctuaire de marbre, dans le temple élevé d'Athêna, proclame la valeur du Crétois Échécratidas.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 6.123
 • Greek Anthology 6.122
  24 Nicias Nicias de Milet


  μαινὰς Ἐνυαλίου, πολεμαδόκε, θοῦρι κράνεια,
  τίς νύ σε θῆκε θεᾷ δῶρον ἐγερσιμάχᾳ;


  μήνιος: ἦ γὰρ τοῦ παλάμας ἄπο ῥίμφα θοροῦσα

  ἐν προμάχοις Ὀδρύσας δήιον ἀμπεδίον.

  Maenad of Ares, sustainer of war, impetuous spear,
  who now have set you here, a gift to the goddess who
  awakes the battle ? "Menius ; for springing lightly
  from his hand in the forefront of the fight I wrought
  havoc among the Odrysae on the plain."

  « Belliqueuse bacchante d'Arès, javeline impétueuse, qui
  donc t'a consacrée en offrande à la déesse qui appelle au
  combat? - C'est Ménios ; car lancée vivement par sa main
  aux premiers rangs je tuais les Odryses dans la plaine. »

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 6.122
 • Greek Anthology 6.52
  25 Simonides Σιμωνίδης Simonide


  οὕτω τοι, μελία ταναά, ποτὶ κίονα μακρὸν
  ἧσο, Πανομφαίῳ Ζηνὶ μένους1᾽ ἱερά:
  ἤδη γὰρ χαλκός τε γέρων, αὐτά τε τέτρυσαι
  πυκνὰ κραδαινομένα δαΐῳ ἐν πολέμῳ.

  Rest, my long lance, thus against the high column
  and remain sacred to Panomphaean Zeus. For now
  your point is old, and you are worn by long brandishing
  in the battle.

  Repose ainsi, ma longue lance, contre une haute colonne,
  et reste consacrée à Zeus Panomphaios ; car maintenant ta
  pointe de bronze est vieille et toi-même tu es usée, toi que
  j'ai si souvent brandie dans les combats meurtrieres.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 6.52
 • Greek Anthology 7.538
  14 Anyte from Tegea Ἀνύτη Anytè de Tégée


  Μάνης οὗτος ἀνὴρ ἦν ζῶν ποτε: νῦν δὲ τεθνηκὼς
  ἶσον Δαρείῳ τῷ μεγάλῳ δύναται.

  This man when alive was Manes, but now he is
  dead he is as great as great Darius.

  Cet homme, quand il vivait, était Manès ; mais
  maintenant qu'il est mort, il vaut autant que le grand Darius.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.538
 • Greek Anthology 7.202
  14 Anyte from Tegea Ἀνύτη Anytè de Tégée

  No longer, as of old, will you awake early to
  rouse me from bed, flapping rapidly your wings ; for
  the spoiler stole secretly upon you, as you did
  sleep and slew you, nipping your throat swiftly with
  his claws.

  Tu ne vas plus, comme auparavant, battant l'air de tes
  ailes robustes, me tirer de mon lit à ton matinal réveil ; car,
  pendant ton sommeil, un bandit est venu et t'a tué, en jetant
  sa griffe sur ton gosier.

  οὐκέτι μ᾽ ὡς τὸ πάρος πυκιναῖς πτερύγεσσιν ἐρέσσων
  ὄρσεις ἐξ εὐνῆς ὄρθριος ἐγρόμενος:
  ἦ γάρ σ᾽ ὑπνώοντα σίνις λαθρηδὸν ἐπελθὼν
  ἔκτεινεν λαιμῷ ῥίμφα καθεὶς ὄνυχα.

  Nunca mais, como no passado, batendo tuas vigorosas asas, tu vais me levantar da cama em teu matinal despertar, pois, enquanto tu dormias, um malfeitor aproximando-se secretamente te matou lançando rapidamente suas garras em tua garganta.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.202
 • Greek Anthology 5.170
  23 Nossis


  ἅδιον οὐδὲν ἔρωτος, ἃ δ᾽ ὄλβια, δεύτερα πάντα
  ἐστὶν ἀπὸ στόματος δ᾽ ἔπτυσα καὶ τὸ μέλι.
  τοῦτο λέγει Νοσσίς: τίνα δ᾽ ἁ Κύπρις οὐκ ἐφίλασεν,
  οὐκ οἶδεν κήνα γ᾽ ἄνθεα ποῖα ῥόδα.

  "Nothing is sweeter than love ; all delightful
  things are second to it, and even the honey I spat
  from my mouth." This says Nossis, but if there be
  one whom Cypris has not kissed, she at least knows
  not what flowers roses are.

  « Rien n'est plus doux que l'amour; aucun bonheur qui ne passe après lui; je crache de ma bouche même le miel. » Ainsi parle Nossis; et celle que Cypris n'aime pas ne sait pas quelles roses sont des fleurs.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.170
 • Greek Anthology 7.512
  25 Simonides Σιμωνίδης Simonide


  τῶνδε δι᾽
  ἀνθρώπων ἀρετὰν οὐχ ἵκετο καπνὸς
  αἰθέρα δαιομένης εὐρυχόρου Τεγέας,
  οἳ βούλοντο πόλιν μὲν ἐλευθερίᾳ τεθαλυῖαν
  παισὶ λιπεῖν, αὐτοὶ δ᾽ ἐν προμάχοισι θανεῖν.

  Through the valour of these men the smoke of
  spacious Tegea in flames never went up to heaven.
  They resolved to leave to their children their city
  prospering in freedom and to die themselves in the
  forefront of the fight.

  Par leur vertu, les hommes qui sont ici ont empêché que
  la grande Tégée fût incendiée et que la fumée s'en élevât
  vers le ciel : ils étaient décidés à laisser à leurs enfants une
  ville où fleurît la liberté et à mourir eux-mêmes au premier
  rang des combattants.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.512
 • Greek Anthology 7.724
  14 Anyte from Tegea Ἀνύτη Anytè de Tégée


  ἦ ῥα μένος σε, Πρόαρχ᾽, ὄλες1᾽ ἐν δαΐ, δῶμά τε πατρὸς
  Φειδία ἐν δνοφερῷ πένθει ἔθου φθίμενος:
  ἀλλὰ καλόν τοι ὕπερθεν ἔπος τόδε πέτρος ἀείδει,
  ὡς ἔθανες πρὸ φίλας μαρνάμενος πατρίδος.

  Your valour, Proarchus, slew you in the fight, and
  you have put in black mourning by your death the
  house of your father Phidias. But the stone above
  you sings this good message, that you did fall
  fighting for your dear fatherland.

  On a fait de toi un éphèbe, Proarchos, enfant que tu étais,
  et la demeure de ton père Phidias, tu l'as plongée dans un
  sombre deuil par ton trépas. Mais ils sont beaux, ces mots
  qu'au-dessus de toi la pierre proclame : que tu es mort en
  combattant pour ta chère patrie

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.724
 • Sappho fr.16

  ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ δὲ πέσδων
  οἰ δὲ νάων φαῖσ' ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν
  ἔ]μμεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν' ὄτ-
  [⸏]τω τις ἔραται·

 • Sappho fr.16 - CAVE! Deficet uri
 • Greek Anthology 6.312
  14 Anyte from Tegea Ἀνύτη Anytè de Tégée


  ἡνία δή τοι παῖδες ἐνί, τράγε, φοινικόεντα
  θέντες καὶ λασίῳ φιμὰ περὶ στόματι,
  ἵππια παιδεύουσι θεοῦ περὶ ναὸν ἄεθλα,
  ὄφρ᾽ αὐτοὺς ἐφορῇ νήπια τερπομένους.

  The children, billy-goat, have put purple reins on
  you and a muzzle on your bearded face, and they
  train you to race like a horse round the god's temple
  that he may look on their childish joy.

  Des enfants t'ont mis, bouc, des rênes, teintes en pourpre,
  ils ont passé un mors dans ta bouche velue et ils jouent à la
  course de chevaux devant le temple du dieu, pour t'apprendre
  à les porter doucement quand ils s'amusent.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 6.312
 • Greek Anthology 6.352
  16 Erinna


  ἐξ ἁπαλᾶν χειρῶν τάδε γράμματα: λῷστε Προμαθεῦ,
  ἔντι καὶ ἄνθρωποι τὶν ὁμαλοὶ σοφίαν.

  ταύταν γοῦν ἐτύμως τὰν παρθένον ὅστις ἔγραψεν,
  αἰ καὐδὰν ποτέθηκ᾽, ἦς κ᾽ Ἀγαθαρχὶς ὅλα.

  This picture is the work of delicate hands ; so,
  good Prometheus, there are men whose skills is equal
  to thine. At least if he who painted this girl thus
  to the life had but added speech, she would be,
  Agatharcis, your complete self.

  Ce sont des mains novices qui ont tracé ces traits. Mon
  cher Prométhée, il y a des humains qui t'égalent par leur
  talent : celle qui l'a peint a fait de cette jeune fille un portrait
  bien ressemblant ; s'il l'avait doué de la parole, ce serait
  Agatharcis en personne.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 6.352
 • Greek Anthology 6.354
  23 Nossis


  γνωτὰ καὶ τηνῶθε Σαβαιθίδος εἴδεται ἔμμεν
  ἅδ᾽ εἰκὼν μορφᾷ καὶ μεγαλειοσύνᾳ.
  θάεο τὰν πινυτὰν τὸ δὲ μείλιχον αὐτόθι τήνας
  ἔλπομ᾽ ὁρῆν χαίροις πολλά, μάκαιρα γύναι.

  Even from here this picture of Sabaethis is
  to be known by its beauty and majesty. Look at
  the wise house-wife. I hope to look soon from
  nigh on her gentle self. All hail, blessed among women !

  On reconnaît, même de là où vous êtes, Sabaithis en
  voyant son image, à sa beauté et à la noblesse de ses traits.
  Regardez : c'est sa sagesse, c'est aussi sa douceur que je
  m'attends à revoir. Salut à toi, salut, femme bienheureuse.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 6.354
 • Greek Anthology 7.492
  14 Anyte from Tegea Ἀνύτη Anytè de Tégée

  We leave you, Miletus, dear fatherland, refusing
  the lawless love of the impious Gauls, three maidens,
  your citizens, whom the sword of the Celts forced
  to this fate. We brooked not the unholy union nor
  such a wedding, but we put ourselves in the wardship
  of Hades.

  Ὠχόμεθ᾽, ὦ Μίλητε, φίλη πατρί, τῶν ἀθεμίστων
  τὰν ἄνομον Γαλατᾶν κύπριν ἀναινόμεναι,
  παρθενικαὶ τρισσαὶ πολιήτιδες, ἃς ὁ βιατὰς
  Κελτῶν εἰς ταύτην μοῖραν ἔτρεψεν Ἄρης.
  οὐ γὰρ ἐμείναμεν ἅμμα τὸ δυσσεβὲς οὐδ᾽ Ὑμέναιον
  νυμφίον, ἀλλ᾽ Ἀίδην κηδεμόν᾽ εὑρόμεθα.

  Nous sommes mortes, Milet, chère patrie, en fuyant les
  outrages infâmes des Gaulois criminels, trois jeunes filles de
  la cité, que le violent Arès des Celtes a poussées à ce destin. Car nous n' avons pas attendu leurs coups impies ni leur hymen, mais en Hadès, l' époux de notre choix, nous avons trouvé un défenseur.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.492
 • Greek Anthology 7.646
  14 Anyte from Tegea Ἀνύτη Anytè de Tégée


  λοίσθια δὴ τάδε πατρὶ φίλῳ περὶ χεῖρε βαλοῦσα
  εἶπ᾽ Ἐρατὼ, χλωροῖς δάκρυσι λειβομένα:


  ὦ πάτερ, οὔ τοι ἔτ᾽ εἰμί, μέλας δ᾽ ἐμὸν ὄμμα καλύπτει

  ἤδη ἀποφθιμένης κυάνεος θάνατος  These were the last words that Erato spoke,
  throwing her arms round her dear father's neck, her
  cheeks wet with fresh tears : "Father, I am yours no
  longer ; I am gone, and sombre death casts already
  his black veil over my eyes."

  Voici bien que les dernières paroles qu' Eratô dit à son père
  chéri, en l' enveloppant de ses deux bras, et elle versait d'
  abondantes larmes : «Père, je n' existe plus ; déjà le noir trépas
  voile mes yeux bleus : je suis morte. »

  λοίσθια δὴ τάδε πατρὶ φίλῳ περὶ χεῖρε βαλοῦσα
  εἶπ᾽ Ἐρατὼ, χλωροῖς δάκρυσι λειβομένα:
  ὦ πάτερ, οὔ τοι ἔτ᾽ εἰμί, μέλας δ᾽ ἐμὸν ὄμμα καλύπτει
  ἤδη ἀποφθιμένης κυάνεος θάνατος

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.646
 • Greek Anthology 7.649
  14 Anyte from Tegea Ἀνύτη Anytè de Tégée


  ἀντί τοι εὐλεχέος θαλάμου σεμνῶν θ᾽ ὑμεναίων
  μάτηρ στῆσε τάφῳ τῷδ᾽ ἐπὶ μαρμαρίνῳ
  παρθενικάν, μέτρον τε τεὸν καὶ κάλλος ἔχοισαν,
  Θερσί: ποτιφθεγκτὰ δ᾽
  ἔπλεο καὶ φθιμένα.

  Your mother, Thersis, instead of a bridal chamber
  and solemn wedding rites, gave you to stand on this
  your marble tomb a maiden like to you in stature and
  beauty, and even now you are dead we may speak
  to you.

  Au lieu des douceurs de la couche nuptiale et des graves
  chants d' hyménée, ta mère a dressé sur ce tombeau de
  marbre une jeune vierge qui a ta taille et ta beauté, ô
  Thersis ; on est tenté de t'interpeller bien que tu sois morte.

  Thy mother, Thersis, instead of a bridal chamber
  and solemn wedding rites, gave thee to stand on this
  thy marble tomb a maiden like to thee in stature and
  beauty, and even now thou are dead we may speak
  to thee.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.649
 • Greek Anthology 7.215
  14 Anyte from Tegea Ἀνύτη Anytè de Tégée

  No longer exulting in the sea that carries me,
  shall I lift up my neck as I rush from the depths ;
  no longer shall I snort round the decorated bows of
  the ship, proud of her figure-head, my image. But
  the dark sea-water threw me up on the land and here
  I lie by this narrow (?) beach.

  Je ne vais plus, tout joyeux, sur la mer sillonée de vaiseux,
  dresser ma tête hors de profondeurs ; je ne soufflerai
  plus autour des bords d'un navire aux belles chevilles, heureux
  d'y avoir vu mon image. Mais la sombre tempête de la
  mer m'a poussé à terre, et je suis ici étendu sur cette molle grève.

  οὐκέτι δὴ πλωτοῖσιν ἀγαλλόμενος πελάγεσσιν
  αὐχέν᾽ ἀναρρίψω βυσσόθεν ὀρνύμενος,
  οὐδὲ περὶ † σκαλάμοισι νεὼς περικαλλέα χείλη
  ποιφύσσω, τἀμᾷ τερπόμενος προτομᾷ:
  ἀλλά με πορφυρέα πόντου νοτὶς ὦσ᾽ ἐπὶ χέρσον,
  κεῖμαι δὲ † ῥαδινὰν τάνδε παρ᾽ ἠιόνα.

  Je ne vais plus, tout joyeux, sur la mer sillonnée de vaisseaux,
  dresser ma tête hors de profondeurs ; je ne soufflerai
  plus autour des bords d'un navire aux belles chevilles, heureux
  d'y avoir vu mon image. Mais la sombre tempête de la
  mer m'a poussé à terre, et je suis ici étendu sur cette molle grève.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.215
 • Greek Anthology 7.190
  14 Anyte from Tegea Ἀνύτη Anytè de Tégée 27 Leonidas of Tarentum Λεωνίδας ὁ Ταραντῖνος Leonida di Taranto


  Ἀκρίδι τᾷ κατ᾽ ἄρουραν ἀηδόνι, καὶ δρυοκοίτᾳ
  τέττιγι ξυνὸν τύμβον ἔτευξε Μυρώ,
  παρθένιον στάξασα κόρα δάκρυ: δισσὰ γὰρ αὐτᾶς
  παίγνι᾽ ὁ δυσπειθὴς ᾤχετ᾽ ἔχων Ἀίδας.

  For her locust, the nightingale of the fields, and her
  cicada that rests on the trees one tomb has
  little Myro made, shedding girlish tears ; for inexorable
  Hades has carried off her two pets.

  A la sauterelle, rossignol des guérets, à la cigale, hôtesse
  des hêtres, Myro fit une tombe commune ; elle répandit, la
  jeune fille, une larme virginale : c'est que l'impitoyable Hadès
  s'en allait en emportant le double objet de ses jeux.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.190
 • Greek Anthology 7.208
  14 Anyte from Tegea Ἀνύτη Anytè de Tégée

  This tomb Damis built for his steadfast war-horse
  pierced through the breast by gory Ares. The
  black blood bubbled through his stubborn hide, and
  he drenched the earth in his sore death-pangs.

  μνᾶμα τόδε φθιμένου μενεδαΐου εἵσατο Δᾶμις
  ἵππου, ἐπεὶ στέρνον τοῦδε δαφοινὸς Ἄρης
  τύψε: μέλαν δέ οἱ αἷμα ταλαυρίνου διὰ χρωτὸς
  ζέσσ᾽, ἐπὶ δ᾽ ἀργαλέᾳ βῶλον ἔδευσε φονᾷ.

  Ce monument, c'est à son cheval de guerre mort que l'a
  élevé Damis, quand sa poitrine ensanglantée eut reçu les coups
  d'Arès ; un sang noir à travers sa peau épaisse bouillonna
  et sur son cadavre terrible arrosa le sol.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.208
 • Greek Anthology 7.14
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος


  Σαπφώ τοι κεύθεις, χθὼν Αἰολί, τὰν μετὰ Μούσαις
  ἀθανάταις θνατὰν Μοῦσαν ἀειδομέναν,
  ἃν Κύπρις καὶ Ἔρως συνάμ᾽ ἔτραφον, ἇς μέτα Πειθὼ
  ἔπλεκ᾽ ἀείζωον Πιερίδων στέφανον,

  Ἑλλάδι μὲν τέρψιν, σοὶ δὲ κλέος. ὦ τριέλικτον
  Μοῖραι δινεῦσαι νῆμα κατ᾽ ἠλακάτας,
  πῶς οὐκ ἐκλώσασθε πανάφθιτον ἦμαρ ἀοιδῷ
  ἄφθιτα μησαμένᾳ δῶρ᾽ Ἑλικωνιάδων ;

  O Aeolian land, you cover Sappho, who with
  the immortal Muses is celebrated as the mortal Muse;
  whom Cypris and Eros together reared, with whom
  Peitho wove the undying wreath of song, a joy to
  Hellas and a glory to you. O you Fates twirling the
  triple thread on the spindle, why spun you not an
  everlasting life for the singer who devised the
  deathless gifts of the Muses of Helicon?

  C'est Sappho que tu recouvres, terre d'Èolie, qu'entre
  les Muses immortelles on chante comme Muse mortelle, que
  Cypris et qu'Éros ensemble avaient nourrie, avec qui la Persuasion
  tressait la courrone toujours vivace des Piérides,
  sujet de joie pour la Grèce, pour toi de gloire. O Parques
  qui tordez le triple fil tourné sur la quenouille, comment
  n'avez-vous pas filé le jour sans fin à la poétesse qui
  moissona les dons sans fin des filles d'Hélicon ?

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.14
 • Greek Anthology 7.15
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος


  οὔνομά μευ Σαπφώ. τόσσον δ᾽ ὑπερέσχον ἀοιδὰν
  θηλειᾶν, ἀνδρῶν ὅσσον ὁ Μαιονίδας.

  My name is Sappho, and I excelled all women in
  song as much as Maeonides excelled men.

  Mon nom est Sappho : j'ai autant surpassé les chants des
  femmes que le Méonide ceux des hommes.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.15
 • Sappho fr. 55
  26 Sappho Σαπφώ

  κατθάνοισα δὲ κείσηι οὐδέ ποτα μναμοσύνα σέθεν
  ἔσσετ' οὐδὲ †ποκ'†ὔστερον· οὐ γὰρ πεδέχηις βρόδων
  τὼν ἐκ Πιερίας· ἀλλ' ἀφάνης κἀν Ἀίδα δόμωι
  φοιτάσηις πεδ' ἀμαύρων νεκύων ἐκπεποταμένα.

 • Sappho fr. 55 - CAVE! Deficet uri
 • Greek Anthology 7.251
  25 Simonides Σιμωνίδης Simonide

  These men having clothed their dear country in
  inextinguishable glory, donned the dark cloud of
  death ; and having died, yet they are not dead, for
  their valour's renown brings them up from the house
  of Hades.

  Après avoir donné à leur patrie une gloire inextinguible, ils
  se sont enveloppés du sombre nuage de la mort ; mais, quoique
  morts, ils ne sont pas morts ; car leur vertu les conduit
  là-haut, dans la gloire, hors de la demeure de Hadès.

  ἄσβεστον κλέος οἵδε φίλῃ περὶ πατρίδι θέντες
  κυάνεον θανάτου ἀμφεβάλοντο νέφος.
  οὐδὲ τεθνᾶσι θανόντες, ἐπεὶ σφ᾽ ἀρετὴ καθύπερθε
  κυδαίνουσ᾽ ἀνάγει δώματος ἐξ Ἀίδεω.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.251
 • Greek Anthology 7.252
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος


  οἵδ᾽ Ἀίδαν στέρξαντες ἐνόπλιον, οὐχ, ἅπερ ἄλλοι,
  στάλαν, ἀλλ᾽ ἀρετὰν ἀντ᾽ ἀρετᾶς ἔλαχον.

  These men who loved death in battle, got them no
  grave-stone like others, but valour for their valour.

  Ceux-ci, qui ont accepté de regarder la mort en face, n'ont
  pas, comme les autres, reçu une stèle, mais c'est dans leur
  vertu elle-même qu'ils ont trouvé la récompense de leur vertu.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.252
 • Greek Anthology 7.253
  25 Simonides Σιμωνίδης Simonide


  εἰ τὸ καλῶς θνῄσκειν ἀρετῆς μέρος ἐστὶ μέγιστον,
  ἡμῖν ἐκ πάντων τοῦτ᾽ ἀπένειμε τύχη:
  Ἑλλάδι γὰρ σπεύδοντες ἐλευθερίην περιθεῖναι
  κείμεθ᾽ ἀγηράτῳ χρώμενοι εὐλογίῃ.

  If to die well be the chief part of virtue, Fortune
  granted this to us above all others ; striving to
  endow Hellas with freedom, we lie here possessed of
  praise that grows not old.

  Si une morte glorieuse est la plus belle récompense de la
  vaillance, c'est à nous entre tous que l'a accordée la Fortune.
  Car c'est pour avoir voulu donner la liberté à la Grèce que
  nous sommes couchés ici, jouissant d'une gloire qui ne
  viellit pas.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.253
 • Greek Anthology 7.254
  25 Simonides Σιμωνίδης Simonide


  χαίρετ᾽ ἀριστῆες πολέμου μέγα κῦδος ἔχοντες,
  κοῦροι Ἀθηναίων, ἔξοχοι ἱπποσύνῃ,
  οἵ ποτε καλλιχόρου περὶ πατρίδος ὠλέσαθ᾽ ἥβην
  πλείστοις Ἑλλήνων ἀντία μαρνάμενοι.

  Hail, you champions who won great glory in war,
  you sons of Athens, excellent horsemen ; who once
  for your country of fair dancing-floors lost your young
  lives, fighting against a great part of the Greeks.

  Salut, braves guerriers, vous avez la grande gloire de la
  guerre, jeune gens d'Athènes, brillants cavaliers. Jadis,
  pour votre patrie aux belles danses, vous avez donné votre
  jeunesse, en combattant contre tous les Grecs.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.254
 • Greek Anthology 7.254b
  25 Simonides Σιμωνίδης Simonide


  Κρὴς γενεὰν Βρόταχος Γορτύνιος ἐνθάδε κεῖμαι,
  οὐ κατὰ τοῦτ᾽ ἐλθών, ἀλλὰ κατ᾽ ἐμπορίην.

  I, Brotachos, a Gortynian of Crete, lie here,
  where I came not for this end, but to trade.

  Crétois de naissance, moi, Brotachos de Gortyne, je suis
  couché ici. Ce n'est pas pour cela que j'étais venu, mais
  pour le commerce.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.254b
 • Greek Anthology 7.249
  25 Simonides Σιμωνίδης Simonide


  ὦ ξεῖν᾽, ἄγγειλον Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε
  κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.

  Stranger, bear this message to the Spartans, that
  we lie here obedient to their laws.

  Étranger, va dire aux Lacédémoniens que nous sommes
  couchés ici dociles à leurs ordres.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.249
 • Greek Anthology 7.250
  25 Simonides Σιμωνίδης Simonide


  ἀκμᾶς ἑστακυῖαν ἐπὶ ξυροῦ Ἑλλάδα πᾶσαν
  ταῖς αὑτῶν ψυχαῖς κείμεθα ῥυσάμενοι.

  We lie here, having given our lives to save all Hellas
  when she stood on a razor's edge.

  La Grèce tout entière était au bord de l'abîme ; au prix
  de nos vies, nous l'avons sauvée et nous sommes couchés
  ici.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.250
 • Greek Anthology 7.248
  25 Simonides Σιμωνίδης Simonide


  μυριάσιν ποτὲ τῇδε τριηκοσίαις ἐμάχοντο
  ἐκ Πελοποννάσου χιλιάδες τέτορες.

  Four thousand from Peloponnesus once fought
  here with three millions.

  Ici jadis contre trois millions d'hommes combattirent
  quatre mille Péloponnésiens.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.248
 • Greek Anthology 7.247
  34 Alcaeus of Messene Ἀλκαῖος Μεσσήνιος Alcée de Messénie


  Ἄκλαυστοι καὶ ἄθαπτοι, ὁδοιπόρε, τῷδ᾽ ἐπὶ τύμβῳ
  Θεσσαλίας τρισσαὶ κείμεθα μυριάδες,
  Ἠμαθίῃ μέγα πῆμα: τὸ δὲ θρασὺ κεῖνο Φιλίππου
  πνεῦμα θοῶν ἐλάφων ᾤχετ᾽ ἐλαφρότερον.

  Unwept, O wayfarer, unburied we lie on this
  Thessalian hillock, the thirty thousand, a great woe
  to Macedonia ; and nimbler than fleet-footed deer,
  fled that dauntless spirit of Philip.

  Sans avoir été pleurés, sans avoir eu les honneurs funèbres,
  voyageur, sous ce tombeau nous gisons, trente mille Thessaliens,
  grand désastre pour l'Émathie. Quant à ce fameux Philippe,
  il s'enfuit plus rapide que les cerfs rapides.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.247
 • Greek Anthology 11.114
  28 Lucillius 51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  Ἑρμογένην τὸν ἰατρὸν ὁ ἀστρολόγος Διόφαντος
  εἶπε μόνους ζωῆς ἐννέα μῆνας ἔχειν.
  κἀκεῖνος γελάσας, τί μὲν ὁ Κρόνος ἐννέα μηνῶν,
  φησί, λέγει, σὺ νόει: τἀμὰ δὲ σύντομά σοι.

  εἶπε, καὶ ἐκτείνας μόνον ἥψατο: καὶ Διόφαντος
  ἄλλον ἀπελπίζων, αὐτὸς ἀπεσκάρισεν.

  The astrologer Diophantus told Hermogenes the
  doctor that he had only nine months to live, and he,
  smiling said, "You understand what Saturn says will
  happen in nine months, but my treatment is more
  expeditious for you." Having said so he reached out
  his hand and only touched him, and Diophantus,
  trying to drive another to despair, himself gave his
  last gasp.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 11.114
 • Greek Anthology 11.311
  28 Lucillius


  οὕτως ἔστ᾽ ἀργὸς Πανταίνετος, ὥστε πυρέξας
  μηκέτ᾽ ἀναστῆναι παντὸς ἐδεῖτο θεοῦ.
  καὶ νῦν οὐκ ἐθέλων μὲν ἐγείρεται, ἐν δ᾽ οἱ αὐτῷ
  κωφὰ θεῶν ἀδίκων οὔατα μεμφόμενος.

  Pantaenetus is so lazy that when he fell sick of a fever he prayed to every god never to get up again. And now he leaves his bed unwillingly, and in his heart blames the deaf ears of the unjust gods.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 11.311
 • Greek Anthology 11.276
  28 Lucillius


  εἰς φυλακὴν βληθείς ποτε Μάρκος ὁ ἀργός, ἑκοντί,
  ὀκνῶν ἐξελθεῖν, ὡμολόγησε φόνον.

