Anthologia Graeca

Eurymedon , (fleuve)

Peuples, lieux