  Indolent Marcus once, when cast into prison, confessed to a murder of his own accord, being too lazy to come out.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 11.276
 • Greek Anthology 11.277
  28 Lucillius


  τῆς νυκτὸς τροχάσας ἐν ὕπνοις ποτὲ Μάρκος ὁ ἀργός,
  οὐκέτ᾽ ἐκοιμήθη μὴ πάλι που τροχάσῃ.

  Lazy Marcus, having once run in his sleep, never went to sleep again lest he should chance to run once more.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 11.277
 • Greek Anthology 11.171


  θνῄσκων Ἑρμοκράτης ὁ φιλάργυρος ἐν διαθήκαις
  αὑτὸν τῶν ἰδίων ἔγραφε κληρονόμον.
  ψηφίζων δ᾽ ἀνέκειτο πόσον δώσει διεγερθεὶς
  ἰητροῖς μισθοῦ, καὶ τί νοσῶν δαπανᾷ:

  ὡς δ᾽ εὗρε πλείω δραχμὴν μίαν, ἢν διασωθῇ,

  λυσιτελεῖ θνῄσκειν, εἶπε, καὶ ἐξετάθη.
  κεῖται δ᾽ οὐδὲν ἔχων ὀβολοῦ πλέον οἱ δὲ τὰ κείνου
  χρήματα κληρονόμοι ἥρπασαν ἀσπασίως.

  Hermocrates the miser when he was dying wrote himself his own heir in his will, and he lay there reckoning what fee he must pay the doctors if he leaves his bed and how much his illness costs him. But when he found it cost one drachma more if he were saved, " It pays," he said, " to die," and stiffened himself out. Thus he lies, having nothing but an obol, and his heirs were glad to seize on his wealth.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 11.171
 • Greek Anthology 11.366


  φειδωλός τις ἀνὴρ ἁφόων θησαυρὸν ὀνείρῳ,
  ἤθελ᾽ ἀποθνῄσκειν, πλούσιον ὕπνον ἔχων:
  ὡς δ᾽ ἴδε τὴν προτέρην, σκιόεν μετὰ κέρδος ὀνείρου,
  ἐξ ὕπνου πενίην, ἀντικάθευδε πάλιν.

  A parsimonious man, laying hands on a treasure in a dream, wished to die enjoying a rich sleep. But when after the shadowy gain of the dream he awoke and saw his poverty as it was, he went to sleep again.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 11.366
 • Greek Anthology 11.172
  28 Lucillius


  γεννηθὲν τέκνον κατεπόντισεν Αὖλος ὁ κνιπός,
  ψηφίζων αὐτοῦ σῳζομένου δαπάνας.

  Aulus the miser drowned in the sea a child that was born to him, reckoning how much it would cost him if he kept it.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 11.172
 • Greek Anthology 11.170
  29 Nicarchus


  δακρύει Φείδων ὁ φιλάργυρος, οὐχ ὅτι θνῄσκει,
  ἀλλ᾽ ὅτι πέντε μνῶν τὴν σορὸν ἐπρίατο.
  τοῦτ᾽ αὐτῷ χαρίσασθε, καί, ὡς τόπος ἐστὶν ἐν αὐτῇ,
  τῶν πολλῶν τεκνίων ἕν τι προσεμβάλετε.

  Phido the miser weeps not because he is dying, but because he paid thirty pounds for his coffin. Let him off this, and as there is room in it, put one of his many little children into it besides.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 11.170
 • Greek Anthology 11.163
  28 Lucillius


  πρὸς τὸν μάντιν Ὄλυμπον Ὀνήσιμος ἦλθ᾽ ὁ παλαιστὴς,
  καὶ πένταθλος Ὕλας, καὶ σταδιεὺς Μενεκλῆς,
  τίς μέλλει νικᾶν αὐτῶν τὸν ἀγῶνα θέλοντες
  γνῶναι. κἀκεῖνος τοῖς ἱεροῖς ἐνιδών,


  πάντες, ἔφη,
  νικᾶτε, μόνον μή τις σὲ παρέλθῃ,

  καὶ σὲ καταστρέψῃ, καὶ σὲ παρατροχάσῃ.

  Onesimus the wrestler and the pentathlist Hylas and the runner Menecles came to the prophet Olympus wishing to know which of them was going to win at the games, and he, after inspecting the sacrifice, said, " You will all win—unless anyone passes you. Sir, or unless anyone throws you. Sir, or unless anyone runs past you, Sir."

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 11.163
 • Greek Anthology 11.162
  29 Nicarchus


  εἰς Ῥόδον εἰ πλεύσει τις Ὀλυμπικὸν ἦλθεν ἐρωτῶν
  τὸν μάντιν, καὶ πῶς πλεύσεται ἀσφαλέως.
  χὠ μάντις, πρῶτον μέν, ἔφη,
  καινὴν ἔχε τὴν ναῦν,

  καὶ μὴ χειμῶνος, τοῦ δὲ θέρους ἀνάγου.


  τοῦτο γὰρ ἂν ποιῇς, ἥξεις κἀκεῖσε καὶ ὧδε,

  ἂν μὴ πειρατὴς ἐν πελάγει σε λάβῃ.

  One came to ask the prophet Olympicus if he
  should take ship for Rhodes and how to sail there
  safely. And the prophet said, "First have a new
  ship and don't start in winter, but in summer. If
  you do this, you will go there and back, unless
  a pirate catches you at sea."

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 11.162
 • Greek Anthology 11.365
  30 Agathias Scholasticus Ἀγαθίας σχολαστικός Agathias le scholastique


  Καλλιγένης ἀγροῖκος, ὅτε σπόρον ἔμβαλε γαίῃ,
  οἶκον Ἀριστοφάνους ἦλθεν ἐς ἀστρολόγου,

  ᾔτεε δ᾽ ἐξερέειν, εἴπερ θέρος αἴσιον αὐτῷ
  ἔσται, καὶ σταχύων ἄφθονος εὐπορίη.

  ὃς δὲ λαβὼν ψηφῖδας, ὑπὲρ πίνακός τε πυκάζων,
  δάκτυλά τε γνάμπτων, φθέγξατο Καλλιγένει:


  εἴπερ ἐπομβρηθῇ τὸ ἀρούριον ὅσσον ἀπόχρη,

  μηδὲ τιν᾽ ὑλαίην τέξεται ἀνθοσύνην,

  μηδὲ πάγος ῥήξῃ τὴν αὔλακα, μηδὲ χαλάζῃ


  ἄκρον ἀποδρυφθῇ δράγματος ὀρνυμένου,

  μηδὲ κεμὰς κείρῃσι τὰ λήια, μηδὲ τιν᾽ ἄλλην

  ἠέρος ἢ γαίης ὄψεται ἀμπλακίην,

  ἐσθλόν σοι τὸ θέρος μαντεύομαι, εὖ δ᾽ ἀποκόψεις

  τοὺς στάχυας: μούνας δείδιθι τὰς ἀκρίδας.

  Calligenes the husbandman, when he had cast the seed into the land, came to the house of Aristophanesthe astrologer and begged him to tell him if he would have a favourable harvest and great abundance of corn. Taking his counters and spreading them on a tray, and bending his fingers, he said to Calligenes:
  "If your bit of land receives sufficient rain and produces no crop of wild flowers, if the frost does not break the furrows, if the hail does not nip off the tops of the sprouting ears, if no goat browses on the corn, and if it meet with no other injury by air or earth, I prophesy that your harvest will be excellent and you will cut the ears with success; only look out for the locusts."

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 11.365
 • Greek Anthology 11.240
  28 Lucillius


  οὐ μόνον αὐτὴ πνεῖ Δημοστρατίς, ἀλλὰ δὴ αὐτῆς
  τοὺς ὀσμησαμένους πνεῖν πεποίηκε τράγου.

  Demostratis not only breathes herself the stink of a he-goat, but makes those who smell her breathe the same.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 11.240
 • Greek Anthology 11.241
  29 Nicarchus


  τὸ στόμα χὠ πρωκτὸς ταὐτόν, Θεόδωρε, σοῦ ὄζει,
  ὥστε διαγνῶναι τοῖς φυσικοῖς καλὸν ἦν.
  ἦ γράψαι σε ἔδει ποῖον στόμα, ποῖον ὁ πρωκτός.
  νῦν δὲ λαλοῦντός σου βδεῖν ς1᾽ ἐνόμιζον ἐγώ.

  Your mouth and your breech, Theodorus, smell the same, so that it would be a famous task for men of science to distinguish them. You ought really to write on a label which is your mouth and which your breech, but now when you speak I think you break wind.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 11.241
 • Greek Anthology 11.219
  13 Ἀντίπατρος ὁ Θεσσαλονικεύς Antipatro di Tessalonica Antipater of Thessalonica Antipater de Thessalonique


  οὐ προσέχω, καίτοι πιστοί τινες: ἀλλὰ μεταξύ,
  πρὸς Διός, εἴ με φιλεῖς, Πάμφιλε, μή με φίλει.

  I don't pay any attention, although some people are to be trusted ; but in the meantime, for God's sake, if you love me, Pamphilus, don't kiss me.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 11.219
 • Greek Anthology 11.252
  29 Nicarchus


  εἴ με φιλεῖς, μισεῖς με: καὶ εἰ μισεῖς, σύ φιλεῖς με:
  εἰ δέ με μὴ μισεῖς, φίλτατε, μή με φίλει.

  If you kiss me you hate me, and if you hate me you kiss me. But if you don't hate me, dear friend, don't kiss me !

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 11.252
 • Greek Anthology 6.275
  23 Nossis


  Χαίροισάν τοι ἔοικε κομᾶν ἄπο τὰν Ἀφροδίταν
  ἄνθεμα κεκρύφαλον τόνδε λαβεῖν Σαμύθας:
  δαιδάλεός τε γάρ ἐστι, καὶ ἁδύ τι νέκταρος ὄσδει,
  τοῦ, τῷ καὶ τήνα καλὸν Ἄδωνα χρίει.

  With joy, it seems to me, Aphrodite will receive this
  offering from Symaetha, the caul that bound her
  hair ; for it is delicately wrought and has a certain
  sweet smell of nectar, that nectar with which she,
  too, anoints lovely Adonis.

  C'est avec joie, je pense, qu'Aphrodite a reçu cette résille
  que Samytha a retirée de sa chevelure pour lui consacrer ;
  car c'est un très bel ouvrage et elle exhale une douce odeur
  de nectar, comme celle dont la déesse parfume le bel Adonis.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 6.275
 • Greek Anthology 9.604
  23 Nossis


  Θαυμαρέτας μορφὰν ὁ πίναξ ἔχει: εὖ γε τὸ γαῦρον
  τεῦξε τὸ θ᾽ ὡραῖον τᾶς ἀγανοβλεφάρου.
  σαίνοι κέν ς1᾽ ἐσιδοῖσα καὶ οἰκοφύλαξ σκυλάκαινα,
  δέσποιναν μελάθρων οἰομένα ποθορῆν.

  This is the picture of Thaumareta. Well did the
  painter render the bearing and the beauty of the
  gentle-eyed lady ! The little house-dog would fawn
  upon you if it saw you here, thinking that it looked
  on the mistress of its home.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 9.604
 • Greek Anthology 9.605
  23 Nossis


  τὸν πίνακα ξανθᾶς Καλλὼ δόμον εἰς Ἀφροδίτας
  εἰκόνα γραψαμένα πάντ᾽ ἀνέθηκεν ἴσαν.

  ὡς ἀγανῶς ἕστακεν ἴδ᾽ ἁ χάρις ἁλίκον ἀνθεῖ.
  χαιρέτω: οὔ τινα γὰρ μέμψιν ἔχει βιοτᾶς.

  Callo had her portrait made exactly like herself,
  and hung the picture in the house of fair-haired
  Aphrodite. How gentle she looks standing there !
  Look how fresh is the bloom of her charm ! All
  hail to her ! for there is no fault in her life.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 9.605
 • Greek Anthology 9.332
  23 Nossis


  Ἐλθοῖσαι ποτὶ ναὸν ἰδώμεθα τᾶς Ἀφροδίτας
  τὸ βρέτας, ὡς χρυσῷ διαδαλόεν τελέθει.
  εἵσατό μιν Πολυαρχίς, ἐπαυρομένα μάλα πολλὰν
  κτῆσιν ἀπ᾽ οἰκείου σώματος ἀγλαΐας.

  Let us go to the temple to see the statue of
  Aphrodite, how cunningly wrought it is of gold.
  Polyarchis erected it, having gained much substance
  from the glory of her own body.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 9.332
 • Greek Anthology 6.266
  31 Hegesippus Hégésippos


  τάνδε παρὰ τριόδοις τὰν Ἄρτεμιν Ἁγελόχεια,
  ἔτ᾽ ἐν πατρὸς μένουσα παρθένος δόμοις,
  εἵσατο, Δαμαρέτου θυγάτηρ: ἐφάνη γάρ οἱ αὐτὰ
  ἱστοῦ παρὰ κρόκαισιν ὡς αὐγὰ πυρός.
  .

  This Artemis in the cross-ways did Hagelochia, the
  daughter of Damaretus, erect while still a virgin in
  her father's house ; for the goddess herself appeared
  to her, by the weft of her loom, like a flame of fire.

  L'Artémis qui est là près du carrefour a été ornée d'une
  robe par Hagélocheia, fille de Damarétos, vierge qui habite
  encore dans la maison de son père ; car la déesse en personne
  lui était apparue près de son métier à tisser, sous la forme
  d'un rais de feu.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 6.266
 • Greek Anthology 6.273
  23 Nossis


  Ἄρτεμι, Δᾶλον ἔχουσα καὶ Ὀρτυγίαν ἐροεσσαν,
  τόξα μὲν εἰς κόλπους ἅγν᾽ ἀπόθου Χαρίτων,
  λοῦσαι δ᾽ Ἰνωπῷ καθαρὸν χρόα, βᾶθι δὲ Λοκροὺς
  λύσους1᾽ ὠδίνων Ἀλκέτιν ἐκ χαλεπῶν.

  Artemis, lady of Delos and lovely Ortygia, lay
  by your stainless bow in the bosom of the Graces,
  wash you clean in Inopus, and come to Locri to
  deliver Alcetis from the hard pangs of childbirth.

  Artémis, toi qui règnes sur Délos et sur la riante Ortygie, dépose tes flèches sacrées dans le sein des Grâces, purifie ton corps en le baignant dans l'Inopos et viens dans notre demeure pour délivrer Alkétis de son douloureux accouchement.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 6.273
 • Greek Anthology 7.414
  23 Nossis

  Un rire qui fuse au passage, et dis sur moi une parole amie. Je suis Rhintôn de Syracuse, un petit rossignol des Muses; aux parodies tragiques, nous avons cueilli notre lierre

  Laugh frankly as you pass by and speak a kind word over me. I am the Syracusan Rintho, one of the lesser nightingales of the Muses; but from my tragic burlesques I plucked for myself a special wreath of ivy

  καὶ καπυρὸν γελάσας παραμείβεο, καὶ φίλον εἰπὼν
  ῥῆμ᾽ ἐπ᾽ ἐμοί. Ῥίνθων εἴμ᾽ ὁ Συρακόσιος,
  Μουσάων ὀλίγη τις ἀηδονίς: ἀλλὰ φλυάκων
  ἐκ τραγικῶν ἴδιον κισσὸν ἐδραψάμεθα

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.414
 • Greek Anthology 6.267
  184 Diotimos d'Adramyttion


  φωσφόρος ὦ σώτειρ᾽, ἐπὶ Πόλλιδος ἕσταθι κλήρων,
  Ἄρτεμι, καὶ χαρίεν φῶς ἑὸν ἀνδρὶ δίδου,
  αὐτῷ καὶ γενεῇ τόπερ εὐμαρές: οὐ γὰρ ἀφαυρῶς
  ἐκ Διὸς ἰθείης οἶδε τάλαντα δίκης.

  ἄλσος δ᾽,Ἄρτεμι, τοῦτο καὶ ἂν Χαρίτεσσι θεούσαις
  εἴη ἐπ᾽ ἀνθεμίδων σάμβαλα κοῦφα βαλεῖν,

  Stand here, Artemis the Saviour, with your torch
  on the land of Pollis, and give your delightful light
  to him and to his children. The task is easy ; for no
  feeble knowledge has he from Zeus of the unerring
  scales of Justice. And, Artemis, let the Graces too
  race over this grove, treading on the flowers with
  their light sandals.

  Porte-flambeau, Artémis tutélaire, dresse-toi sur le
  domaine de Pollis et, riante, lumière que tu es, donne à cet
  homme, pour lui-même et pour sa famille, ce qui peut leur
  être avantageux ; car sans lumière il ne peut connaître les
  lois de la droite justice, qui viennent de Zeus. D'ailleurs ce
  bois sacré, Artémis, conviendrait bien aux Grâces, si elles
  voulaient danser de leurs pieds légers sur ses tapis de fleurs.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 6.267
 • Greek Anthology 6.268
  33 Mnasalces Mnasalces of Sicyon


  τοῦτό σοι, Ἄρτεμι δῖα, Κλεώνυμος εἵσατ᾽ ἄγαλμα,
  † τοῦτο: σὺ δ᾽ εὐθήρου τοῦδ᾽ ὑπέρισχε ῥίου,
  εὖτε κατ᾽ εἰνοσίφυλλον ὄρος ποσί, πότνια, βαίνεις,
  δεινὸν μαιμώσαις ἐγκονέουσα κυσίν.

  Cette statue, divine Artémis, c'est Cléonymos qui te
  l'a fait élever ; daigne la conserver sur ces hauteurs et les rendre
  giboyeuses, vénérable déesse, qui foules de tes pieds le sol
  des montagnes au feuillage frémissant, en excitant à grands
  cris tes chiennes impétueuses.

  This image, Holy Artemis, Cleonymus set up to thee. Bestow thy blessing on this upland chase when thy feet, our lady, tread the forest-clad mountains, as thou followest eagerly the dreadful panting of thy pack.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 6.268
 • Greek Anthology 7.6
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος


  ἡρώων κάρυκ᾽ ἀρετᾶς, μακάρων δὲ προφήταν,
  Ἑλλάνων βιοτᾷ δεύτερον ἀέλιον,
  Μουσῶν φέγγος Ὅμηρον, ἀγήραντον στόμα κόσμου
  παντός, ἁλιρροθία, ξεῖνε, κέκευθε κόνις.

  O stranger, the sea-beat earth covers Homer, the
  herald of the heroes' valour, the spokesman of the
  gods, a second sun to the life of the Greeks, the light
  of the Muses, the mouth that grows not old of the
  whole world.

  Les héros eurent en lui l'annonciateur de leur vertu, les
  dieux bienheureux leur interprète, le monde grec un autre
  soleil, les Muses leur lumière ; il est Homère, bouche qui ne
  viellit pas de l'univers entier, et ce sable où bruit la mer,
  étranger, le recouvre.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.6
 • Greek Anthology 7.5
  8 Alcaeus of Mytilene Ἀλκαῖος ὁ Μυτιληναῖος Alcée de Mytilène 11 Anonimo Anonyme


  %2Οὐδ᾽ εἴ με χρύσειον ἀπὸ ῥαιστῆρος Ὅμηρον
  στήσητε φλογέαις ἐν Διὸς ἀστεροπαῖς,
  οὐκ εἴμ᾽ οὐδ᾽ ἔσομαι Σαλαμίνιος, οὐδ᾽ ὁ Μέλητος
  Δμησαγόρου: μὴ ταῦτ᾽ ὄμμασιν Ἑλλὰς ἴδοι.

  ἄλλον ποιητὴν βασανίζετε: τἀμὰ δέ, Μοῦσαι
  καὶ Χίος, Ἑλλήνων παισὶν ἀείσετ᾽ ἔπη.

  Non, quand de votre enclume vous me feriez surgir en
  Homère d'or, parmi les éclairs enflammés de Zeus, je ne suis
  ni ne serai de Salamine, ni le fils de Mélès ne le sera de
  Damagoras. Que les yeux de la Grèce ne voient point cela !
  Mettez à l'essai un autre poète. Quant à moi, Muses, et toi,
  Chios, les fils de la Grèce vous entendront chanter mes vers.

  No, not even if you set me, Homer, up all of beaten
  gold in the burning lightning of Zeus, I am not and
  will not be a Salaminian, I the son of Meles will not
  be the son of Dmesagoras ; let not Greece look on
  that. Tempt some other poet, but is you, Chios,
  who with the Muses shall sing my verses to the sons
  of Hellas.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.5
 • Greek Anthology 7.7
  11 Anonimo Anonyme


  ἐνθάδε θεῖος Ὅμηρος, ὃς Ἑλλάδα πᾶσαν ἄεισε,
  Θήβης ἐκγεγαὼς τῆς ἑκατονταπύλου.

  Here is divine Homer, who sang of all Hellas,
  born in Thebes of the hundred gates.

  Ci-gît le divin Homère, qui chanta toute la Grèce, lui fils
  de la Thèbes aux cent portes.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.7
 • Greek Anthology 7.8
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος


  οὐκέτι θελγομένας, Ὀρφεῦ, δρύας, οὐκέτι πέτρας
  ἄξεις, οὐ θηρῶν αὐτονόμους ἀγέλας:
  οὐκέτι κοιμάσεις ἀνέμων βρόμον, οὐχὶ χάλαζαν,
  οὐ νιφετῶν συρμούς, οὐ παταγεῦσαν ἅλα.


  ὤλεο γάρ: σὲ δὲ πολλὰ κατωδύραντο θύγατρες
  Μναμοσύνας, μάτηρ δ᾽ ἔξοχα Καλλιόπα.
  τί φθιμένοις στοναχεῦμεν ἐφ᾽ υἱάσιν, ἁνίκ᾽ ἀλαλκεῖν
  τῶν παίδων Ἀΐδην οὐδὲ θεοῖς δύναμις ;

  No more, Orpheus, shall you lead the charmed
  oaks and rocks and the shepherdless herds of wild
  beasts. No more shall you lull to sleep the howling
  winds and the hail, and the drifting snow, and
  the roaring sea. For dead you are ; and the
  daughters of Mnemosyne bewailed you much, and
  before all your mother Calliope. Why sigh we for
  our dead sons, when not even the gods have power
  to protect their children from death ?

  Plus ton enchantement, Orphée, n'attirera pas les chênes, plus
  les rochers, plus les troupes de bêtes qui ont qu'elles pour
  loi ; tu n'endormiras plus le grondement des vents, plus la
  grêle, plus les rafales des neiges, plus la mer retentissante.
  Te voilà mort, et combien t'ont pleuré les filles de Mémoire,
  et plus que toutes ta mère Calliope ! Qu'avons-nous à gémir
  sur nos fils trépassés, quand écarter Hadès de leurs propres
  enfants n'est pas aux dieux même possible ?

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.8
 • Greek Anthology 7.9
  35 Damagetus


  Ὀρφέα Θρηικίῃσι παρὰ προμολ^σιν Ὀλύμπου
  τύμβος ἔχει, Μούσης υἱέα Καλλιόπης,
  ᾧ δρύες οὐκ ἀπίθησαν, ὅτῳ σὺν ἀμ᾽ ἕσπετο πέτρη
  ἄψυχος, θηρῶν θ᾽ ὑλονόμων ἀγέλα,

  ὅς ποτε καὶ τελετὰς μυστηρίδας εὕρετο Βάκχου,
  καὶ στίγον ἡρῴῳ ζευκτὸν ἔτευξε ποδί,
  ὃς καὶ ἀμειλίκτοιο βαρὺ Κλυμένοιο νόημα
  καὶ τὸν ἀκήλητον θυμὸν ἔθελξε λύρᾳ.

  The tomb on the Thracian skirts of Olympus holds
  Orpheus, son of the Muse Calliope ; whom the trees
  disobeyed not and the lifeless rocks followed, and
  the herds of the forest beasts ; who discovered the
  mystic rites of Bacchus, and first linked verse in
  heroic feet ; who charmed with his lyre even the
  heavy sense of implacable Lord of the Hell, and his
  unyielding wrath.

  Orphée, près de contreforts thraces de l'Olympe, est au
  tombeau, ce fils de la Muse Calliope, à qui les chênes ne
  désobéirent point, que suivirent ensemble les rochers sans
  âme et la troupe des fauves, hôtes des bois, qui jadis inventa
  les mystérieuses initiations de Bacchos et façonna le vers
  assujetti au mètre héroïque, dont la lyre charma jusqu'à la
  grave pensée de l'impacable Clyménos et son coeur inexorable.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.9
 • Greek Anthology 7.10
  11 Anonimo Anonyme


  Καλλιόπης Ὀρφῆα καὶ Οἰάγροιο θανόντα
  ἔκλαυσαν ξανθαὶ μυρία Βιστονίδες:
  στικτοὺς δ᾽ ᾑμάξαντο βραχίονας, ἀμφιμελαίνῃ
  δευόμεναι σποδιῇ Θρηίκιον πλόκαμον:

  καὶ δ᾽ αὐταὶ στοναχεῦντι σὺν εὐφόρμιγγι Λυκείῳ
  ἔρρηξαν Μοῦσαι δάκρυα Πιερίδες,
  μυρόμεναι τὸν ἀοιδὸν ἐπωδύραντο δὲ πέτραι
  καὶ δρύες, ἃς ἐρατῇ τὸ πρὶν ἔθελγε λύρῃ.

  The fair-haired daughters of Bistonia shed a thousand
  tears for Orpheus dead, the son of Calliope and
  Oeagrus ; they stained their tattooed arms with blood,
  and dyed their Thracian locks with black ashes.
  The very Muses of Pieria, with Apollo, the master
  of the lute, burst into tears mourning for the singer,
  and the rocks moaned, and the trees, that long ago he
  charmed with his lovely lyre.

  Mort, le fils de Calliope et d'Oiagros, Orphie, tira mille pleurs
  aux blondes Bistoniennes ; les bras en sang sous les piqûres,
  elles inondaient de cendre noire leur chevelure thrace. Elles-
  mêmes aussi, se joignant aux sanglots du dieu lycien à la
  belle phormix, les Muses Piérides éclatèrent en larmes,
  prenant le deuil du chanteur. Et sur lui pleurèrent rochers
  et chênes, qu'autrefois il enchantait de son aimable lyre.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.10
 • Greek Anthology 7.12
  11 Anonimo Anonyme


  ἄρτι λοχευομένην σε μελισσοτόκων ἔαρ ὕμνων,
  ἄρτι δὲ κυκνείῳ φθεγγομένην στόματι,
  ἤλασεν εἰς Ἀχέροντα διὰ πλατὺ κῦμα καμόντων
  μοῖρα, λινοκλώστου δεσπότις ἠλακάτης:

  σὸς δ᾽ ἐπέων, Ἤριννα, καλὸς πόνος οὔ σε γεγωνεῖ
  φθίσθαι, ἔχειν δὲ χοροὺς ἄμμιγα Πιερίσιν.

  Just as you were giving birth to the spring of your
  honeyed hymns, and beginning to sing with your
  swan-like voice, Fate, mistress of the distaff that
  spins the thread, bore you over the wide lake of
  the dead to Acheron. But the beautiful work,
  Erinna, of your verse cries aloud that you are not
  dead, but joined in the dance of the Muses.

  À l'heure même où naissait de toi tout un printemps de
  chansons, fille des abeilles, à l'heure même ta bouche
  émettait le chant du cygne, et tu fus poussée dans l'Achéron, à
  travers le flot amer des défunts, par la Parque, maîtresse de
  la quenouille fileuse. Mais l'œvre de beauté que sont tes
  vers, Érinna, crie : « Non, tu n'es pas morte, tu as dans les
  chœurs de danse ta place parmi les Piérides. »

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.12
 • Greek Anthology 7.16
  36 Pinytus


  ὀστέα μὲν καὶ κωφὸν ἔχει τάφος οὔνομα Σαπφοῦς:
  αἱ δὲ σοφαὶ κείνης ῥήσιες ἀθάνατοι.

  The tomb holds the bones and the dumb name of
  Sappho, but her skilled words are immortal.

  Des os, un nom muet, c'est ce que contient la sépulture de
  Sappho ; mais les doctes paroles de la poétesse ne meurent pas.

  O túmulo contém os ossos e o nome mudo
  De Safo; suas palavras hábeis são imortais.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.16
 • Greek Anthology 7.17
  37 Tullius Laurea


  Αἰολικὸν παρὰ τύμβον ἰών, ξένε, μή με θανοῦσαν
  τὰν Μυτιληναίαν ἔννεπ᾽ ἀοιδοπόλον
  τόνδε γὰρ ἀνθρώπων ἔκαμον χέρες: ἔργα δὲ φωτῶν
  ἐς ταχινὴν ἔρρει τοιάδε ληθεδόνα.

  ἢν δέ με Μουσάων ἐτάσῃς χάριν, ὧν ἀφ᾽ ἑκάστης
  δαίμονος ἄνθος ἐμῇ θῆκα παρ᾽ ἐννεάδι,
  γνώσεαι ὡς Ἀίδεω σκότον ἔκφυγον οὐδέ τις ἔσται
  τῆς λυρικῆς Σαπφοῦς νώνυμος ἠέλιος.

  When you pass, O stranger, by the Aeolian
  tomb, say not that I, the Lesbian poetess am dead.
  This tomb was built by the hands of men, and such
  works of mortals are lost in swift oblivion. But if
  you enquire about me for the sake of the Muses,
  from each of whom I took a flower to lay beside my
  nine flowers of song, you shall find that I escaped
  the darkness of death, and that no sun shall dawn
  and set without memory of lyric Sappho.

  Passant devant cette tombe éolienne, étranger, ne me dis
  pas morte, moi qui chantai dans Mitylène. Ce que tu vois,
  c'est le travail de mains d'hommes, et des œuvres des mortels
  comme celle-ci s'en vont au rapide oubli. Mais si tu me juges
  pour l'amour des Muses, moi qui de chacune ai mis une
  fleur dans ma Neuvaine, tu connaîtras que j'échappe aux
  ténèbres de l'Hadès et qu'il n'y aura point de soleil où
  Sappho la lyrique ne soit nommée.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.17
 • Greek Anthology 7.18
  13 Ἀντίπατρος ὁ Θεσσαλονικεύς Antipatro di Tessalonica Antipater of Thessalonica Antipater de Thessalonique


  ἀνέρα μὴ πέτρῃ τεκμαίρεο. λιτὸς ὁ τύμβος
  ὀφθῆναι, μεγάλου δ᾽ ὀστέα φωτὸς ἔχει.
  εἰδήσεις Ἀλκμᾶνα, λύρης ἐλατῆρα Λακαίνης
  ἔξοχον, ὃν Μουσέων ἐννέ᾽ ἀριθμὸς ἔχει:

  κεῖται δ᾽ ἠπείροις διδύμοις ἔρις, εἴθ᾽ ὅγε Λυδὸς,
  εἴτε Λάκων πολλαὶ μητέρες ὑμνοπόλων.

  Do not judge the man by the stone. Simple is
  the tomb to look on, but holds the bones of a great
  man. You shall know Alcman the supreme striker
  of the Laconian lyre, possessed by the nine Muses.
  Here rests he, a cause of dispute to two continents,
  if he be a Lydian or a Spartan. Minstrels have many
  mothers.

  Ne juge pas de l'homme par la pierre ; la tombe est petite
  à voir, mais elle contient les os d'un grand mortel. Tu sauras
  que c'est Alcman, animateur excellent de la lyre laconienne,
  qui entre dans le nombre neuf des Muses. Il est entre deux
  continents une querelle : est-il de Lydie, est-il de Laconie ?
  Les poètes ont plus d'une mère.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.18
 • Greek Anthology 7.19
  27 Leonidas of Tarentum Λεωνίδας ὁ Ταραντῖνος Leonida di Taranto


  τὸν χαρίεντ᾽ Ἀλκμᾶνα, τὸν ὑμνητῆρ᾽ ὑμεναίων
  κύκνον, τὸν Μουσῶν ἄξια μελψάμενον,
  τύμβος ἔχει, Σπάρτας μεγάλαν χάριν, †εἰθ᾽ ὅ γε λοῖσθος
  ἄχθος ἀπορρίψας οἴχεται εἰς Ἀίδαν.

  Alcman, the graceful, the swan-singer of wedding
  hymns, who made music worthy of the Muses, lies
  in his tomb, a great ornament to Sparta, or perhaps
  at the last he threw off his burden and went to Hades.

  Le gracieux Alcman, le cygne chanteur des hyménées,
  dont les accents furent dignes des Muses, est dans ce tombeau,
  grande faveur pour Sparte, où le poète, ayant rejeté le fardeau
  enroulé autour de son corps, s'en est allé dans l'Hadès.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.19
 • Greek Anthology 7.20
  11 Anonimo Anonyme


  Ἐσβέσθης, γηραιὲ Σοφόκλεες, ἄνθος ἀοιδῶν,
  οἰνωπὸν Βάκχου βότρυν ἐρεπτόμενος.

  Your light is out, aged Sophocles, flower of poets,
  crowned with the purple clusters of Bacchus.

  Tu t'es éteint, vieux Sophocle, fleur des poètes, en grugeant
  une vineuse grappe de Bacchos.

  Apagaste, velho Sófocles, flor dos poetas, cuja
  Fronte vós, purpúreos cachos de Baco, orlais.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.20
 • Greek Anthology 7.21
  38 Simias


  τόν σὲ χοροῖς μέλψαντα Σοφοκλέα, παῖδα Σοφίλλου,
  τὸν τραγικῆς Μούσης ἀστέρα Κεκρόπιον,
  πολλάκις ὃν θυμέλῃσι καὶ ἐν σκηνῇσι τεθηλὼς
  βλαισὸς: Ἀχαρνίτης κισσὸς ἔρεψε κόμην,

  τύμβος ἔχει καὶ γῆς ὀλίγον μέρος: ἀλλ᾽ ὁ περισσὸς
  αἰὼν ἀθανάτοις δέρκεται ἐν σελίσιν.

  O Sophocles, son of Sophillus, singer of choral
  odes, Attic star of the tragic Muse, whose locks the
  curving ivy of Acharnae often crowned in the
  orchestra and on the stage, a tomb and a little
  portion of earth hold you ; but your exquisite life
  shines yet in your immortal pages.

  Te voilà, toi dont les chœrs interprétèrent le chant,
  Sophocle, fils de Sophillos, toi l'astre athénien de la Muse
  tragique, dont tant de fois le lierre flexible d'Acharnes,
  poussé parmi la thymèle et la scène, ombragea la chevelure,
  enfermé en un sépulcre et quelque peu de terre ; mais la suite
  des siècles te contemple dans des pages immortelles.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.21
 • Greek Anthology 7.22
  38 Simias

  Gently over the tomb of Sophocles, gently creep,
  O ivy, flinging forth your green curls, and all about
  let the petals of the rose bloom, and the vine that
  loves her fruit shed her pliant tendrils around, for
  the sake of that wise-hearted beauty of diction that
  the Muses and Graces in common bestowed on the
  sweet singer.

  Doucement, sur le tombeau de Sophocle, doucement, ô
  lierre, rampe en épandant tes tresses verdoyantes ; que de
  toutes parts y fleurissent les pétales de la rose ; que la vigne
  avec ses grappes l'entoure d'un courant de flexibles rameaux,
  en l'honneur de la docte science que le délicieux poète
  pratiqua de par les Muses unies aux Grâces.

  ἠρέμ᾽ ὑπὲρ τύμβοιο Σοφοκλέος, ἠρέμα, κισσέ
  ἑρπύζοις, χλοεροὺς ἐκπροχέων πλοκάμους,
  καὶ πέταλον πάντῃ θάλλοι ῥόδου, ἥ τε φιλορρὼξ
  ἄμπελος, ὑγρὰ πέριξ κλήματα χευαμένη,

  εἵνεκεν εὐεπίης πινυτόφρονος, ἣν ὁ μελιχρὸς
  ἤσκησ᾽ ἐκ Μουσέων ἄμμιγα καὶ Χαρίτων.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.22
 • Greek Anthology 7.23
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος


  θάλλοι τετρακόρυμβος, Ἀνάκρεον, ἀμφὶ σὲ κισσός,
  ἁβρά τε λειμώνων πορφυρέων πέταλα:
  πηγαὶ δ᾽ ἀργινόεντος ἀναθλίβοιντο γάλακτος,
  εὐῶδες δ᾽ ἀπὸ γῆς ἡδὺ χέοιτο μέθυ,

  ὄφρα κέ τοι σποδιή τε καὶ ὀστέα τέρψιν ἄρηται,
  εἰ δή τις φθιμένοις χρίμπτεται εὐφροσύνα.

  Let the four-clustered ivy, Anacreon, flourish
  around you, and the tender flowers of the purple
  meadows, and let fountains of white milk bubble up,
  and sweet-smelling wine gush from the earth, so that
  your ashes and bones may have joy, if indeed any
  delight touches the dead.

  Puisse, Anacréon, fleurir autour de toi la lierre en quadruple
  corymbe et les molles pétales de prairies empourprées ;
  qu'y jaillisent des fontaines de lait candide, et qu'une terre
  odorante y verse un vin suave, pour que ta cendre et tes os
  en tirent du plaisir, si quelque contentement peut toucher les
  morts.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.23
 • Greek Anthology 7.23b
  11 Anonimo Anonyme


  ὦ τὸ φίλον στέρξας, φίλε, βάρβιτον, ὦ σὺν ἀοιδᾷ
  πάντα διαπλώσας καὶ σὺν ἔρωτι βίον.

  O beloved who did love the clear lute, O you
  who did sail through your whole life with song
  and with love.

  O toi qui chérissais ta lyre amie, ami, ô toi qu'accompagnèrent
  et le chant et l'amour dans toute la traversée de la vie . . .

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.23b
 • Greek Anthology 7.24
  25 Simonides Σιμωνίδης Simonide


  Ἡμερὶ πανθέλκτειρα, μεθυτρόφε, μῆτερ ὀπώρας,
  οὔλης ἣ σκολιὸν πλέγμα φύεις ἕλικος,
  Τηίου ἡβήσειας Ἀνακρείοντος ἐπ᾽ ἄκρῃ
  στήλῃ καὶ λεπτῷ χώματι τοῦδε τάφου,

  ὡς ὁ φιλάκρητός τε καὶ οἰνοβαρὴς φιλοκώμοις
  παννυχίσιν κρούων τὴν φιλόπαιδα χέλυν,
  κἠν χθονὶ πεπτηὼς, κεφαλῆς ἐφύπερθε φέροιτο
  ἀγλαὸν ὡραίων βότρυν ἀπ᾽ ἀκρεμόνων,
  καί μιν ἀεὶ τέγγοι νοτερὴ δρόσος, ἧς ὁ γεραιὸς

  λαρότερον μαλακῶν ἔπνεεν ἐκ στομάτων.

  O vine who sooth all, nurse of wine, mother
  of the grape, you who do put forth your web of
  curling tendrils, flourish green in the fine soil and
  climb up the pillar of the grave of Teian Anacreon ;
  that he, the reveller heavy with the wine, playing all
  through the night on his lad-loving lyre, may even as
  he lies low in earth have the glorious ripe clusters
  hanging from the branches over his head, and that
  he may be ever steeped in the dew that scented
  the old man's tender lips so sweetly.

  Vigne qui charmes tout, mère du fruit qui nourrit l'ivresse,
  toi de qui naît le tortueux réseau des vrilles en spirale,
  puisses-tu grandir au sommet de la stèle du Téien Anacréon
  sur la tertre léger de cette sépulture. Ne faut-il pas que l'ami
  du vin, l'ami des fêtes, qui, au plein de ta liqueur, animait des
  nuits entières la lyre amoureuse des garçons, porte, même
  couché dans la terre, au-dessus de sa tête la grappe brillante
  pendant d'une belle ramure? Qu’éternellement l'inonde une
  rosée humide, moins suave que ce que faisait entendre le
  vieillard de sa bouche délicate.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.24
 • Greek Anthology 7.25
  25 Simonides Σιμωνίδης Simonide


  οὗτος Ἀνακρείοντα, τὸν ἄφθιτον εἵνεκα Μουσέων
  ὑμνοπόλον, πάτρης τύμβος ἔδεκτο Τέω,

  ὃς Χαρίτων πνείοντα μέλη, πνείοντα δ᾽ Ἐρώτων,
  τὸν γλυκὺν ἐς παίδων ἵμερον ἡρμόσατο.

  μοῦνος δ᾽ εἰν Ἀχέροντι βαρύνεται, οὐχ ὅτι λείπων
  ἠέλιον, Λήθης ἐνθάδ᾽ ἔκυρσε δόμων
  ἀλλ᾽ ὅτι τὸν χαρίεντα μετ᾽ ἠιθέοισι Μεγιστέα,
  καὶ τὸν Σμερδίεω Θρῇκα λέλοιπε πόθον.
  μολπῆς δ᾽ οὐ λήγει μελιτερπέος, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἐκεῖνον

  βάρβιτον οὐδὲ θανὼν εὔνασεν εἰν Ἀίδῃ.

  In this tomb of Teos, his home, was Anacreon laid,
  the singer whom the Muses made deathless, who
  set to the sweet love of lads measures breathing of
  the Graces, breathing of Love. Alone in Acheron he
  grieves not that he has left the sun and dwells
  there in the house of Lethe, but that he has left
  Megisteus, graceful above all the youth, and his
  passion for Thracian Smerdies. Yet never does he
  desist from song delightful as honey, and even in
  Hades he has not laid that lute to rest.

  Voyez : c'est Anacréon, le poète qui doit aux Muses
  l'immortalité, à qui Téos, sa patrie, a donné ce tombeau pour
  asile. De chants qui respiraient et les grâces et les amours, il
  sut faire un instrument au doux désir des garçons, et seul
  dans l'Achéron il s'afflige, non pas d'avoir laissé ici la
  lumière du soleil pour aller trouver le séjour de l'oubli, mais
  bien d'y avoir laissé ce Mégisteus charmant entre les
  adolescents et la toison thrace de Smerdiès. Pourtant, il ne
  renonce pas aux charmes de la mélodie, non, il a encore ce
  luth que, pas même mort en Hadès, il ne laisse dormir.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.25
 • Greek Anthology 7.26
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος


  ξεῖνε, τάφον παρὰ λιτὸν Ἀνακρείοντος ἀμείβων,
  εἲ τί τοι ἐκ βίβλων ἦλθεν ἐμῶν ὄφελος,
  σπεῖσον ἐμῇ σποδιῇ σπεῖσον γάνος, ὄφρα κεν οἴνῳ
  ὀστέα γηθήσῃ τἀμὰ νοτιζόμενα,

  ὡς ὁ Διωνύσου μεμελημένος εὐάσι κώμοις,
  ὡς ὁ φιλακρήτου σύντροφος ἁρμονίης
  μηδὲ καταφθίμενος Βάκχου δίχα τοῦτον ὑποίσω
  τὸν γενεῇ μερόπων χῶρον ὀφειλόμενον.

  Stranger who pass by the simple tomb of Anacreon,
  if any profit came to you from my books,
  pour on my ashes, pour some drops, that my bones
  may rejoice refreshed with wine, that I who delighted
  in the loud-voiced revels of Dionysus, I who
  dwelt amid such music as loves wine, even in death
  may not suffer without Bacchus my sojourn in this
  land to which all the sons of men must come.

  Étranger, quand tu passes devant l'humble sépulture
  d'Anacréon, si de mes livres il t'est venu quelque profit, une
  libation à ma cendre, une libation de claire liqueur, pour
  que le vin égaie mes os de sa rosée ! Ainsi, moi qui n'eus pour
  souci que les joyeuses fêtes de Dionysos, moi qui vécus au
  milieu des harmonies amies du vin, je ne serai pas, même
  défunt, séparé de Bacchos pour habiter cette région où doit
  venir toute la race des humains.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.26
 • Greek Anthology 7.27
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος


  εἴης ἐν μακάρεσσιν, Ἀνάκρεον, εὖχος Ἰώνων,
  μήτ᾽ ἐρατῶν κώμων ἄνδιχα, μήτε λύρης:
  ὑγρὰ δὲ δερκομένοισιν ἐν ὄμμασιν οὖλον ἀείδοις,
  αἰθύσσων λιπαρῆς ἄνθος ὕπερθε κόμης,

  ἠὲ πρὸς Εὐρυπύλην τετραμμένος, ἠὲ Μεγιστῆ,
  ἢ Κίκονα Θρῃκὸς Σμερδίεω πλόκαμον,
  ἡδὺ μέθυ βλύζων, ἀμφίβροχος εἵματα Βάκχῳ,
  ἄκρητον λείβων νέκταρ ἀπὸ στολίδων.
  τρισσοῖς γάρ, Μούσαισι, Διωνύσῳ καὶ Ἔρωτι,

  πρέσβυ, κατεσπείσθη πᾶς ὁ τεὸς βίοτος.

  Anacreon, glory of Ionia, may you among the
  dead be not without your beloved revels, or without
  your lyre, and still may you sing with swimming
  eyes, shaking the entwined flowers that rest on your
  essenced hair, turned towards Eurypyle, or Megisteus,
  or the locks of Thracian Smerdies, spouting sweet
  wine, your robe drenched with the juice of the grape,
  wringing untempered nectar from its folds. For all
  your life, O old man, was poured out as an offering to
  these three, the Muses, Bacchus, and Love.

  Puisses-tu parmi les bienheureux, Anacréon, honneur de
  l'Ionie, n'être privé ni d'aimables banquets ni de lyre.
  Puisses-tu, un regard languissant dans les yeux, roucouler
  une chanson en agitant une fleur au-dessus de ta chevelure
  brillante, tourné soit vers Eurypylê, soit vers Mégisteus, soit
  vers les boucles ciconiennes du Thrace Smerdiès, ruisselant
  de vin suave, les vêtements tout humides de Bacchos, faisant,
  des plis pressés de la tunique, sortir le nectar pur. Car à
  cette trinité : les Muses, Dionysos, Amour, ta vie entière, ô
  vieillard, ne fut qu'une longue libation.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.27
 • Greek Anthology 7.28
  11 Anonimo Anonyme


  ὦ ξένε, τόνδε τάφον τὸν Ἀνακρείοντος ἀμείβων,
  σπεῖσόν μοι παριών εἰμὶ γὰρ οἰνοπότης.

  O stranger, who pass this tomb of Anacreon,
  pour a libation to me in going by, for I am a wine
  bibber.

  Étranger, ceci est la sépulture d'Anacréon : passant devant,
  entre m'y faire une libation : je suis un buveur de vin.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.28
 • Greek Anthology 7.29
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος


  εὕδεις ἐν φθιμένοισιν, Ἀνάκρεον, ἐσθλὰ πονήσας,
  εὕδει δ᾽ ἡ γλυκερὴ νυκτιλάλος κιθάρη:
  εὕδει καὶ Σμέρδις, τὸ Πόθων ἔαρ, ᾧ σὺ μελίσδων
  βάρβιτ᾽ ἀνεκρούου νέκταρ ἐναρμόνιον.

  ἠϊθέων γὰρ Ἔρωτος ἔφυς σκοπός: εἰς δὲ σὲ μοῦνον
  τόξα τε καὶ σκολιὰς εἶχεν ἑκηβολίας.

  You sleep among the dead, Anacreon, your
  good day's labour done ; your sweet lyre that talked
  all through the night sleeps too. And Smerdies
  sleeps, the spring-tide of the Loves, to whom striking
  the lyre, you made music like to nectar. For
  you were the target of Love, the Love of lads, and
  to shoot you alone he had a bow and subtle archer craft.

  Tu dors parmi les morts, Anacréon, après avoir bien
  travaillé ; elle dort, ta douce cithare qui prenait la parole la
  nuit ; il dort aussi, Smerdis, ce printemps des Désirs, pour
  qui tu frappais ton luth, en modulant un nectar d'harmonie.
  Car, né pour être aux jeunes gens une cible d'amour, pour toi
  seul il avait un arc et des traits tortueux qui portaient loin.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.29
 • Greek Anthology 7.30
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος


  τύμβος Ἀνακρείοντος: ὁ Τήιος ἐνθάδε κύκνος
  εὕδει, χἠ παίδων ζωροτάτη μανίη.
  ἀκμὴν οἱ λυρόεν τι μελίζεται ἀμφὶ Βαθύλλῳ
  ἵμερα, καὶ κισσοῦ λευκὸς ὄδωδε λίθος.

  οὐδ᾽ Ἀίδης σοι ἔρωτας ἀπέσβεσεν, ἐν δ᾽ Ἀχέροντος
  ὢν ὅλος ὠδίνεις κύπριδι θερμοτέρῃ.

  This is Anacreon's tomb ; here sleeps the Teian
  swan and the untempered madness of his passion
  for lads. Still sings he some song of longing to
  the lyre about Bathyllus, and the white marble is
  perfumed with ivy. Not even death has quenched
  your loves, and in the house of Acheron you suffer
  all through you the pangs of the fever of Cypris.

  Tombeau d'Anacréon : ici le cygne de Téos sommeille et avec
  lui la folie toute pure pour les garçons. Justement, quelque
  chose comme une lyre lui fredonne un air d'amour pour
  Bathylle et du marble blanc émanne un senteur de lierre.
  Pas même Hadès n'a pu chez toi éteindre les amours ; au
  pays d'Achéron tu ressens tout entier les ardeurs de Cypris.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.30
 • Greek Anthology 7.31
  39 Dioscorides Dioscoride d'Alexandrie


  Σμερδίῃ ὦ ἐπὶ Θρῃκὶ τακεὶς καὶ ἐπ᾽ ἔσχατον ὀστεῦν,
  κώμου καὶ πάσης κοίρανε παννυχίδος,

  τερπνότατε Μούσῃσιν Ἀνάκρεον, ὦ πὶ Βαθύλλῳ
  χλωρὸν ὑπὲρ κυλίκων πολλάκι δάκρυ χέας,

  αὐτόματαί τοι κρῆναι ἀναβλύζοιεν ἀκρήτου,
  κἠκ μακάρων προχοαὶ νέκταρος ἀμβροσίου;
  αὐτόματοι δὲ φέροιεν ἴον, τὸ φιλέσπερον ἄνθος,
  κῆποι, καὶ μαλακῇ μύρτα τρέφοιτο δρόσῳ:
  ὄφρα καὶ ἐν Δηοῦς οἰνωμένος ἁβρὰ χορεύσῃς,

  βεβληκὼς χρυσέην χεῖρας ἐπ᾽ Εὐρυπύλην.

  O Anachreon, delight of the Muses, lord of all
  revels of the night, you who were melted to the
  marrow of your bones for Thracian Smerdies, O you
  who often bending over the cup did shed warm tears
  for Bathyllus, may founts of wine bubble up for you
  unbidden, and streams of ambrosial nectar from the
  gods ; unbidden may the gardens bring you violets,
  the flowers that love the evening, and myrtles grow
  for you nourished by tender dew, so that even in
  the house of Demeter you may dance delicately
  in your cups, holding golden Eurypyle in your arms.

  Toi, qui pour Smerdiès le Thrace te consumas jusqu'au
  fond des os, maître de l'orgie et de toutes les veillées
  nocturnes, chéri des Muses, Anacréon, à qui Bathylle fit plus
  d'une fois verser par-dessus les coupes une fraîche larme,
  puissent d'elles-mêmes jaillir pour toi des fontaines de vin
  pur et que les bienheureux te versent le nectar ambroisien,
  que d'eux-mêmes des jardins portent pour toi la jacinthe, la
  fleur amie du soir, et qu'une tendre rosée nourrisse les
  myrtes, afin que, même au sein de Déô, tu puisses, ivre de
  vin, danser mollement, les mains tendues vers Eurypylê la blonde.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.31
 • Greek Anthology 7.32
  40 Julianus Ἰουλιανὸς ὁ Αἰγύπτιος Julien l'Égyptien


  πολλάκι μὲν τόδ᾽ ἄεισα, καὶ ἐκ τύμβου δὲ βοήσω:

  πίνετε, πρὶν ταύτην ἀμφιβάλησθε, κόνιν,

  Often I sang this, and I will cry it from the tomb,
  "Drink before you put on this garment of the dust."

  Souvent je l'ai chanté, et du fond de la tombe je le
  crierai : « Buvez, avant de venir ici vous vêtir de poussière. »

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.32
 • Greek Anthology 7.33
  40 Julianus Ἰουλιανὸς ὁ Αἰγύπτιος Julien l'Égyptien  α. πολλὰ πιὼν τέθνηκας, Ἀνάκρεον. β. ἀλλὰ τρυφήσας:
  καὶ σὺ δὲ μὴ πίνων ἵξεαι εἰς Ἀίδην.

  A. "You died of drinking too much, Anacreon."
  B. "Yes, but I enjoyed it, and you who do not drink
  will come to Hades too."

  « Tu as beaucoup bu, te voilà mort, Anacréon.
  - Mais j'ai beaucoup joui ; et toi aussi, ne buvant pas,
  tu viendras dans l'Hadès. »

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.33
 • Greek Anthology 7.34
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος


  Πιερικὰν σάλπιγγα, τὸν εὐαγέων βαρὺν ὕμνων
  χαλκευτάν, κατέχει Πίνδαρον ἅδε κόνις,
  οὗ μέλος εἰσαΐων φθέγξαιό κεν, ὥς ἀπὸ Μουσῶν
  ἐν Κάδμου θαλάμοις σμῆνος ἀπεπλάσατο.

  This earth holds Pindar, the Pierian trumpet, the
  heavily smiting smith of well-outlined hymns, whose
  melody when you heard you would exclaim that
  a swarm of bees from the Muses fashioned it in the
  bridal chamber of Cadmus.

  Le clairon de Piérie, le grave forgeron d'hymnes purs,
  Pindare, est recouvert de cette poussière ; entends son chant
  et tu diras que c'est d'après les Muses aux noces de Cadmos
  qu'il a façonné son essaim.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.34
 • Greek Anthology 7.35
  27 Leonidas of Tarentum Λεωνίδας ὁ Ταραντῖνος Leonida di Taranto


  ἄρμενος ἦν ξείνοισιν ἀνὴρ ὅδε καὶ φίλος ἀστοῖς,
  Πίνδαρος, εὐφώνων Πιερίδων: πρόπολος.

  Congenial to strangers and dear to his countrymen
  was this man, Pindar, the servant of the sweet-voiced
  Muses.

  Plaisant aux étrangers, l'homme que voici fut cher aux
  citoyens : c'est Pindare, serviteur des Muses à la belle voix.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.35
 • Greek Anthology 7.36
  41 Erycius Erycios


  αἰεί τοι λιπαρῷ ἐπὶ σήματι, δῖε Σοφόκλεις,
  σκηνίτης μαλακοὺς κισσὸς ἅλοιτο πόδας,
  αἰεί τοι βούπαισι περιστάζοιτο μελίσσαις
  τύμβος, Ὑμηττείῳ λειβόμενος μέλιτι,

  ὡς ἄν τοι ῥείῃ μὲν ἀεὶ γάνος Ἀτθίδι δέλτῳ
  κηρός, ὑπὸ στεφάνοις δ᾽ αἰὲν ἔχῃς πλοκάμους.

  Ever, O divine Sophocles, may the ivy that adorns
  the stage dance with soft feet over your polished
  monument. Ever may the tomb be encompassed by
  bees that bedew it, the children of the ox, and drip
  with honey of Hymettus, that there be ever store of
  wax flowing for you to spread on your Attic writing
  tablets, and that your locks may never want a wreath.

  Qu'éternellement sur ton monument radieux, ô divin
  Sophocle, le lierre de la scène étende ses pieds flexibles ;
  qu'éternellement les grappes d'abeilles, filles du taureau,
  affluent autour de ta tombe, arrosée du miel de l'Hymette,
  afin que pour toi coule éternellement l'éclatante cire qu'il
  faut à la tablette athénienne et qu'éternellement tu aies la
  chevelure sous les couronnes.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.36
 • Greek Anthology 7.37
  39 Dioscorides Dioscoride d'Alexandrie  α. τύμβος ὅδ᾽ ἔστ᾽, ὤνθρωπε, Σοφοκλέος, ὃν παρὰ Μουσέων
  ἱρὴν παρθεσίην, ἱερὸς ὢν, ἔλαχον:
  ὅς με τὸν ἐκ Φλιοῦντος, ἔτι τρίβολον πατέοντα,
  πρίνινον, ἐς χρύσεον σχῆμα μεθηρμόσατο,

  καὶ λεπτὴν ἐνέδυσεν ἁλουργίδα: τοῦ δὲ θανόντος
  εὔθετον ὀρχηστὴν τῇδ᾽ ἀνέπαυσα πόδα.


  β. ὄλβιος, ὡς ἁγνὴν ἔλαχες στάσιν ἡ δ᾽ ἐνὶ χερσὶν
  κούριμος, ἐκ ποίης ἥδε διδασκαλίης;

  α. εἴτε σοὶ Ἀντιγόνην εἰπεῖν φίλον, οὐκ ἂν ἁμάρτοις,

  εἴτε καὶ Ἠλέκτραν ἀμφότεραι γάρ ἄκρον.

  A. "This is the tomb of Sophocles which I, his
  holy servant, received from the Muses as a holy
  trust to guard. It was he who, taking me from
  Phlius where I was carved of holly-oak and still trod
  the tribulum, wrought me into a creature of gold
  and clothed me in fine purple. On his death I ceased
  from the dance and rested my light foot here."

  B. "Blessed are you, how excellent your post ! And
  the mask of a girl in your hand with shaven hair as
  of a mourner, from what play is she ? "

  A. "Say Antigone if you will, or say Electra ; in either case
  you are not wrong, for both are supreme."

  « Homme, la tombe que tu vois est celle de Sophocle, que
  les Muses m' ont confiée comme un dépot sacré, parce que je
  suis sacré moi-même. C'est lui qui me prit dans Phlionte,
  foulant encore le chardon, figure de bois dont il sut faire
  une statue d'or , et qui me revêtit d'un fin tissu de pourpre.
  Lui mort, j'ai arrêté ici mon pied bien fait pour la danse.
  - Heureux être, quel beau poste on t'a donné ! Mais la
  tête rase qui est dans tes mains, à quelle pièce appartient-
  elle ?
  - Que tu veuilles l'appeler Antigone ou bien Électre, tu
  ne peux mal dire. L'une et l'autre sont le comble de l'art.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.37
 • Greek Anthology 7.38
  42 Diodorus Diodoros


  θεῖος Ἀριστοφάνευς ὑπ᾽ ἐμοὶ νέκυς: εἰ τινα πεύθῃ],
  κωμικός, ἀρχαίης μνᾶμα χοροστασίης.

  Divine Aristophanes lies dead beneath me. If
  you ask which, it is the comic poet who keeps
  the memory of the old stage alive.

  J'ai à mes pieds la divine dépouille d'Aristophane, si
  tu cherches un nom, monument que je suis de l'ancien
  théâtre comique.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.38
 • Greek Anthology 7.39
  13 Ἀντίπατρος ὁ Θεσσαλονικεύς Antipatro di Tessalonica Antipater of Thessalonica Antipater de Thessalonique


  ὁ τραγικὸν φώνημα καὶ ὀφρυόεσσαν ἀοιδὴν
  πυργώσας στιβαρῇ πρῶτος ἐν εὐεπίῃ,
  Αἰσχύλος Εὐφορίωνος, Ἐλευσινίης ἑκὰς αἴης
  κεῖται, κυδαίνων σήματι Τρινακρίην.

  Here, far from the Attic land, making Sicily glorious
  by his tomb, lies Aeschylus, son of Euphorion, who
  first built high massive eloquence the diction of
  tragedy and its beetling song.

  L'homme qui le premier a haussé le verbe tragique et le
  chant sublime en un style vigoureux, Eschyle, fils d'Eupho-
  rion, gît loin de la terre d'Éleusis, honorrant de son
  monument la Trinacrie.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.39
 • Greek Anthology 7.40
  42 Diodorus Diodoros


  Αἰσχύλον ἥδε λέγει ταφίη λίθος ἐνθάδε κεῖσθαι
  τὸν μέγαν, οἰκείης τῆλ᾽ ἀπὸ Κεκροπίης,
  λευκὰ Γέλα Σικελοῖο παρ᾽ ὕδατα: τίς φθόνος, αἰαῖ,
  Θησείδας ἀγαθῶν ἔγκοτος αἰὲν ἔχει;

  This tombstone says that Aeschylus the great lies
  here, far from his own Attica, by the white waters
  of Sicilian Gelas. What spiteful grudge against the
  good is this, alas, that ever besets the sons of
  Theseus?

  Eschyle, dit cette pierre tombale, gît ici, le grand homme,
  loin de sa patrie cécropienne, au bord des blanches eaux du
  Gélas de Sicile. Quelle rage envieuse, hélas ! contre les
  talents tient toujours les fils de Thésée?

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.40
 • Greek Anthology 7.41
  11 Anonimo Anonyme


  ἆ μάκαρ ἀμβροσίῃσι συνέστιε φίλτατε Μούσαις,
  χαῖρε καὶ εἰν Ἀίδεω δώμασι, Καλλίμαχε,

  Hail, blessed one, even in the house of Hades,
  Callimachus, dearest companions of the divine Muses.

  O bienheureux, commensal très cher aux Muses
  immortelles, sois salué jusque dans la demeure d'Hadès,
  Callimaque!

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.41
 • Greek Anthology 7.42
  11 Anonimo Anonyme


  ἆ μέγα Βαττιάδαο σοφοῦ περίπυστον ὄνειαρ,
  ἦ ῥ᾽ ἐτεὸν κεράων, οὐδ᾽ ἐλέφαντος ἔης.
  τοῖα γὰρ ἄμμιν ἔφηνας, ἅτ᾽ οὐ πάρος ἀνέρες ἴδμεν,
  ἀμφί τε ἀθανάτους, ἀμφί τε ἡμιθέους,

  εὖτέ μιν ἐκ Λιβύης ἀναείρας εἰς Ἑλικῶνα
  ἤγαγες ἐν μέσσαις Πιερίδεσσι φέρων
  αἱ δ᾽ οἱ εἰρομένῳ ἀμφ᾽ ὠγυγίων ἡρώων
  αἴτια καὶ μακάρων εἶρον ἀμειβόμεναι.

  Ah ! great and renowned dream of the skilled son
  of Battus, verily you were of horn, not of ivory ; for
  you did reveal things to us touching the gods and
  demigods which never man knew before, then when
  catching him up you did bear him from Libya to
  Helicon, and did set him down in the middle of the
  Muses. And there as he wove the Origins of
  primeval heroes they in turn wove for him the
  Origins also of the gods.

  Ah ! grand et illustre songe du sage fils de Battos, certes
  tu étais bien de corne, et non d'ivoire. Telles sont les
  choses que tu nous a révélées, auparavant inconnues des
  hommes, et sur les immortels et sur les demi-dieux, lorsque,
  l'enlevant de Libye, tu menas le poète sur l'Hélicon au
  milieu des Piérides. Il les interrogeait et, au sujet des héros
  de jadis comme des dieux bienheureux, elle lui disaient les
  Causes tour à tour.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.42
 • Greek Anthology 7.43
  43 Ion


  χαῖρε μελαμπετάλοις, Εὐριπίδη, ἐν γυάλοισι
  Πιερίας τὸν ἀεὶ νυκτὸς ἔχων θάλαμον
  ἴσθι δ᾽ ὑπὸ χθονὸς ὤν, ὅτι σοι κλέος ἄφθιτον ἔσται
  ἶσον Ὁμηρείαις ἀενάοις χάρισιν.

  Hail, Euripides, dwelling in the chamber of eternal
  night in the dark-robed valleys of Pieria ! Know,
  though you are under earth, that your renown shall
  be everlasting, equal to the perennial charm of Homer.

  Sois salué, Euripide, aux creux vêtus de noir de la Piérie
  où est ton lit pour la nuit éternelle ! Mais sache bien, étant
  sous terre, que tu posséderas une gloire impérissable égale
  à la faveur toujours jaillisante d'Homère.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.43
 • Greek Anthology 7.44
  11 Anonimo Anonyme


  εἰ καὶ δακρυόεις, Εὐριπίδη, εἷλέ σε πότμος,
  καί σε λυκορραῖσται δεῖπνον ἔθεντο κύνες,
  τὸν σκηνῇ μελίγηρυν ἀηδόνα, κόσμον Ἀθηνῶν,
  τὸν σοφίῃ Μουσέων μιξάμενον χάριτα,

  ἀλλ᾽ ἔμολες Πελλαῖον ὑπ᾽ ἠρίον, ὡς ἂν ὁ λάτρις
  Πιερίδων ναίῃς ἀγχόθι Πιερίδων.

  Though a tearful fate befel you, O Euripides,
  devoured by wolf-hounds, you, the honey-voiced
  nightingale of the stage, the ornament of Athens,
  who did mingle the grace of the Muses with
  wisdom, yet you were laid in the tomb at Pella,
  that the servant of the Pierian Muses dwell
  near the home of his mistress.

  Si c'est un sort déplorable qui t'a enlevé, ô Euripide, si
  les chiens destructeurs de loups t'ont fait leur proie, toi, le
  mélodieux rossignol de la scène, la parure d'Athènes, qui
  mêlais à la sagesse la grâce des Muses, du moins tu es venu
  t'abriter sous la tombe à Pella, pour que le servant des Piérides
  demeurât tout près des Piérides.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.44
 • Greek Anthology 9.577
  118 Claude Ptolémée Ptolémée


  οἶδ᾽ ὅτι θνατὸς ἐγὼ καὶ ἐφάμερος: ἀλλ᾽ ὅταν ἄστρων
  μαστεύω πυκινὰς ἀμφιδρόμους ἕλικας,
  οὐκέτ᾽ ἐπιψαύω γαίης ποσίν, ἀλλὰ παρ᾽ αὐτῷ
  Ζανὶ θεοτρεφέος πίμπλαμαι ἀμβροσίης.

  Je sais que je suis mortel et éphémère mais quand des astres je recherche la double et continuelle course, mes pieds ne touchent plus le sol et abreuvé par Zeus en personne, je bois l'ambroisie à satiété.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 9.577
 • Greek Anthology 7.45
  45 Thucydides


  μνῆμα μὲν Ἑλλὰς ἅπας1᾽ Εὐριπίδου: ὀστέα δ᾽ ἴσχει
  γῆ Μακεδών ἢ γὰρ δέξατο τέρμα βίου.
  πατρὶς δ᾽ Ἑλλάδος Ἑλλάς, Ἀθῆναι: πλεῖστα δε Μούσαις
  τέρψας, ἐκ πολλῶν καὶ τὸν ἔπαινον ἔχει.

  All Hellas is the monument of Euripides, but the
  Macedonian land holds his bones, for it sheltered the
  end of his life. His country was Athens, the Hellas
  of Hellas, and as by his verse he gave exceeding
  delight, so from many he receives praise.

  Le monument d'Euripide, c'est toute la Grèce, mais ses os
  sont à la Macédoine, car c'est elle qui accueillit le terme de
  sa vie. Sa patrie, c'est la Grèce de la Grèce, Athènes. Ayant
  beaucoup plu de par les Muses, de beaucoup il reçoit la
  louange.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.45
 • Greek Anthology 7.47
  11 Anonimo Anonyme


  ἅπας1᾽ Ἀχαιὶς μνῆμα σόν, Εὐριπίδη:
  οὔκουν ἄφωνος, ἀλλὰ καὶ λαλητέος.

  All Greece is your tomb, O Euripides ; so you are
  not dumb, but even vocal.

  Toute la terre achéenne demeure comme monument
  indestructible pour Euripide et, loin d'être muette, elle peut
  parler haut.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.47
 • Greek Anthology 7.48
  11 Anonimo Anonyme


  Αἰθαλέοιο πυρὸς σάρκες ῥιπῇσι τρυφηλαὶ
  ληφθεῖσαι, νοτίην ὦσαν ἄπ᾽ αἰθόμεναι:
  μοῦνα δ᾽ ἔνεστι τάφῳ πολυδακρύῳ ὀστέα κωφά,
  καὶ πόνος εἰνοδίοις τῇδε παρερχομένοις.

  Your delicate flesh encompassed by the blast of
  glowing fire yielded up its moisture and burnt away.
  In the much-wept tomb is naught but dumb bones,
  and sorrow for the wayfarers who pass this way.

  Thy delicate flesh encompassed by the blast of glowing fire yielded up its moisture and burnt away. In the much-wept tomb is naught but dumb bones, and sorrow for the wayfarers who pass this way.

  Δαιδαλέοιο πυρὸς ῥιπῇσι τρυφηλαὶ σάρκες
  ληφθεῖσαι, νοτίην ὦσαν ἄπ᾽ αἰθόμεναι:
  μοῦνα δ᾽ ἔνεστι τάφῳ πολυδακρύῳ ὀστέα κωφά,
  καὶ πόνος εἰνοδίοις τῇδε παρερχομένοις.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.48
 • Greek Anthology 7.49
  46 Bianor of Bithynia


  ἁ Μακέτις σε κέκευθε τάφου κόνις: ἀλλὰ πυρωθεὶς
  Ζανὶ κεραυνείῳ, γαῖαν ἀπημφίασας.
  τρὶς γὰρ ἐπαστράψας, Εὐριπίδη, ἐκ Διὸς αἰθὴρ
  ἥγνισε τὰν θνατὰν σώματος ἱστορίαν

  The Macedonian dust of the tomb covers you,
  Euripides, but before you did put on this cloak of
  earth you were scorched by the bolts of Zeus. For
  thrice the heaven lightened at his word and purified
  your mortal frame.

  La poussière macédonienne t'a recouvert enseveli ; mais,
  sous le feu de la foudre de Zeus, tu as rouvert la terre à l'air
  libre. Car en trois éclairs, Euripide, l'éther envoyé de Zeus
  a purifié ce qu'il y avait dans le monument.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.49
 • Greek Anthology 7.50
  47 Archimedes 129 Archimélos


  τὴν Εὐριπίδεω μήτ᾽ ἔρχεο, μήτ᾽ ἐπιβάλλου,
  δύσβατον ἀνθρώποις οἶμον, ἀοιδοθέτα.
  λείη μὲν γὰρ ἰδεῖν καὶ ἐπίρροθος: ἢν δέ τις αὐτὴν
  εἰσβαίνῃ, χαλεποῦ τρηχυτέρη σκόλοπος:

  ἢν δὲ τὰ Μηδείης Αἰητίδος ἄκρα χαράξῃς,
  ἀμνήμων κείσῃ νέρθεν. ἔα στεφάνους.

  Thread not, O poet, the path of Euripides, neither
  essay it, for it is hard for man to walk therein.
  Smooth it is to look on, and well beaten, but if one
  sets his foot on it it is rougher than if set with
  cruel stakes. Scratch but the surface of Medea,
  Aeetes' daughter, and you shall lie below forgotten.
  Hands off his crowns.

  La route d'Euripide ? N'y marche pas, ne la tente pas.
  Voie difficile aux hommes, poète ! Elle est bien plane à voir
  et semée de roses, mais à qui s'y engage, plus rude que la
  ronce méchante. Quant à Médée, fille d'Éétès , si tu l'effleures
  d'une égratignure, tu tomberas à terre sans laisser de souvenir.
  Laisse-là les couronnes.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.50
 • Greek Anthology 5.17
  54 Gaetulicus Gétulicus


  ἀγχιάλου ῥηγμῖνος ἐπίσκοπε, σοὶ τάδε πέμπω
  ψαιστία καὶ λιτῆς δῶρα θυηπολίης:
  αὔριον Ἰονίου γὰρ ἐπὶ πλατὺ κῦμα περήσω,
  σπεύδων ἡμετέρης κόλπον ἐς Εἰδοθέης:

  οὔριος ἀλλ᾽ ἐπίλαμψον ἐμῷ καὶ ἔρωτι καὶ ἱστῷ,
  δεσπότι καὶ θαλάμων, Κύπρι, καὶ ἠιόνων.

  ἀγχιάλου ῥηγμῖνος ἐπίσκοπε, σοὶ τάδε πέμπω
  ψαιστία καὶ λιτῆς δῶρα θυηπολίης:
  αὔριον Ἰονίου γὰρ ἐπὶ πλατὺ κῦμα περήσω,
  σπεύδων ὑμετέρης κόλπον ἐς Εἰδοθέης:
  οὔριος ἀλλ᾽ ἐπίλαμψον ἐμῶι καὶ ἔρωτι καὶ ἱστῶι,
  δεσπότι καὶ θαλάμων, Κύπρι, καὶ ἠιόνων.

  O custode di flutti marini, io ti mando queste
  focacce e doni di preghiera sacrificale;
  infatti domani navigherò per l’ampia onda dello Ionio,
  spingendomi verso il seno della vostra Idotea.
  Orsù, con vento favorevole brilla su di me e sull’amore e sull’albero della nave,
  o Cipride, signora sia di talami sia di coste.

  O custode di flutti marini, io ti mando queste
  focacce e doni di preghiera sacrificale;
  infatti domani navigherò per l’ampia onda dello Ionio,
  spingendomi verso il seno della nostra Idotea.
  Orsù, con vento favorevole brilla su di me e sull’amore e sull’albero della nave,
  o Cipride, signora sia di talami sia di coste.

  O protettrice delle onde marine, ti offro queste
  focacce come doni di preghiera sacrificale:
  domani invero solcherò del mar Ionio l’ampia distesa,
  dirigendomi verso il seno di Idotea nostra.
  Orsù, o Cipride signora di talami e di coste,
  risplendi su me, sull’amore e sulle vele con un vento propizio.

  Guardian of the surf-beaten shore, I send thee, Cypris, these little cakes and simple gifts of sacrifice. For tomorrow I shall cross the broad Ionian Sea, hasting to the bosom of my Idothea. Shine favourable on my love, and on my bark, thou who art queen alike of the chamber and of the shore.

  Gardienne du rivage battu des flots, je t’envoie
  Ces gâteaux et ces présents d’un simple sacrifice.
  Car demain je traverserai, sur la large mer Ionienne
  M’empressant vers le sein de mon Idothée ;
  Brille avec une douce brise sur mon amour et mon mât
  O Cypris, reine des chambres nuptiales et des rivages.

  À toi qui veilles sur les rochers battus des vagues, à toi mon offrande de ces petits gâteaux, de ces modestes présents; car demain, je voguerai sur les vastes flots de la mer Ionienne, hâtant ma course vers mon port: le sein de ton Eidothéa. Oh! répands un éclat propice et sur mon amour et sur mon navire, Cypris, toi qui règnes en souveraine sur le lit des amants et sur le rivage de la mer.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 5.17
 • Greek Anthology 7.51
  49 Adaeus ᾿Αδαῖος Addée ou Adaios de Macédoine


  οὔ σε κυνῶν γένος εἷλ᾽, Εὐριπίδη, οὐδὲ γυναικὸς
  οἶστρος, τὸν σκοτίης Κύπριδος ἀλλότριον,
  ἀλλ᾽ Ἀίδης καὶ γῆρας: ὑπαὶ Μακέτῃ δ᾽ Ἀρεθούσῃ
  κεῖσαι, ἑταιρείῃ τίμιος Ἀρχέλεω.

  σὸν δ᾽ οὐ τοῦτον ἐγὼ τίθεμαι τάφον, ἀλλὰ τὰ Βάκχου
  βήματα καὶ σκηνὰς ἐμβάδ᾽ ^ ἐρειδομένας.

  Neither dogs slew you, Euripides, nor the rage of
  women, you enemy of the secrets of Cypris, but
  Death and old age, and under Macedonian Arethusa
  you lie, honoured by the friendship of Archelaus.
  Yet it is not this that I account your tomb, but the
  altar of Bacchus and the buskin-trodden stage.

  Non, ce n'est ni la race des chiens qui t'a emporté,
  Euripide, ni la fureur d'une femme, étranger que tu fus à la
  Cypris de l'ombre, c'est Hadès et la vieillesse. Au pied de
  l'Aréthuse macédonniene tu reposes, honoré par l'amitié
  d'Archélaos. Mais ton tombeau, pour moi, n'est pas celui-ci ;
  ce sont les journées consacrées à Bacchus et les scènes que
  frappe le cothurne tragique.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.51
 • Greek Anthology 7.52
  50 Demiurgus


  Ἑλλάδος εὐρυχόρου στέφανον καὶ κόσμον ἀοιδῆς,
  Ἀσκραῖον γενεὴν Ἡσίοδον κατέχω.

  I hold Hesiod of Ascra the glory of spacious
  Hellas and the ornament of Poesy.

  La grande Hellade a pour couronne et parure de poésie
  l'enfant d'Ascra, Hésiode, qui est dans mon sein.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.52
 • Greek Anthology 7.53
  11 Anonimo Anonyme


  Ἡσίοδος Μούσαις Ἑλικωνίσι τόνδ᾽ ἀνέθηκα,
  ὕμνῳ νικήσας ἐν Χαλκίδι θεῖον Ὅμηρον.

  Hesiod dedicated this to the Heliconian Muses,
  having conquered divine Homer in the hymn contest
  at Chalcis.

  Hésiode aux Muses de l'Hélicon : ceci est mon offrande
  pour avoir par mon chant vaincu à Chalcis le divin Homère.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.53
 • Greek Anthology 7.54
  33 Mnasalces Mnasalces of Sicyon


  Ἄσκρη μὲν πατρὶς πολυλήιος, ἀλλὰ θανόντος
  ὀστέα πληξίππων γῆ Μινυῶν κατέχει
  Ἡσιόδου, τοῦ πλεῖστον ἐν ἀνθρώποις κλέος ἐστὶν
  ἀνδρῶν κρινομένων ἐν βασάνῳ σοφίης.

  Ascra, the land of broad corn-fields, was my country,
  but the land of the charioteer Minyae holds my
  bones now I am dead. I am Hesiod, the most
  glorious in the eyes of the world of men who are
  judged by the test of wisdom.

  Ascra fut sa patrie riche en moissons ; mais, mort, ses os
  sont en la terre des Minyens fouetteurs de chevaux. C'est
  Hésiode qui plus qu'aucun humain a de gloire, si les hommes
  se jugent à la pierre de touche de la sagesse.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.54
 • Greek Anthology 7.55
  8 Alcaeus of Mytilene Ἀλκαῖος ὁ Μυτιληναῖος Alcée de Mytilène


  Λοκρίδος ἐν νέμεϊ σκιερῷ νέκυν Ἡσιόδοιο
  νύμφαι κρηνίδων λοῦσαν ἀπὸ σφετέρων,
  καὶ τάφον ὑψώσαντο: γάλακτι δὲ ποιμένες αἰγῶν
  ἔρραναν, ξανθῷ μιξάμενοι μέλιτι:

  τοίην γὰρ καὶ γῆρυν ἀπέπνεεν ἐννέα Μουσέων
  ὁ πρέσβυς καθαρῶν γευσάμενος λιβάδων.

  In a shady grove of Locris the Nymphs washed the
  body of Hesiod with water from their springs and
  raised a tomb to him. And on it the goat-herds
  poured libations of milk mixed with golden honey.
  For even such was the song the old man breathed
  who had tasted the pure fountains of the nine Muses.

  Dans la Locride, en une bois ombreux, les Nymphes vinrent
  laver le cadavre d'Hésiode en puisant à leurs fontaines et lui
  élevèrent un tombeau. Des meneurs de chèvres l'arrosèrent
  de lait qu'ils mêlèrent au miel blond ; image, en effet, des
  accents sortis de cette bouche, parce que le vieillard avait
  goûté aux pures ondes des neuf Muses.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.55
 • Greek Anthology 7.56
  11 Anonimo Anonyme


  ἦν ἄρα Δημοκρίτοιο γέλως τόδε, καὶ τάχα λέξει:


  οὐκ ἔλεγον γελόων, Πάντα πέλουσι γέλως;

  καὶ γὰρ ἐγὼ σοφίην μετ᾽ ἀπείρονα, καὶ στίχα βίβλων

  τοσσατίων, κεῖμαι νέρθε τάφοιο γέλως.

  So this was the cause of Democritus' laughter, and
  perchance he will say, "Did I not say, laughing, that
  all is laughter ? For even I, after my limitless
  wisdom and the long series of my works, lie beneath
  the tomb a laughing-stock."

  Eh oui ! ce qui faisait rire Démocrite, c'est ceci, et sans
  doute il va dire : « N' est-ce pas que mon rire disait : Tout
  est sujet de rire ? Moi-même, en effet, après une science qui
  n'en finissait pas et la file de tant de livres, me voilà gisant
  sous une tombe : de quoi rire ! »

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.56
 • Greek Anthology 7.57
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  καὶ τίς ἔφυ σοφὸς ὧδε; τίς ἔργον ἔρεξε τοσοῦτον,
  ὅσσον ὁ παντοδαὴς ἤνυσε Δημόκριτος;

  ὃς θάνατον παρεόντα τρί᾽ ἤματα δώμασιν ἔσχεν,
  καὶ θερμοῖς ἄρτων ἄσθμασιν ἐξένισεν.

  Who was ever so wise, who wrought such a deed
  as omniscient Democritus, who had Death for three
  days in his house and entertained him with the hot
  steam of bread?

  Ah ! qui au monde fut aussi savant, qui fit une œuvre
  aussi grande que celle qu'accomplit en moi l'omniscient
  Démocrite, qui, la mort étant venue à lui, la tint trois jours
  dans sa demeure et l'entretint des fumets de pains chauds ?

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.57
 • Greek Anthology 7.58
  40 Julianus Ἰουλιανὸς ὁ Αἰγύπτιος Julien l'Égyptien


  εἰ καὶ ἀμειδήτων νεκύων ὑπὸ γαῖαν ἀνάσσεις,
  Φερσεφόνη, ψυχὴν δέχνυσο Δημοκρίτου
  εὐμενέως γελόωσαν, ἐπεὶ καὶ σεῖο τεκοῦσαν
  ἀχνυμένην ἐπὶ. σοὶ μοῦνος ἔκαμψε γέλως.

  Though, Persephone, you rule over the unsmiling
  dead beneath the earth, receive the shade of
  Democritus with his kindly laugh ; for only laughter
  turned away from sorrow your mother when she was
  sore-hearted for your loss.

  Quoique des mots sans sourire composent, ô Perséphone,
  ton empire souterrain, reçois avec bienveillance l'âme de
  Démocrite avec son rire, puisque ta mère, en deuil de
  toi, n'en fut distraite que par le seul rire.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.58
 • Greek Anthology 7.59
  40 Julianus Ἰουλιανὸς ὁ Αἰγύπτιος Julien l'Égyptien


  Πλούτων δέξο μάκαρ Δημόκριτον, ὥς κεν ἀνάσσων
  αἰὲν ἀμειδήτων καὶ γελόωντα λάχοις.

  Receive Democritus, O blessed Pluto, so that you,
  the ruler of the laughterless people, may have one
  subject who laughs.

  Pluton, accueille, ô bienheureux , le philosophe Démocrite,
  pour que, régnant sur un peuple à jamais sans sourire, tu
  aies aussi rieur dans ton lot.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.59
 • Greek Anthology 7.60
  38 Simias


  σωφροσύνῃ προφέρων θνητῶν ἤθει τε δικαίῳ
  ἐνθάδε κεῖται ἀνὴρ θεῖος Ἀριστοκλέης
  εἰ δέ τις ἐκ πάντων σοφίης μέγαν ἔσχεν ἔπαινον,
  οὗτος ἔχει πλεῖστον, καὶ φθόνον οὐ φέρεται.

  Here lies the divine Aristocles, who excelled all
  mortals in temperance and the ways of justice. If
  any one gained from all men much praise for wisdom
  it was he, and no envy therewith.

  Supérieur aux mortels en vertu et en mœurs de justice,
  ici repose un homme divin : Aristoclès. Si jamais humain
  entre tous reçut pour sa sagess de grandes louanges, il en
  a, lui, large part et sans récolter l'envie.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.60
 • Greek Anthology 7.61
  11 Anonimo Anonyme


  γαῖα μὲν ἐν κόλποις κρύπτει τόδε σῶμα Πλάτωνος,
  ψυχὴ δ᾽ ἀθάνατον τάξιν ἔχει μακάρων

  υἱοῦ Ἀρίστωνος, τόν τις καὶ τηλόθι ναίων
  τιμᾷ ἀνὴρ ἀγαθός, θεῖον ἰδόντα βίον.

  The earth in her bosom hides here the body of
  Plato, but his soul has its immortal station among the
  blest, the soul of Ariston's son, whom every good
  man, even if he dwell in a far land, honours in that
  he saw the divine life.

  La terre, dans son sein, recouvre ici le corps de Platon ;
  l'âme est pour l'éternité au rang des bienheureux. C'est le
  fils d'Ariston, que qui que ce soit, habitât-il bien loin, honore,
  s'il est homme de bien, pour sa vie d'homme divin.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.61
 • Greek Anthology 7.62
  11 Anonimo Anonyme  α. αἰετέ, τίπτε βέβηκας ὑπὲρ τάφον ; ἢ τίνος, εἰπέ,
  ἀστερόεντα θεῶν οἶκον ἀποσκοπέεις;

  β. ψυχῆς εἰμι Πλάτωνος ἀποπταμένης ἐς Ὄλυμπον
  εἰκών: σῶμα δὲ γῆ γηγενὲς Ἀτθὶς ἔχει.

  « Aigle, pourquoi surmontes-tu cette tombe, ou duquel
  des dieux, dis-moi, ton regard cherche-t-il la demeure
  étoilée ?
  - Je figure l'âme de Platon, qui s'est envolée dans
  l'Olympe ; le corps, né de la terre, c'est la terre attique qui
  l'a. »

  Tzotzi
  A. "Eagle, why stand you on the tomb, and
  on whose, tell me, and why gaze you at the starry
  home of the gods ?"
  B. "I am the image of the soul of Plato that has
  flown away to Olympus, but his earth-born body
  rests here in Attic earth."

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.62
 • Greek Anthology 7.63
  11 Anonimo Anonyme


  τὸν κύνα Διογένη, νεκυοστόλε, δέξο με, πορθμεῦ,
  γυμνώσαντα βίου παντὸς ἐπισκύνιον.

  O ferryman of the dead, receive the Dog Diogenes,
  who laid bare the whole pretentiousness of life.

  Je suis Diogène le chien : nocher qui transportes les morts,
  reçois-moi ; j'ai dépouillé toute vie humaine de superbe.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.63
 • Greek Anthology 7.64
  11 Anonimo Anonyme  α. εἰπέ, κύον, τίνος ἀνδρὸς: ἐφεστὼς σῆμα φυλάσσεις;

  β. τοῦ Κυνός. α. ἀλλὰ τίς ἦν οὗτος ἀνὴρ ὁ κύων;

  β. Διογένης. α. γένος εἰπέ. β. Σίνωπεύς. α. ὃς
  πίθον ᾤκει ;

  β. καὶ μάλα: νῦν δὲ θανὼν ἀστέρας οἶκον ἔχει.

  A. "Tell me, dog, who was the man on whose
  tomb you stand keeping guard ?"
  B. "The Dog."
  A. "But what man was that, the Dog ?"
  B. "Diogenes."
  A. "Of what country ?"
  B. "Of Sinope."
  A. "He who lived in a jar ?"
  B. "Yes, and now he is dead, the stars are his home."

  « Dis-moi, chien, quel est l'homme dont tu es là pour
  garder le monument ?
  - Le Chien.
  - Et qui donc était cet homme-là, le Chien ?
  - Diogène.
  - Dis la race.
  -De Sinope.
  -Qui logeait dans un tonneau ?
  - Eh oui ! Mais aujourd'hui, mort, les astres sont sa demeure. »

  A. "Tell me, dog, who was the man on whose tomb thou standest keeping guard?" B. "The Dog." A. "But what man was that, the Dog?" B. "Diogenes." A. "Of what country?" B. "Of Sinope." A. "He who lived in a jar?" B. "Yes, and now he is dead, the stars are his home."

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.64
 • Greek Anthology 7.65
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος


  Διογένευς τόδε σῆμα, σοφοῦ κυνός, ὅς ποτε θυμῷ
  ἄρσενι γυμνήτην ἐξεπόνει βίοτον,

  ᾧ μία τις πήρα, μία διπλοΐς, εἷς ἅμ᾽ ἐφοίτα
  σκίπων, αὐτάρκους ὅπλα σαοφροσύνας.

  ἀλλὰ τάφου τοῦδ᾽ ἐκτὸς ἴτ᾽, ἄφρονες, ὡς ὁ Σινωπεὺς
  ἐχθαίρει φαῦλον πάντα καὶ εἰν Ἀίδῃ.

  This is the tomb of Diogenes, the wise Dog who of
  old, with manly spirit, endured a life of self-denial.
  One wallet he carried him, one cloak, one staff,
  the weapons of self-sufficient sobriety. But turn
  aside from this tomb, all ye fools ; for he of Sinope,
  even in Hades, hates every mean man.

  Tu vois ici le monument de Diogène, le sage chien, qui
  jadis, d'un cœr mâle, travaillait à se faire une vie sans
  bagages. Une besace, une diploïs, un bâton, l'accompa-
  gnaient sans cesse, armes d'une sagesse qui se suffit à
  elle-même. Pour vous, écartez-vous de cette sépulture,
  hommes peu sages, car le Sinopéen a la haine tout méchant,
  même dans l'Hadès.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.65
 • Greek Anthology 7.66
  52 Honestus Όνεστου Βυζαντίου Honestus de Byzance


  βάκτρον καὶ πήρη καὶ διπλόον εἷμα σοφοῖο
  Διογένευς βιότου φόρτος ὁ κουφότατος.
  πάντα φέρω πορθμῆι: λέλοιπα γὰρ οὐδὲν ὑπὲρ γῆς:
  ἀλλὰ κύον σαίνοις Κέρβερε τόν με κύνα.

  The staff, and wallet, and thick cloak, were the
  very light burden of wise Diogenes in life. I bring
  all to the ferryman, for I left nothing on earth. But
  you, Cerberus dog, fawn on me, the Dog.

  Le bâton, le besace, le manteau à pèlerine c'est de
  l'existence du sage Diogène le bagage on ne peut plus léger.
  J'apporte tout au nocher, car il n'est rien que je laisse sur
  tierre. Allons, Cerbère, une caresse, chien, au chien que je suis !

  J'ai tout pris avec moi. Rien ne reste sur terre.

  Mon bagage, ô passeur, n'encombre pas mon ombre.

  Un vieux sac, un manteau, un bâton. Ô Chien sombre,

  J'ai vécu libre, en chien. Laisse passer ton frère !

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.66
 • Greek Anthology 7.67
  27 Leonidas of Tarentum Λεωνίδας ὁ Ταραντῖνος Leonida di Taranto


  Ἀίδεω λυπηρὲ διήκονε, τοῦτ᾽ Ἀχέροντος
  ὕδωρ ὃς πλώεις πορθμίδι κυανέῃ,
  δέξαι μ᾽, εἰ καί σοι μέγα βρίθεται ὀκρυόεσσα
  βᾶρις ἀποφθιμένων, τὸν κύνα Διογένην.

  ὄλπη μοι καὶ πήρη ἐφόλκια, καὶ τὸ παλαιὸν
  ἔσθος, χὠ φθιμένους ναυστολέων ὀβολός.
  πάνθ᾽ ὅσα κἠν ζωοῖς ἐπεπάμεθα, ταῦτα παρ᾽ Ἅιδαν
  ἔρχομ᾽ ἔχων λείπω δ᾽ οὐδὲν ὑπ᾽ ἠελίῳ.

  Triste servant d'Hadès, qui traverses cette eau de
  l'Achéron sur ton bac sombre, reçois-moi, quoique tu aies ta
  barque affreuse fort lourde de défunts : je suis Diogène le
  cynique. Avec moi je n'embarque qu'une gourde, une
  besace, ce vieux manteau et l'obole qui paie le passage des
  morts. Tout ce que j'ai possédé parmi les vivants, je l'apporte
  en venant chez Hadès, et je ne laisse rien sous le soleil.

  Mournful minister of Hades, who dost traverse
  in thy dark boat this water of Acheron, receive me,
  Diogenes the Dog, even though thy gruesome bark
  is overloaded with spirits of the dead. My luggage
  is but a flask, and a wallet, and my old cloak, and
  the obol that pays the passage of the departed. All
  that was mine in life I bring with me to Hades,
  and have left nothing beneath the sun.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.67
 • Greek Anthology 7.68
  122 Archias d'Antioche


  Ἄϊδος ὦ νεκυηγέ, κεχαρμένε δάκρυσι πάντων,
  ὃς βαθὺ πορθμεύεις τοῦτ᾽ Ἀχέροντος ὕδωρ,
  εἰ καί σοι βέβριθεν ὑπ᾽ εἰδώλοισι καμόντων
  ὁλκάς, μὴ προλίπῃς Διογένη με κύνα.


  ὄλπην καὶ σκίπωνα φέρω, καὶ διπλόον εἷμα,
  καὶ πήρην, καὶ σοὶ ναυτιλίης ὀβολόν.
  καὶ ζωὸς τάδε μοῦνον, ἃ καὶ νέκυς ὧδε κομίζω,
  εἶχον: ὑπ᾽ ἠελίου δ᾽ οὔ τι λέλοιπα φάει.

  O boatman of Hades, conveyor of the dead,
  delighting in the tears of all, who do ply the ferry
  o'er this deep water of Acheron, through your boat be
  heavy beneath its load of shades, leave me not behind,
  Diogenes the Dog. I have with me but a flask, and
  a staff, and a cloak, and a wallet, and the obol your
  fare. These things that I carry with me now I am
  dead are all I had when alive, and I left nothing in
  the daylight.

  Conducteur des morts pour Hadès, qui te plais aux larmes
  de tous, qui traverses cette eau profonde de l'Achéron,
  quoique ton esquif ploie sous les ombres des trépassés, ne
  laisse pas là Diogène-le-Chien : c'est moi. J'ai avec moi une
  gourde, un bâton, un manteau double et, pour te payer du
  passage, une obole. Même vivant, cela seulement que mort
  j'apporte ici encore fut mon avoir, et sous la lumière du
  soleil je n'ai rien laissé.

  O boatman of Hades, conveyor of the dead,
  delighting in the tears of all, who dost ply the ferry
  o'er this deep water of Acheron, through thy boat be
  heavy beneath its load of shades, leave me not behind,
  Diogenes the Dog. I have with me but a flask, and
  a staff, and a cloak, and a wallet, and the obol thy
  fare. These things that I carry with me now I am
  dead are all I had when alive, and I left nothing in
  the daylight.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.68
 • Greek Anthology 7.69
  40 Julianus Ἰουλιανὸς ὁ Αἰγύπτιος Julien l'Égyptien


  Κέρβερε δειμαλέην ὑλακὴν νεκύεσσιν ἰάλλων,
  ἤδη φρικαλέον δείδιθι καὶ σὺ νέκυν:
  Ἀρχίλοχος τέθνηκε: φυλάσσεο θυμὸν ἰάμβων
  δριμύν, πικροχόλου τικτόμενον στόματος.

  οἶσθα βοῆς κείνοιο μέγα σθένος, εὖτε Λυκάμβεω
  νηῦς μία σοι δισσὰς ἤγαγε θυγατέρας.

  Cerberus, whose bark strikes terror into the dead,
  there comes a terrible shade before whom even you
  must tremble. Archilochus is dead. Beware the
  acrid iambic wrath engendered by his bitter mouth.
  You know the might of his words ever since one
  boat brought you the two daughters of Lycambes.

  Cerberus, whose bark strikes terror into the dead,
  there comes a terrible shade before whom even thou
  must tremble. Archilochus is dead. Beware the
  acrid iambic wrath engendered by his bitter mouth.
  Thou knowest the might of his words ever since one
  boat brought thee the two daughters of Lycambes.

  Cerbère, qui lances aux morts ton aboiement éprouvantable,
  à ton tour d'avoir peur, toi, d'un mort effrayant. Archiloque
  est trépassé : gare à l'âpre colère des iambes qu'engendre une
  bouche amère de fiel. Tu as de sa clameur appris à connaître
  le grande force, lorsqu'un même bateau t'amena les deux filles
  de Lycambès.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.69
 • Greek Anthology 7.70
  40 Julianus Ἰουλιανὸς ὁ Αἰγύπτιος Julien l'Égyptien


  νῦν πλέον ἢ τὸ πάροιθε πύλας κρατεροῖο βερέθρου
  ὄμμασιν ἀγρύπνοις τρισσὲ φύλασσε κύον.
  εἰ γὰρ φέγγος ἔλειπον ἀλυσκάζουσαι ἰάμβων
  ἄγριον Ἀρχιλόχου φλέγμα Λυκαμβιάδες,

  πῶς οὐκ ἂν προλίποι σκοτίων πυλεῶνας ἐναύλων
  νεκρὸς ἅπας, φεύγων τάρβος ἐπεσβολίης;

  Now, three-headed dog, better than ever with your
  sleepless eyes guard the gate of your fortress, the pit.
  For if the daughters of Lycambes to avoid the
  savage bile of Archilochus iambics left the light,
  will not every soul leave the portals of this dusky
  dwelling, flying from the terror of his slanderous
  tongue?

  Maintenant plus qu'auparavant, garde, triple chien, les
  portes du puissant abîme et que tes yeux soient sans sommeil.
  Car si, pour échapper à la bile sauvage des iambes
  d'Archiloque, les filles de Lycambès renoncèrent à la clarté,
  comment ne verrait-on pas, franchissant les portes du séjour
  ténébreux, les morts jusqu'au dernier fuir l'affre de son attaque?

  Now, three-headed dog, better than ever with thy
  sleepless eyes guard the gate of your fortress, the pit.
  For if the daughters of Lycambes to avoid the
  savage bile of Archilochus iambics left the light,
  will not every soul leave the portals of this dusky
  dwelling, flying from the terror of his slanderous
  tongue?

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.70
 • Greek Anthology 7.71
  54 Gaetulicus Gétulicus


  σῆμα τόδ᾽ Ἀρχιλόχου παραπόντιον, ὅς ποτε πικρὴν
  μοῦσαν ἐχιδναίῳ πρῶτος ἔβαψε χόλῳ,

  αἱμάξας Ἑλικῶνα τὸν ἥμερον. οἶδε Λυκάμβης,
  μυρόμενος τρισσῶν ἅμματα θυγατέρων.

  ἠρέμα δὴ παράμειψον, ὁδοιπόρε, μή ποτε τοῦδε
  κινήσῃς τύμβῳ σφῆκας ἐφεζομένους.

  Le monument que tu vois près de la mer est celui d'
  Archiloque, qui jadis, le premier, baigna son âpre muse du fiel
  vipérin, ensanglantant l'Helicon débonnaire. Il le sait,
  Lycambès, qui pleura sur le lacet de ses trois filles. Tout
  doucement suis ton chemin, passant, de peur que tu ne mettes
  en mouvement les guêpes posées sur le tombeau du poète.

  This tomb by the sea is that of Archilochus, who
  first made the Muse bitter dipping her in vipers
  gall, staining mild Helicon with blood. Lycambes
  knows it, mourning for his three daughters hanged.
  Pass quietly by, O way-farer, lest haply thou arouse
  the wasps that are settled on his tomb.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.71
 • Greek Anthology 7.72
  55 Menander Μένανδρος Ménandre


  χαῖρε, Νεοκλείδα, δίδυμον γένος, ὧν ὁ μὲν ὑμῶν
  πατρίδα δουλοσύνας ῥύσαθ᾽, ὁ δ᾽ ἀφροσύνας.

  Salut, double lignée d'un Néocles, vous qui sauvâtes
  votre patrie, l'un de la servitude, l'autre de l'hébétude.

  Hail, ye twin-born sons of Neocles, of whom the
  one saved his country from slavery the other from
  folly.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.72
 • Greek Anthology 7.73
  56 Geminus


  ἀντὶ τάφου λιτοῖο θὲς Ἑλλάδα, θὲς δ᾽ ἐπὶ ταύταν
  δούρατα, βαρβαρικᾶς σύμβολα ναυφθορίας,
  καὶ τύμβῳ κρηπῖδα περίγραφε Περσικὸν Ἄρη
  καὶ Ξέρξην: τούτοις θάπτε Θεμιστοκλέα.

  στάλα δ᾽ ἁ Σαλαμὶς ἐπικείσεται, ἔργα λέγουσα
  τἀμά τί με σμικροῖς τόν μέγαν ἐντίθετε;

  In place of a simple tomb put Hellas, and on her
  put ships significant of her destroyed barbaric fleets,
  and round the frieze of the tomb paint the Persian
  host and Xerxes-thus bury Themistocles. And
  Salamis shall stand thereon, a pillar telling of my
  deeds. Why lay you so great a man in a little space ?

  En place d'une pauvre tombe, mets la Grèce ; mets sur
  elle des carènes symbolisant la destruction des nefs barbares ;
  donne pour base au tombeau les figures de l'Arès perse et de
  Xerxès ; de tout cela fais la sépulture de Thémistocle. En
  stèle au-dessus se dressera Salamine disant mes exploits.
  Qu'est-ce que ce petit enclos où vous enfermez ma grandeur ?

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.73
 • Greek Anthology 7.74
  42 Diodorus Diodoros


  τοῦτο Θεμιστοκλεῖ ξένον ἠρίον εἵσατο Μάγνης
  λαός, ὅτ᾽ ἐκ Μήδων πατρίδα ῥυσάμενος
  ὀθνείην ὑπέδυ χθόνα καὶ λίθον. ἦ θέλεν οὕτως
  ὁ φθόνος: αἱ δ᾽ ἀρεταὶ μεῖον ἔχουσι γέρας.

  The people of Magnesia raised to Themistocles
  this monument in a land not his own, when after
  saving his country from the Medes, he was laid in
  foreign earth under a foreign stone. Verily Envy
  so willed, and deeds of valour have less privilege
  than she.

  Voici pour Thémistocle l'hospitalité d'un sépulcre que
  lui dressa le peuple de Magnésie, lorsqu'après avoir sauvé
  sa patrie des Mèdes, il ne trouva pour asile que terre et pierre
  de l'étranger ! Ah ! ainsi le voulait l'envie, mais les vertus ont
  une plus grande récompense

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.74
 • Greek Anthology 7.75
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος


  Στασίχορον, ζαπληθὲς ἀμέτρητον στόμα Μούσης,
  ἐκτέρισεν Κατάνας αἰθαλόεν δάπεδον,
  οὗ, κατὰ Πυθαγόρου φυσικὰν φάτιν, ἁ πρὶν Ὁμήρου
  ψυχὰ ἐνὶ στέρνοις δεύτερον ᾠκίσατο.

  Stesichorus, the vast immeasurable voice of the
  Muse, was buried in Catana's fiery land, he in whose
  breast, as tells the philosopher Pythagoras, Homer's
  soul lodged again.

  Stésichore, bouche immense toute pleine de la Muse, a
  reçu les honneurs derniers au sol brûlant de la Catane, lui
  dont le sein-selon la doctrine de Pythagore sur la nature-
  offrit à l'âme jadis d'Homère une seconde demeure.

  Stesichorus, the vast immeasurable voice of the
  Muse, was buried in Catana's fiery land, he in whose
  breast, as telleth the philosopher Pythagoras, Homer's
  soul lodged again.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.75
 • Greek Anthology 7.76
  39 Dioscorides Dioscoride d'Alexandrie


  Ἐμπορίης λήξαντα Φιλόκριτον, ἄρτι δ᾽ ἀρότρου
  γευόμενον, ξείνῳ Μέμφις ἔκρυψε τάφῳ,
  ἔνθα δραμὼν Νείλοιο πολὺς ῥόος ὕδατι λάβρῳ
  τἀνδρὸς τὴν ὀλίγην βῶλον ἀπημφίασε.

  καὶ ζωὸς μὲν ἔφευγε πικρὴν ἅλα: νῦν δὲ καλυφθεὶς
  κύμασι ναυηγὸν σχέτλιος ἔσχε τάφον.

  Ayant cessé le commerce, à peine Philocritos avait-il goûté
  de la charrue, que Memphis l'ensevelit dans une tombe
  étrangère. Là, dans sa course, le large flot du Nil vint d'une onde
  violente dépouiller l'homme de son peu de terre. Vivant, il
  échappait à l'onde amère ; aujourd'hui, recouvert par les
  flots, il n'a, le pauvre, qu'un sépulcre en naufrage.

  Philocritus, his trading over and yet a novice at
  the plough, lay buried at Memphis in a foreign
  land. And there the Nile running in high flood
  stripped him of the scanty earth that covered him.
  So in his life he escaped from the salt sea, but now
  covered by the waves hath, poor wretch, a
  shipwrecked mariner's tomb.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.76
 • Greek Anthology 7.77
  25 Simonides Σιμωνίδης Simonide


  οὗτος ὁ τοῦ Κείοιο Σιμωνίδεω ἐστὶ σαωτήρ,
  ὃς καὶ τεθνηὼς ζῶντ᾽ ἀπέδωκε χάριν.

  The saviour of the Ceian Simonides is this man,
  who even in death requited him who lived.

  Ceci, c'est le sauveur de Simonide de Céos ; il était mort,
  et pourtant au vivant il a rendu service pour service.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.77
 • Greek Anthology 7.78
  57 Dionysius of Cyzicus Denys de Cyzique


  Πρηΰτερον γῆράς σε, καὶ οὐ κατὰ νοῦσος ἀμαυρὴ
  ἔσβεσεν εὐνήθης δ᾽ ὕπνον ὀφειλόμενον,
  ἄκρα μεριμνήσας, Ἐρατόσθενες: οὐδὲ Κυρήνη
  μαῖά σε πατρῴων ἐντὸς ἔδεκτο τάφων,


  Ἀγλαοῦ υἱέ: φίλος δὲ καὶ ἐν ξείνῃ κεκάλυψαι
  πὰρ τόδε Πρωτῆος κράσπεδον αἰγιαλοῦ.

  A mild old age, no darkening disease, put out your
  light, Eratosthenes son of Aglaus, and, your high
  studies over, you sleep the appointed sleep.
  Cyrene your mother did not receive you into the
  tombs of your father, but you are buried on this
  fringe of Proteus' shore, beloved even in a strange land.

  C'est une douce vieillesse et non un mal aveugle qui t'a
  éteint, tu t'es endormi d'un sommeil bien dû à des
  méditations sublimes. Ce n'est pas non plus Cyrène, ta nourrice,
  qui t'a reçu dans le tombeau de tes pères, fils d'Aglaos ;
  mais c'est comme un ami, même en terre étrangère, que tu
  es enseveli près de cette frange de la grève de Protée.

  A mild old age, no darkening disease, put out thy
  light, Eratosthenes son of Aglaus, and, thy high
  studies over, thou sleepest the appointed sleep.
  Cyrene thy mother did not receive thee into the
  tombs of thy father, but thou art buried on this
  fringe of Proteus' shore, beloved even in a strange land.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.78
 • Greek Anthology 7.79
  2 Meleager Méléagre Μελέαγρος  α. ὤνθρωπ᾽, Ἡράκλειτος ἐγὼ σοφὰ μοῦνος ἀνευρεῖν
  φαμί τὰ δ᾽ ἐς πάτραν κρέσσονα καὶ σοφίης:
  λὰξ γὰρ καὶ τοκεῶνας, ἰὼ ξένε, δύσφρονας ἄνδρας
  ὑλάκτευν. β. λαμπρὰ θρεψαμένοισι χάρις.


  α. οὐκ ἀπ᾽ ἐμεῦ; β. μὴ τρηχύς. α. ἐπεὶ τάχα καὶ σύ τι πεύσῃ
  τρηχύτερον Πάτρας. β. χαῖρε. α. σὺ δ᾽ ἐξ Ἐφέσου.

  A. "Sir, I am Heraclitus, and assert that I alone
  discovered wisdom, and my services to my country
  were better than wisdom. Ay Sir ; for I assailed
  even my own parents, evil-minded folks, with contumely."
  B. "A fine return for your bringing up !"
  A. "Be off !" B. " Don't be rough."
  A. "Because you may soon hear something rougher than
  my people heard from me." B. "Farewell."
  A. "And you get out of Ephesus."

  α. ὤνθρωπ᾽, Ἡράκλειτος ἐγὼ σοφὰ μοῦνος ἀνευρὼν
  β. φαμί τὰ δ᾽ ἐς πάτραν κρέσσονα καὶ σοφίης.
  α. λὰξ γὰρ κάκτος Ἴωνας ἐῶ, ξένε, δύσφρονας ἄνδρας
  ὑλακτεῖν. β. λαμπρὰ θρεψαμένοισι χάρις.
  α. οὐκ ἀπ᾽ ἐμεῦ; β. μὴ τρηχύς. α. ἐπεὶ τάχα καὶ σύ τι πεύσῃ
  τρηχύτερον β. Πάτρας χαῖρε σὺ δ᾽ ἐξ Ἐφέσου.

  « Homme, je suis Héraclite. J'ai seul trouvé la sagesse.
  - Oui, mais la conduite envers la patrie est supérieure à
  la sagesse.
  - Avec une ruade, en effet, cactus épineux que je suis,
  je laisse, étranger, les Ioniens, gens de sentiments mauvais,
  à leurs aboiements.
  - Belle gratitude pour ceux qui t'ont nourri !
  - Veux-tu bien t'écarter de moi ?
  - Ne sois pas rude.
  - ... C'est que peut-être entendras-tu, toi aussi, quelque
  chose de plus rude.
  - A toi pourtant salut de la part d'Ephèse ta patrie. »

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.79
 • Greek Anthology 7.80
  1 Callimachus Καλλίμαχος Callimaque


  εἶπέ τις, Ἡράκλειτε, τεὸν μόρον, ἐς δέ με δάκρυ
  ἤγαγεν, ἐμνήσθην δ᾽ ὁσσάκις ἀμφότεροι
  ἥλιον ἐν λέσχῃ κατεδύσαμεν ἀλλὰ σὺ μέν που,
  ξεῖν᾽ Ἁλικαρνησεῦ, τετράπαλαι σποδιή:

  αἱ δὲ τεαὶ ζώουσιν ἀηδόνες, ᾗσιν ὁ πάντων
  ἁρπακτὴς Ἀίδης οὐκ ἐπὶ χεῖρα βαλεῖ.

  One told me of your death, Heraclitus, and it
  moved me to tears when I remembered how often
  the sun set on our talking. And you, my Halicarnassian
  friend, lie somewhere, gone long long ago
  to dust ; but they live, your Nightingales, on which
  Hades who seizes all shall not lay his hand.

  En me disant son trépas, Héracleitos, on m'a mené aux
  larmes ; je me suis rappelé combien de fois, dans nos
  entretiens à deux, nous avons conduit le soleil à son coucher. Et
  te voilà quelque part, mon hôte d'Halicarnasse, depuis bien
  longtemps cendre ! Mais ils vivent, tes rossignols, sur qui
  le ravisseur de toutes choses, Hadès, ne portera pas la main.

  One told me of thy death, Heraclitus, and it
  moved me to tears when I remembered how often
  the sun set on our talking. And thou, my Halicarnassian
  friend, liest somewhere, gone long long ago
  to dust ; but they live, your Nightingales, on which
  Hades who seizeth all shall not lay his hand.

  Alguém contou teu destino, Heráclito, e me levou às lágrimas. Eu me recordo de quantas vezes nós dois, em nossas conversas, vimos descer o sol. Mais alhures tu, hóspede de Halicarnasso, já és há muito tempo cinzas Teus rouxinóis vivem, e neles Hades, ladrão de todas as coisas, não lançará as mãos.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.80
 • Greek Anthology 7.81
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος


  ἑπτὰ σοφῶν, Κλεόβουλε, σὲ μὲν τεκνώσατο Λίνδος
  φατὶ δὲ Σισυφία χθὼν Περίανδρον ἔχειν

  Πιττακὸν ἁ Μιτυλᾶνα: Βίαντα δὲ δῖα Πριήνη:
  Μίλητος δὲ Θαλῆν, ἄκρον ἔρεισμα Δίκας:

  ἁ Σπάρτα Χίλωνα: Σόλωνα δὲ Κεκροπὶς αἶα,
  πάντας ἀριζάλου σωφροσύνας φύλακας.

  Of the seven sages Lindus bore you, O Cleobulus,
  and the land of Sisyphus says that Periander is
  hers. Mytilene bore Pittacus and fair Priene Bias,
  and Miletus Thales, best support of Justice, Sparta
  Chilon, and Attica Solon- all guardians of admirable
  Prudence.

  Des Sept sages, tu fus, Cléobule, enfanté par Lindos ; la
  terre de Sisyphe dit posséder Périandre ; Pittacos est à
  Mitylène, Bias à Priène ; Milet possède Thalès, rempart
  suprême de la Justice ; Sparte a Chilon ; Solon est du sol
  cécropien ; -autant de gardiens de l'enviable sagesse.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.81
 • Greek Anthology 7.82
  11 Anonimo Anonyme


  Δωρίδος ἐκ Μούσης κεκορυθμένον ἀνέρα Βάκχῳ
  καὶ Σατύροις Σικελὸν τῇδ᾽ Ἐπίχαρμον ἔχω.

  I hold Sicilian Epicharmus, a man armed by the
  Doric Muse for the service of Bacchus and the Satyrs.

  L'homme que la Muse dorienne arma pour Bacchos et
  pour les satyres, le Sicilien Épicharme, est ici en moi.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.82
 • Greek Anthology 7.83
  11 Anonimo Anonyme

  Ionian Miletus nourished and revealed this Thales,
  first in wisdom of all astronomers.

  Voici Thalès, en qui l'ionienne Milet, sa nourrice, a
  produit l'astronome le plus vénérable de tous par sa science.

  τόνδε Θαλῆν Μίλητος Ἰὰς θρέψασ᾽ ἀνέδειξεν,
  ἀστρολόγων πάντων πρεσβύτατον σοφίῃ.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.83
 • Greek Anthology 7.84
  11 Anonimo Anonyme


  ἦ ὀλίγον τόδε σᾶμα, τὸ δὲ κλέος οὐρανόμηκες
  τοῦ πολυφροντίστου τοῦτο Θάλητος ὅρη.

  Small is the tomb, but see how the fame of the
  deep thinker Thales reaches to the heavens.

  Certes, ce monument est peu de chose, mais ce qu'il faut
  voir, c'est cette gloire vaste comme le ciel du grand penseur
  Thalès.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.84
 • Greek Anthology 7.85
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce

  Once, Zeus the Sun, did you carry off from the
  stadion, as he was viewing the games, Thales the
  sage. I praise you for taking him away to be near
  you, for in truth the old man could no longer see
  the stars from earth.

  C'est un jour qu'il était spectateur au concours gymnique,
  ô Zeus qui es le soleil, que le sage Thalès fut enlevé par
  toi du stade. Merci de l'avoir amené plus près de toi : car
  certes le vieillard ne pouvait plus, de la terre, voir les
  astres.

  Once, Zeus the Sun, didst thou carry off from the
  stadion, as he was viewing the games, Thales the
  sage. I praise thee for taking him away to be near
  thee, for in truth the old man could no longer see
  the stars from earth.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.85
 • Greek Anthology 7.86
  11 Anonimo Anonyme

  This island of Salamis which once put an end to
  the unrighteous insolence of the Medes, gave birth
  to this Solon the holy law-giver.

  La Salamine qui mit un jour un terme à l'injuste
  violence, tu vois, renferme ici Solon, le saint législateur.

  ἡ Μήδων ἄδικον παύσασ᾽ ὕβριν ἥδε Σόλωνα
  τόνδε τεκνοῖ Σαλαμὶς θεσμοθέτην ἱερόν.

  τὴν ἄδικον παύσασ᾽ ὕβριν ποτὲ ἥδε Σόλωνα
  τόωδ' ἐπέχει Σαλαμὶς θεσμοθέτην ἱερόν.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.86
 • Greek Anthology 7.87
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  σῶμα μὲν ἦρε Σόλωνος ἐν ἀλλοδαπῇ Κύπριον πῦρ,
  ὀστὰ δ᾽ ἔχει Σαλαμίς, ὧν κόνις ἀστάχυες:
  ψυχὴν δ᾽ ἄξονες εὐθὺς ἐς οὐρανὸν ἤγαγον εὖ γὰρ
  θῆκε νόμοις ἀστοῖς ἄχθεα κουφότατα.

  Le corps de Solon fut, en terre étrangère, consumé par
  la flamme cypriote ; les os sont en Salamine dont leur
  poussière forme les épis. Pour l'âme, les axones l'ont tout
  de suite menée au ciel, grâce aux bonnes lois que leur avait
  faites la charge très allégée.

  In a strange land, a Cyprian fire consumed the
  body of Solon, but Salamis holds his bones, whose
  dust becomes corn. But his tables of the law
  carried his soul at once to heaven, for by his good
  laws he lightened the burdens of his countrymen.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.87
 • Greek Anthology 7.88
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  Φωσφόρε σοί Πολύδευκες ἔχω χάριν, οὕνεκεν υἱὸς
  Χίλωνος πυγμῇ χλωρὸν ἕλεν κότινον
  εἰ δ᾽ ὁ πατὴρ στεφανοῦχον ἰδὼν τέκνον> ἤμυσεν ἡσθείς,
  οὐ νεμεσητὸν ἐμοὶ τοῖος ἴτω θάνατος.

  O Pollux, giver of light, I give you thanks in
  that the son of Chilon gained by boxing the green
  olive-crown. And if his father seeing his son
  crowned, died of joy, why should we complain ?
  May such a death be mine.

  Porte-lumière, ô toi, Pollux, je te sais gré que le fils de
  Chilon ait au pugilat remporté le vert laurier. Si le père, à
  la vue de son enfant portant la couronne, succomba de joie,
  point de mal à cela ; puisse, à moi, m'advenir une telle mort !

  O Pollux, giver of light, I give thee thanks in
  that the son of Chilon gained by boxing the green
  olive-crown. And if his father seeing his son
  crowned, died of joy, why should we complain ?
  May such a death be mine.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.88
 • Greek Anthology 7.89
  1 Callimachus Καλλίμαχος Callimaque

  A guest from Atarne thus questioned Pittacus
  of Mytilene, the son of Hyrrha. "Daddy grey-beard !
  a two-fold marriage invites me. The one
  bride is suitable to me in fortune and family, but
  the other is my better. Which is best ? Come,
  advise me which to take to wife." So spoke he and
  Pittacus raising his staff, the weapon of his old age,
  said "Look ! they will tell you all you need know"-
  The boys at the broad cross-roads were whipping
  their swift tops- "Go after them," he said, and the
  man went and stood close to them, and they were
  saying, "Drive the way that suits you." The
  stranger, hearing this, refrained from catching at a
  match with a greater home, understanding the oracle
  of the boy's words. Therefore as he brought home
  the bride of low estate, so do you, go and "drive
  her that suits you. "

  Un hôte d'Atarne posait un jour cette question à Pittacos
  de Mytilène, le fils de Hyrradios. « Grand-papa, deux hymens
  me sollicitent : l'une des filles à marier est en fortune comme
  en naissance à ma hauteur, l'autre a le pas sur moi. Lequel
  vaut le mieux ? S'il te plaît, conseille-moi : laquelle dois-je
  prendre en mariage ? » Il dit ; l'autre leva la canne dont
  s'armait sa vieillese : « Tiens ! fit-il, ceux-là vont te dire tout
  ce qu'il faut. » C'étaient des enfants qui, tenant sous leurs
  coups de rapides toupies, les faisaient tourner sur une grande
  place. « Voilà ! dit-il, suis leurs traces. » - Le jeune homme
  s'approcha ; et les enfants disaient : « Mène celle qui est à ta
  portée. » A ce mot entendu, l'étranger se garda de rechercher
  une lignée supérieure : la parole des enfants fut sa règle.
  Or, de même que la future de petite naissance fut celle qu'il
  conduisit alors en sa maison, de même aussi va, toi, mener
  celle qui est a ta portée.

  ξεῖνος Ἀταρνείτης τις ἀνείρετο Πιττακὸν οὕτω
  τὸν Μυτιληναῖον, παῖδα τὸν Ὑρράδιον·
  "ἄττα γέρον, δοιός με καλεῖ γάμος: ἡ μία μὲν δὴ
  νύμφη καὶ πλούτῳ καὶ γενεῇ κατ᾽ ἐμέ·
  ἡ δ᾽ ἑτέρη προβέβηκε. τί λώιον; εἰ δ᾽ ἄγε σύν μοὶ
  βούλευσον, ποτέρην εἰς ὑμέναιον ἄγω."
  εἶπεν: ὁ δὲ σκίπωνα, γεροντικὸν ὅπλον, ἀείρας,
  "Ἡνιδ᾽, ἐκεῖνοί σοι πᾶν ἐρέουσιν ἔπος·"
  (οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ πληγῇσι θοὰς βέμβικας ἔχοντες
  ἔστρεφον εὐρείῃ παῖδες ἐνὶ τριόδῳ·)
  κείνων ἔρχεο, φησί, μετ᾽ ἴχνια. χὠ μὲν ἐπέστη
  πλησίον· οἱ δ᾽ ἔλεγον· "τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα."
  ταῦτ᾽ ἀίων ὁ ξεῖνος ἐφείσατο μείζονος οἴκου
  δράξασθαι, παίδων κληδόνα συνθέμενος.
  τὴν δ᾽ ὀλίγην ὡς κεῖνος ἐς οἶκον ἐπήγετο νύμφην,
  οὕτω καὶ σὺ γ᾽ ἰὼν τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα.

  Un hôte d'Atarne posait un jour cette question à Pittacos
  de Mytilène, le fils de Hyrradios. « Grand-papa, deux hymens
  me sollicitent : l'une des filles à marier est en fortune comme
  en naissance à ma hauteur, l'autre a le pas sur moi. Lequel
  vaut le mieux ? S'il te plaît, conseille-moi : laquelle dois-je
  prendre en mariage ? » Il dit ; l'autre leva la canne dont
  s'armait sa vieillesse : « Tiens ! fit-il, ceux-là vont te dire tout
  ce qu'il faut. » C'étaient des enfants qui, tenant sous leurs
  coups de rapides toupies, les faisaient tourner sur une grande
  place. « Voilà ! dit-il, suis leurs traces. » - Le jeune homme
  s'approcha ; et les enfants disaient : « Mène celle qui est à ta
  portée. » A ce mot entendu, l'étranger se garda de rechercher
  une lignée supérieure : la parole des enfants fut sa règle.
  Or, de même que la future de petite naissance fut celle qu'il
  conduisit alors en sa maison, de même aussi va, toi, mener
  celle qui est a ta portée.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.89
 • Greek Anthology 7.90
  11 Anonimo Anonyme


  κλεινοῖς ἐν δαπέδοισι Πριήνης φύντα καλύπτει
  ἥδε Βίαντα πέτρη, κόσμον Ἴωσι μέγαν.

  Aux champs illustres de Priène, où il naquit, cette piere
  recouvre Bias, grand honneur de l'Ionie.

  This stone covers Bias the great ornament of Ionia
  born on the famous soil of Priene.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.90
 • Greek Anthology 7.91
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce

  Here I cover Bias, whom Hermes led gently to
  Hades, his head white with the snows of age.
  He spoke for a friend in court and then sinking
  into the boy's arms he continued to sleep a long
  sleep.

  Ici est renfermé Bias, qu'Hermès emmena doucement dans
  l'Hadès, blanchissant des neiges de l'âge. Il avait prononcé,
  oui, prononcé le verdict condamnant un ami ; alors, renversé
  dans les bras d'un esclave, il prolonga pour jamais son sommeil.

  τῇδε Βίαντα κέκευθα, τὸν ἀτρέμας ἤγαγεν Ἑρμῆς
  εἰς Ἀίδην, πολιῷ γήραϊ νιφόμενον
  εἶπε γάρ, εἶπε δίκην ἑτάρου τινός· εἶτ᾽ ἀποκλινθεὶς
  παιδὸς ἐς ἀγκαλίδας μακρὸν ἔτεινεν ὕπνον.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.91
 • Greek Anthology 7.92
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  ἐς Σκυθίην Ἀνάχαρσις ὅτ᾽ ἤλυθε πολλὰ μογήσας,
  πάντας ἔπειθε βιοῦν ἤθεσιν ἑλλαδικοῖς:
  τὸν δ᾽ ἔτι μῦθον ἄκραντον ἐνὶ στομάτεσσιν ἔχοντα
  πτηνὸς ἐς ἀθανάτους ἥρπασεν ὦκα δόναξ,

  When Anacharsis went to Scythia after many
  toils he was persuading them all to live in the
  Greek manner. His unfinished speech was still on
  his lips, when a winged reed carried him off swiftly
  to the immortals.

  Anacharsis, de retour en Scythie après bien des pérégrinations,
  voulait prêcher à tous de vivre selon les coutumes
  helléniques. Mais sa parole était encore non accomplie
  sur ses lèvres qu'un roseau ailé l'emporta bien vite chez les
  immortels.

  ἐς Σκυθίην Ἀνάχαρσις ὅτ᾽ ἤλυθε πολλὰ πλανηθεὶς,
  πάντας ἔπειθε βιοῦν ἤθεσιν ἑλλαδικοῖς:
  τὸν δ᾽ ἔτι μῦθον ἄκραντον ἐνὶ στομάτεσσιν ἔχοντα
  πτηνὸς ἐς ἀθανάτους ἥρπασεν ὦκα δόναξ,

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.92
 • Greek Anthology 7.93
  11 Anonimo Anonyme


  τῆς σοφίης πάσης ἐν ἐμοὶ τέλος: ἢν δέ τι πάσχω,
  Πυθαγόρῃ τῷ μῷ λέγε ταῦθ᾽, ὅτι πρῶτος ἀπάντων
  ἔστιν ἀν᾽ Ἑλλάδα γῆν. οὐ ψεύδομαι ὧδ᾽ ἀγορεύων.

  Le terme de la sagesse totale est en moi, ou, s'il y a plus,
  attribue-le à mon Pythagore, car il est le premier de tous sur
  la terre grecque. Je ne mens pas en le proclamant.

  The end of all wisdom is in me. If aught befall
  me, tell my Pythagoras that he is the first of all
  in the land of Hellas. In speaking thus I do not lie.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.93
 • Greek Anthology 7.94
  11 Anonimo Anonyme


  ἐνθάδε, πλεῖστον ἀληθείας ἐπὶ τέρμα περήσας
  οὐρανίου κόσμου, κεῖται Ἀναξαγόρας.

  Here lies Anaxagoras who advanced furthest
  towards the goal of truth concerning the heavenly
  universe.

  C'est ici qu'après avoir pénétré plus avant que personne
  dans la vérité sur le monde céleste repose Anaxagore.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.94
 • Greek Anthology 7.95
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  ἠέλιον πυρόεντα μύδρον ποτὲ φάσκεν ὑπάρχειν,
  καὶ διὰ τοῦτο θανεῖν μέλλεν Ἀναξαγόρας:
  ἀλλ᾽ ὁ φίλος Περικλῆς μὲν ἐρύσατο τοῦτον: ὁ δ᾽ αὑτὸν
  ἐξάγαγεν βιότου μαλθακίῃ σοφίης,

  Anaxagoras once said that the sun was a red-hot
  mass, and for this was about to be killed. His friend
  Pericles saved him, but he ended his own life owing
  to the sensitiveness of his wise mind.

  « Le soleil est une masse de fer en feu », dit-il un jour ;
  et pour cette parole Anaxagore devait mourir. Mais son ami
  Périclès le sauva et lui pourtant se retira de la vie par une
  faiblesse de la sagesse.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.95
 • Greek Anthology 7.96
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  πῖνέ νυν ἐν Διὸς ὤν, ὦ Σώκρατες: ἦ σε γὰρ ὄντως
  καὶ σοφὸν εἶπε θεὸς, καὶ θεὸς ἡ Σοφία.
  πρὸς γὰρ Ἀθηναίων κώνειον ἁπλῶς σὺ ἐδέξω,
  αὐτοὶ δ᾽ ἐξέπιον τοῦτο τεῷ στόματι.

  Drink now, O Socrates, in the house of Zeus.
  Of a truth a god called you wise and Wisdom is a
  goddess. From the Athenians you did receive
  simply hemlock, but they themselves drank it by
  your mouth.

  Bois aujourd'hui que tu es chez Zeus, ô Socrate. Car c'est
  bien véritablement que le dieu t'a dit sage et que la sagesse
  t'a dit dieu. Les Athéniens n'ont pu que te mettre en main
  la ciguë, mais par ta bouche ce sont eux qui l'ont bue.

  Drink now, O Socrates, in the house of Zeus.
  Of a truth a god called thee wise and Wisdom is a
  goddess. From the Athenians thou didst receive
  simply hemlock, but they themselves drank it by
  thy mouth.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.96
 • Greek Anthology 7.97
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  οὐ μόνον ἐς Πέρσας ἀνέβη Ξενοφῶν διὰ Κῦρον,
  ἀλλ᾽ ἄνοδον ζητῶν ἐς Διὸς ἥτις ἄγοι:
  παιδείης γὰρ ἑῆς Ἑλληνικὰ πράγματα δείξας,
  ὡς καλὸν ἡ σοφίη μνήσατο Σωκράτεος.

  Non content d'être monté en pays perse pour l'amour de
  Cyrus, il cherchait un chemin montant qui le menât chez
  Zeus en partant de son Éducation et, après avoir enseigné
  l'histoire des Hellènes, il remémora la beauté de la sagesse
  de Socrate.

  Xenophon not only went up country to the Persians
  for Cyrus' sake, but seeking a way up to the house
  of Zeus. For after showing that the affairs of Greece
  belonged to his education, he recorded how beautiful
  was the wisdom of Socrates.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.97
 • Greek Anthology 7.98
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  εἰ καὶ σέ, Ξενοφῶν, Κραναοῦ Κέκροπός τε πολῖται
  φεύγειν κατέγνων τοῦ φίλου χάριν Κύρου,
  ἀλλὰ Κόρινθος ἔδεκτο φιλόξενος, ᾗ σὺ φιληδῶν
  οὕτως ἀρέσκῃ κεῖθι καὶ μένειν ἔγνως.

  If the citizens of Cranaus and Cecrops
  condemned you, Xenophon, to exile because of your
  friend Cyrus, yet hospitable Corinth received you,
  with which you were so pleased and content, and
  decided to remain there.

  Si pour toi, Xénophon, la cité de Cranaos et de Cécrops
  n'eut qu'une condamnation à l'exil pour avoir été l'ami de
  Cyrus, Corinthe, elle, t'accueillit, hôtesse aimable, dont te
  sentant épris, tant elle te charmait, tu te résolus de faire
  là ta demeure.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.98
 • Greek Anthology 7.99
  58 Plato


  δάκρυα μὲν Ἑκάβῃ τε καὶ Ἰλιάδεσσι γυναιξὶ
  Μοῖραι ἐπέκλωσαν δή ποτε γεινομέναις:
  σοὶ δέ, Δίων, ῥέξαντι καλῶν ἐπινίκον ἔργων
  δαίμονες εὐρείας ἐλπίδας ἐξέχεαν:


  κεῖσαι δ᾽ εὐρυχόρῳ ἐν πατρίδι τίμιος ἀστοῖς,
  ὦ ἐμὸν ἐκμήνας θυμὸν ἔρωτι Δίων.

  The Fates decreed tears for Hecuba and the
  Trojan women even at the hour of their birth ; and
  after you, Dio, had triumphed in their accomplishment
  of noble deeds, the gods spilt all your far-reaching
  hopes. But you lie in your spacious city,
  honoured by your countrymen, Dio, who did madden
  my soul with love.

  The Fates decreed tears for Hecuba and the
  Trojan women even at the hour of their birth ; and
  after thou, Dio, hadst triumphed in the accomplishment
  of noble deeds, the gods spilt all thy far-reaching
  hopes. But thou liest in your spacious city,
  honoured by thy countrymen, Dio, who didst madden
  my soul with love.

  Les larmes d’Hécube et des femmes d'Ilion leur furent par
  les Parques filées dès l'heure de leur naissance. Mais à toi,
  Dion, qui dressas un trophée de belles actions, les divinités
  t'avaient versé largement l'espérance. Et te voilà couché dans
  ta grande cité natale, honoré par tes concitoyens, toi pour
  qui mon cœur s'affola d'amour, ô Dion !

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.99
 • Greek Anthology 7.100
  58 Plato


  νῦν ὅτε μηδέν, Ἄλεξις, ὅσον μόνον εἶφ᾽, ὅτι καλός,
  ὦπται, καὶ πάντῃ πᾶσι περιβλέπεται.
  θυμέ, τί μηνύεις κυσὶν ὀστέον, εἶτ᾽ ἀνιήσει
  ὕστερον; οὐχ οὕτω Φαῖδρον ἀπωλέσαμεν;

  Aujourd'hui qu'Alexis n'est rien, je n'ai eu qu'à dire : « Il
  est beau », et le voilà en vue, de toutes parts tous les yeux
  se tournent vers lui. Mon cœr, pourquoi montrer un os à
  des chiens, et après, avoir de la peine ? N'est-ce pas ainsi que
  Phèdre a été perdu pour nous ?

  Now when I said nothing except just that Alexis is
  fair, he is looked at everywhere and by everyone
  when he appears. Why, my heart, do you point
  out bones to dogs and have to sorrow for it afterwards ?
  Was it not thus that I lost Phaedrus ?

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.100
 • Greek Anthology 7.101
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  ἀλλ᾽ εἰ μὴ Σπεύσιππον ἐμάνθανον ὧδε θανεῖσθαι,
  οὐκ ἂν ἔπεισὲ μέ τις τόδε λέξαι,
  ὡς ἦν οὐχὶ Πλάτωνι πρὸς αἵματος: οὐ γὰρ ἀθυμῶν
  κάτθανεν ἂν διά τι σφόδρα μικρόν.

  Non, si je n'avais appris que Speusippe était mort de cette
  manière, on n'aurait su me persuader de dire qu'il n'était
  pas du sang de Platon : le désespoir, en effet, ne l'eût pas
  poussé à mourir pour une toute petite affaire.

  If I had not heard that Speussipus would die so,
  no one would have persuaded me to say this, that he
  was not akin to Plato ; for then he would not have
  died disheartened by reason of a matter exceeding small.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.101
 • Greek Anthology 7.102
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  χαλκῇ προσκόψας λεκάνῃ ποτέ, καὶ τὸ μέτωπον


  πλήξας, ἴαχεν ὤ σύντονον, εἶτ᾽ ἔθανεν,

  ὁ πάντα πάντη Ξενοκράτης ἀνὴρ γεγώς.


  Ayant un jour heurté un bassin d'airain , il se blessa au
  front, poussa un oh ! aigu, puis mourut : Xénocratès, en
  tout et de toute façon avait été un homme.

  Stumbling once over a brazen cauldron and hitting
  his forehead Xenocrates, who in all matters and
  everywhere had shown himself to be a man, called
  out Oh ! sharply and died.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.102
 • Greek Anthology 7.103
  59 Antagoras


  μνήματι τῷδε Κράτητα θεουδέα καὶ Πολέμωνα
  ἔννεπε κρύπτεσθαι, ξεῖνε, παρερχόμενος,
  ἄνδρας ὁμοφροσύνῃ μεγαλήτορας, ὧν ἀπὸ μῦθος
  ἱερὸς ἤισσεν δαιμονίου στόματος,

  καὶ βίοτος καθαρὸς σοφίας ἐπὶ θεῖον ἐκόσμει
  αἰῶν᾽ ἀστρέπτοις δόγμασι πειθόμενος.

  En ce tombeau le pieux Cratès et Polèmon sont cachés ;
  publie-le, étranger, en passant. C'étaient des hommes unis
  de cœr dans la magnanimité : une parole sacrée s'échappait
  de leur bouche divine et une vie pure, pleine de sagesse,
  les honorait jusqu'à les élever à l'existence des dieux, car
  elle obéissait à des principes inébranlables.

  Stranger, as you pass by, tell that this tomb
  holds god-like Crates and Polemo, great-hearted
  kindred spirits, from whose inspired mouths the
  holy word rushed. A pure pursuit of wisdom,
  obedient to their unswerving doctrines, adorned their
  divine lives.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.103
 • Greek Anthology 7.104
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  Ἀρκεσίλαε, τί μοι τί τοσοῦτον ἄκρητον ἀφειδῶς
  ἔσπασας, ἔσπασας φρενῶν ἐκτὸς ὄλισθες ἑῶν;
  οἰκτείρω ς1᾽ οὐ τόσσον ἐπεὶ θάνες, ἀλλ᾽ ὅτι Μούσας
  ὕβρισας, οὐ μετρίῃ χρησάμενος κύλικι.

  Arkésilaos, pourquoi, dis-moi, pourquoi as-tu bu sans
  modération tant de vin que, privé de tes esprits, tu tombas
  en glissant ? Je gémis, mais c'est moins sur ta mort que sur
  l'outrage que tu fis aux Muses, en usant d'une coupe sans
  mesure.

  Archesilaus, why did you drink so much wine, and
  so unsparingly as to slip out of your senses ? I am
  not so sorry for you because you died as because
  you did violence to the Muses by using immoderate
  cups.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.104
 • Greek Anthology 7.105
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  καί σέο, Λακύδη, φάτιν ἔκλυον, ὡς ἄρα καί σε
  Βάκχος ἑλὼν ἀίδην ποσσὶν ἔσυρεν ἄκροις.
  ἦ σαφὲς ἦν Διόνυσος ὅτ᾽ ἀν πολὺς ἐς δέμας ἔλθῃ,
  λῦσε μέλη: διὸ δὴ μήτι Λυαῖος ἔφυ;

  And about you too, Lacydes, I heard that Bacchus
  took hold of you by the toes and dragged you to
  Hades. It is clear ; when Bacchus enters the body
  in force he paralyses the limbs. Is that not why he is
  called Lyaeus ?

  Sur toi aussi, Lakydès, la renommée m'a appris
  qu'Hadès, après avoir pris la robe de Bacchus, vint le
  tirer par le bout des pieds. L'affaire était claire : quand
  Bacchus entre en abondance dans un corps, il en délie les
  membres : n'est-ce pas pour cela qu'il est le Délieur ?

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.105
 • Greek Anthology 7.106
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce  χαίρετε καὶ μέμνησθε τὰ δόγματα: τοῦτ᾽ Ἐπίκουρος
  ὕστατον εἶπε φίλοις οἷσιν ἀποφθίμενος:
  θερμὴν ἐς πύελον γὰρ ἐσήλυθε, καὶ τὸν ἄκρητον
  ἔσπασεν, εἶτ᾽ ἀίδην ψυχρὸν ἐπεσπάσατο.

  "Adieu, and remember my doctrines," were
  Epicurus' last words to his friends when dying. For
  after entering a warm bath, he drank wine and then
  on the top of it he drank cold death.

  « Adieu et souvenez-vous de mes principes ! » Telle fut
  la dernière parole qu'Épicure dit à ses amis au moment de
  sa mort. Il venait de se mettre dans une baignoire chaude et
  de boire son vin ; mais c'est une mort froide qu'il eut à la
  suite.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.106
 • Greek Anthology 7.107
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  μέλλων Εὐρυμέδων ποτ᾽ Ἀριστοτέλην ἀσεβείας
  γράψασθαι, Δηοῦς μύστιδος ὢν πρόπολος,
  ἀλλὰ πιὼν ἀκόνιτον ὑπέκφυγε: τοῦτ᾽ ἀκονιτὶ
  ἦν ἄρα νικῆσαι συκοφάσεις ἀδίκους.

  Eurymedon, the priest of Demeter, was once about
  to prosecute Aristotle for impiety, but he escaped
  by drinking hemlock. This was then, it seems to
  overcome unjust slander without trouble.

  Eurymédon, qui présidait les mystères de Dêo, allait
  poursuivre Aristote pour impiété. Mais lui sut échapper
  avec une boisson chaude mêlée de poudre : c'était, sans
  la poudre du combat, remporter une victoire sur d'injustes
  calomnies.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.107
 • Greek Anthology 7.108
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  καὶ πῶς εἰ μὴ Φοῖβος ἀν᾽ Ἑλλάδα φύσε Πλάτωνα,
  ψυχὰς ἀνθρώπων γράμμασιν ἠκέσατο;
  καὶ γὰρ ὁ τοῦδε γεγὼς Ἀσκληπιός ἐστιν ἰητὴρ
  σώματος, ὡς ψυχῆς ἀθανάτοιο Πλάτων.

  How, if Phoebus had not produced Plato in Greece
  could he cure men's souls by letters ? For his son
  Asclepius is the healer of the body, as Plato is of the
  immortal soul.

  Comment Phébus pourrait-il guérir par les lettres l'esprit
  des hommes, s'il n'était vrai qu'il eût en Grèce donné le jour
  à Platon ? Asclépios, en effet, fils de Phébus, est le médecin
  des corps ; pareillement, Platon est celui de l'âme.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.108
 • Greek Anthology 7.109
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  Φοῖβος ἔφυσε βροτοῖς Ἀσκληπιὸν ἠδὲ Πλάτωνα,
  τὸν μὲν ἵνα ψυχήν, τὸν δ᾽ ἵνα σῶμα σάοι
  δαισάμενος δὲ γάμον, πόλιν ἤλυθεν ἥν ποθ᾽ ἑαυτῷ
  ἔκτισε, καὶ δαπέδῳ Ζηνὸς ἐνιδρύσατο.

  Phoebus generated for mortals both Asclepius and
  Plato, the one to save the body, the other the soul.
  After celebrating a marriage he went to the city
  which he had founded for himself and was established
  in the house of Zeus.

  Phébus engendra pour les mortels Asclépios et Platon,
  l'un pour sauver les âmes, l'autre pour sauver les corps. Un
  jour qu'il était à un festin de noces, Platon s'en fut dans la
  ville qu'il s'était jadis bâtie et fixa son séjour dans la demeure
  de Zeus.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.109
 • Greek Anthology 7.110
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  οὐκ ἄρα τοῦτο μάταιον ἔπος μερόπων τινὶ λέχθη,
  ῥήγνυσθαι σοφίης τόξον ἀνιέμενον
  δὴ γὰρ καὶ Θεόφραστος ἕως ἐπόνει μὲν ἄπηρος
  ἦν δέμας, εἶτ᾽ ἀνεθεὶς κάτθανε πηρομελής.

  This, then, was no idle word that some man spoke,
  that the bow of wisdom breaks when relaxed. As
  long as Theophrastus worked he was sound of limb,
  but when he grew slack he died infirm.

  Ce n'est donc pas en vain qu'un mortel dit un jour cette
  parole : que l'arc du savoir se brise quand il n'est pas tendu.
  En effet, tant que Théophraste fut à la peine, son corps
  demeura valide ; quand ensuite il se fut relâché, il mourut
  privé de l'usage de ses membres.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.110
 • Greek Anthology 7.111
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  λεπτὸς ἀνὴρ δέμας ἦν — εἰ μὴ προσέχῃς, ἀπόχρη μοι:
  Στράτωνα τοῦτ᾽ οὖν φημί γε,
  Λάμψακος ὃν ποτ᾽ ἔφυσεν ἀεὶ δὲ νόσοισι παλαίων
  θνῄσκει λαθὼν, οὐδ᾽ ᾔσθετο.

  This Strato to whom Lampsacus gave birth was
  a thin man (I don't mind if you don't attend. I
  assert this at least). He ever fought with disease and
  died without feeling it.

  Il était un petit homme ... Si tu ne m'ecoutes pas, cela
  suffit. Celui dont je parle, c'est ce fameux Straton, à qui
  Lampsaque jadis donna le jour : alors qu'il luttait sans cesse
  contre les maladies, il mourut à l'improviste et ne s'en
  aperçut pas.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.111
 • Greek Anthology 7.112
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  οὐ μὰ τόν, οὐδὲ Λύκωνα παρήσομεν, ὅττι ποδαλγὴς
  κάτθανε: θαυμάζω τοῦτο μάλιστα δ᾽ ἐγώ,
  τὴν οὕτως ἀίδαο μακρὴν ὁδὸν εἰ πρὶν ὁ ποσσὶν
  ἀλλοτρίοις βαδίσας ἔδραμε νυκτὶ μιῇ.

  No by -neither shall we neglect to tell how Lyco
  died of the gout. The thing that surprises me most
  is that he who formerly walked with other people's
  feet managed in one night to run all the way to
  Hades.

  Non certes, nous n'allons pas non plus omettre Lycon :
  il mourut podagre. Ce qui m'etonne le plus, moi, c'est qu'il
  ait pu parcourir cette si longue route qui conduit à Hadès,
  et en une seule nuit, lui qui auparavant ne marchait qu'avec
  les pieds d'autrui.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.112
 • Greek Anthology 7.113
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  ἀνεῖλεν ἀσπὶς τὸν σοφὸν Δημήτριον
  ἰὸν ἔχουσα πολὺν
  ἄσμηκτον, οὐ στίλβουσα φῶς ἀπ᾽ ὀμμάτων,
  ἀλλ᾽ ἀίδην μέλανα.

  An asp that had much poison, not to be wiped off,
  darting no light but black death from its eyes, slew
  wise Demetrius.

  Le sage Démétrios fut tué par un aspic au venin
  abondant : ce n'était pas un feu à l'éclat inaltérable
  qui jaillissait de ses yeux, mais les ténèbres d'Hadès.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.113
 • Greek Anthology 7.114
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  ἤθελες ἀνθρώποισι λιπεῖν φάτιν, Ἡρακλείδη,
  ὥς ῥα θανὼν ἐγένου ζωὸς ἅπασι δράκων
  ἀλλὰ διεψεύσθης σεσοφισμένε: δὴ γὰρ ὁ μὲν θὴρ
  ἦε δράκων, σὺ δὲ θήρ, οὐ σοφὸς ὢν, ἑάλως.

  Heraclides, you wished to leave a report among
  men that when you died you became a live serpent
  in the eyes of all. But you were taken in, cunning
  wise man, for the beast was indeed a serpent, but
  you, being no wise man, were shown to be a beast.

  Tu voulais, Héraclide, laisser aux hommes le bruit que
  tu avais été, une fois mort, changé aux yeux de tous en
  serpent. Mais tu fus trompé dans tes calculs sophistiques :
  la bête, en effet, appartenait bien au genre serpent ; toi, tu fus
  convaicu d'être bête, mais pas du genre sage.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.114
 • Greek Anthology 7.115
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  τὸν βίον ἦσθα κύων, Ἀντίσθενες, ὧδε πεφυκώς,
  ὥστε δακεῖν κραδίην ῥήμασιν, οὐ στόμασιν.
  ἀλλ᾽ ἔθανες φθισικός, τάχ᾽ ἐρεῖ τις ἴσως: τί δὲ τοῦτο;

  πάντως εἰς ἀίδην δεῖ τιν᾽ ὁδηγὸν ἔχειν.

  You were in your lifetime a Dog, Antisthenes,
  of such a nature that you bit the heart with words,
  not with your mouth. But someone perchance will
  say you died of consumption. What does that
  matter ? One must have someone to guide one to
  Hades.

  « Tu as vécu en chien, Antisthène.
  - C'est que j'étais né pour déchirer le cœur avec des
  mots et non avec des crocs.
  - Mais tu es mort en chien que tu étais né, dira sans
  doute quelqu'un.
  - Eh quoi ! il fait bien qu'il y en ait pour servir de
  guide chez Hadès. »

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.115
 • Greek Anthology 7.116
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  Διόγενες, ἄγε λέγε, τίς ἔλαβέ σε μόρος
  ἐς Ἄϊδος; ἔλαβέ με κυνὸς ἄγριον ὀδάξ.

  "Diogenes, tell what fate took you to Hades ?"
  "A dog's fierce bite."

  « Diogène, allons, dis-moi quel destin t'a ravi?
  - C'est la morsure féroce du Chien, qui m'a ravi
  chez Hadès. »

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.116
 • Greek Anthology 7.117
  60 Zenodotus


  ἔκτισας αὐτάρκειαν, ἀφεὶς κενεαυχέα πλοῦτον,
  Ζήνων, σὺν πολιῷ σεμνὸς ἐπισκυνίῳ:
  ἄρσενα γὰρ λόγον εὗρες, ἐνηθλήσω δὲ προνοίᾳ,
  αἵρεσιν ἀτρέστου αἵρεσιν ἐλευθερίης.
  εἰ δὲ πάτρα Φοίνισσα, τίς ὁ φθόνος; ἦν καὶ ὁ Κάδμος
  κεῖνος, ἀφ᾽ οὗ γραπτὰν Ἑλλὰς ἔχει σελίδα.

  Zeno, reverend grey-browed sage, you did find
  the self-sufficient life, abandoning the pursuit of
  vain-glorious wealth ; for virile (and you did train
  yourself to foresight) was the school of thought you
  did institute, the mother of dauntless freedom. If
  your country were Phoenicia what reproach is that ?
  Cadmus, too from whom Greece learnt writing, was a
  Phoenician.

  Tu as institué l'art de se suffire à soi-même, laissant de
  côté la richesse à la veine superbe, Zénon, que ton front
  blanchi rend vénérable. Tu as trouvé en effet une parole
  mâle et tu t'es fait par ton effort au sein de la Providence
  une philosophie mère de la liberté intrépide. Si ta patrie
  est la Phénicie, qu'y trouver à redire ? De ce pays venait
  Cadmos, celui-là même à qui la Grèce doit ce qu'on écrit sur
  une page.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.117
 • Greek Anthology 7.118
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  τὸν Κιτιέα Ζήνωνα θανεῖν λόγος ὡς ὑπὸ γήρως
  πολλὰ καμὼν ἐλύθη μένων ἄσιτος οἱ δ᾽ ὅτι προσκόψας ποτ᾽ ἔφη χερὶ γᾶν ἀλοήσας,

  ἔρχομαι αὐτόματος: τί δὴ καλεῖς με;


  Some say that Zeno of Citium, suffering much from
  old age, remained without food, and others that
  striking the earth with his hand he said, "I come of
  my own accord. Why do you call me ?"

  On raconte au sujet de la mort de Zénon de Citium qu'après
  avoir beaucoup souffert de la vieillese il trouva sa fin en se
  privant de nourriture. Selon d'autres, ayant un jour fait une
  chute, il dit en frappant la terre de la main : « J'arrive de
  moi-même, pourquoi donc m'appeles-tu ? »

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.118
 • Greek Anthology 7.119
  11 Anonimo Anonyme


  ἡνίκα Πυθαγόρης τὸ περικλεὲς εὕρετο γράμμα
  κεῖν᾽, ἐφ᾽ ὅτῳ κλεινὴν ἤγαγε βουθυσίην.

  Dedicated when Pythagoras discovered that famous
  figure to celebrate which he made a grand sacrifice
  of an ox.

  Quand Pythagore eut trouvé cette illustre figure pour
  laquelle il offrit un sacrifice fameux ...

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.119
 • Greek Anthology 7.120
  61 Xenophanes


  καὶ ποτέ μιν στυφελιζομένου σκύλακος παριόντα
  φασὶν ἐποικτεῖραι, καὶ τόδε φάσθαι ἔπος:


  παῦσαι, μηδὲ ῥάπιζ᾽, ἐπειὴ φίλου ἀνέρος ἐστὶ

  ψυχή, τὴν ἔγνων, φθεγξαμένης ἀίων.

  They say that once he passed by as a dog was
  being beaten, and pitying it spoke as follows, "Stop
  and beat it not ; for the soul is that of a friend ; I
  know it, for I heard it speak."

  On dit qu'un jour il passait devant un jeune chien qu'on
  frappait, il en eut compassion et prononça ces paroles :
  « Arrête et ne frappe plus, car sûrement c'est l'âme d'un
  ami, que j'ai reconnue en l'entendant crier. »

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.120
 • Greek Anthology 7.121
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  οὐ μόνος ἐμψύχων ἄπεχες χέρας, ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς:
  τίς γὰρ ὃς ἐμψύχων ἥψατο, Πυθαγόρη;
  ἀλλ᾽ ὅταν ἑψηθῇ τι καὶ ὀπτηθῇ καὶ ἁλισθῇ
  δὴ τότε καὶ ψυχὴν οὐκ ἔχον ἐσθίομεν.

  Not, you alone, Pythagoras, abstained from living
  things, but we do so likewise ; who ever touched
  living things ? But when they are boiled and roasted
  and salted, then they have no life in them and we
  eat them.

  Tu n'est pas le seul à t'abstenir de manger des choses
  animées, nous faisons de même. Quel est en effet, Pythagore,
  l'homme qui a mangé des choses animées ? Une fois qu'un
  mets est cuit, grillé et salé, à coup sûr c'est bien quelque
  chose qui n'a pas d'âme que nous mangeons.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.121
 • Greek Anthology 7.122
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  αἰαῖ, Πυθαγόρης τί τόσον κυάμους ἐσεβάσθη,
  καὶ θάνε φοιτηταῖς ἄμμιγα τοῖς ἰδίοις;
  χωρίον ἦν κυάμων ἵνα μὴ τούτους δὲ πατήσῃ
  ἐξ Ἀκραγαντίνων κάτθαν᾽ ἐνὶ τριόδῳ.

  Alas ! Why did Pythagoras reverence beans so
  much and die together with his pupils ? There was
  a field of beans, and in order to avoid trampling them
  he let himself be killed on the road by the Agrigentines.

  Hélas ! Porquoi Pythagore a-t-il eu tant de respect pour
  les fèves et mourut-il avec ses propres disciples ? Il y avait
  là un champ de fèves : pour éviter de les fouler aux pieds,
  il mourut sur le carrefour de la main des Agrigentins.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.122
 • Greek Anthology 7.123
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  καὶ σὺ ποτ᾽
  , Ἐμπεδόκλεις, διερῇ φλογὶ σῶμα καθήρας
  πῦρ ἀπὸ κρητήρων ἔκπιες ἀθάνατον
  οὐκ ἐρέω δ᾽ ὅτι σαυτὸν ἑκὼν βάλες ἐς ῥόον Αἴτνης,
  ἀλλὰ λαθεῖν ἐθέλων ἔμπεσες οὐκ ἐθέλων.

  And you, too, Empedocles, purifying your body by
  liquid flame, drank immortal fire from the crater. I
  will not say that you threw yourself on purpose into
  Etna's steam, but wishing to hide you fell in
  against your will.

  Toi aussi, jadis, Empédocle, tu as purifié ton corps par la
  flamme agile, en buvant aux cratères un feu immortel. Je
  ne dirais pas que tu t'es jeté de propos délibéré dans le flot
  de l'Etna : en voulant te cacher, tu tombas sans le vouloir.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.123
 • Greek Anthology 7.124
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  ναὶ μὴν Ἐμπεδοκλῆα θανεῖν λόγος ὥς ποτ᾽ ἀμάξης
  ἔκπεσε, καὶ μηρὸν κλάσσατο δεξιτερὸν
  εἰ δὲ πυρὸς κρητῆρας ἐσήλατο καὶ πίε τὸ ζῆν,
  πῶς ἂν ἔτ᾽ ἐν Μεγάροις δείκνυτο τοῦδε τάφος;

  Oui, l'on raconte qu'Empédocle, un jour, tomba d'un
  chariot et se brisa la cuisse droite. Mais s'il s'élança dans
  les cratères embrasés et y but la vie, comment se peut-il que
  l'on montre encore sa tombe à Mégare ?

  They say Empedocles died by a fall from a carriage,
  breaking his right thigh. But if he jumped into the
  fiery bowl and drank life, how is it his tomb is shown
  still in Megara ?

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.124
 • Greek Anthology 7.125
  11 Anonimo Anonyme


  εἴ τι παραλλάσσει φαέθων μέγας ἅλιος ἄστρων,
  καὶ πόντος ποταμῶν μείζον᾽ ἔχει δύναμιν,
  φαμὶ τοσοῦτον ἐγὼ σοφίᾳ προέχειν Ἐπίχαρμον,
  ὃν πατρὶς ἐστεφάνως1᾽ ἅδε Συρακοσίων.

  Si le soleil immense surpasse les astres par son éclat, si la
  mer a plus de puissance que les fleuves, je dis, moi, qu'
  Épicharme l'emporte autant de sagesse, lui que notre patrie a
  couronné comme Syracusain.

  Even as the great burning sun surpasses the stars
  and the sea is stronger than the rivers, so I say that
  Epicharmus, whom this his city Syracuse crowned,
  excels all in wisdom.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.125
 • Greek Anthology 7.126
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  τὴν ὑπόνοιαν πᾶσι μάλιστα λέγω θεραπεύειν
  εἰ γὰρ καὶ μὴ δρᾷς, ἀλλὰ δοκεῖς, ἀτυχεῖς.
  οὕτω καὶ Φιλόλαον ἀνεῖλε Κρότων ποτὲ πάτρη,
  ὥς μιν ἔδοξε θέλειν δῶμα τύραννον ἔχειν.

  Je conseille à tous de prendre bien garde au soupçon ;
  quand bien même tu ne ferais rien de mal, les seules
  apparences te sont défavorables. C'est ainsi que jadis
  Crotone, sa patrie, fit périr Philolaos, car elle crut qu'il
  voulait élever sa maison à la tyrannie.

  I advise all men to cure suspicion, for even if you
  don't do anything, but people think you do, it is ill for
  you. So Croton, his country, once slew Philolaus
  because they thought he wished to have a house like
  a tyrant's.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.126
 • Greek Anthology 7.127
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  πολλάκις Ἡράκλειτον ἐθαύμασα, πῶς ποτε τὸ ζῆν
  ὧδε διαντλήσας δύσμορος, εἶτ᾽ ἔθανεν
  σῶμα γὰρ ἀρδεύουσα κακὴ νόσος ὕδατι, φέγγος
  ἔσβεσεν ἐκ βλεφάρων καὶ σκότον ἠγάγετο.

  Je me suis souvent demandé avec étonnement comment
  Héraclite, qui avait supporté la vie jusqu'au bout parmis tant
  d'infortunes, avait bien pu mourir à la fin. C'est qu'une
  funeste maladie, emplissant son corps de liquide, éteignit la
  lumière de ses yeux et y apporta les ténèbres.

  I often wondered about Heraclitus, how after
  leading such an unhappy life, he finally died. For
  an evil disease, watering his body, put out the light
  in his eyes and brought on darkness.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.127
 • Greek Anthology 7.128
  11 Anonimo Anonyme


  Ἡράκλειτος ἐγώ: τί μ᾽ ἄνω κάτω ἕλκετ᾽ ἄμουσοι;
  οὐχ ὑμῖν ἐπόνουν, τοῖς δ᾽ ἔμ᾽ ἐπισταμένοις.
  εἷς ἐμοὶ ἄνθρωπος τρισμύριοι, οἱ δ᾽ ἀνάριθμοι
  οὐδείς. ταῦτ᾽ αὐδῶ καὶ παρὰ Περσεφόνῃ.

  I am Heraclitus. Why do you pull me this way
  and that, you illiterate ? I did not work for you, but
  for those who understand me. One man for me is
  equivalent to thirty thousand and countless men are
  but as nobody. This I proclaim even in the house of
  Persephone.

  Je suis Héraclite. Pourquoi me tiraillez-vous en tous sens,
  gens sans lettres ? Ce n'est pas pour vous que j'ai travaillé,
  mais pour ceux qui me comprennent. Un seul homme pour
  moi en vaut trois mille, tandis que la multitude n'est rien.
  Cela, je le dis même devant Perséphone

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.128
 • Greek Anthology 7.129
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  ἤθελες, ὦ Ζήνων, καλὸν ἤθελες, ἄνδρα τύραννον
  κτείνας ἐκλῦσαι δουλοσύνης Ἐλέαν
  ἀλλ᾽ ἐδάμης: δὴ γάρ σε λαβὼν ὁ τύραννος ἐν ὅλμῳ
  κόψε: τί τοῦτο λέγω; σῶμα γάρ, οὐχὶ δὲ σέ.

  Tu voulais, Zénon, tu voulais quelque chose de noble,
  tuer un tyran pour délivrer Élée de la servitude. Mais tu fus
  vaincu. Car le tyran s'empara de toi et te fit écraser dans un
  mortier. Que dis-je ? C'est ton corps qu'il a écrasé, mais non
  pas toi.

  You wished, Zeno -it was a goodly wish- to kill
  the tyrant and free Elea, but you were slain, for the
  tyrant caught you and pounded you in a mortar.
  Why do I speak thus ? It was your body, not you.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.129
 • Greek Anthology 7.130
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  καὶ σεῦ, Πρωταγόρη, φάτιν ἔκλυον, ὡς ἄρ᾽ Ἀθηνῶν
  ἔκ ποτ᾽ ἰὼν καθ᾽ ὁδὸν πρέσβυς ἐὼν ἔθανες:
  εἵλετο γάρ σε φυγεῖν Κέκροπος πόλις: ἀλλὰ σὺ
  μέν που
  Παλλάδος ἄστυ φύγες, Πλουτέα δ᾽ οὐκ ἔφυγες.

  De toi aussi, Protagoras, j'ai appris par la renommée
  qu'ayant quitté Athènes en un âge avancé tu mourus en
  chemin : la ville de Cécrops avait décidé ton exil. Sans
  doute as-tu pu fuir la cité de Pallas : tu n'as pu échapper à
  celle de Pluton.

  About you, too, Protagoras, I heard that once
  leaving Athens in your old age you died on the road ;
  for the city of Cecrops decreed your exile. So you
  escaped from Athens but not from Pluto.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.130
 • Greek Anthology 7.489
  26 Sappho Σαπφώ

  Τιμάδος ἅδε κόνις, τὰν δὴ πρὸ γάμοιο θανοῦσαν
  δέξατο Φερσεφόνας κυάνεος θάλαμος,
  ἇς καὶ ἀποφθιμένας πᾶσαι νεοθᾶγι σιδάρῳ
  ἅλικες ἱμερτὰν κρατὸς ἔθεντο κόμαν.

  Ci-gît la cendre de Timas, que, morte avant l'hymen, a reçue le sombre séjour de Perséphone. À son trépas toutes ses compagnes ont, d'un fer fraîchement aiguisé, déposé de leur tête leur aimable chevelure.

  This is the dust of Timas, whom, dead before her mariage, the dark chamber of Persephone received. When she died, all her girl companions with newly sharpened steel shore their lovely locks.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.489
 • Greek Anthology 7.131
  11 Anonimo Anonyme


  Πρωταγόρην λόγος ὧδε θανεῖν φέρει: ἀλλὰ γὰρ † οὔτι
  ἥκατο σῶμα γαῖαν, ψυχὰ δ᾽ ἇλτο σοφοῖς.

  L'histoire raconte que Protagoras mourut de cette façon,
  mais . . .

  Protagoras is said to have died here ; but . . . his
  body alone reached the earth, his soul leapt up to
  the wise.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.131
 • Greek Anthology 7.132
  11 Anonimo Anonyme


  καὶ σέο, Πρωταγόρη, σοφίης ἴδμεν βέλος ὀξύ,
  ἀλλ᾽ οὐ τιτρῶσκον, † "ὢν δὲ γλυκὺ {"κρῆμα.^

  De toi aussi, Protagoras, nous savons que la science avait un
  trait aigu, mais qui, bien loin de léser, était pour l'esprit
  une agréable blessure.

  We know too, Protagoras, the sharp arrow of your
  wisdom. Yet it wounds not, but is a sweet unguent.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.132
 • Greek Anthology 7.133
  51 Diogenes Laertius Διογένης Λαέρτιος Diogène Laërce


  πτίσσετε, Νικοκρέων, ἔτι καὶ μάλα, θύλακός ἐστι:
  πτίσσετ᾽, Ἀνάξαρχος δ᾽ ἐν Διός ἐστι πάλαι:
  καὶ σὲ διαστείλασα γνάφοις ὀλίγον τάδε λέξει
  ῥήματα Περσεφόνη: ἔρρε μυλωθρὲ κακέ.

  Foulez, Nicocréon, et foulez encore plus : c'est un sac ;
  foulez, il y a beau temps qu'Anaxarque est dans la demeure
  de Zeus. En te déchirant à ton tour . . . , Perséphone dira ces
  mots : « Péris, maudit foulon. »

  Bray it in the mortar still more, Nicocreon, it is
  a bag, bray it, but Anaxarchus is already in the house
  of Zeus, and Persephone soon, carding you, will say,
  " Out on you, evil miller."

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.133
 • Greek Anthology 7.134
  11 Anonimo Anonyme


  ἐνθάδε Γοργίου ἡ κεφαλὴ κυνικοῦ κατάκειμαι,
  οὐκέτι χρεμπτομένη, οὔτ᾽ ἀπομυσσομένη.

  Ici, tête de cynique grimaçante comme une Gorgone, je
  repose, sans plus cracher ni me moucher.

  Here I lie, the head of Cynic Gorgias, no longer
  clearing my throat nor blowing my nose.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.134
 • Greek Anthology 7.135
  11 Anonimo Anonyme


  Θεσσαλὸς Ἱπποκράτης, Κῷος γένος, ἐνθάδε κεῖται,
  Φοίβου ἀπὸ ῥίζης ἀθανάτου γεγαώς.

  πλεῖστα τρόπαια νόσων στήσας ὅπλοις Ὑγιείης,
  δόξαν ἑλὼν πολλῶν οὐ τύχᾳ, ἀλλὰ τέχνᾳ.

  Hippocrate de Thessalie, né à Cos, repose ici, issu de la
  race de l'immortel Phébus. Il éleva maint trophée sur les
  maladies avec les armes d'Hygie, recueillant la gloire auprès
  de beaucoup, non par chance, mais par science.

  Here lies Thessalian Hippocrates, by descent a
  Coan, sprung from the immortal stock of Phoebus.
  Armed by Health he gained many victories over
  Disease, and won great glory not by chance, but by
  science.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.135
 • Greek Anthology 7.136
  13 Ἀντίπατρος ὁ Θεσσαλονικεύς Antipatro di Tessalonica Antipater of Thessalonica Antipater de Thessalonique


  ἥρωος Πριάμου βαιὸς τάφος: οὐχ ὅτι τοίου
  ἄξιος, ἀλλ᾽ ἐχθρῶν χερσὶν ἐχωννύμεθα.

  Du héros Priam la tombe est exiguë, non que telle il la
  méritât : mais ce sont des mains ennemies qui ont élevé notre
  tertre.

  Small am I, the barrow of Priam the hero, not
  that I am worthy of such a man, but because I was
  built by the hands of his foes.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.136
 • Greek Anthology 7.137
  11 Anonimo Anonyme


  μή με τάφῳ σύγκρινε τὸνἝκτορα, μηδ᾽ ἐπὶ τύμβῳ
  μέτρει τὸν πάσης Ἑλλάδος ἀντίπαλον,
  Ἰλιάς, τὐτὸς Ὅμηρος ἐμοὶ τάφος, Ἑλλάς, Ἀχαιοὶ
  φεύγοντες — τούτοις πᾶσιν ἐχωννύμεθα:

  [εἰ δ᾽ ὀλίγην ἀθρεῖς ἐπ᾽ ἐμοὶ κόνιν, οὐκ ἐμοὶ αἶσχος:
  Ἑλλήνων ἐχθραῖς χερσὶν ἐχωννύμεθα.]

  Par ce tertre ne juge pas d'Hector, et d'après cette tombe
  ne mesure pas celui qui tint tête à la Grèce entière. L'Iliade,
  Homère lui-même, voilà mon tombeau ; la Grèce, les Achéens
  fuyards, c'est eux tous qui forment ma sépulture. (Si tu ne
  vois sur moi qu'une maigre poussière, je n'en sens pas de
  honte : ce sont les Grecs qui de leurs mains hostiles ont fait
  ma sépulture.)

  Do not judge Hector by his tomb or measure by
  his barrow the adversary of all Hellas. The Iliad,
  Homer himself, Greece, the Achaeans in flight-
  these are my tomb- by these all was my barrow
  built. (If the earth you see above me is little, it is
  no disgrace to me, I was entombed by the hands of
  my foes the Greeks.)

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.137
 • Greek Anthology 7.138
  62 Aceratus Grammaticus


  Ἕκτορ Ὁμηρείῃσιν ἀεὶ βεβοημένε βίβλοις,
  θειοδόμου τείχευς ἕρκος ἐρυμνότατον,
  ἐν σοὶ Μαιονίδης ἀνεπαύσατο: σοῦ δὲ θανόντος,
  Ἕκτορ, ἐσιγήθη καὶ σελὶς Ἰλιάδος.

  Hector, sans cesse invoqué dans les livres homériques,
  d'un rempart construit par les dieux le plus ferme soutien,
  c'est sur toi que le Méonien s'arrêta : quand tu fus mort,
  Hector, l'Iliade même se tut au milieu d'une page.

  Hector, constant theme of Homer's books, strongest
  bulwark of the god-built wall, Homer rested at
  your death and with that the pages of the Iliad were
  silenced.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.138
 • Greek Anthology 7.139
  11 Anonimo Anonyme


  Ἕκτορι μὲν Τροίη συγκάτθανεν, οὐδ᾽ ἔτι χεῖρας
  ἀντῆρεν Δαναῶν παισὶν ἐπερχομένοις:
  Πέλλα δ᾽ Ἀλεξάνδρῳ συναπώλετο. πατρίδες ἆρα
  ἀνδράσιν, οὐ πάτραις ἄνδρες ἀγαλλόμεθα.

  Avec Hector Troie mourut, et ses mains ne se défendirent
  plus contre les assauts des fils des Danaens ; Pella aussi
  périt avec Alexandre. Ainsi donc la gloire d'une patrie lui
  vient de ses hommes, tandis que la patrie ne saurait faire
  la gloire des hommes.

  With Hector perished Troy and no longer raised
  her hand to resist the attack of the Danai. And
  Pella, too, perished with Alexander. So fatherlands
  glory in men, their sons, not men in their fatherlands.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.139
 • Greek Anthology 7.140
  63 Archias of Macedon Archias de Macédoine


  καὶ γενέταν τοῦ νέρθε καὶ οὔνομα καὶ χθόνα φώνει,
  στάλα, καὶ ποίᾳ κηρὶ δαμεὶς ἔθανε. —


  πατὴρ μὲν Πρίαμος, γᾶ δ᾽ Ἴλιον, οὔνομα δ᾽ Ἕκτωρ,

  ὦνερ, ὑπὲρ πάτρας δ᾽ ὤλετο μαρνάμενος.

  « Le père de celui qui est sous terre, son nom, sa patrie,
  proclame-les, ô stèle, et dis aussi à quel destin il dut céder
  en mourant.
  - Son père fut Priam, sa patrie Ilion, son nom Hector,
  ô homme ; il périt en combattant pour son pays. »

  Tell, O column, the parentage of him beneath you
  and his name and country and by what death he
  died. "His father was Priam, his country Ilion, his
  name Hector, and he perished fighting for his native
  land."

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.140
 • Greek Anthology 7.141
  65 Antiphilus of Byzantium Ἀντίφιλος ὁ Βυζάντιος Antiphilos de Byzance


  Θεσσαλὲ Πρωτεσίλαε, σὲ μὲν πολὺς ᾄσεται αἰὼν,
  Τροίᾳ ὀφειλομένου πτώματος ἀρξάμενου:
  σῆμα δέ τοι πτελέῃσι συνηρεφὲς ἀμφικομεῦσι
  νύμφαι, ἀπεχθομένης Ἰλίου ἀντιπέρας:

  δένδρα δὲ δυσμήνιτα, καὶ ἢν ποτὶ τεῖχος ἴδωσι
  Τρώιον, αὐαλέαν φυχλλοχοεῦντι κόμην,
  ὅσσος ἐν ἡρώεσσι τότ᾽ ἦν χόλος, εἰ μέρος ἀκμὴν
  ἐχθρὸν ἐν ἀψύχοις σώζεται ἀκρεμόσιν ;

  O Thessalian Protesilaus, long ages shall sing of
  you, how you did strike the first blow in Troy's
  predestined fall. The Nymphs tend and encircle
  with overshadowing elms your tomb opposite hated
  Ilion. Wrathful are the trees, and if they chance
  to see the walls of Troy, they shed their withered
  leaves. How bitter was the hatred of the heroes if
  a part of their enmity lives yet in soulless branches.

  Thessalien Protésilas, une longue postérité te célébrera, toi qui le premier participas à la chute fatale de Troie. Ton sépulcre ombragé de peupliers est entouré de soins par les Nymphes, en face de la terre détestée d'Ilion. Mais quand les arbres irrités viennent à apercevoir la muraille troyenne, ils laissent tomber la chevelure desséchée de leur feuillage. Quel n'était pas jadis le courroux des héros, pour qu'il en survive de nos jours une partie qui demeure hostile dans des rameaux inanimés ?

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.141
 • Greek Anthology 7.142
  11 Anonimo Anonyme


  τύμβος Ἀχιλλῆος ῥηξήνορος, ὃν ποτ᾽ Ἀχαιοὶ
  δώμησαν, Τρώων δεῖμα καὶ ἐσσομένων
  αἰγιαλῷ δὲ νένευκεν, ἵνα στοναχῇσι θαλάσσης
  κυδαίνοιτο πάις τῆς ἁλίας Θέτιδος.

  C'est la tombe d'Achille, briseur de guerriers ; les Grecs
  l'ont élevée pour l'effroi des Troyens à venir. Elle s'incline
  vers le rivage pour que, de leurs gémissements, les flots
  puissent chanter le fils de la maritime Thétis.

  This is the tomb of Achilles the man-breaker,
  which the Achaeans built to be a terror to the
  Trojans even in after generations, and it slopes to
  the beach, that the son of Thetis the sea goddess
  may be saluted by the moan of waves.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.142
 • Greek Anthology 7.143
  11 Anonimo Anonyme


  ἄνδρε δύω φιλότητι καὶ ἐν τεύχεσσιν ἀρίστω,
  χαίρετον, Αἰακίδη, καὶ σύ, Μενοιτιάδη.

  Salut à vous deux, héros illustres par l'amitié et par les
  armes, Éacide, et toi, fils de Ménoitios.

  Hail, Aeacides and Menoetiades, you two supreme
  in Love and Arms.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.143
 • Greek Anthology 7.144
  11 Anonimo Anonyme


  ἡδυεπὴς Νέστωρ Πύλιος Νηλήιος ἥρως
  ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ τύμβον ἔχει τριγέρων.

  Sweet-spoken Nestor of Pylus, the hero-son of
  Neleus, the old, old man, has his tomb in pleasant
  Pylus.

  Nestor le Pylien, au doux parler, héros fils de Nélée, dans Pylos la très sainte a son tombeau, lui qui vécut trois âges.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.144
 • Greek Anthology 7.145
  7 Asclepiades of Samos Ἀσκληπιάδης ὁ Σάμιος Asclépiade de Samos


  ἅδ᾽ ἐγὼ ἁ τλάμων Ἀρετὰ παρὰ τῷδε κάθημαι
  Αἴαντος τύμβῳ κειραμένα πλοκάμους,
  θυμὸν ἄχει μεγάλῳ βεβολημένα, εἰ παρ᾽ Ἀχαιοῖς
  ἁ δολόφρων Ἀπάτα κρέσσον ἐμεῦ δύναται.

  Me voici, infortunée Vertu, assise sur ce tombeau d'Ajax,
  avec mes boucles coupées, le cœr frappé d'une grande
  douleur, s'il est vrai que chez les Achéens l'astucieuse
  Fraude a plus de pouvoir que moi.

  Here sit I, miserable Virtue, by this tomb of Ajax,
  with shorn hair, smitten with heavy sorrow that
  cunning Fraud has more power with the Greeks
  than I.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.145
 • Greek Anthology 7.146
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος


  σῆμα παρ᾽ Αἰάντειον ἐπὶ Ῥοιτηίσιν ἀκταῖς
  θυμοβαρὴς Ἀρετὰ μύρομαι ἑζομένα,
  ἀπλόκαμος, πινόεσσα, διὰ κρίσιν ὅττι Πελασγῶν
  οὐκ ἀρετὰ νικᾶν ἔλλαχεν, ἀλλὰ δόλος.

  τεύχεα δ᾽ ἂν λέξειεν Ἀχιλλέος:
  ἄρσενος ἀκμᾶς,

  οὐ σκολιῶν μύθων ἄμμες ἐφιέμεθα.

  Assise près du tombeau d'Ajax, au rivage de Rhœtée, moi,
  Vertu, je gémis, le cœr lourd, la chevelure coupée, les
  vêtements sordides, parce qu'au jugement des Pélasges ce n'est
  pas la Vertu qui obtint la victoire, mais la ruse. Les armes
  d'Achille pourront bien dire : « C'est au mâle courage et non
  aux paroles obliques que nous nous attachons. »

  By the tomb of Ajax on the Rhoetean shore, I,
  Virtue, sit and mourn, heavy at heart, with shorn
  locks, in soiled raiment, because that in the
  judgement court of the Greeks not Virtue but Fraud
  triumphed. Achilles' arms would fain cry, " We
  want no crooked words, but manly valour."

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.146
 • Greek Anthology 7.147
  122 Archias d'Antioche


  μοῦνος ἐναιρομένοισιν ὑπέρμαχος ἀσπίδα τείνας,
  νηυσὶ βαρὺν Τρώων, Αἶαν, ἔμεινας ἄρην:
  οὐδέ σε χερμαδίων ὦσεν κτύπος, οὐ νέφος ἰῶν,
  οὐ πῦρ, οὐ δοράτων, οὐ ξιφέων πάταγος:

  ἀλλ᾽ αὔτως προβλής τε καὶ ἔμπεδος, ὥς τις ἐρίπνα
  ἱδρυθείς, ἔτλης λαίλαπα δυσμενέων.

  εἰ δέ σε μὴ τεύχεσσιν Ἀχιλλέος ὥπλισεν Ἑλλάς,
  ἄξιον ἀντ᾽ ἀρετᾶς ὅπλα ποροῦσα γέρας,
  Μοιράων βουλῇσι τάδ᾽ ἤμπλακεν, ὡς ἂν ὑπ᾽ ἐχθρῶν

  μή τινος, ἀλλὰ σὺ σῇ πότμον ἕλῃς παλάμῃ.

  Alone in defence of the routed host, with
  extended shield did you, Ajax, await the Trojan host
  that threatened the ships. Neither the crashing
  stones moved you, nor the cloud of arrows, nor the
  clash of spears and swords ; but even so, like some
  crag, standing out and firmly planted you did
  face the hurricane of the foes. If Hellas did
  not give you the arms of Achilles to wear, a worthy
  reward of your valour, it was by the counsel of the
  Fates that she erres, in order that you should
  meet with doom from no foe, but at your own hand.

  Seul à les defendre, tu protégeas de ton bouclier ceux qu'accablaient les coups. et près de navires tu soutins, Ajax, le pesant assaut des Troyens. Ni le choc des pierres ne t'émut, ni la nuée des traits, ni le feu, ni le fracas des lances et des glaives. Mais toujours debout et fixé au sol, comme un rocher, tu supportas de pied ferme la tempête des ennemis. Si la Grèce ne t'a pas équipé de l'armure d'Achille en te donnant ses armes comme juste récompense de ta valeur, c'est la
  volonté des Parques qui lui a fait commetre cette faute, afin que tu ne périsses pas sous les coups d'un adversaire, mais que tu trouves ta destinée par ta propre main.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.147
 • Greek Anthology 7.148
  11 Anonimo Anonyme


  σῆμα τόδ᾽ Αἴαντος Τελαμωνίου, ὃν κτάνε Μοῖρα,
  αὐτοῦ χρησαμένα καὶ χερὶ καὶ ξίφεϊ.
  οὐδὲ γὰρ ἐν θνητοῖσι δυνήσατο καὶ μεμαυῦα
  εὑρέμεναι Κλωθὼ τῷδ᾽ ἕτερον φονέα.

  C'est ici le tombeau d'Ajax, fils de Télamon, victime de la
  Parque, qui dut lui emprunter et sa main et son glaive.
  C'est que chez les mortels, malgré son désir, Clotho n'a pu
  trouver un autre homme pour le tuer.

  This is the tomb of Telamonian Ajax whom Fate
  slew by means of his own hand and sword. For
  Clotho, even had she wished it, could not find
  among mortals another able to kill him.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.148
 • Greek Anthology 7.149
  66 Leontius Scholasticus Λεόντιος ο σχολαστικός Léontios le scholastique


  κεῖται ἐνὶ Τροίῃ Τελαμώνιος, οὔ τινι δ᾽ ἔμπης
  ἀντιβίων ὀπάσας εὖχος ἑοῦ θανάτου:
  τόσσης γὰρ Χρόνος ἄλλον ἐπάξιον ἀνέρα τόλμης
  οὐχ εὑρὼν, παλάμῃ θῆκεν ὑπ᾽ αὐτοφόνῳ.

  Il gît à Troie, le fils de Télamon, sans avoir cependant
  fourni à aucun de ses adversaires la gloire de sa mort. Car
  le temps, n'ayant pas trouvé un autre homme digne d'une
  telle audace, eut recours à sa propre main pour le faire
  périr.

  The Telamonian lies low in Troy, but he gave no
  foeman cause to boast of his death. For Time
  finding no other man worthy of such a deed
  entrusted it to his own self-slaying hand.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.149
 • Greek Anthology 7.150
  66 Leontius Scholasticus Λεόντιος ο σχολαστικός Léontios le scholastique


  Αἴας ἐν Τροίῃ μετὰ μυρίον εὖχος ἀέθλων
  μέμφεται οὐκ ἐχθροῖς κείμενος, ἀλλὰ φίλοις.

  Ajax, qui avait recueilli à Troie la gloire d'innombrables
  victoires, s'en prend, quand il tombe à terre, non à ses
  ennemis, mais à ses amis.

  Ajax lies in Troy after a thousand vaunted deeds
  of prowess, blaming not his foes but his friends.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.150
 • Greek Anthology 7.151
  11 Anonimo Anonyme


  Ἕκτωρ Αἴαντι ξίφος ὤπασεν, Ἕκτορι δ᾽ Αἴας
  ζωστῆρ᾽: ἀμφοτέρων ἡ χάρις εἷς θάνατος.

  Hector donna à Ajax son épée, Ajax donna à Hector son
  baudrier : s'il y eut double cadeau, il n'y eut qu'une seule
  mort.

  Hector gave his sword to Ajax and Ajax his
  girdle to Hector, and the gifts of both are alike
  instruments of death.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.151
 • Greek Anthology 7.153
  67 Cleobulus of Lindus Cléobule de Lindos 99 Homer


  χαλκῆ παρθένος εἰμί, Μίδα δ᾽ ἐπὶ σήματι κεῖμαι.
  ἔστ᾽ ἂν ὕδωρ τε νάῃ, καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήλῃ,
  αὐτοῦ τῇδε μένουσα πλουκλαύτῳ ἐπὶ τύμβῳ,
  ἀγγελέω παριοῦσι, Μίδας ὅτι τῇδε τέθαπται.

  Je suis une vierge d'airain et je repose sur le tombeau de
  Midas. Tant que l'eau coulera et que les grandes arbres
  verdoieront, je demeurerai ici sur son tombeau arrosé de
  nombreuses larmes, annonçant aux passants que Midas est
  enterré en cet endroit.

  I am a maiden of brass, and rest on Midas'
  tomb. As long as water flows, and tall trees put
  forth their leaves, abiding here upon the tearful
  tomb, I tell the passers-by that Midas is buried here.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.153
 • Greek Anthology 7.154
  11 Anonimo Anonyme


  κοινὸν ἐγὼ Μεγαρεῦσι καὶ Ἰναχίδαισιν ἄθυρμα
  ἵδρυμαι, Ψαμάθης ἔκδικον οὐλομένης:
  εἰμὶ δὲ Κὴρ τυμβοῦχος: ὁ δὲ κτείνας με Κόροιβος:
  κεῖται δ᾽ ὧδ᾽ ὑπ᾽ ἐμοῖς ποσσὶ διὰ τρίποδα:
  δελφὶς γὰρ φάμα τόδ᾽ ἐθέσπισεν, ὄφρα γενοίμαν
  τᾶς κείνου νύμφας σῆμα καὶ ἱστορίης.

  Monument commun aux Mégariens et aux Inachides, j'ai
  été élevé pour venger la perte de Psamathée : je suis la kère,
  gardienne du tombeau. Celui qui m'a tuée, c'est Coroibos,
  qui gît ici sous moi, à cause du trépied. L'oracle de Delphes,
  en effet, a proclamé que je serais le monument de la jeune
  épouse de ce dieu pour lui porter témoignage.

  I am set here, an image common to the Megarians
  and the Argives, the avenger of unhappy Psamathe.
  A ghoul, a denizen of the tomb am I, and he who
  slew me was Coroebus ; here under my feet he lies,
  all for the tripod. For even so did the voice of
  Delphi decree, that I should be the monument of
  Apollo's bride and tell her story.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.154
 • Greek Anthology 7.155
  11 Anonimo Anonyme


  ὁ τὸν πολυστένακτον ἀνθρώπων βίον
  γέλωτι κεράσας Νικαεὺς Φιλιστίων
  ἐνταῦθα κεῖμαι, λείψανον παντὸς βίου,
  πολλάκις ἀποθανών, ὧδε δ᾽ οὐδεπώποτε.

  Moi, Philistion de Nicée, qui ai tempéré par la rire la vie
  des hommes souvent pleine de larmes, je repose ici, dépouille
  que laisse tout vivant : bien des fois j'étais mort, mais jamais
  de cette façon.

  I, Philistion of Nicaea, who tempered with
  laughter the miserable life of men, lie here, the
  remains of all life ; I often died, but never yet just
  in this way.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.155
 • Greek Anthology 7.156
  68 Isidorus of Aegae Isidore l'Égéate


  ἰξῷ καὶ καλάμοισιν ἀπ᾽ ἠέρος αὑτὸν ἔφερβεν
  Εὔμηλος, λιτῶς, ἀλλ᾽ ἐν ἐλευθερίῃ.
  οὔποτε δ᾽ ὀθνείην ἔκυσεν χέρα γαστρὸς ἕκητι:
  τοῦτο τρυφὴν κείνῳ, τοῦτ᾽ ἔφερ᾽ εὐφροσύνην.

  τρὶς δὲ τριηκοστὸν ζήσας ἔτος ἐνθάδ᾽ ἰαύει,
  παισὶ λιπὼν ἰξὸν καὶ πτερὰ καὶ καλάμους.

  By his bird-lime and canes Eumelus lived on the
  creatures of the air, simply but in freedom. Never
  did he kiss a strange hand for his belly's sake.
  This his craft supplied him with luxury and
  delight. Ninety years he lived, and now sleeps here,
  having left to his children his bird-lime, nets and
  canes.

  C'est avec la glu et les flèches qu'Eumêlos tirait des airs
  une nourriture frugale, mais libre. Jamais le soin de son
  ventre ne le poussa à embrasser la main d'autrui ; c'est cette
  manière de vivre qui faisait son luxe, c'est elle qui lui donnait
  le bonheur. Après une vie de trois fois trente ans, il dort ici,
  ayant laissé à ses enfants sa glu, ses flèches et ses roseaux.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.156
 • Greek Anthology 7.157
  11 Anonimo Anonyme


  τρεῖς ἐτέων δεκάδας, τριάδας δύο, μέτρον ἔθηκαν
  ἡμετέρης βιοτῆς μάντιες αἰθέριοι.
  ἀρκοῦμαι τούτοισιν ὁ γὰρ χρόνος ἄνθος ἄριστον
  ἡλικίης: ἔθανεν χὠ τριγέρων Πύλιος.

  Trois fois dix ans, deux fois trois ans : telle est la limite
  posée à notre vie par les prophètes célestes. Je m'en contente :
  à cette date on a cueilli les plus belles fleurs de la vie ; il est
  mort lui aussi, le Pylien qui avait vécu trois âges.

  Three decades and twice three years did the
  heavenly augurs fix as the measure of my life. I am
  content therewith, for that age is the finest flower
  of life. Even ancient Nestor died.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.157
 • Greek Anthology 7.158
  11 Anonimo Anonyme


  Μαρκέλλου τόδε σῆμα περικλυτοῦ ἰητῆρος,
  φωτὸς κυδίστοιο τετιμένου ἀθανάτοισιν,
  οὗ βίβλους ἀνέθηκεν ἐυκτιμένῃ ἐνὶ Ῥώμῃ
  Ἀδριανός προτέρων προφερέστερος ἡγεμονήων,

  καὶ πάις Ἀδριανοῖο μέγ᾽ ἔξοχος Ἀντωνῖνος,

  ὄφρα καὶ ἐσσομένοισι μετ᾽ ἀνδράσι κῦδος ἄροιτο
  εἵνεκεν εὐεπίης, τὴν οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων,
  ἡρῴῳ μέλψαντι μέτρῳ θεραπήια νούσων
  βίβλοις ἐν πινυταῖς Χειρωνίσι τεσσαράκοντα.

  Le tombeau que voici est celui de l'illustre médecin
  Marcellus, personnage honoré par les glorieux immortels.
  Ses ouvrages furent réunis dans Rome, la ville bien bâtie, par
  Hadrien, prince qui l'emportait sur les empereurs précédents,
  et par le fils d'Hadrien, l'éminent Antonin, afin qu'il pût
  aussi recueillir auprès des hommes à venir la gloire due à
  l'éloquence que lui donna Phébus Apollon : avec le mètre
  héroïque, il chanta les remèdes des maladies dans des livres
  inspirés de Chiron, au nombre de quarante.

  This is the tomb of Marcellus the renowned
  physician, a most celebrated man, honoured by the
  gods, whose books were presented (to the public
  library) in fair-built Rome by Hadrian the best of
  our former emperors, and by admirable Antoninus,
  Hadrian's son ; so that among men in after years
  he might win renown for his eloquence, the gift
  of Phoebus Apollo. He sung of the treatment of
  diseases in forty skilled books of heroic verse called
  the Chironides.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.158
 • Greek Anthology 7.159
  29 Nicarchus


  Ὀρφεὺς μὲν κιθάρᾳ πλεῖστον γέρας εἵλετο θνητῶν,
  Νέστωρ δὲ γλώσσης ἡδυλόγου σοφίῃ,
  τεκτοσύνῃ δ᾽ ἐπέων πολυίστωρ θεῖος Ὅμηρος,
  Τηλεφάνης δ᾽ αὐλοῖς, οὗ τάφος ἐστὶν ὅδε.

  Orphée eut sa cithare pour laisser un renom au milieu des
  mortels, Nestor sa sagesse aux suaves discours, le divin
  Homère, à la science multiple, ses vers bien charpentés : lui,
  Téléphanès, eut ses flûtes ; c'est ici son tombeau.

  Orpheus won the highest prize among mortals
  by his harp, Nestor by the skill of his sweet-phrased
  tongue, divine Homer, the learned in love, by the
  art of his verse, but Telephanes, whose tomb this is,
  by the flute.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.159
 • Greek Anthology 7.160
  85 Anacreon of Teos Anacréon de Téos


  καρτερὸς ἐν πολέμοις Τιμόκριτος, οὗ τόδε σᾶμα
  Ἄρης δ᾽ οὐκ ἀγαθῶν φείδεται, ἀλλὰ κακῶν.

  C'était un brave au combat, ce Timocritos, dont voici le
  tombeau. Arès n'épargne pas les braves, mais les lâches.

  Valiant in war was Timocritus, whose tomb this
  is. War is not sparing of the brave, but of cowards.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.160
 • Greek Anthology 7.161
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος  α. ὄρνι, Διὸς Κρονίδαο διάκτορε, τεῦ χάριν ἔστας
  γοργὸς ὑπὲρ μεγάλου τύμβον Ἀριστομένους:;

  β. ἀγγέλλω μερόπεσσιν ὅθ᾽ οὕνεκεν ὅσσον ἄριστος
  οἰωνῶν γενόμαν, τόσσον ὅδ᾽ ἠιθέων.

  δειλαί τοι δειλοῖσιν ἐφεδρήσσουσι πέλειαι:
  ἄμμες δ᾽ ἀτρέστοις ἀνδράσι τερπόμεθα.

  " Fleet-winged bird of Zeus, why do you stand
  in splendour on the tomb of great Aristomenes ?"
  " I tell unto men that as I am chief among the
  birds, so was he among the youth. Timid doves
  watch over cowards, but we delight in dauntless
  men."

  « Oiseau, ministre de Zeus, pourquoi te tiens-tu avec un
  air terrible sur le tombeau du grand Aristoménès ?
  J'annonce aux mortels que, autant je l'emporte parmi les
  oiseaux, autant il excella parmi les jeunes gens. Oui, des
  colombes craintives iront se poser sur la tombe des lâches,
  mais nous, ce sont les hommes intrépides qui nous charment. »

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.161
 • Greek Anthology 7.162
  39 Dioscorides Dioscoride d'Alexandrie


  Εὐφράτην μὴ καῖε, Φιλώνυμε, μηδὲ μιήνῃς
  πῦρ ἐπ᾽ ἐμοί: Πέρσης εἰμὶ καὶ ἐκ πατέρων,
  Πέρσης αὐθιγενής, ναὶ δέσποτα: πῦρ δὲ μιῆναι
  ἡμῖν τοῦ χαλεποῦ πικρότερον θανάτου.

  ἀλλὰ περιστείλας με δίδου χθονί: μηδ᾽ ἐπὶ νεκρῷ
  λουτρὰ χέῃς: σέβομαι, δέσποτα, καὶ ποταμούς,

  Ne va pas, Philonymos, brûler le corps d'Euphratès, ni
  souiller le feu par mon contact. Je suis Perse par mes parents,
  Perse par mon pays d'origine, oui, maître. Souiller le feu
  nous est plus odieux que la mort pénible. Mais ensevelis-moi
  et confie-moi à la terre. Ne verse pas non plus de
  libation sur mon cadavre, car je révère aussi, maître, l'eau
  des fleuves.

  Burn not Euphrates, Philonymus, nor defile Fire
  for me. I am a Persian as my fathers were, a
  Persian of pure stock, yea, master : to defile Fire
  is for us bitterer than cruel death. But wrap me up
  and lay me in the ground, washing not my corpse ; I
  worship rivers also, master.

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.162
 • Greek Anthology 7.163
  27 Leonidas of Tarentum Λεωνίδας ὁ Ταραντῖνος Leonida di Taranto  α. τίς τίνος εὖσα, γύναι, Παρίην ὑπὸ κίονα κεῖσαι;

  β. Πρηξὼ Καλλιτέλευς. α. καὶ ποδαπή; β. Σαμίη.

  α. τίς δέ σε καὶ κτερέιξε; β. Θεόκριτος, ᾧ με γονῆες
  ἐξέδοσαν. α. θνῄσκεις δ᾽ ἐκ τίνος ; β. ἐκ τοκετοῦ.


  α. εὖσα πόσων ἐτέων ; β. δύο κεἴκοσιν. α. ἦ ῥὰ γ᾽ ἄτεκνος ;

  β. οὔκ, ἀλλὰ τριετῆ Καλλιτέλην ἔλιπον.

  α. Ζώοι σοι κεῖνός γε, καὶ ἐς βαθὺ γῆρας ἵκοιτο.

  β. καὶ σοί, ξεῖνε, πόροι πάντα Τύχη τὰ καλά.

  « Qui es-tu et de quel père es-tu née, ô femme qui reposes
  sous cette colonne en marbre de Paros ?
  - Prêxo, fille de Callitélès.
  - Et de quel pays ?
  - De Samos.
  - Et qui donc t'a élevé ce tombeau ?
  - Théocrite, à qui mes parents m'avaient donnée pour épouse.
  - Qu'est-ce qui t'a fait mourir ?
  - Les douleurs de l'enfantement.
  - Quel âge avais-tu ?
  - Vingt-deux ans.
  - N'avais-tu jamais eu d'enfants ?
  - Si, j'ai laissé Callitélès, âgé de trois ans.
  - Que lui du moins vive et qu'il parvienne à une vieillesse avancée.
  - A toi aussi, étranger, que la Fortune ménage tous ses biens. »

  A. " Who are you, who is your father, lady lying
  under the column of Parian marble ? "
  B. " Praxo, daughter of Calliteles."
  A. " And your country ? "
  B. " Samos. "
  A. " Who laid you to rest ?"
  B. " Theocritus to whom my parents gave me in marriage."
  A. " And how did you die ?"
  B. " In childbirth. "
  A. " How old ?"
  B. " Twenty-two. "
  A. " Childless then ? "
  B. " No ! I left behind my three year old Calliteles. "
  A. " May he live and reach a ripe old age. "
  B. "And to you, stranger, may Fortune give all good things. "

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.163
 • Greek Anthology 7.164
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος  α. φράζε, γύναι, γενεήν, ὄνομα, χθόνα. β. Καλλιτέλης μὲν
  ὁ σπείρας, Πρηξὼ δ᾽ οὔνομα, γῆ δὲ Σάμος.

  α. σῆμα δὲ τίς τόδ᾽ ἔχωσε ; β. Θεόκριτος, ὁ πρὶν ἄθικτα
  ἡμετέρας λύσας ἅμματα παρθενίης.


  α. πῶς δ᾽ ἔθανες; β. Λοχίοισιν ἐν ἄλγεσιν: α. εἰπὲ δὲ ποίην
  ἦλθες ἐς ἡλικίην. β. Δισσάκις ἑνδεκέτις.

  α. ἦ καὶ ἄπαις; β. οὐ, ξεῖνε: λέλοιπα γὰρ ἐν νεότητι
  Καλλιτέλη, τριετῆ παῖδ᾽ ἔτι νηπίαχον.

  α. ἔλθοι ἐς ὀλβίστην πολιὴν τρίχα. β. καὶ σόν, ὁδῖτα,

  οὔριον ἰθύνοι πάντα Τύχη βίοτον.

  « Dis, ô femme, ta famille, ton nom, ton pays.
  - Mon père est Callitélès, mon nom Prêxo et mon pays Samos.
  - Ce tombeau, qui te l'a élevé ?
  - Théocrite, qui brisa ses liens de notre virginité demeurée intacte.
  - Comment es-tu morte ?
  - Dans les douleurs de l'enfantement.
  - Dis-moi aussi à quel âge tu étais arrivée.
  - Deux fois onze ans.
  - Sans doute sans enfant.
  - Non, étranger, j'ai laissé en bas âge Callitélès, enfant de
  trois ans, encore tout petit.
  - Puisse-t-il arriver avec bonheur jusqu'à l'âge des cheveux blancs.
  - Que ta vie aussi, voyageur, soit tout entière dirigée par
  le souffle heureux de la Fortune. »

  A. " Tell me, lady, your parentage, name and country."
  B. " Calliteles begat me, Praxo was my name, and my land Samos."
  A. "And who erected this monument ?"
  B. " Theocritus who loosed my maiden zone, untouched as yet."
  A. " How did you die ?"
  B. " In the pains of labour."
  A. " And tell me what age you had reached ?"
  B. " Twice eleven years."
  A. " Childless ?"
  B. " No, stranger, I left Calliteles behind me, my baby boy. "
  A. " May he reach a grey and blessed old age. "
  B. " And may Fortune, O stranger, steer the course of all your life before a fair breeze."

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.164
 • Greek Anthology 7.165
  4 Antipater of Sidon Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος 122 Archias d'Antioche  α. εἰπὲ γύναι τίς ἔφυς. β. Πρηξώ. α. τίνος ἔπλεο πατρός ;

  β. Καλλιτέλευς. α. πάτρας δ᾽ ἐκ τίνος ἐσσί; β. Σάμου.

  α. μνᾶμα δέ σου τίς ἔτευξε; β. θεόκριτος, ὅς με σύνευνον
  ἤγετο. α. πῶς δ᾽ ἐδάμης; β. ἄλγεσιν ἐν λοχίοις.


  α. εἰν ἔτεσιν τίσιν εὖσα; β. δὶς ἕνδεκα. α. παῖδα δὲ λείπεις ;

  β. νηπίαχον τρισσῶν Καλλιτέλην ἐτέων.

  α. ζωῆς τέρμαθ᾽ ἵκοιτο μετ᾽ ἀνδράσι. β. καὶ σέο δοίη
  παντὶ Τύχη βιότῳ τερπνόν, ὁδῖτα, τέλος.

  « Femme, dis qui tu as été.
  - Prêxo.
  - Quel était ton père ?
  - Callitélès.
  - De quel pays es-tu ?
  - De Samos.
  - Qui a élevé ton tombeau ?
  - Théocrite, qui fut mon époux.
  - Comment as-tu péri ?
  - Dans les douleurs de l'enfantement.
  - Quel âge avais-tu ?
  - J'avais deux fois onze ans.
  - Laisses-tu un enfant ?
  - Le jeune Callitélès, âgé de trois ans.
  - Puisse-t-il voir sa vie se terminer à l'âge d'homme.
  - Et puisse la Fortune, passant, donner à toute ta vie
  une fin heureuse. »

  A. " Tell me, lady, who you were ?"
  B. " Praxo."
  A. " Who your father ?"
  B. " Calliteles. "
  A. " And from what country are you ?"
  B. " Samos. "
  A. " Who made this tomb ?"
  B. " Theocritus who took me to wife."
  A. " How did you die ?"
  B. " In labour pangs. "
  A. " At what age ?"
  B. " Twenty-two. "
  A. " Have you left a child?"
  B. " Calliteles, a baby of three. "
  A. " May he grow to manhood. "
  B. " And may Fortune, O wayfarer, end your life happily. "

 • Pagina epigrammatis Anthologia Graeca 7.165
 • Greek Anthology 7.166
  29 Nicarchus 39 Dioscorides Dioscoride d'Alexandrie


  τὴν γοεραῖς πνεύσασαν ἐν ὠδίνεσσι Λαμίσκην
  ὕστατα, Νικαρέτης παῖδα καὶ Εὐπόλιδος,
  σὺν βρέφεσιν διδύμοις, Σαμίην γένος, αἱ παρὰ Νείλῳ
  κρύπτουσιν Λιβύης ᾐόνες εἰκοσέτιν.

  ἀλλά, κόραι, τῇ παιδὶ λεχ